• No results found

utlånsundersøkelse Norges Banks

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "utlånsundersøkelse Norges Banks"

Copied!
8
0
0

Fulltekst

(1)

Norges Banks

utlånsundersøkelse

1. kvartal 2016

(2)

-60 -40 -20 0 20 40 60

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv -60

-40 -20 0 20 40

60

Vanlige Fastrentelån

boliglån3)

Samlet Første-

hjemslån Rammelån

med pant i bolig

Figur 1 Etterspørsel etter lån fra husholdninger. Nettotall.

1), 2)

1) Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De blå søylene viser

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet 2) Negative nettotall betyr fallende etterspørsel

3) Nedbetalingslån med pant i bolig Kilde: Norges Bank

(3)

-60 -40 -20 0 20 40 60

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv -60

-40 -20 0 20 40 60

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis Kilde: Norges Bank

Samlet kreditt- praksis2)

Makro- økonomiske

utsikter

Faktorer som påvirker bankenes kredittpraksis

Figur 2 Endring i kredittpraksis overfor husholdninger. Faktorer som påvirker kredittpraksisen. Nettotall.

1)

Bankenes risikovilje

Kapital- dekning Kreditt-

praksis, førstehjems-

lån Finansierings-

situasjonen

(4)

-60 -40 -20 0 20 40 60

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv -60

-40 -20 0 20 40 60

Maksimal gjeld i forhold til

inntekt

Utlånsmargin Maksimal gjeld Gebyrer

i forhold til boligens verdi

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Positive tall for utlånsmargin betyr økt utlånsmargin. Positive tall for utlånsmargin og gebyrer betyr strammere lånebetingelser. Negative tall for bruk av avdragsfrihet, maksimal gjeld i forhold til inntekt og boligens verdi innebærer strammere lånebetingelser

Kilde: Norges Bank

Figur 3 Endring i lånebetingelser for husholdninger. Nettotall.

1), 2)

Bruk av avdragsfrihet

(5)

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40

60

Fastrentelån

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Positive nettotall betyr økt etterspørsel/økt utnyttelsesgrad på kredittlinjer Kilde: Norges Bank

Låneetterspørsel fra ikke- finansielle foretak

Utnyttelsesgrad på kredittlinjer

Figur 4 Etterspørsel etter lån fra ikke-finansielle foretak og utnyttelsesgrad

på kredittlinjer. Nettotall.

1), 2)

(6)

-60 -40 -20 0 20 40 60

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv

-60 -40 -20 0 20 40 60

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis Kilde: Norges Bank

Samlet Næringseiendom

Figur 5 Endring i kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak. Nettotall.

1), 2)

(7)

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv -80

-60 -40 -20 0 20 40

60

Finansierings-

situasjonen

Kapital- dekning

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Negative tall betyr at faktoren bidrar til innstramming i kredittpraksis Kilde: Norges Bank

Makro- økonomiske

utsikter

Bankenes risikovilje Nærings-

spesifikke utsikter

Figur 6 Faktorer som påvirker kredittpraksisen overfor ikke-finansielle foretak. Nettotall.

1), 2)

Mål for markeds-

andel

(8)

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv 4kv 1kv 2kv -60

-40 -20 0 20 40 60

80

Krav til

egenkapital

Utlånsmargin Bruk av

avdragsfrihet Maksimal

nedbetalingstid

1) Se fotnote 1 i figur 1

2) Positive tall for utlånsmargin betyr økt utlånsmargin. Positive tall for utlånsmargin, krav til sikkerhet/pant, krav til egenkapital og gebyrer og negative tall for maksimal nedbetalingstid innebærer strammere kredittpraksis

Kilde: Norges Bank

Figur 7 Endring i lånebetingelser for ikke-finansielle foretak. Nettotall.

1), 2)

Krav til sikkerhet/pant

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Det har vært fisket meget bra på fløytline en del av kvartalet, men også i år har avtaksvanskene i dette kvartal gjort seg gjeldende, idet feriene på

Totalforsvaret handler både om hvordan det sivile samfunnet kan støtte Forsvaret i en krise og krig, og om hvordan Forsvaret kan støtte sivilsamfunnet i en krise slik som denne.

I andre kvartal 2020 avvek henholdsvis 8,5 og 9,5 prosent av innvilgede nedbetalingslån med pant utenfor Oslo og i Oslo ett eller flere av kravene i forskriften.. For

Nedbetalingslån med pant i bolig skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 85 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen, som ikke kan være høyere enn

Stern-rapporten peker på tre hovedvirkemidler mot klimaendringer: 1) en felles internasjonal pris på karbon som bidrar til global kostnadseffektivitet 2) forskning

Det europeiske miljøbyrået, EEA, har vedtatt at det skal gjennomføres en evaluering av naturens verdier og tjenester i Europa (Millennium Ecosystem Assessment) innen 2012. Videre

programkomiteer i det 7. rammeprogrammet, skal det utarbeides et grunnlagsdokument for deltakelsen. Grunnlagsdokumentet skal utfylle det generelle mandatet for deltakelse i

Dette betyr: “cs” indikerer kredittpraksis som rapportert i utlånsundersøkelsen, “dem” viser til etterspørsel rapportert i utlånsundersøkelsen, “nfc” viser

Norges Banks pengepolitikk synes på mange måter å være i tråd med både internasjonale vurderinger av en fornuftig pengepolitikk og de siste års utvikling i

Livskvalitet Kardiovaskulær sykdom Utvikling av antistoffer (TRAS) Resultater for dette er ikke rapportert i oversikten Utvikling, eller forverring av øyeplager

sikkerhetsnivået på jernbanenettet. En av intervjupersonene sa det på denne måten: «Piloten har på sett og vis vært et samarbeidsprosjekt mellom JBV og Statens jernbanetilsyn for

Positive tall for utlånsmargin, krav til sikkerhet/pant, krav til egenkapital og gebyrer og negative tall for maksimal nedbetalingstid innebærer strammere kredittpraksis.

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis. Kilde: Norges Bank

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis. Kilde: Norges Bank

Tolvmånedersvekst og sesongjustert månedsvekst.. De blå søylene viser rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2)

¹ Blå søyler viser rapportert utvikling i gjeldende

Bankene rapporterte om et svakt fall i samlet låneetter- spørsel fra husholdningene i 3. Det var særlig etterspørselen etter rammelån og første- hjemslån som hadde falt.

Dette erstatter tidligere stresstester som ble rapportert (ikke kapitalkrav) til Finanstilsynet... NORGES BANKS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2021..

Figur 3 Endring i lånebetingelser for husholdninger. Faktorer som påvirker kredittpraksisen. De blå søylene viser rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene

rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet. 2) Negative nettotall betyr fallende etterspørsel.. Faktorer som

For at en betaling skal gjøres opp i Norges Banks oppgjørssystem (NBO), må banken ha dekning på sin konto i form av innskudd eller låneadgang som er sikret med pant i

Kilde: Norges Bank Toll Usikkerhet Produktivitet.. Beregnede effekter av handelskonfliktene i ulike scenarioer.. 2) Gjennomsnittlig rente på utestående nedbetalingslån med pant i

3) Månedstall fra januar 2003 og Norges Banks anslag fra 1. kvartal 2012 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank.. Fra august 2008 er KPIXE en realtidsserie.. Fra august 2008 er