• No results found

Norges Banks utlånsundersøkelse

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Norges Banks utlånsundersøkelse"

Copied!
8
0
0

Fulltekst

(1)

Norges Banks

utlånsundersøkelse

3. kvartal 2015

(2)

2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40

Fastrentelån

60

Vanlige boliglån3)

Samlet Første-

hjemslån Rammelån

med pant i bolig

Figur 1 Etterspørsel etter lån fra husholdninger. Nettotall.

1), 2)

Prosent

1) Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De blå søylene viser

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet

2) Negative nettotall betyr fallende etterspørsel 3) Nedbetalingslån med pant i bolig

Kilde: Norges Bank

(3)

2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv -60

-40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis Kilde: Norges Bank

Samlet kreditt- praksis2)

Makro- økonomisk

e utsikter

Faktorer som påvirker bankenes kredittpraksis

Figur 2 Endring i kredittpraksis overfor husholdninger. Faktorer som påvirker kredittpraksisen. Nettotall.

1)

Prosent

Bankenes

risikovilje Kapital- dekning Kreditt-

praksis, førstehjem

s-lån Finansierings-

situasjonen

(4)

2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40

Maksimal

60

gjeld i forhold til inntekt

Utlånsmargin Maksimal Gebyrer

gjeld i forhold til boligens

verdi

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Positive tall for utlånsmargin betyr økt utlånsmargin. Positive tall for utlånsmargin og gebyrer

betyr strammere lånebetingelser. Negative tall for bruk av avdragsfrihet, maksimal gjeld i forhold til

inntekt og boligens verdi innebærer strammere lånebetingelser Kilde: Norges Bank

Figur 3 Endring i lånebetingelser for husholdninger. Nettotall.

1), 2)

Prosent

Bruk av avdragsfrihet

(5)

2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40

Fastrentelån

60

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Positive nettotall betyr økt etterspørsel/økt utnyttelsesgrad på kredittlinjer Kilde: Norges Bank

Låneetterspørsel fra ikke-finansielle foretak

Utnyttelsesgrad på kredittlinjer

Figur 4 Etterspørsel etter lån fra ikke-finansielle foretak og

utnyttelsesgrad på kredittlinjer. Nettotall.

1), 2)

Prosent

(6)

2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis Kilde: Norges Bank

Samlet Næringseiendom

Figur 5 Endring i kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak.

Nettotall.

1), 2)

Prosent

(7)

2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40

Finansier-

60

ings-situ- asjonen

Kapital- dekning

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Negative tall betyr at faktoren bidrar til innstramming i kredittpraksis Kilde: Norges Bank

Makro- økonomisk

e utsikter

Bankenes risikovilje Nærings-

spesifikke utsikter

Figur 6 Faktorer som påvirker kredittpraksisen overfor ikke- finansielle foretak. Nettotall.

1), 2)

Prosent

Mål for markeds

-andel

(8)

2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv 2kv 3kv 4kv

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40

Krav til

60

egenkapital

Utlånsmargin Bruk av

avdragsfrihet Maksimal

nedbetalingst id

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Positive tall for utlånsmargin betyr økt utlånsmargin. Positive tall for utlånsmargin, krav til sikkerhet/pant, krav til egenkapital og gebyrer og negative tall for maksimal nedbetalingstid innebærer strammere kredittpraksis

Kilde: Norges Bank

Figur 7 Endring i lånebetingelser for ikke-finansielle foretak.

Nettotall.

1), 2)

Prosent

Krav til sikkerhet/pan

t

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Kilde: Norges Banks regionale nettverk... Kilde: Norges Banks

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet 2) Negative nettotall betyr fallende etterspørsel.. 3) Nedbetalingslån med pant

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis. Kilde: Norges Bank

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis. Kilde: Norges Bank

(Milliarder kroner pr.utg. av måneden).. 2) Positive tall innebærer at de nevnte sektoreneøker sine kjøpskontrakter av norske kroner og negative tall innebærer forfall

Desember 2.kvartal.. 2) Positive tall innebærer at de nevnte sektorene øker sine kjøpskontrakter av norske kroner og negative tall innebærer forfall i kjøpskontrakter. 3)

Sentral- myndig.. 2) Positive tall innebærer at de nevnte sektorene øker sine kjøpskontrakter av norske kroner og negative tall innebærer forfall i kjøpskontrakter. 3) Positive

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende

Bankene rapporterte om et svakt fall i samlet låneetter- spørsel fra husholdningene i 3. Det var særlig etterspørselen etter rammelån og første- hjemslån som hadde falt.

Figur 3 Endring i lånebetingelser for husholdninger. Faktorer som påvirker kredittpraksisen. De blå søylene viser rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2) Negative nettotall betyr fallende etterspørsel.. Faktorer som

I tillegg innebærer panteloven § 1-2 annet ledd at dersom bestemmelsen om pant inneholder lovbestemte kvalifikasjonskrav eller andre krav i lovs form om hvordan avtalen om pant

- De to statlige kunsthøyskolene skal arbeide med kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet innenfor aktuelle kunst- og designfag. -

Ved avvik fra fastsatte mål skal det rapporteres på hvilke tiltak som blir satt i verk for å nå målene. Vi ber også om en kort redegjørelse for og vurdering av

- De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. -

- De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. -

- De vitenskapelige høyskolene skal samarbeide med arbeidslivet om å utvikle etter- og videreutdanninger i samsvar med kompetansebehovene. - De vitenskapelige høyskolene

Tilsynet uttalte videre at dersom ikke veksten i husholdningenes gjeld avtar i tiden framover, kan det bli nødvendig å vurdere nye tiltak som kan bidra til å begrense

Nedbetalingslån med pant i bolig skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 85 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen, som ikke kan være høyere enn

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket.. TEK 17 – Forskrift

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket.. TEK 10 – Forskrift

Negative kriterier innebærer at man lar være å investere i bedrifter som ikke oppfyller bestemte krav til etisk eller miljøvennlig produksjon, mens positive kriterier innebærer at

og kvartaler som Norges Banks tall for Omfatter også varer utenom handelsstatistikken (handelsstatistikkens tall, se tabell 23 og 24). • Fordelt på måneder netto