• No results found

Del III Dagens ordning og

13.6 Prosessuelle spørsmål

13.7.2 Barnevernet bør utarbeide

lydopptak

13.7.2.1 Innledning

Den kommunale barneverntjenesten bør ha kort-fattede og veiledende retningslinjer for besøken-des fotografering, filming, lydopptak.

Barneverninstitusjoner og omsorgssentre bør ha retningslinjer for de ansattes filming og foto-grafering av barn. I tillegg kan det være nyttig om institusjonen har noen kortfattede og veiledende retningslinjer for beboere og andres fotografe-ring, filming, lydopptak og kanskje også om gene-rell bruk av mobiltelefon.

Sentre for foreldre og barn og kommunale botiltak som er organisert som bofellesskap bør også ha veiledende retningslinjer for beboere og andres fotografering filming og lydopptak. Ret-ningslinjene kan for eksempel henge som plakater i fellesarealer.

For at slike retningslinjer skal fungere på en god måte, bør de gi rom for rimelig skjønn, nyan-ser og unntak. Absolutte forbud er sjelden veien å gå. Det kan i mange situasjoner fremstå som uri-melig og konfliktskapende. Absolutte forbud kan også føre til at ytringsfrihet eller andre menneske-rettigheter blir innskrenket i større grad enn loven tillater. De veiledende retningslinjene må i stedet balansere de behov som barna, de ansatte og de foresatte har.

Retningslinjer kan bare gjelde innenfor de rammene lovgivningen gir. Barnevernloven med forskrifter gir for eksempel noen regler om barns rett til å bruke elektroniske kommunikasjonsmid-ler og hvilke begrensninger som kan legges på slik bruk.

I kapittel 18.2 kommer utvalgets forslag til vei-leder til arbeidet med å lage lokale retningslinjer.

13.7.2.2 Ytringsfrihet, personvern og andre menneskerettigheter må balanseres De overordnede verdier som må balanseres i ret-ningslinjer for bilder, film og lydopptak er særlig retten til ytringsfrihet, retten til privat- og familie-liv, hensynet til barns rett til medbestemmelse, hensynet til barnets beste, privates rett til eien-dom, og retten til et forsvarlig tjenestetilbud.

Dette er rettigheter som er ivaretatt i Grunnloven, i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og i annen lovgivning. I enhver situasjon skal man derfor forsøke å ivareta hensynet til disse verdi-ene, selv om det kan by på vanskelige avveininger.

40 Jf. barnevernloven § 1-4.

Særlig står ytringsfrihet og retten til privatliv/

personvern sterkt. Begge disse verdiene skal iva-retas så langt det er mulig i hvert enkelt tilfelle.

Ytringsfrihet skal sikre åpenhet og informasjons-flyt, og er en grunnpilar for et godt og demokra-tisk samfunn. Personvern og retten til privatliv skal på sin side sikre at enkeltmennesker ikke får eksponert sensitive personlige opplysninger eller røpet private forhold uten at de har samtykket til det eller uten at opplysningene har interesse og nytte for allmennheten.

Dersom hensynene til ytringsfrihet og retten til privatliv/personvern kommer i konflikt med hverandre, skal rettighetene alltid veies mot hver-andre i hver enkelt situasjon. Man skal søke etter løsninger som i best mulig grad tar vare på både ytringsfrihet og retten til privatliv/personvern.

Det må være forholdsmessighet eller en balanse mellom rettighetene. Samtale, dialog og bevisst-gjøring hos de involverte er derfor viktige stikk-ord for å få dette til. Mange av de utfstikk-ordringene vi møter gjennom delekulturen kan løses ved hjelp av bevisstgjøring, velvilje og enkle tiltak. Det enkleste er som regel at de ansatte, barna og de foresatte snakker sammen, at alle lytter til hver-andre og at man gjennom dette forsøker å ivareta ulike interesser, hensyn, ønsker og behov.

Når noen tar bilder, film eller lydopptak fra barnevernets område kan dette være viktig doku-mentasjon for den som er berørt. Dette gjelder kanskje særlig for barn og unge som utsettes for tvang. Barnevernet bør ta hensyn til at dokumen-tasjon er viktig for noen, og at det normalt er lov-lig å gjøre lyd- eller bildeopptak.

13.7.2.3 Utforming av retningslinjer for ulike deler av barnevernet

13.7.2.3.1 Barnevernets plikt til å hindre at personopplysninger spres

Dersom det å tillate besøk eller at det tas bilder, film eller lydopptak fra barnevernets område vil føre til at taushetsbelagte opplysninger gis ut uten hjemmel, plikter virksomheten å hindre dette. Det at et barn eller familie er i kontakt med barnever-net er i seg selv taushetsbelagt. Også det at et barn bor for eksempel i en barneverninstitusjon er taushetsbelagt. Dersom en person besøker en barneverninstitusjon og gjennom dette ser andre beboerne som bor der, fører ikke det at man tar et bilde til at disse opplysningene nødvendigvis spres videre eller at den som besøker institusjo-nen tilegner seg noe mer kunnskap om andres personlige forhold enn vedkommende allerede

hadde ved å være til stede på institusjonen. Men selve opptaket innebærer en mye større risiko for spredning av taushetsbelagt informasjon til andre.

Barnevernet vil ha en plikt til å hindre at det tas bilder, film og lydopptak av barn i barnevernets omsorg, i tilfeller der barnet ikke ønsker å bli foto-grafert eller gjort opptak av, eller hvis det er andre forhold som gjør at barnets identitet må beskyt-tes. I andre tilfeller må det gjøres en vurdering av hvorvidt det er nødvendig å hindre opptakene for å ivareta taushetsplikten og for å ivareta plikten til å yte forsvarlige tjenester.

Barnevernet bør derfor gjøre nødvendige til-tak for å hindre at de som er i kontil-takt med barne-vernet blir avbildet uten å ha samtykket til dette.

Det kan for eksempel gjøres ved å utarbeide ret-ningslinjer og ved å gi informasjon til barn, for-eldre og besøkende. Dersom barnevernet ikke ivaretar barnas rett til privatliv, rett til vern om personlige opplysninger og barnets ytringsfrihet, ivaretas heller ikke kravet til forsvarlige tjenester.

Kravet til forsvarlig drift er nærmere omtalt i kapittel 8.

13.7.2.3.2 Retningslinjer i barneverninstitusjoner, omsorgssentre og i sentre for foreldre og barn

I barneverninstitusjoner, omsorgssentre og i sen-tre for foreldre og barn bør barnevernstjenesten gjøre nødvendige tiltak slik at man hindrer at besøkende eller beboerne tar bilder, film eller lyd-opptak av andre beboere eller deres pårørende uten samtykke. Dette kan for eksempel gjøres ved at man har jevnlige samtaler med beboerne slik at man også ivaretar beboernes rett til medvirkning.

Intern regulering om fotografering, lydopptak og filming, som er i tråd med gjeldende lovgivning, kan tas inn i husordensregler. Det bør videre gis informasjon om at publisering av bilder, film eller lydopptak som viser andre personer som hovedre-gel krever samtykke fra den avbildede.

Det kan være nyttig om barneverninstitusjo-nen og omsorgssentre har kortfattede og veile-dende retningslinjer for beboerne og andres foto-grafering, filming, lydopptak og kanskje også om generell bruk av mobiltelefon. Sentre for foreldre og barn bør også utarbeide slike veiledende ret-ningslinjer for beboere og besøkendes fotografe-ring, filming og lydopptak.

Barn som bor på barneverninstitusjon og omsorgssentre har rettigheter blant annet etter barnevernloven og rettighetsforskriften slik det er omtalt ovenfor i punkt 13.3.3. Rettighetsforskrif-ten gir regler om vern av beboernes integritet og

begrenser institusjoners mulighet til å innskrenke beboernes frihet til å benytte for eksempel elek-troniske kommunikasjonsmidler. Institusjonen kan ikke pålegge restriksjoner utover det rettig-hetsforskriften og annet lovverk åpner for. Utval-get mener begrensninger og reguleringer av mobiltelefonbruk, bilder, film og lignende i barne-verninstitusjoner og omsorgssentre i første rekke bør skje i samråd med brukerne ved institusjo-nen. Dette bør helst skje gjennom jevnlige møter der fordeler og ulemper diskuteres og der man i fellesskap finner fram til hvilke tiltak og hvilke husordensregler som bør gjelde ved institusjonen.

Der det vurderes å gjøre inngrep i barns rett til bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler er det viktig å ta hensyn til at dette kan innebære et inngrep ikke bare i ytringsfriheten, men også i barnas privatliv. Mobiltelefon, nettbrett, datamas-kiner og lignende er en viktig del av barns liv.

Barn bruker digitale medier av samme grunn som voksne: For å søke informasjon, lese nyheter, bli underholdt, leke, slappe av og være i kontakt med venner. Digitale og sosiale medier er derfor en viktig del av barns sosiale liv og tilgang til felles-skapet. Mye av deres privatliv utøves gjennom digitale medier.

For barn som bor i barneverninstitusjon og omsorgssentre kan det også være ekstra viktig for deres følelse av trygghet at de vet de har en kanal ut til omverden. Det er derfor viktig at de ansatte tar seg tid til å snakke med barnet for å finne ut hvilket behov barnet har for privatliv og hvilket behov barnet har for kontakt med familie og ven-ner via mobiltelefon og andre kommunikasjons-midler. Å ta bilder, film, lydopptak eller lignende kan være viktigere for barn i institusjon enn det er for barn som lever utenfor institusjon. Det må der-for vises en særlig der-forståelse der-for disse barna har noe av sitt privatliv på mobiltelefonen eller privat informasjon lagret på annet digitalt utstyr.

13.7.2.3.3 Retningslinjer i kommunale botiltak De kommunale botiltakene bør der det er naturlig ut i fra botiltakets innretning og organisering, utforme retningslinjer for fotografering, filming og lydopptak i botiltaket. Retningslinjene kan bare utformes innenfor de rammene lovgivningen gir, og bør ivareta beboernes rett til privatliv, deres ytringsfrihet og deres personlige integritet. Det vil være mer naturlig å ha slike retningslinjer i et botiltak som er organisert som et bokollektiv, enn i et botiltak der beboeren bor alene på en hybel.

Også for barn og unge som bor i kommunale botiltak vil digitale og sosiale medier være en vik-tig del av deres sosiale liv og tilgang til fellesska-pet. Det kan ikke gjøres inngrep i deres rett til pri-vatliv og i deres ytringsfrihet uten tilstrekkelig hjemmel. Rettighetsforskriften gjelder ikke for denne typen botiltak og inngrep kan derfor ikke gjøres med hjemmel i denne forskriften. Dersom det vurderes å gjøre inngrep må det også her leg-ges vekt på at inngrep i muligheten til bruk av digitale medier kan utgjøre et inngrep både i deres ytringsfrihet og i deres rett til privat- og familieliv. Det vises her til redegjørelsen og de hensyn som er omtalt ovenfor når det gjelder barn i barneverninstitusjon. Utvalget viser til Barne-vernlovutvalgets forslag om å innføre en bestem-melse i barnevernloven om at departementet skal gi nærmere forskrift om kvalitet, godkjenning og tilsyn for ulike typer botiltak. En slik forskrift bør etter utvalgets syn, i likhet med rettighetsforskrif-ten, inneholde regler om beboernes rettigheter, herunder om vern av deres personlige integritet og beboernes rett til å bruke elektroniske kom-munikasjonsmidler.

13.7.2.3.4 Retningslinjer i det kommunale barnevernet

Den kommunale barneverntjenesten bør også ha kortfattede og veiledende retningslinjer for barn, foreldre og andre besøkendes fotografering, fil-ming og lydopptak. I det kommunale barnevernet kan det for eksempel oppstå spørsmål om barne-verntjenesten kan nekte noen å ta bilder, film eller lydopptak på et venteværelse i det kommunale barnevernets lokaler. Antagelig kan barnevernets aktive taushetsplikt og ansvar for en forsvarlig drift hjemle et forbud mot fotografering og opptak av andre personer uten deres samtykke på vente-værelser og lignende steder. Det at noen er i kon-takt med barnevernet kan være sensitiv informa-sjon, og man bør kunne oppsøke barnevernet uten å måtte bekymre seg for at andre besøkende tar bilder, film eller lydopptak av en selv. I det kommunale barnevernet kan det derfor henges opp oppslag på venterom eller lignende som infor-merer besøkende om at det ikke er tillatt å foto-grafere, filme eller gjøre lydopptak av andre uten deres samtykke på venterommet, og som forkla-rer hvorfor dette er viktig. Det bør videre informe-res om at publisering av bilder, film og lydopptak som viser andre personer som hovedregel krever samtykke fra den avbildede.

13.7.2.3.5 Bevisstgjøring av barn og foreldre Barn under barnevernets omsorg og deres for-eldre bør gis informasjon og opplæring slik at de får en god bevissthet om konsekvensene ved publisering av bilder, film og lydopptak av seg selv eller av sitt barn. Informasjonen bør inneholde råd om at det kan være lurt å tenke seg om før man publiserer eller deler bilder og film av seg selv i sosiale medier fordi dette kan være lett tilgjenge-lig for andre i mange år fremover, og at det kan være lurt om foreldre og andre pårørende tenker seg godt om før de publiserer eller deler bilder, film eller lydopptak av egne barn i sosiale medier.

Videre bør foreldrene gjøres bevisste på at barn har rett til et privatliv, og at det å dele bilder, film, lydopptak og opplysninger om barnet kan krenke denne retten. Videre bør de gjøres bevisste på at barnet har rett til å bli hørt, at barnet selv har rett til å bestemme når alderen tilsier det og at for-eldre bør respektere det dersom barnet ikke ønsker publisering av bilder, film eller lydopptak av seg selv. Lignende informasjon kan gis i kom-munale botiltak og i sentre for foreldre og barn.

Utvalget anbefaler at det utformes informasjons-materiell som er spesielt tilpasset barn.

13.7.2.3.6 Retningslinjer for de ansattes filming av barn

Utvalget har avgrenset mot bilder, film og lydopp-tak som tas av barnevernet i faglig sammenheng for eksempel som ledd i saksbehandlingen eller når hjelpetiltak gjennomføres. I barneverninstitu-sjoner kan det også i noen tilfeller tas bilder og film av barna for å lage fotoalbum til barnet eller lignende. Barneverninstitusjoner bør ha retnings-linjer for de ansattes filming og fotografering av barn i slike tilfeller.

Bilder og film som de ansatte tar av barn i bar-neverninstitusjon for å dokumentere hverdags-opplevelser, bør tas med institusjonens eget utstyr. Når det tas bilder og film med de ansattes private kameraer eller mobiltelefoner mister insti-tusjonen kontroll over hvor opptakene er lagret og hvem som kan få tilgang til opptakene. Hvis bilder lagres i en skytjeneste blir skytjenesten databe-handler for barnevernet. Hvis ikke barnevernin-stitusjonen har en databehandleravtale med skytjenesten, vil lagringen innebære et brudd på personopplysningsloven.41

Dersom ansatte i omsorgssentre, kommunale botiltak eller i sentre for foreldre og barn tar

bil-der og film av beboerne, bør det også bil-der utarbei-des retningslinjer for de ansattes filming og foto-grafering.

13.7.2.3.7 Barn som bor i fosterhjem

For barn og unge som bor i fosterhjem, kan fos-terforeldre lage rimelige husregler om bruk av mobiltelefon i hjemmet. Barnet bør tas med på råd. Dersom barnet selv eier mobiltelefonen, kan fosterforeldre kun ta beslag i telefonen i kortere perioder og bare så langt det er nødvendig for å sørge for at barnet får nok søvn, for å hindre at barnet kommer i kontakt med personer man er redd vil skade barnets helse, eller der det fore-ligger en annen saklig grunn.

13.7.3 Der foreldrenes fotografering, filming