• No results found

NORGES BANKS UTLÅNSUNDERSØKELSE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NORGES BANKS UTLÅNSUNDERSØKELSE"

Copied!
5
0
0

Fulltekst

(1)

NORGES BANKS

UTLÅNSUNDERSØKELSE

Strammere kredittpraksis overfor husholdningene

UNDERSØKELSEN ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 31. MARS 2017 – 19. APRIL 2017

1. KVARTAL 2017

PUBLISERT: 27.04.2017

(2)

1 Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes vurdering av etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis. De ni største bankene i det norske

lånemarkedet deltar i undersøkelsen: DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SR- bank, Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Sør.

Undersøkelsen skal belyse endringer i etterspørselen etter lån, bankenes kredittpraksis, herunder lånebetingelser og priser samt faktorer som forklarer bankenes kredittpraksis og priser.

Spørreskjemaene besvares av bankene rett etter kvartalsslutt. Undersøkelsen ble første gang gjennomført etter 4. kvartal 2007.

I undersøkelsen skilles det mellom lån til husholdninger og lån til ikke-finansielle foretak. For hvert spørsmål blir bankene bedt om å sammenligne utviklingen fra det nest siste kvartalet til det kvartalet som nettopp er avsluttet. De skal også sammenligne utviklingen i kvartalet som nettopp er avsluttet, med forventningene til kommende kvartal. Spørsmålene besvares ved å krysse av på en skala med fem alternativer av typen: økt mye, økt noe, ingen endring, falt noe, falt mye. I figurene i denne rapporten er svaralternativene konvertert til en tallskala som løper fra +2 til -2. Dersom alle bankene i utvalget har svart at etterspørselen har økt noe, vil den beregnede verdien bli 1. Dersom alle

rapporterer at etterspørselen har økt mye, blir verdien 2. Bankenes svar er aggregert og vektet med størrelsen på utlånsvolumene. Vektene oppdateres hvert annet år.

Fra og med 3. kvartal 2016 er det foretatt enkelte endringer i spørsmålene i utlånsundersøkelsen og

måten resultatene rapporteres. Endringene medfører ingen innholdsmessig forskjell i forhold til

tidligere, og har ikke resultert i brudd i tallserier. I Norges Bank Staff Memo 17/2016, «Bankenes

etterspørsel og kredittpraksis siden 2008: Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse », gjøres

det rede for erfaringer med utlånsundersøkelsen.

(3)

2 0 til 0,29 Om lag INGEN / 0

,30 til 0,79 LITT /0,80 til 1,29 NOE / 1,30 til 1,79 Ganske STOR / 1,80 til 2 STOR

Norges Banks utlånsundersøkelse 1. kvartal 2017

Bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene i 1. kvartal 2017. Innstrammingen var som varslet i 4. kvartal og forklares med endringene i boliglånsforskriften. Husholdningenes og de ikke-

finansielle foretakenes etterspørsel etter lån var uendret i 1. kvartal. Utlånsrentene og utlånsmarginene økte, både for husholdninger og ikke-finansielle foretak.

Utlån til husholdninger

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var uendret i 1. kvartal, se figur 1. Det gjelder også etterspørselen etter førstehjemslån, se figur 3. Etterspørselen etter fastrentelån falt noe. I 4. kvartal 2016 forventet bankene en noe sterkere utvikling i etterspørselen etter boliglån i 1. kvartal.

Som varslet i 4. kvartal strammet bankene inn kredittpraksisen overfor husholdningene i 1. kvartal, se figur 2 og 4-6. Nesten alle bankene begrunner innstrammingen med endringene i boliglånsforskriften som trådte i kraft 1. januar. For 2. kvartal forventes ingen endring i kredittpraksis. Innstrammingen gjelder først og fremst lånebetingelser knyttet til maksimal gjeldsgrad (gjeld i forhold til inntekt), se figur 7 og 8.

Innstrammingen i form av krav til maksimal belåningsgrad (lån i forhold til boligverdi) og bruk av avdragsfrihet var mindre enn hva bankene forventet i 4. kvartal.

Utlånsrenten og utlånsmarginen på lån til husholdninger økte i 1. kvartal, som varslet i 4. kvartal, se figur 9 og 10. Bankene trekker frem finansieringskostnader og regulatoriske endringer som forklaringsfaktorer. I 2.

kvartal forventer bankene ingen endringer.

Utlån til ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes samlede etterspørsel etter lån var uendret i 1. kvartal, se figur 1. Det var som forventet i 4. kvartal, se figur 11. Bankene venter heller ingen endringer i 2. kvartal.

Bankene rapporterer om uendret kredittpraksis overfor foretakene i 1. kvartal, se figur 2 og 12-14.

Kredittpraksisen ventes fortsatt å være tilnærmet uendret i 2. kvartal. Lånebetingelsene har blitt noe strammere, særlig knyttet til krav om egenkapital og bruk av gebyrer, se figur 15 og 16.

Bankene rapporterer om litt høyere utlånsmarginer og utlånsrenter på lån til foretak i 1. kvartal og venter fortsatt små økninger i 2. kvartal, se figur 17 og 18. Den viktigste forklaringsfaktoren bankene oppgir, er regulatoriske endringer.

2008 2010 2012 2014 2016

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Husholdninger

Ikke-finansielle foretak

Neste kvartal Neste kvartal Figur 1 Etterspørsel etter lån fra husholdninger¹ og ikke-finansielle foretak².

Endring fra foregående kvartal.³ 4. kv. 2007 - 2. kv. 2017

¹ Lån med pant i bolig

² Samlede lån til ikke-finansielle foretak

³ 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye Kilde: Norges Bank

2008 2010 2012 2014 2016

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Husholdninger

Ikke-finansielle foretak

Neste kvartal Neste kvartal Figur 2 Kredittpraksis overfor husholdninger¹ og ikke-finansielle foretak².

Endring fra foregående kvartal.³ 4. kv. 2007 - 2. kv. 2017

¹ Lån med pant i bolig

² Samlede lån til ikke-finansielle foretak

³ 2/1 = Mye/noe lettere å få lån, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Strammet til noe/mye Kilde: Norges Bank

3kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

Fastrentelån Låneetterspørsel fra

ikke-finansielle foretak Utnyttelsesgrad på kredittlinjer

Figur 4Etterspørsel etter lån fra ikke-finansielle foretak og utnyttelsesgrad på kredittlinjer. Nettotall.1), 2)Prosent

(4)

3

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Samlet³ Utvalgte lånetyper 2,0

Førstehjemslån Fastrentelån

Figur 3 Husholdningenes etterspørsel etter lån med pant i bolig¹.

Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye

³ Samlet etterspørsel er summen av etterspørsel etter førstehjemslån, fastrentelån og alle andre lån med pant i bolig (som utgjør hovedvekten) Kilde: Norges Bank

.

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Samlet³ Førstehjemslån 2,0

Figur 4 Kredittpraksis overfor husholdninger.¹ Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Mye/noe lettere å få lån, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Strammet til noe/mye

³ Samlet kredittpraksis er kredittpraksis for førstehjemslån og alle andre lån med pant i bolig (som utgjør hovedvekten) Kilde: Norges Bank

.

4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv

1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Makro- Bankens Mål for Finans- Kapital- Mislighold 2,0 økonomiske

utsikter

risikovilje markeds- andel

ierings- situasjonen

dekning Figur 5 Faktorer som påvirker kredittpraksisen overfor husholdninger.¹ Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Betydelig/Noe lettere å få lån, 0 = Ingen endring, -1/-2 = Noe/Betydelig innstramming

Kilde: Norges Bank .

2008 2010 2012 2014 2016

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0

Makroøkonomiske utsikter Bankenes risikovilje Mål for markedsandeler Finansieringssituasjonen Kapitaldekning Mislighold

Figur 6 Faktorer som påvirker kredittpraksisen overfor husholdninger.¹ Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2007 - 1. kv. 2017

¹ Alle faktorene bankene har oppgitt er summert.

Dersom alle bankene svarer "økt mye" på alle faktorene blir samlet verdi 12.

² 2/1 = Betydelig/Noe lettere å få lån, 0 = Ingen endring, -1/-2 = Noe/Betydelig innstramming

Kilde: Norges Bank .

4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv

1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Maksimal Maksimal Maksimal Bruk av Gebyrer 2,0

gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgrad)

gjeld i forhold til boligverdi (belåningsgrad)

nedbetalings- tid

avdragsfrihet Figur 7 Lånebetingelser overfor husholdninger.¹

Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye Kilde: Norges Bank

.

2008 2010 2012 2014 2016

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Maksimal gjeldsgrad Maksimal belåningsgrad Maksimal nedbetalingstid Bruk av avdragsfrihet Gebyrer³

Figur 8 Lånebetingelser overfor husholdninger.¹ Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2007 - 1. kv. 2017

¹ Alle faktorene bankene har oppgitt er summert.

Dersom alle bankene svarer "økt mye" på alle faktorene blir samlet verdi 10.

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye

³ Gebyrserien er negativisert fordi økte gebyrer gjør det vanskeligere å få lån Kilde: Norges Bank

.

4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv

1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Utlåns- Utlåns- Faktorer som har bidratt til endringene 2,0

rente margin

Bankenes finans- ierings- kostnader

Norges Banks' styringsrente

Regul- atoriske endringer

Konkur- ranse- situasjonen Figur 9 Utlånsrente og utlånsmargin.¹ Lån til husholdninger.

Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye Kilde: Norges Bank

2008 2010 2012 2014 2016

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Figur 10 Utlånsmargin på samlede lån med pant i bolig til husholdninger.¹

Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2007 - 2. kv. 2017

¹ Blå linje viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Blått punkt viser forventet utvikling neste kvartal

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye Kilde: Norges Bank

(5)

4

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Samlet Fastrentelån Næringseiendom Utnyttelsesgrad 2,0

på kredittlinjer Figur 11 Etterspørsel etter lån fra ikke-finansielle foretak.¹

Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye Kilde: Norges Bank

.

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Samlet Næringseiendom 2,0

Figur 12 Kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak.¹ Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Mye/noe lettere å få lån, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Strammet til noe/mye Kilde: Norges Bank

.

4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv

1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Makro- Nærings- Bankens Mål for Finans- Kapital- Mislighold 2,0 økonom-

iske utsikter

spesifikke utsikter

risikovilje markeds- andel ierings-

situasjonen dekning Figur 13 Faktorer som påvirker kredittpraksisen overfor ikke-finansielle foretak.¹ Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Betydelig/Noe lettere å få lån, 0 = Ingen endring, -1/-2 = Noe/Betydelig innstramming

Kilde: Norges Bank .

2008 2010 2012 2014 2016

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0

Makroøkonomiske utsikter Næringsspesifikke utsikter Bankenes risikovilje Mål for markedsandeler Finansieringssituasjonen Kapitaldekning Mislighold

Figur 14 Faktorer som påvirker kredittpraksisen overfor ikke-finansielle foretak.¹ Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2007 - 1. kv. 2017

¹ Alle faktorene bankene har oppgitt er summert.

Dersom alle bankene svarer "økt mye" på alle faktorene blir samlet verdi 14

² 2/1 = Betydelig/Noe lettere å få lån, 0 = Ingen endring, -1/-2 = Noe/Betydelig innstramming

Kilde: Norges Bank .

4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv

1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Krav til Egenkapital- Maksimal Bruk av Gebyrer 2,0

sikkerhet/

pant

krav nedbetalings- tid

avdragsfrihet Figur 15 Lånebetingelser overfor ikke-finansielle foretak.¹ Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye Kilde: Norges Bank

.

2008 2010 2012 2014 2016

-5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

-5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

Krav til sikkerhet/pant³ Egenkapitalkrav³ Maksimal nedbetalingstid Bruk av avdragsfrihet Gebyrer³

Figur 16 Lånebetingelser overfor ikke-finansielle foretak.¹ Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2007 - 1. kv. 2017

¹ Alle faktorene bankene har oppgitt er summert.

Dersom alle bankene svarer "økt mye" på alle faktorene blir samlet verdi 10

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye

³ Økning i ³-seriene betyr at det blir vanskeligere å få lån.

I figuren er seriene derfor negativisert Kilde: Norges Bank

.

4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv

1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv 1kv 4kv 2kv

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Utlåns- Utlåns- Faktorer som har bidratt til endringene 2,0

rente margin

Bankenes finans- ierings- kostnader

Norges Banks' styringsrente

Regul- atoriske endringer

Konkur- ranse- situasjonen Figur 17 Utlånsrente og utlånsmargin.¹ Lån til ikke-finansielle foretak.

Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2016 - 2. kv. 2017

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Røde punkter viser forventet utvikling, rapportert foregående kvartal

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye Kilde: Norges Bank

2008 2010 2012 2014 2016

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Figur 18 Utlånsmargin på samlede lån til ikke-finansielle foretak.¹

Endring fra foregående kvartal.² 4. kv. 2007 - 2. kv. 2017

¹ Blå linje viser rapportert utvikling i gjeldende kvartal.

Blått punkt viser forventet utvikling neste kvartal

² 2/1 = Øker mye/noe, 0 = Om lag uendret, -1/-2 = Faller noe/mye Kilde: Norges Bank

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Dette betyr: “cs” indikerer kredittpraksis som rapportert i utlånsundersøkelsen, “dem” viser til etterspørsel rapportert i utlånsundersøkelsen, “nfc” viser

Norges Banks pengepolitikk synes på mange måter å være i tråd med både internasjonale vurderinger av en fornuftig pengepolitikk og de siste års utvikling i

I handlingsplanen prioriterer vi jenters utdanning, kvinners politiske og økonomiske deltakelse, bekjempelse av vold og fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.. Dette

Positive tall for utlånsmargin, krav til sikkerhet/pant, krav til egenkapital og gebyrer og negative tall for maksimal nedbetalingstid innebærer strammere kredittpraksis.

og nyttig informasjon’ i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale.. Kilde: Norges Banks

Kilde: Norges Banks regionale nettverk... Kilde: Norges Banks

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet 2) Negative nettotall betyr fallende etterspørsel.. 3) Nedbetalingslån med pant

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis. Kilde: Norges Bank

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis. Kilde: Norges Bank

Tolvmånedersvekst og sesongjustert månedsvekst.. De blå søylene viser rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2)

Gjennomsnittlig antall årsunger (0+, blå søyler) og eldre lakseunger (> 0+, røde søyler) på stasjonsnettet med en kvantitativ og to stasjoner med ett overfiske i elven som renner

Bankene rapporterte om et svakt fall i samlet låneetter- spørsel fra husholdningene i 3. Det var særlig etterspørselen etter rammelån og første- hjemslån som hadde falt.

(Intervjuer gjennomført i februar 2010).. Se artikkelen ”Norges Banks regionale nettverk” i Penger og Kreditt 2/09 for nærmere omtale. Kilde: Norges Banks regionale nettverk..

Dette erstatter tidligere stresstester som ble rapportert (ikke kapitalkrav) til Finanstilsynet... NORGES BANKS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2021..

Prognosen viser utviklingen i banksystemets folioinnskudd og D-lån i Norges Bank før tilførsel eller inndragning gjennom Norges Banks likviditetspolitiske virkemidler

Prognosen viser utviklingen i banksystemets folioinnskudd og D-lån i Norges Bank før tilførsel eller inndragning gjennom Norges Banks likviditetspolitiske virkemidler

Prognosen viser utviklingen i banksystemets folioinnskudd og D-lån i Norges Bank før tilførsel eller inndragning gjennom Norges Banks likviditetspolitiske virkemidler

Prognosen viser utviklingen i banksystemets folioinnskudd og D-lån i Norges Bank før tilførsel eller inndragning gjennom Norges Banks likviditetspolitiske virkemidler

Prognosen viser utviklingen i banksystemets folioinnskudd og D-lån i Norges Bank før tilførsel eller inndragning gjennom Norges Banks likviditetspolitiske virkemidler

Figur 3 Endring i lånebetingelser for husholdninger. Faktorer som påvirker kredittpraksisen. De blå søylene viser rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2) Negative nettotall betyr fallende etterspørsel.. Faktorer som

Total nitrogen i avrenning fra avsluttede brudd (blå søyler) sammenliknet med upåvirkede referansebekker (grå søyler), venstre panel viser middelverdier mens høyre panel

3) Månedstall fra januar 2003 og Norges Banks anslag fra 1. kvartal 2012 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank.. Fra august 2008 er KPIXE en realtidsserie.. Fra august 2008 er