• No results found

Del III Dagens ordning og

14.2 Skolens adgang til å ta bilder, film

14.2.1 Behandling av personopplysninger i skolen

Den generelle reguleringen i personopplysninglo-ven gjelder i skolen som ellers i samfunnet.

Per-1 Utdanningsdirektoratet (2016).

sonvernforordningen artikkel 6 krever at den som skal behandle personopplysninger må ha et lovlig grunnlag. Fotografier er personopplysninger hvis det er mulig å gjenkjenne personer i bildet.2 Det betyr at dersom skolen skal behandle personopp-lysninger om, inkludert fotografier, film og lyd-opptak av, ansatte, elever og foresatte, må den ha lovlig behandlingsgrunnlag. De lovlige behand-lingsgrunnlagene er listet opp i personvernforord-ningen artikkel 6 nummer 1. Aktuelle behand-lingsgrunnlag for skolen kan være et samtykke fra den som er registrert, at behandlingen er påkrevd for å oppfylle en rettslig forpliktelse, at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en opp-gave i allmennhetens interesse eller utøve offent-lig myndighet som skolen er pålagt, eller at behandlingen er nødvendig etter en interesseav-veining. De ulike behandlingsgrunnlagene er nærmere omtalt ovenfor i punkt 5.1.5.

Når det gjelder fotografering, filming og lyd-opptak i skolens regi, er samtykke det mest aktu-elle behandlingsgrunnlaget. Skolen må innhente samtykke som dekker alt den planlegger å bruke bildet, filmen eller lydopptaket til. Samtykket må dermed spesifikt nevne både fotograferingen og annen behandling, for eksempel lagring, deling eller publisering av bildet.

14.2.2 Skolens adgang til å publisere bilder, film og lydopptak

Personopplysningslovens regler om behandling av bilder, film og lydopptak der personer er gjen-kjennelige, gjelder også for skolens adgang til å legge ut bilder, film og lydopptak på nett eller publisere på annen måte. Skolen må ha samtykke fra den enkelte for å legge ut gjenkjennelige bil-der, film og lydopptak av elever og andre på nett.

Hvis skolen for eksempel vil lage en katalog med bilder og navn på elevene, må skolen ha samtykke fra elevene og eventuelt foresatte for å gjøre dette.

Hvis en skole ønsker å publisere klassebilder på sine hjemmesider, kan dette bare gjøres dersom det er innhentet et gyldig samtykke.

Et situasjonsbilde der det sentrale ikke er de konkrete personene i bildet, kan i noen tilfeller deles uten at det er innhentet samtykke. Skolen kan for eksempel i noen tilfeller legge ut bilder av 17. mai-toget eller åpningen av den nye kantinen selv om elevene på bildet kan identifiseres. Dette gjelder likevel ikke dersom den avbildedes interesser eller grunnleggende rettigheter etter

en interesseavveining går foran og krever vern av personopplysningene, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Bilder som fremstår som krenkende for den eller dem som avbildes, kan derfor ikke legges ut uten samtykke. For eksem-pel kan en positur eller et ansiktsuttrykk tolkes på en måte som er belastende. Videre skal bilder som viser barn som bor på hemmelig adresse ikke publiseres.

14.2.3 Samtykke

Som det fremgikk i punkt 14.2.1 krever fotografe-ring, filming eller lydopptak av barn i skolens regi i de fleste tilfeller samtykke.

Mange skoler har utarbeidet samtykkeskjema som de forelegger foresatte og/eller barn ved skolestart, eller i forkant av en anledning der foto-grafering og filming er aktuelt. Et slikt skjema gir foresatte oppfordring til å ta stilling til om det er greit at deres barn blir fotografert i skolens regi, og hva skolen eventuelt kan gjøre med bildene.

Det finnes ikke noe standardisert samtykke-skjema fra statlig hold, men Datatilsynet har på sine nettsider og i veiledningsmateriell listet opp punkter som bør inngå i en samtykkeerklæring til-passet hver enkelt skole.3 Utvalget anbefaler at alle skoler utarbeider samtykkeskjema som dek-ker de aktivitetene som skolen ønsdek-ker å ta og publisere bilder og film fra. Utvalget kommer i punkt 19.1 med eksempler på formuleringer som kan brukes i de samtykkeskjemaene skolen utfor-mer.Foreldrene skal etter barneloven § 33 gi bar-net større selvbestemmelsesrett med alderen fram til det fyller 18 år. Barn har rett til med-virkning. Barn har også rett til selvbestemmelse når alderen tilsier det, jf. barneloven § 33. Utval-get vurderer at en tolkning av barneloven § 33 taler for at man tar utgangspunkt i at selvbestem-melsesretten normalt kan tre inn ved fylte 15 år når det gjelder beslutninger i skolen om behand-ling av personopplysninger i form av bilder og film der opplysningene ikke har noen særlig grad av sensitivitet. Datatilsynet tolker også gjeldende regelverk slik.4 Barnets behov for beskyttelse av sitt privatliv tilsier at aldersgrensen bør heves i samsvar med graden av sensitivitet. Der det er snakk om samtykke til behandling av særlig sensi-tiv informasjon kan samtykkekompetansen ligge hos foreldrene helt fram til myndighetsalder.

2 Dette er ukontroversielt, og forutsettes blant annet i per-sonvernforordningens fortalepunkt 51.

3 Datatilsynet (2018d).

4 Datatilsynet (2018b).

Samtykkeskjemaet må være tydelig nok til at den som skal samtykke forstår hva man tar stilling til, og spesifikt nok til at det dekker de aktivitetene som krever samtykke. Hvis planen er å ta bilder for å legge dem ut på skolens hjemmeside, bør dette fremkomme på skjemaet. Også muntlige samtykker må være spesifikke og dekkende for hele den aktiviteten det samtykkes til.

14.2.4 Taushetsplikten 14.2.4.1 Innledning

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt i §§ 13 til 13 e gjelder for ansatte i skolen, jf. opplærings-loven § 15-1. I dette ligger en plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det den ansatte i forbindelse med arbeidet får vite om noens personlige forhold, jf. forvaltningsloven

§ 13 første ledd nr. 1.

Skolens fotografering, filming eller lydopptak av elever kan i noen tilfeller føre til situasjoner der taushetsplikten brytes. Dette er først og fremst hvis taushetsbelagt informasjon kommer med på et bilde, en film eller et lydopptak.

Den omstendighet at en elev går på en skole er i utgangspunktet ikke taushetsbelagt, men hvis det er snakk om en skole for elever med spesielle helseproblemer kan dette slå annerledes ut. Da vil informasjon om at eleven går på skolen også inne-bære informasjon om elevens helsesituasjon.

14.2.4.2 Hvem taushetsplikten gjelder for

Reglene om taushetsplikt gjelder for ansatte både ved offentlige og private skoler. Taushetsplikten gjelder for alle skolens ansatte, uavhengig av hvil-ken stilling vedkommende har.5 I tillegg til de som er ansatt, gjelder taushetsplikten også for perso-ner som gjør kortere oppdrag for skolen, for eksempel foreldre som hjelper til på leirskoler eller på andre skoleturer.6 Også elever som sitter i skolens utvalg omfattes av taushetsplikten.7 Hel-sepersonell som arbeider på skolen, slik som hel-sesykepleiere, har profesjonsbestemt taushets-plikt etter helsepersonelloven.

14.2.4.3 Hvilke opplysninger taushetsplikten gjelder for

Det er opplysninger den ansatte «i forbindelse med tjenesten eller arbeidet» får vite om «noens personlige forhold» som er undergitt taushets-plikt, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. I tillegg gjelder taushetsplikt om opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Dette alternativet er imidlertid lite praktisk for skoler.

Typiske personlige opplysninger er slekt-skaps-, familie- og hjemforhold, opplysninger om fysisk og psykisk helse, adferdsvansker og følel-sesliv. Vurderinger og karakterer fra ungdoms-skole og videregående ungdoms-skole regnes som opplys-ninger om personlige forhold.8 Det er også taus-hetsbelagte opplysninger at en elev mottar spesi-alundervisning, at en familie følges opp av barne-vernet eller at en person mottar sosialhjelp eller trygdeytelser som ikke alle får.9 Adresse, fødsels-dato eller personnummer regnes ikke som per-sonlige forhold, og er ikke taushetsbelagte opplys-ninger, jf. forvaltningsloven § 13. Skolens klasse-lister er dermed vanligvis ikke taushetsbelagte.

Dersom adressen på klasselisten viser at et barn bor på en barneverninstitusjon, er imidlertid denne opplysningen taushetsbelagt.10

Taushetsplikten gjelder opplysninger den ansatte får i skoletiden, men kan også gjelde opp-lysninger den ansatte får etter skoletid dersom den ansatte får opplysningene fordi vedkom-mende er ansatt ved skolen.

14.2.4.4 Taushetspliktens aktive og passive side Taushetsplikten innebærer en plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger som er taushetsbelagte, enten ved å unnlate å videre-formidle opplysninger eller ved aktivt å forhindre tilgang til opplysninger.

Det er i denne sammenhengen uvesentlig om tilgangen skjer ved muntlig videreføring, ved fremvisning av dokumenter, ved at dokumenter ligger fremme, eller på andre måter. Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal oppbevares på en betryggende måte, jf. forvaltningsloven § 13 c andre ledd.

5 Svele (2018), s. 51.

6 Svele (2018), s. 51.

7 Svele (2018), s. 51.

8 Svele (2018), s. 52.

9 Svele (2018), s. 52.

10 Svele (2018), s. 53.

14.2.4.5 Samtykke, og andre grunnlag for deling av opplysninger

Forvaltningsloven har flere bestemmelser om begrensinger i taushetsplikten. Taushetsplikten er for eksempel ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for dem opplysningene direkte gjel-der, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker, jf. forvaltningsloven

§ 13 a første ledd nr. 1.

14.2.4.6 Sanksjoner ved brudd på taushetsplikten Brudd på taushetsplikten er straffbart etter straf-feloven §§ 209 og 210. Dessuten er det å regne som en tjenesteforsømmelse, og kan derfor lede til arbeidsrettslige sanksjoner.11

14.2.5 Retten til et trygt og godt skolemiljø Utvalget skal vurdere hvordan filming, fotografe-ring og tekst, samt publisefotografe-ring av slikt materiale, kan påvirke elevers skolemiljø. Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det følger av opplæringsloven

§ 9A-2.

Et trygt og godt skolemiljø omfatter både det fysiske og det psykososiale miljøet ved skolen.12 Skolemiljøet kan bli påvirket av at det tas og deles bilder, film og lydopptak, også når det er skolen som tar bildene eller opptakene.

Elevorganisasjonen har opplyst utvalget om at mange skoler driver aktiv egenpromotering på sosiale medier og i andre kanaler, og at bilder av elever er blant virkemidlene som brukes. Utvalget har videre blitt kjent med at en del skoler, eventu-elt i samarbeid med foreldrene, har lukkede klas-segrupper på sosiale medier der det deles bilder fra aktiviteter, leirskole mm.

Denne typen bildedeling kan godt være lovlig etter personopplysningsloven så lenge foresatte og/eller barnet har samtykket til den.13 Samtidig kan den påvirke skolemiljøet, både i positiv og negativ retning. Hvis skolens opptak og bruk av bilder, film og lydopptak påvirker en eller flere elevers skolemiljø på en negativ måte, kan elevens rett til et trygt og godt skolemiljø sette en selv-stendig grense for skolens bruk av slikt materiale.

14.2.6 Bruk av robot i undervisningen

Kunnskapsdepartementet har kommet med en tolkingsuttalelse angående bruk av robot i under-visningen.14 Uttalelsen dreier seg om roboter som er utplassert i et klasserom med mulighet for toveis overføring av lyd og enveis overføring av bilde fra klasserommet til en elev som oppholder seg et annet sted. Målgruppen for bruken er elever som på grunn av sykdom eller skade ikke kan være på skolen.

Departementet skriver at bruk av slik robot er tillatt, men frivillig for alle parter. Det vil si at en elev ikke kan pålegges, og heller ikke kreve, å få bruke robot. Robot skal være et supplement til annen spesialundervisning, og kan ikke i seg selv oppfylle skolens plikt til å gi undervisning til et langtidssykt barn. Utvalget antar at bruk av robot, videoopptak og andre former for virtuell tilstede-værelse i undervisningssituasjoner vil bli stadig mer vanlig i fremtiden.

Videre skriver departementet at bruk av sko-lerobot i de fleste tilfeller innebærer behandling av personopplysninger slik begrepet er brukt i personopplysningsloven. Skolen må dermed sikre at vilkårene for dette er oppfylt, og at den har på plass rutiner for datasikkerhet, internkontroll etc.

som tilfredsstiller lovens krav. Utvalget forutsetter at lovgiver sørger for tilstrekkelig datasikkerhet og personvern for berørte ved bruk av robot i undervisning.

14.3 Regulering av elevers