• No results found

KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR"

Copied!
52
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

JAR-OPS 1.630 Generell innledning (Se IEM OPS 1.630)

(a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes med mindre instrumentene og utstyret som kreves i henhold til dette kapittelet er:

(1) Godkjent, unntatt slik det er spesifisert i underpunkt (c), og installert i overensstemmelse med gjeldende krav, inkludert minimum ytelsesstandard, operative krav og luftdyktighetskrav; og

(2) I funksjonsdyktig stand for den type operasjon som blir utført, unntatt slik det er bestemt i MEL (ref. JAR-OPS 1.030).

(b) Med mindre forskjellig ytelsesstandarder er beskrevet i operative- eller luftdyktighetsregelverk, er minste ytelsesstandard for instrumenter og utstyr den som er beskrevet i gjeldende felles tekniske normer og bestemmelser (JTSO) gitt i JAR-TSO.

Med mindre tilleggskrav er gitt i dette kapittelet, kan instrumenter og utstyr som er i overensstemmelse med andre konstruksjons- og ytelsesspesifikasjoner enn de som finnes i JTSO på datoen for JAR-OPS- implementering, forbli i bruk, eller installeres.

Instrumenter og utstyr som allerede har blitt godkjent behøver ikke oppfylle revidert JTSO eller andre reviderte spesifikasjoner, med mindre det gis krav med tilbakevirkende kraft.

(c) For følgende utstyr forlanges det ikke utstyrsgodkjenning:

(1) Smeltesikringer omtalt i JAR-OPS 1.635;

(2) Lommelykter omtalt i JAR-OPS 1.640(a)(4);

(3) En nøyaktig klokke omtalt i JAR-OPS 1.650(b) og 1.652(b);

(4) Kartholder omtalt i JAR-OPS 1.652(n).

(5) Førstehjelpsutstyr omtalt i JAR-OPS 1.745;

(6) Medisinsk nødutstyr omtalt i JAR- OPS 1.755;

JAR-OPS 1.630 General introduction (See IEM OPS 1.630) (a) An operator shall ensure that a flight does not commence unless the instruments and equipment required under this Subpart are:

(1) Approved, except as specified in sub- paragraph (c), and installed in accordance with the requirements applicable to them, including the minimum performance standard and the operational and airworthiness requirements; and

(2) In operable condition for the kind of operation being conducted except as provided in the MEL (JAR-OPS 1.030 refers).

(b) Instruments and equipment minimum performance standards are those prescribed in the applicable Joint Technical Standard Orders (JTSO) as listed in JAR-TSO, unless different performance standards are prescribed in the operational or airworthiness codes. Instruments and equipment complying with design and performance specifications other than JTSO on the date of JAR- OPS implementation may remain in service, or be installed, unless additional requirements are prescribed in this Subpart. Instruments and equipment that have already been approved do not need to comply with a revised JTSO or a revised specification, other than JTSO, unless a retroactive requirement is prescribed.

(c) The following items shall not be required to have an equipment approval:

(1) Fuses referred to in JAR-OPS 1.635;

(2) Electric torches referred to in JAR- OPS 1.640(a)(4);

(3) An accurate time piece referred to in JAR-OPS 1.650(b) & 1.652(b);

(4) Chart holder referred to in JAR-OPS 1.652(n).

(5) First-aid kits referred to in JAR-OPS 1.745;

(6) Emergency medical kit referred to in JAR-OPS 1.755;

KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR

(2)

(8) Overlevelsesutstyr og pyroteknisk signalutstyr omtalt i JAR-OPS 1.835(a) og (c);

og

(9) Drivankere og utstyr for fortøyning, forankring eller manøvrering av sjøfly og amfibiefly på vann omtalt i JAR-OPS 1.840.

(d) Dersom utstyret skal brukes av et flygebesetningsmedlem under flyging, må det være slik tilrettelagt at det er lett å betjene fra flygebesetningsmedlemmets plass. Når det er påkrevd at utstyr skal kunne betjenes av mer enn ett flygebesetningsmedlem, må det være installert slik at det er lett å betjene fra enhver plass hvor det er påkrevd å bruke utstyret.

(e) De instrumenter som blir brukt av et flygebesetningsmedlem, skal være slik tilrettelagt at flygebesetningsmedlemmet lett kan se indikasjonene fra sin plass med minst mulig avvik fra den posisjon og synsfelt som han normalt har når han ser fremover langs flygebanen. Når kun ett enkelt instrument er påkrevd i et fly som opereres av mer enn ett flygebesetningsmedlem, må det være installert slik at instrumentet er synlig fra angjeldende flygebesetningsmedlems plass.

JAR-OPS 1.635 Elektriske sikringer

Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly hvor smeltesikringer blir brukt, med mindre det er reservesikringer tilgjengelig for bruk under flyging i et antall som tilsvarer minst 10% av antall smeltesikringer av hver styrke eller tre av hver styrke; det høyeste antallet av disse skal gjelde.

JAR-OPS 1.640 Lanterner og lys på fly Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med mindre det er utrustet med:

(a) For flyging om dagen:

(1) Antikollisjonslys;

(2) Belysning forsynt fra flyets elektriske system, som gir tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og alt utstyr av vesentlig betydning for sikker operasjon av flyet;

(3) Belysning forsynt fra flyets elektriske system, for belysning i alle passasjerkabiner; og

(8) Survival and pyrotechnic signalling equipment referred to in JAR-OPS 1.835(a) and (c); and

(9) Sea anchors and equipment for mooring, anchoring or manoeuvring seaplanes and amphibians on water referred to in JAR-OPS 1.840.

(d) If equipment is to be used by one flight crew member at his station during flight, it must be readily operable from his station. When a single item of equipment is required to be operated by more than one flight crew member it must be installed so that the equipment is readily operable from any station at which the equipment is required to be operated.

(e) Those instruments that are used by any one flight crew member shall be so arranged as to permit the flight crew member to see the indications readily from his station, with the minimum practicable deviation from the position and line of vision which he normally assumes when looking forward along the flight path. Whenever a single instrument is required in an aeroplane operated by more than 1 flight crew member it must be installed so that the instrument is visible from each applicable flight crew station.

JAR-OPS 1.635 Circuit protection devices An operator shall not operate an aeroplane in which fuses are used unless there are spare fuses available for use in flight equal to at least 10% of the number of fuses of each rating or three of each rating whichever is the greater.

JAR-OPS 1.640 Aeroplane operating lights An operator shall not operate an aeroplane unless it is equipped with:

(a) For flight by day:

(1) Anti-collision light system;

(2) Lighting supplied from the aeroplane’s electrical system to provide adequate illumination for all instruments and equipment essential to the safe operation of the aeroplane;

(3) Lighting supplied from the aeroplane’s electrical system to provide illumination in all

(3)

(4) En lommelykt for hvert obligatoriske besetningsmedlem, lett tilgjengelig for besetningsmedlemmene når de sitter på sine plasser.

(b) For flyging om natten, i tillegg til utstyr spesifisert i punkt (a) ovenfor:

(1) Navigasjons-/posisjonslys; og

(2) To landingslys eller et enkelt lys som har to glødetråder med separat strømtilførsel; og

(3) Lys for å overholde internasjonale bestemmelser om forebyggelse av sammenstøt til sjøs, hvis flyet er et sjøfly eller et amfibiefly.

JAR-OPS 1.645 Vindusviskere

Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på mer enn 5700 kg, med mindre det ved hver flygerplass er utrustet med en vindusvisker eller tilsvarende hjelpemiddel for å holde en del frontruten gjennomsiktig under flyging i nedbør.

JAR-OPS 1.650 VFR-flyging om dagen - Fly- og navigasjons- instrumenter samt tilhørende utstyr

(Se AMC OPS 1.650/1.652) (Se IEM OPS 1.650/1.652) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly om dagen i samsvar med visuelle flygeregler (VFR) med mindre det er utrustet med flyge- og navigasjonsinstrumenter samt tilhørende utstyr, og der det er relevant, i samsvar med de vilkår som er spesifisert i følgende underpunkter:

(a) Et magnetkompass;

(b) En nøyaktig klokke som viser tiden i timer, minutter, og sekunder;

(c) En følsom trykkhøydemåler kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i hektopascal/millibar, og som kan justeres for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging;

(d) En fartsmåler kalibrert i knop;

(e) En stigefartsmåler;

(4) An electric torch for each required crew member readily accessible to crew members when seated at their designated station.

(b) For flight by night, in addition to equipment specified in paragraph (a) above:

(1) Navigation/position lights; and (2) Two landing lights or a single light having two separately energised filaments; and

(3) Lights to conform with the International regulations for preventing collisions at sea if the aeroplane is a Seaplane or an Amphibian.

JAR-OPS 1.645 Windshield wipers

An operator shall not operate an aeroplane with a maximum certificated take-off mass of more than 5700 kg unless it is equipped at each pilot station with a windshield wiper or equivalent means to maintain a clear portion of the windshield during precipitation.

JAR-OPS 1.650 Day VFR operations - Flight and navigational instruments and associated equipment (See AMC OPS

1.650/1.652)

(See IEM OPS 1.650/1.652) An operator shall not operate an aeroplane by day in accordance with Visual Flight Rules (VFR) unless it is equipped with the flight and navigational instruments and associated equipment and, where applicable, under the conditions stated in the following sub-paragraphs:

(a) A magnetic compass;

(b) An accurate timepiece showing the time in hours, minutes, and seconds;

(c) A sensitive pressure altimeter calibrated in feet with a sub-scale setting, calibrated in hectopascals/millibars, adjustable for any barometric pressure likely to be set during flight;

(d) An airspeed indicator calibrated in knots;

(e) A vertical speed indicator;

(4)

(f) En svinge- og krengeindikator eller en svingkoordinator som omfatter en krengeindikator;

(g) En flygestillingsindikator;

(h) En stabilisert retningsgyro; og

(i) Et hjelpemiddel i førerkabinen som viser utvendig lufttemperatur kalibrert i grader Celsius (se AMC OPS 1.650(i) og 1.652(i)).

(j) For flyginger som ikke varer lenger enn 60 minutter, med avgang og landing på samme flyplass, og som ikke går lengre enn 50 NM fra denne flyplassen, kan instrumentene beskrevet i underpunktene (f), (g) og (h) ovenfor og underpunktene (k)(4), (k)(5) og (k)(6) nedenfor, i sin helhet erstattes av enten en svinge- og krengeindikator, eller en svingkoordinator som omfatter en krengeindikator, eller både en flygestillingsindikator og en krengeindikator.

(k) Når det er obligatorisk med to flygere skal styrmannens plass ha egne instrumenter som følger:

(1) En følsom trykkhøydemåler kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i hektopascal/millibar, og som kan justeres for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging;

(2) En fartsmåler kalibrert i knop;

(3) En stigefartsmåler;

(4) En svinge- og krengeindikator, eller en svingekoordinator som omfatter en krengeindikator;

(5) En flygestillingsindikator; og (6) En stabilisert retningsgyro.

(l) Hvert fartsmålersystem må være utstyrt med et oppvarmet pitotrør eller et tilsvarende hjelpemiddel for forebyggelse av funksjonsfeil på grunn av enten kondensering eller ising for:

(1) Fly med en maksimum sertifisert avgangsvekt på mer enn 5700 kg eller en maksimum tillatt passasjersetekonfigurasjon på mer enn 9;

(2) Fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis i et JAA-medlemsland eller et

(f) A turn and slip indicator, or a turn co- ordinator incorporating a slip indicator;

(g) An attitude indicator;

(h) A stabilised direction indicator; and

(i) A means of indicating in the flight crew compartment the outside air temperature calibrated in degrees Celcius (see AMC OPS 1.650(i) &

1.652(i)).

(j) For flights which do not exceed 60 minutes duration, which take off and land at the same aerodrome, and which remain within 50 NM of that aerodrome, the instruments prescribed in sub- paragraphs (f), (g) and (h) above, and sub- paragraphs (k)(4), (k)(5) and (k)(6) below, may all be replaced by either a turn and slip indicator, or a turn co-ordinator incorporating a slip indicator, or both an attitude indicator and a slip indicator.

(k) Whenever two pilots are required the second pilot’s station shall have separate instruments as follows:

(1) A sensitive pressure altimeter calibrated in feet with a sub-scale setting calibrated in hectopascals/millibars, adjustable for any barometric pressure likely to be set during flight;

(2) An airspeed indicator calibrated in knots;

(3) A vertical speed indicator;

(4) A turn and slip indicator, or a turn co- ordinator incorporating a slip indicator;

(5) An attitude indicator; and (6) A stabilised direction indicator.

(l) Each airspeed indicating system must be equipped with a heated pitot tube or equivalent means for preventing malfunction due to either condensation or icing for:

(1) Aeroplanes with a maximum certificated take-off mass in excess of 5700 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 9;

(2) Aeroplanes first issued with an

(5)

(m) Når det er obligatorisk med dupliserte instrumenter, omfatter kravene atskilte display for hver flyger samt atskilte funksjonsvelgere eller annet tilhørende utstyr der dette er relevant.

(n) Alle fly må være utrustet med hjelpemidler som gir en indikasjon når energitilførselen ikke er tilstrekkelig til de påkrevde flygeinstrumenter; og

(o) Alle fly med kompressibilitetsbegrensinger som ellers ikke indikeres av de påkrevde fartsmålerne, skal være utrustet med en Mach-tall- indikator på hver flygerplass.

(p) Et luftfartsforetak skal ikke utføre VFR- operasjoner om dagen, med mindre flyet er utstyrt med hodetelefoner med bommikrofon eller tilsvarende for hvert flygebesetningsmedlem som tjenestegjør i førerkabinen (Se IEM OPS 1.650(p)/1.652(s)).

[Endr. 1, 01.03.98; Endr. 3, 01.12.01]

(m) Whenever duplicate instruments are required, the requirement embraces separate displays for each pilot and separate selectors or other associated equipment where appropriate.

(n) All aeroplanes must be equipped with means for indicating when power is not adequately supplied to the required flight instruments; and

(o) All aeroplanes with compressibility limitations not otherwise indicated by the required airspeed indicators shall be equipped with a Mach number indicator at each pilot’s station.

(p) An operator shall not conduct Day VFR operations unless the aeroplane is equipped with a headset with boom microphone or equivalent for each flight crew member on flight deck duty (See IEM OPS 1.650(p)/1.652(s)).

[Ch. 1, 01.03.98; Amdt. 3, 01.12.01]

(6)

JAR-OPS 1.652 IFR- eller nattoperasjoner - Flyge- og navigasjons- instrumenter samt tilhørende utstyr

(Se AMC OPS 1.650/1.652) (Se IEM OPS 1.650/1.652) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly i samsvar med instrumentflygereglene (IFR), eller om natten i samsvar med visuelle flygeregler (VFR), med mindre det er utrustet med de flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr, samt der det er relevant, i overensstemmelse med de vilkår som er spesifisert i følgende underpunkter:

(a) Et magnetkompass;

(b) En nøyaktig klokke som viser tiden i timer, minutter, og sekunder;

(c) To følsomme trykkhøydemålere kalibrert i fot med innstilling av referansetrykk, kalibrert i hektopascal/millibar, og som kan justeres for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging;

(d) Et system for indikasjon av flygehastighet med oppvarmet pitotrør eller tilsvarende hjelpemidler for forebyggelse av funksjonsfeil på grunn av enten kondensering eller ising, inkludert varselindikasjon i tilfelle svikt i pitotvarmer. Kravet om varselindikasjon ved svikt i pitotvarmer gjelder ikke for fly med 9 eller færre godkjente passasjerseter, eller med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, og som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. april 1998 (se AMC OPS 1.652(d) & (k)(2));

Merknad: Gyldighetsdato er 1. april 1999 (for varselindikasjon ved svikt i pitotvarmer).

JAR-OPS 1.652 IFR or night operations - Flight and navigational instruments and associated equipment (See AMC OPS

1.650/1.652)

(See IEM OPS 1.650/1.652) An operator shall not operate an aeroplane in accordance with Instrument Flight Rules (IFR) or by night in accordance with Visual Flight Rules (VFR) unless it is equipped with the flight and navigational instruments and associated equipment and, where applicable, under the conditions stated in the following sub-paragraphs:

(a) A magnetic compass;

(b) An accurate time-piece showing the time in hours, minutes and seconds;

(c) Two sensitive pressure altimeters calibrated in feet with sub-scale settings, calibrated in hectopascals/millibars, adjustable for any barometric pressure likely to be set during flight;

(d) An airspeed indicating system with heated pitot tube or equivalent means for preventing malfunctioning due to either condensation or icing including a warning indication of pitot heater failure.

The pitot heater failure warning indication requirement does not apply to those aeroplanes with a maximum approved passenger seating configuration of 9 or less or a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less and issued with an individual Certificate of Airworthiness prior to 1 April 1998 (see AMC OPS 1.652(d) & (k)(2));

Note: Applicability Date 1 April 1999 (for the pitot heater failure warning indication).

(7)

(e) En stigefartsmåler;

(f) En svinge- og krengeindikator;

(g) En flygestillingsindikator;

(h) En stabilisert retningsgyro;

(i) Et hjelpemiddel i førerkabinen som viser utvendig lufttemperatur kalibrert i grader Celsius (se AMC OPS 1.650(i) og 1.652(i)); og

(j) To uavhengige statisk trykksystemer, med det unntak at for propelldrevne fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, er det tillatt med ett statisk trykksystem og en alternativ kilde for statisk trykk.

(k) Når det er obligatorisk med to flygere skal styrmannens plass ha egne instrumenter som følger:

(1) En følsom trykkhøydemåler kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i hektopascal/millibar, og som kan justeres for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging. Denne kan være en av de 2 høydemålerne som kreves av underavsnitt (c) ovenfor;

(2) Et system for indikasjon av flygehastighet med oppvarmet pitotrør eller tilsvarende hjelpemidler for forebyggelse av funksjonsfeil på grunn av enten kondensering eller ising, inkludert varselindikasjon i tilfelle svikt i pitotvarmer. Kravet om varselindikasjon ved svikt i pitotvarmer gjelder ikke for fly med 9 eller færre godkjente passasjerseter, eller med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, og som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. april 1998 (se AMC OPS 1.652(d) og (k)(2));

Merknad: Gyldighetsdato er 1. april 1999 (for varselindikasjon ved svikt i pitotvarmer).

(3) En stigefartsmåler;

(4) En svinge- og krengeindikator;

(5) En flygestillingsindikator; og (6) En stabilisert retningsgyro.

(e) A vertical speed indicator;

(f) A turn and slip indicator;

(g) An attitude indicator;

(h) A stabilised direction indicator;

(i) A means of indicating in the flight crew compartment the outside air temperature calibrated in degrees celsius (see AMC OPS 1.650 (i) &

1.652(i)); and

(j) Two independent static pressure systems, except that for propeller driven aeroplanes with maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less, one static pressure system and one alternate source of static pressure is allowed.

(k) Whenever two pilots are required the second pilot’s station shall have separate instruments as follows:

(1) A sensitive pressure altimeter calibrated in feet with a sub-scale setting, calibrated in hectopascals/millibars, adjustable for any barometric pressure likely to be set during flight and which may be one of the 2 altimeters required by sub-paragraph (c) above;

(2) An airspeed indicating system with heated pitot tube or equivalent means for preventing malfunctioning due to either condensation or icing including a warning indication of pitot heater failure. The pitot heater failure warning indication requirement does not apply to those aeroplanes with a maximum approved passenger seating configuration of 9 or less or a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less and issued with an individual Certificate of Airworthiness prior to 1 April 1998 (see AMC OPS 1.652(d) & (k)(2));

Note: Applicability Date 1 April 1999 (for the pitot heater failure warning indication).

(3) A vertical speed indicator;

(4) A turn and slip indicator;

(5) An attitude indicator; and (6) A stabilised direction indicator.

(8)

(l) Fly som har maksimum sertifisert avgangsvekt på mer enn 5700 kg, eller som har mer enn 9 godkjente passasjerseter, må i tillegg være utrustet med en enkel flygestillingsindikator (kunstig horisont) i reserve, som kan betjenes fra begge flygerplassene, og som:

(1) Drives kontinuerlig under normale operasjoner og som etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet får kraftforsyning fra en kilde som er uavhengig av det ordinære elektriske systemet;

(2) Virker pålitelig i minst 30 minutter etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet, når det tas hensyn til annen belastning på nødkraftsystemet samt operative prosedyrer;

(3) Virker uavhengig av ethvert annet indikasjonssystem for flygestilling;

(4) Virker automatisk etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet; og

(5) Er tilstrekkelig belyst under alle operasjonsfaser, unntatt for fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, som allerede var registrert i et JAA-medlemsland pr 1 april 1995, og som er utrustet med en ekstra flygestillingsindikator på venstre side av instrumentpanelet

(m) For å overholde underpunkt (l) ovenfor, må det fremgå tydelig for flygebesetningen når den ekstra flygestillingsindikatoren som kreves i dette underpunktet drives av nødkraftsystemet. Der den ekstra flygestillingsindikatoren har sin egen kraftforsyning, skal det være en tilhørende indikasjon, enten på instrumentet eller på instrumentpanelet, som viser når denne kraftforsyningen er i bruk. Dette kravet må oppfylles senest 1. april 2000.

(n) En kartholder i en lett lesbar posisjon som kan belyses under nattoperasjoner.

(l) Those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass in excess of 5700 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 seats must additionally be equipped with a single standby attitude indicator (artificial horizon), capable of being used from either pilot’s station, that:

(1) Is powered continuously during normal operation and, after a total failure of the normal electrical generating system is powered from a source independent of the normal electrical generating system;

(2) Provides reliable operation for a minimum of 30 minutes after total failure of the normal electrical generating system, taking into account other loads on the emergency power supply and operational procedures;

(3) Operates independently of any other attitude indicating system;

(4) Is operative automatically after total failure of the normal electrical generating system;

and

(5) Is appropriately illuminated during all phases of operation, except for aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less, already registered in a JAA Member State on 1 April 1995, equipped with a standby attitude indicator in the left-hand instrument panel.

(m) In complying with sub-paragraph (l) above, it must be clearly evident to the flight crew when the standby attitude indicator, required by that sub- paragraph, is being operated by emergency power.

Where the standby attitude indicator has its own dedicated power supply there shall be an associated indication, either on the instrument or on the instrument panel, when this supply is in use. This requirement must be complied with no later than 1 April 2000.

(n) A chart holder in an easily readable position which can be illuminated for night operations.

(9)

(o) Hvis ekstra flygestillingsindikator er installert og anvendbar i alle flygestillinger (360° i pitch og roll), kan svinge- og krengeindikatorer erstattes av krengeindikatorer. Med "anvendbar"

menes at systemet skal virke i 360° pitch og roll uten å vippe over.

(p) Når det er obligatorisk med dupliserte instrumenter, omfatter kravene atskilte display for hver flyger samt atskilte funksjonsvelgere eller annet tilhørende utstyr der dette er relevant;

(q) Alle fly må være utrustet med hjelpemidler som indikerer når kraftforsyningen til de påkrevde flygeinstrumenter ikke er tilstrekkelig; og

(r) Alle fly med kompressibilitetsbegrensinger som ellers ikke indikeres av de påkrevde fartsmålerne, skal være utrustet med en Mach-tall- indikator på hver flygerplass.

(s) Et luftfartsforetak skal ikke utføre IFR- eller nattoperasjoner uten at flyet er utstyrt med hodetelefoner med bommikrofon eller tilsvarende og en sendeknapp på stikka for hver obligatorisk flyger.

(Se IEM OPS 1.625(s).)

JAR-OPS 1.655 Tilleggsutstyr for enpilotoperasjoner under IFR

(a) Et luftfartsforetak skal ikke utføre enpilotoperasjoner under IFR med mindre flyet er utrustet med autopilot som minst har betjeningsmodus for høydehold og styrekurs.

(b) Et luftfartsforetak skal ikke utføre enpilotoperasjoner under IFR med mindre flyet er utrustet med hodetelefon med bommikrofon eller tilsvarende samt en sendeknapp på stikka. (Se IEM OPS 1.655(b).)

(o) If the standby attitude instrument system is installed and usable through flight attitudes of 360°

of pitch and roll, the turn and slip indicators may be replaced by slip indicators. Usable means that the system will operate through 360° in pitch and roll and will not tumble.

(p) Whenever duplicate instruments are required, the requirement embraces separate displays for each pilot and separate selectors or other associated equipment where appropriate;

(q) All aeroplanes must be equipped with means for indicating when power is not adequately supplied to the required flight instruments; and

(r) All aeroplanes with compressibility limitations not otherwise indicated by the required airspeed indicators shall be equipped with a Mach number indicator at each pilot’s station.

(s) An operator shall not conduct IFR or night operations unless the aeroplane is equipped with a headset with boom microphone or equivalent and a transmit button on the control wheel for each required pilot. (See IEM OPS 1.652(s).)

JAR-OPS 1.655 Additional equipment for single pilot operation under IFR

(a) An operator shall not conduct single pilot IFR operations unless the aeroplane is equipped with an autopilot with at least altitude hold and heading mode.

(b) An operator shall not conduct single pilot IFR or night operations unless the aeroplane is equipped with a headset with boom microphone or equivalent and a transmit button on the control wheel. (See IEM OPS 1.655(b).)

(10)

JAR-OPS 1.660 Høydevarslingssystem (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et turbopropfly med maksimum sertifisert avgangsvekt på mer enn 5700 kg eller som har mer enn 9 godkjente passasjerseter, eller turbojetfly, med mindre det er utrustet med et høydevarslingssystem som er stand til:

(1) Å varsle flygebesetningen når flyet nærmer seg forhåndsvalgt høyde under enten stigning eller nedstigning; og

(2) Å varsle flygebesetningen med minimum et lydsignal ved avvik over eller under en forhåndsvalgt høyde,

unntatt for fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre som har mer enn 9 godkjente passasjerseter og som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis i et JAA- medlemsland eller et annet sted før 1. april 1972 og som allerede var registrert i et JAA-medlemsland pr 1. april 1995.

JAR-OPS 1.665 Terrengvarslingssystem og terreng-

oppmerksomhetssystem (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et turbindrevet fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg eller en maksimum godkjent passasjersetekonfigurasjon på mer enn 9, hvis det ikke er utstyrt med et terreng- varslingssystem, med unntak av fly i (d)(2) nedenfor.

(b) Terrengvarslingssystemet må automatisk kunne gi, i form av lydsignaler som kan suppleres med visuelle signaler, tydelige varsler i rett tid til flygebesetningen om nedstigningsrate, nærhet til bakken, høydetap etter avgang eller avbrutt innflyging, feil landingskonfigurasjon og nedadgående avvik fra glidebane.

(c) Et luftfartsforetak skal ikke operere et turbindrevet fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 15 000 kg eller med maksimum godkjent passasjersetekonfigurasjon på mer enn 30, på eller etter datoen;

JAR-OPS 1.660 Altitude alerting system (a) An operator shall not operate a turbine propeller powered aeroplane with a maximum certificated take-off mass in excess of 5700 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 seats or a turbojet powered aeroplane unless it is equipped with an altitude alerting system capable of:

(1) Alerting the flight crew upon approaching preselected altitude in either ascent or descent; and

(2) Alerting the flight crew by at least an aural signal, when deviating above or below a preselected altitude,

except for aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less having a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 and first issued with an individual certificate of airworthiness in a JAA Member State or elsewhere before 1 April 1972 and already registered in a JAA Member State on 1 April 1995.

JAR-OPS 1.665 Ground proximity warning system and terrain

awareness warning system

(a) An operator shall not operate a turbine powered aeroplane having a maximum certificated take-off mass in excess of 5 700 kg or a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 unless it is equipped with a ground proximity warning system, except for aeroplanes in (d)(2) below.

(b) The ground proximity warning system must automatically provide, by means of aural signals, which may be supplemented by visual signals, timely and distinctive warning to the flight crew of sink rate, ground proximity, altitude loss after take-off or go-around, incorrect landing configuration and downward glideslope deviation.

(c) An operator shall not operate a turbine powered aeroplane having a maximum certificated take-off mass in excess of 15 000 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 30 on or after;

(11)

(1) 1 oktober 2001 for fly som først fikk utstedt luftdyktighetsbevis på eller etter denne datoen; eller

(2) 1 januar 2005 for fly som først fikk utstedt luftdyktighetsbevis før 1 oktober 2001;

med mindre det er utstyrt med et terreng- varslingssystem som omfatter et fremadsøkende terrengunnvikelsessystem (Terrain Awareness and Warning System – TAWS)

(d) Et luftfartsforetak skal ikke operere et turbindrevet fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg men høyst 15 000 kg, eller med maksimum godkjent passasjer- setekonfigurasjon på mer enn 9 men høyst 30, på eller etter datoen:

(1) 1 januar 2003 for fly som først fikk utstedt luftdyktighetsbevis på eller etter 1 januar 2003;

eller

(2) 1 oktober 2001 for fly som fra før ikke er utstyrt med terrengvarslingssystem;

med mindre det er utstyrt med et terreng- varslingssystem som omfatter et fremoversøkende terrengunnvikelsessystem (Terrain Awareness and Warning System – TAWS).

(e) Terrengunnvikelsessystemet (TAWS) må automatisk kunne gi flygebesetningen, i form av lydsignaler og visuelle signaler samt i et eget display, varsler i god tid slik at kontrollert flyging inn i terrenget kan unngås, og det må kunne søke fremover for å gi sikker terrengklaring.

[Endr. 1, 01.03.98; Endr. 3, 01.12.01]

(1) 1 October 2001 for aeroplanes first issued with a Certificate of Airworthiness on or after this date; or

(2) 1 January 2005 for aeroplanes first issued with a Certificate of Airworthiness before 1 October 2001;

unless it is equipped with a ground proximity warning system that includes a forward looking terrain avoidance function (Terrain Awareness and Warning System – TAWS)

(d) An operator shall not operate a turbine powered aeroplane having a maximum certificated take-off mass in excess of 5 700 kg but not more than 15 000 kg or a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 but not more than 30 on or after:

(1) 1 January 2003 for aeroplanes first issued with a Certificate of Airworthiness on or after 1 January 2003; or

(2) 1 October 2001 for aeroplanes which are not already equipped with a ground proximity warning system;

unless it is equipped with a ground proximity warning system that includes a forward looking terrain avoidance function (Terrain Awareness and Warning System – TAWS).

(e) The terrain awareness and warning system must automatically provide the flight crew, by means of visual and aural signals and a Terrain Awareness Display, with sufficient alerting time to prevent controlled flight into terrain events, and provided a forward looking capability and terrain clearance floor.

[Ch. 1, 01.03.98; Amdt. 3, 01.12.01]

(12)

JAR-OPS 1.668 Flybåret

antikollisjonssystem (Se IEM OPS 1.668)

(a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et turbindrevet fly:

(1) Som har en maksimum sertifisert avgangsvekt over 15000 kg eller en maksimum godkjent passasjersetekonfigurasjon på mer enn 30, etter 1 januar 2000; eller

(2) Som har en maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg, men høyst 15000 kg, eller en maksimum godkjent passasjer- setekonfigurasjon på mer enn 19, men høyst 30, etter 1 januar 2005,

med mindre det er utstyrt med et luftbåret antikollisjonssystem med et minimum ytelsesnivå som tilsvarer minst ACAS II.

JAR-OPS 1.670 Flybåren værradar (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere:

(1) Et fly med trykkabin; eller

(2) Et fly uten trykkabin med maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg; eller

(3) Et fly uten trykkabin som har mer enn 9 godkjente passasjerseter, etter 1. april 1999, med mindre det er utrustet med flybåren værradar når slike fly opereres om natten eller i IFR-forhold i områder hvor det langs ruten kan forventes å være tordenvær eller andre potensielt farlige værforhold som det ansees mulig å oppdage med flybåren værradar.

(b) For propelldrevne fly med trykkabin og maksimum sertifisert avgangsvekt som ikke overskrider 5700 kg og en maksimum godkjent passasjersetekonfigurasjon på høyst 9, kan den flybårne værradaren erstattes av annet utstyr som er i stand til å oppdage tordenvær og andre potensielt farlige værforhold som det ansees mulig å oppdage med flybåren værradar, forutsatt at dette er godkjent av luftfartsmyndigheten,.

JAR-OPS 1.668 Airborne Collision Avoidance System (See IEM OPS 1.668) (a) An operator shall not operate a turbine powered aeroplane:

(1) Having a maximum certificated take- off mass in excess of 15000 kg or a maximum approved passenger seating configuration of more than 30 after 1 January 2000; or

(2) Having a maximum certificated take- off mass in excess of 5700 kg, but not more than 15000 kg, or a maximum approved passenger seating configuration of more than 19, but not more than 30, after 1 January 2005,

unless it is equipped with an airborne collision avoidance system with a minimum performance level of at least ACAS II.

JAR-OPS 1.670 Airborne weather radar equipment

(a) An operator shall not operate:

(1) A pressurised aeroplane; or

(2) An unpressurised aeroplane which has a maximum certificated take-off mass of more than 5700 kg; or

(3) An unpressurised aeroplane having a maximum approved passenger seating config- uration of more than 9 seats after 1 April 1999, unless it is equipped with airborne weather radar equipment whenever such an aeroplane is being operated at night or in instrument meteorological conditions in areas where thunderstorms or other potentially hazardous weather conditions, regarded as detectable with airborne weather radar, may be expected to exist along the route.

(b) For propeller driven pressurised aeroplanes having a maximum certificated take-off mass not exceeding 5700 kg with a maximum approved passenger seating configuration not exceeding 9 seats the airborne weather radar equipment may be replaced by other equipment capable of detecting thunderstorms and other potentially hazardous weather conditions, regarded as detectable with

(13)

JAR-OPS 1.675 Utstyr for operasjoner i isingsforhold

(a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly i forventede eller aktuelle isingsforhold med mindre det er sertifisert og utstyrt for å kunne operere i isingsforhold.

(b) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly i forventede eller aktuelle isingsforhold om natten med mindre det er utrustet med et hjelpemiddel for å belyse eller oppdage isdannelse. Enhver belysning som benyttes må være av en type som ikke blender eller gir refleksjoner som kan hemme besetnings- medlemmer i deres tjenesteutøvelse.

JAR-OPS 1.680 Utstyr for påvisning av kosmisk stråling

Et luftfartsforetak skal sikre at fly som planlagges operert over 15 000 meter (49 000 fot) er utrustet med et instrument som kontinuerlig måler og indikerer doserate for samlet mottatt kosmisk stråling (f.eks. summen av ioniserende stråling og nøytronstråling av galaktisk og solar opprinnelse) og akkumulert dose for hver enkelt flyging.

JAR-OPS 1.685 Interkomsystem for flygebesetningen

Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med krav til flygebesetning på mer enn én, med mindre det er utrustet med et interkomsystem for hele flygebesetningen som omfatter hodetelefoner og mikrofoner, ikke av håndholdt type, med det unntak at for fly registrert i et JAA-medlemsland pr 1. april 1995 og som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis i et JAA-medlemsland eller et annet sted før 1. april 1975, gjelder kravet om interkomsystem for flygebesetningen fra 1. april 2002.

JAR-OPS 1.675 Equipment for operations in icing conditions

(a) An operator shall not operate an aeroplane in expected or actual icing conditions unless it is certificated and equipped to operate in icing conditions.

(b) An operator shall not operate an aeroplane in expected or actual icing conditions at night unless it is equipped with a means to illuminate or detect the formation of ice. Any illumination that is used must be of a type that will not cause glare or reflection that would handicap crew members in the performance of their duties.

JAR-OPS 1.680 Cosmic radiation detection equipment An operator shall ensure that aeroplanes intended to be operated above 15 000 m (49 000 ft) are equipped with an instrument to measure and indicate continuously the dose rate of total cosmic radiation being received (i.e. the total of ionizing and neutron radiation of galactic and solar origin) and the cumulative dose on each flight.

JAR-OPS 1.685 Flight crew interphone system

An operator shall not operate an aeroplane on which a flight crew of more than one is required unless it is equipped with a flight crew interphone system, including headsets and microphones, not of a handheld type, for use by all members of the flight crew, except that for aeroplanes registered in a JAA member State on 1 April 1995 and first issued with an individual certificate of airworthiness in a JAA member State or elsewhere before 1 April 1975 a flight crew interphone system is required by 1 April 2002.

(14)

JAR-OPS 1.690 Interkomsystem for besetningsmedlemmene (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 15 000 kg eller med mer enn 19 godkjente passasjerseter, med mindre det er utrustet med et interkomsystem for besetningsmedlemmene, unntatt for fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis i et JAA-medlemsland eller et annet sted før 1. april 1965 og som allerede var registrert i et JAA medlemsland pr 1. april 1995.

(b) Interkomsystemet for besetningsmedlemmer som kreves i dette punktet må:

(1) Fungere uavhengig av høyttaler- anlegget for meldinger til passasjerene, med unntak av håndsett, hodetelefoner, mikrofoner, velgerbrytere og signalanordninger;

(2) Sørge for toveiskommunikasjon mellom førerkabinen og:

(i) Hver passasjerkabin;

(ii) Hvert pantry som befinner seg andre steder enn på passasjerdekknivå; og

(iii) Hver avsidesliggende besetnings- kabin som ikke befinner seg på passasjerdekket og ikke er lett tilgjengelig fra en passasjerkabin;

(3) Være lett tilgjengelig for bruk fra hver av de obligatoriske flygebesetningsplassene i førerkabinen;

(4) Være lett tilgjengelig for bruk på obligatoriske plasser for kabinbesetnings- medlemmer i nærheten av hver enkelt eller hvert par av nødutganger på gulvnivå;

(5) Ha et varslingssystem med lydsignaler eller visuelle signaler, som flygebesetnings- medlemmer bruker for å varsle kabinbesetningen, og som kabinbesetningsmedlemmer bruker for å varsle flygebesetningen;

(6) Ha et hjelpemiddel som gjør at anropsmottakeren kan fastslå hvorvidt det dreier seg om et normalt anrop eller et nødanrop (se AMC OPS 1.690(b)(6)); og

JAR-OPS 1.690 Crew member interphone system

(a) An operator shall not operate an aeroplane with a maximum certificated take-off mass exceeding 15 000 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 19 unless it is equipped with a crew member interphone system except for aeroplanes first issued with an individual certificate of airworthiness in a JAA member State or elsewhere before 1 April 1965 and already registered in a JAA member State on 1 April 1995.

(b) The crew member interphone system required by this paragraph must:

(1) Operate independently of the public address system except for handsets, headsets, microphones, selector switches and signalling devices;

(2) Provide a means of two-way communication between the flight crew compartment and:

(i) Each passenger compartment;

(ii) Each galley located other than on a passenger deck level; and

(iii) Each remote crew compartment that is not on the passenger deck and is not easily accessible from a passenger compartment;

(3) Be readily accessible for use from each of the required flight crew stations in the flight crew compartment;

(4) Be readily accessible for use at required cabin crew member stations close to each separate or pair of floor level emergency exits;

(5) Have an alerting system incorporating aural or visual signals for use by flight crew members to alert the cabin crew and for use by cabin crew members to alert the flight crew;

(6) Have a means for the recipient of a call to determine whether it is a normal call or an emergency call (see AMC OPS 1.690(b)(6)); and

(15)

(7) På bakken, sørge for toveiskom- munikasjon mellom bakkepersonell og minst to flygebesetningsmedlemmer. (Se IEM OPS 1.690(b)(7).)

JAR-OPS 1.695 Høyttaleranlegg for

meldinger til passasjerene (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med mer enn 19 godkjente passasjerseter, med mindre det er installert et høyttaleranlegg for meldinger til passasjerene.

(b) Høyttaleranlegget som kreves i dette punktet må:

(1) Fungere uavhengig av interkom- systemene, bortsett fra håndsett, hodetelefoner, mikrofoner, velgerbrytere og signalanordninger;

(2) Være lett tilgjengelig for øyeblikkelig bruk fra hvert flygebesetningsmedlems faste plass;

(3) For hver obligatorisk nødutgang for passasjerer, som ligger på gulvnivå i nærheten av et sete for kabinbesetningsmedlemmer, ha en mikrofon som er lett tilgjengelig for kabinbesetningsmedlemmet når vedkommende sitter i sitt sete; unntatt herfra gjelder at én mikrofon kan betjene mer enn én utgang, forutsatt at utgangene ligger så nær hverandre at det er mulig for kabinbesetningsmedlemmer som sitter i sine seter å kommunisere muntlig uten hjelpemidler;

(4) Kunne betjenes av et kabinbesetnings- medlem i løpet av 10 sekunder, på alle plassene i kabinen hvor det er tilgjengelig for bruk; og

(5) Gi hørbar og forståelig lyd på alle passasjerseter og toaletter samt seter og arbeids- stasjoner for kabinbesetningen.

JAR-OPS 1.700 Taleregistratorer - 1 (Se [ACJ] OPS 1.700)

(a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] 1. april 1998 eller senere, hvis flyet:

(1) Er et flermotors turbindrevet fly med mer enn 9 godkjente passasjerseter; eller

(7) Provide on the ground a means of two- way communication between ground personnel and at least two flight crew members. (See IEM OPS 1.690(b)(7).)

JAR-OPS 1.695 Public address system (a) An operator shall not operate an aeroplane with a maximum approved passenger seating configuration of more than 19 unless a public address system is installed.

(b) The public address system required by this paragraph must:

(1) Operate independently of the interphone systems except for handsets, headsets, microphones, selector switches and signalling devices;

(2) Be readily accessible for immediate use from each required flight crew member station;

(3) For each required floor level passenger emergency exit which has an adjacent cabin crew seat, have a microphone which is readily accessible to the seated cabin crew member, except that one microphone may serve more than one exit, provided the proximity of the exits allows unassisted verbal communication between seated cabin crew members;

(4) Be capable of operation within 10 seconds by a cabin crew member at each of those stations in the compartment from which its use is accessible; and

(5) Be audible and intelligible at all passenger seats, toilets and cabin crew seats and work stations.

JAR-OPS 1.700 Cockpit voice recorders-1 (See [ACJ] OPS 1.700)

(a) An operator shall not operate an aeroplane first issued with an individual Certificate of Airworthiness [ ] on or after 1 April 1998, which:

(1) Is multi-engine turbine powered and has a maximum approved passenger seating configuration of more than 9; or

(16)

(2) Har maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg,

med mindre det er utrustet med en taleregistrator som med referanse til en tidsskala gjør opptak av:

(i) Talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen;

(ii) Lydbildet i førerkabinen, inkludert uavbrutte lydsignaler fra alle bommikrofoner og maskemikrofoner som er i bruk;

(iii) Talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer i førerkabinen via flyets interkomsystem;

(iv) Tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygings- hjelpemidler og som høres i en hodetelefon eller en høyttaler; og

(v) Talekommunikasjon fra flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via høyttaleranlegget, dersom et slikt er installert.

(b) Taleregistratoren skal kunne ta vare på opptak fra minimum de 2 siste timene den har vært i drift; unntatt fra dette er fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, hvor perioden kan reduseres til 30 minutter.

(c) Taleregistratoren må automatisk begynne å gjøre opptak før flyet setter seg i bevegelse for egen kraft, og fortsette å gjøre opptak inntil flygingen er avsluttet når flyet ikke lenger kan bevege seg for egen kraft. I tillegg, avhengig av tilgjengeligheten på kraftforsyning, må taleregistratoren starte å gjøre opptak så tidlig som mulig under sjekker i førerkabinen før start av motor ved påbegynnelsen av flygingen, inntil sjekkene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motor ved avslutning av flygingen.

(d) Taleregistratoren må ha en innretning som gjør det lettere å finne den i vann.

[ ]

[Endr. 4, 01.07.02]

(2) Has a maximum certificated take-off mass over 5700 kg,

unless it is equipped with a cockpit voice recorder which, with reference to a time scale, records:

(i) Voice communications transmitted from or received on the flight deck by radio;

(ii) The aural environment of the flight deck, including without interruption, the audio signals received from each boom and mask microphone in use;

(iii) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the aeroplane’s interphone system;

(iv) Voice or audio signals identifying navigation or approach aids introduced into a headset or speaker; and

(v) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the public address system, if installed.

(b) The cockpit voice recorder shall be capable of retaining information recorded during at least the last 2 hours of its operation except that, for those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less, this period may be reduced to 30 minutes.

(c) The cockpit voice recorder must start automatically to record prior to the aeroplane moving under its own power and continue to record until the termination of the flight when the aeroplane is no longer capable of moving under its own power.

In addition, depending on the availability of electrical power, the cockpit voice recorder must start to record as early as possible during the cockpit checks prior to engine start at the beginning of the flight until the cockpit checks immediately following engine shutdown at the end of the flight.

(d) The cockpit voice recorder must have a device to assist in locating that recorder in water.

[ ]

[Amdt. 4, 01.07.02]

(17)

JAR-OPS 1.705 Taleregistratorer - 2 (Se [ACJ] OPS 1.705/1.710) (a) Etter 1. april 2000 skal et luftfartsforetak ikke operere noe flermotors turbindrevet fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] i perioden 1. januar 1990 til og med 31. mars 1998, og som har maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre og mer enn 9 godkjente passasjerseter, med mindre det er utrustet med en taleregistrator som gjør opptak av:

(1) Talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen;

(2) Lydbildet i førerkabinen, inkludert uavbrutte lydsignaler fra alle bommikrofoner og maskemikrofoner som er i bruk, der det er gjennomførbart;

(3) Talekommunikasjon mellom flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via flyets interkomsystem;

(4) Tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygings- hjelpemidler og som høres i en hodetelefon eller en høyttaler; og

(5) Talekommunikasjon fra flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via høyttaleranlegget, dersom et slikt er installert.

(b) Taleregistratoren skal kunne ta vare på opptak fra minimum de siste 30 minuttene den har vært i drift.

(c) Taleregistratoren må begynne å gjøre opptak før flyet setter seg i bevegelse for egen kraft, og fortsette å gjøre opptak inntil flygingen er avsluttet når flyet ikke lenger kan bevege seg for egen kraft. I tillegg, avhengig av tilgjengeligheten på kraftforsyning, må taleregistratoren starte å gjøre opptak så tidlig som mulig under sjekker i førerkabinen før flygingen, inntil sjekkene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motor ved avslutning av flygingen.

[ ]

[Endr. 4, 01.07.02]

JAR-OPS 1.705 Cockpit voice recorders-2 (See [ACJ] OPS 1.705/1.710) (a) After 1 April 2000 an operator shall not operate any multi-engined turbine aeroplane first issued with an individual Certificate of Airworthiness [ ] on or after 1 January 1990 up to and including 31 March 1998 which has a maximum certificated take-off mass of 5 700 kg or less and a maximum approved passenger seating configuration of more than 9, unless it is equipped with a cockpit voice recorder which records:

(1) Voice communications transmitted from or received on the flight deck by radio;

(2) The aural environment of the flight deck, including where practicable, without interruption, the audio signals received from each boom and mask microphone in use;

(3) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the aeroplane’s interphone system;

(4) Voice or audio signals identifying navigation or approach aids introduced into a headset or speaker; and

(5) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the public address system, if installed.

(b) The cockpit voice recorder shall be capable of retaining information recorded during at least the last 30 minutes of its operation.

(c) The cockpit voice recorder must start to record prior to the aeroplane moving under its own power and continue to record until the termination of the flight when the aeroplane is no longer capable of moving under its own power. In addition, depending on the availability of electrical power, the cockpit voice recorder must start to record as early as possible during the cockpit checks, prior to the flight until the cockpit checks immediately following engine shutdown at the end of the flight.

[ ]

[Amdt. 4, 01.07.02]

(18)

JAR-OPS 1.710 Taleregistratorer - 3 (Se [ACJ] OPS 1.705/1.710) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere noe fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] før 1. april 1998 med mindre det er utrustet med en taleregistrator som registrerer:

(1) Talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen;

(2) Lydbildet i førerkabinen;

(3) Talekommunikasjon mellom flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via flyets interkomsystem;

(4) Tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygings- hjelpemidler og som høres i en hodetelefon eller en høyttaler; og

(5) Talekommunikasjon fra flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via høyttaleranlegget, dersom et slikt er installert.

(b) Taleregistratoren skal kunne ta vare på opptak fra minimum de siste 30 minuttene den har vært i drift.

(c) Taleregistratoren må begynne å gjøre opptak før flyet setter seg i bevegelse for egen kraft, og fortsette å gjøre opptak inntil flygingen er avsluttet når flyet ikke lenger kan bevege seg for egen kraft.

(d) Taleregistratoren må ha en innretning som gjør det lettere å finne den i vann.

[ ]

[Endr. 4, 01.07.02]

JAR-OPS 1.710 Cockpit voice recorders-3 (See [ACJ] OPS 1.705/1.710) (a) An operator shall not operate any aeroplane with a maximum certificated take-off mass over 5 700 kg first issued with an individual certificate of airworthiness, [ ] before 1 April 1998 unless it is equipped with a cockpit voice recorder which records:

(1) Voice communications transmitted from or received on the flight deck by radio;

(2) The aural environment of the flight deck;

(3) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the aeroplane’s interphone system;

(4) Voice or audio signals identifying navigation or approach aids introduced into a headset or speaker; and

(5) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the public address system, if installed.

(b) The cockpit voice recorder shall be capable of retaining information recorded during at least the last 30 minutes of its operation.

(c) The cockpit voice recorder must start to record prior to the aeroplane moving under its own power and continue to record until the termination of the flight when the aeroplane is no longer capable of moving under its own power.

(d) The cockpit voice recorder must have a device to assist in locating that recorder in water.

[ ]

[Amdt. 4, 01.07.02]

(19)

JAR-OPS 1.715 Flygeregistratorer - 1 [(Se Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.715)]

(Se [ACJ] OPS 1.715)

(a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] 1. april 1998 eller senere, hvis flyet:

(1) Er et flermotors turbindrevet fly med mer enn 9 godkjente passasjerseter; eller

(2) Har en maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg,

med mindre det er utrustet med en flygeregistrator som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data, og en metode er tilgjengelig for enkel fremhenting av disse data fra lagringsmediet.

(b) Flygeregistratoren skal kunne ta vare på data registrert i løpet av minimum de siste 25 timene den har vært i drift; med det unntak at for fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, kan denne perioden reduseres til 10 timer.

(c) Flygeregistratoren må registrere, med referanse til en tidsskala:

(1) Parametrene [listet opp i Tabell A1 eller A2, avhengig av hva som er relevant, i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.715];

(2) For fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 27 000 kg, også parametrene [listet opp i Tabell B i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.715;]

(3) For fly spesifisert i (a) ovenfor, må flygeregistratoren registrere alle dedikerte parametere relatert til helt nye eller unike egenskaper, enten ved flyets konstruksjon eller dets operative egenskaper, [slik luftfarts- myndigheten bestemmer ved typesertifisering eller supplerende typesertifisering; og]

JAR-OPS 1.715 Flight data recorders-1 [(See Appendix 1 to JAR-OPS 1.715)]

(See [ACJ] OPS 1.715) (a) An operator shall not operate any aeroplane first issued with an individual Certificate of Airworthiness [ ] on or after 1 April 1998 which:

(1) Is multi-engine turbine powered and has a maximum approved passenger seating configuration of more than nine (9); or

(2) Has a maximum certificated take-off mass over 5700 kg,

unless it is equipped with a flight data recorder that uses a digital method of recording and storing data and a method of readily retrieving that data from the storage medium is available.

(b) The flight data recorder shall be capable of retaining the data recorded during at least the last 25 hours of its operation except that, for those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less, this period may be reduced to 10 hours.

(c) The flight data recorder must, with reference to a timescale, record:

(1) The parameters [listed in Tables A1 or A2 of Appendix 1 to JAR-OPS 1.715 as applicable];

(2) For those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass over 27 000 kg, the additional parameters [listed in Table B of Appendix 1 to JAR-OPS 1.715;]

(3) For aeroplanes specified in (a) above, the flight data recorder must record any dedicated parameters relating to novel or unique design or operational characteristics of the aeroplane [as determined by the Authority during type or supplemental type certification; and]

(20)

[(4) For fly utstyrt med elektronisk display- system, parameterene i Tabell C i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.715, med det unntak at for fly som først fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 20 august 2002, slike parametere hvor:

(i) Sensoren ikke er tilgjengelig; eller (ii) Systemet eller utstyret i flyet som genererer data må modifiseres; eller

(iii) Signalene ikke er kompatible med registreringssystemet;

trenger ikke å registreres hvis dette kan aksepteres av luftfartsmyndigheten.]

(d) Data må hentes fra kilder [i flyet] som muliggjør nøyaktig korrelasjon med informasjonen som vises for flygebesetningen.

(e) Flygeregistratoren må automatisk begynne å registrere data før flyet kan sette seg i bevegelse for egen kraft, og stoppe automatisk etter at flyet ikke lenger kan bevege seg for egen kraft.

(f) Flygeregistratoren må ha en innretning som gjør det lettere å finne den i vann.

(g) Fly [som først fikk utstedt eget luft- dyktighetsbevis 1 April 1998 eller senere, men ikke etter 1 April 2001, trenger ikke oppfylle kravet i JAR-OPS 1.715(c) hvis dette godkjennes av luftfartsmyndigheten, og under forutsetning av at:

(1) JAR-OPS 1.715(c) ikke kan tilfredsstilles uten omfattende modifikasjoner (Se ACJ-OPS 1.715(g)) i flyets systemer og utstyr utover flygeregistratoren; og

(2) Flyet tilfredsstiller JAR-OPS 1.720(c), med det unntak at 15b i Tabell A i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720 ikke trenger å registreres.]

[ ]

[Endr. 4, 01.07.02]

[(4) For aeroplanes equipped with electronic display system the parameters listed in Table C of Appendix 1 to JAR-OPS 1.715, except that , for aeroplanes first issued with an individual Certificate of Airworthiness before 20 August 2002 those parameters for which:

(i) The sensor is not available; or

(ii) The aeroplane system or equipment generating the data needs to be modified; or

(iii) The signals are incompatible with the recording system;

do not need to be recorded if acceptable to the Authority.]

(d) Data must be obtained from [aeroplane]

sources which enable accurate correlation with information displayed to the flight crew.

(e) The flight data recorder must start automatically to record the data prior to the aeroplane being capable of moving under its own power and must stop automatically after the aeroplane is incapable of moving under its own power.

(f) The flight data recorder must have a device to assist in locating that recorder in water.

(g) Aeroplanes [first issued with an individual Certificate of Airworthiness on or after 1 April 1998, but not later than 1 April 2001 may not be required to comply with JAR-OPS 1.715(c) if approved by the Authority, provided that:

(1) Compliance with JAR-OPS 1.715(c) cannot be achieved without extensive modification (See ACJ-OPS 1.715(g)) to the aeroplane systems and equipment other than the flight data recorder system; and

(2) The aeroplane complies with JAROPS 1.720(c) except that parameter 15b in Table A of Appendix 1 to JAR-OPS 1.720 need not to be recorded.]

[ ]

[Amdt. 4, 01.07.02]

(21)

JAR-OPS 1.720 Flygeregistratorer - 2 [(Se Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720)]

(Se [ACJ] OPS 1.720/1.725) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] [1 juni 1990] eller senere, men ikke etter 31 mars 1998, som har maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg, med mindre det er utrustet med en flygeregistrator som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data, og en metode er tilgjengelig for enkel fremhenting av disse data fra lagringsmediet.

(b) Flygeregistratoren skal kunne ta vare på data registrert i løpet av minimum de siste 25 timene den har vært i drift.

(c) Flygeregistratoren må registrere, med referanse til en tidsskala:

(1) Parametrene [listet opp i Tabell A i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720; og]

(2) For fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 27 000 kg, [også parametrene listet i Tabell B i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720.]

(d) [For fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 27 000 kg eller mindre, trenger ikke parameterne 15 og 15b i Tabell A i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720 registreres, hvis akseptabelt for luftfartsmyndigheten, når en av følgende betingelser er oppfylt:

(1) Sensoren er ikke lett tilgjengelig, (2) Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i flygeregistratorsystemet,

(3) Det kreves en endring i utstyret som genererer data.

(e) For fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 27 000 kg, trenger ikke følgende parametere registreres: 15b i Tabell A i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720, og 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31 i Tabell B i Vedlegg 1, hvis akseptabelt for luftfartsmyndigheten, når en av følgende betingelser er oppfylt

(1) Sensoren er ikke lett tilgjengelig,

JAR-OPS 1.720 Flight data recorders-2 [(See Appendix 1 to JAR- OPS 1.720)]

(See [ACJ] OPS 1.720/1.725)

(a) An operator shall not operate any aeroplane first issued with an individual certificate of airworthiness [ ] on or after [1 June 1990] up to and including 31 March 1998 which has a maximum certificated take-off mass over 5 700 kg unless it is equipped with a flight data recorder that uses a digital method of recording and storing data and a method of readily retrieving that data from the storage medium is available.

(b) The flight data recorder shall be capable of retaining the data recorded during at least the last 25 hours of its operation.

(c) The flight data recorder must, with reference to a timescale, record:

(1) The parameters [listed in Table A of Appendix 1 to JAR-OPS 1.720; and]

(2) For those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass over 27 000 kg [the additional parameters listed in Table B of Appendix 1 to JAR-OPS 1.720.]

(d) [For those aeroplanes having a maximum certificated take-off mass of 27 000 kg or below, if acceptable to the Authority, parameters 14 and 15b of Table A of Appendix 1 to JAR-OPS 1.720 need not be recorded, when any of the following conditions are met:

(1) The sensor is not readily available, (2) Sufficient capacity is not available in the flight recorder system,

(3) A change is required in the equipment that generates the data.

(e) For those aeroplanes having a maximum certificated take-off mass over 27 000 kg, if acceptable to the Authority, the following parameters need not be recorded: 15b of Table A of Appendix 1 to JAR-OPS 1.720, and 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 of Table B of Appendix 1, if any of the following conditions are met:

(1) The sensor is not readily available,

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

(a) An operator shall not operate an aeroplane with a maximum certificated take-off mass exceeding 5700 kg or having a maximum approved passenger seating

(a) An operator shall not operate an aeroplane in MNPS airspace unless it is equipped with navigation equipment that complies with minimum navigation performance

An operator shall ensure that any person authorised by the Authority is permitted at any time to board and fly in any aeroplane operated in accordance with an AOC

An operator shall ensure that each flight crew member completes the following Low Visibility Procedures training if converting to a new type or variant of aeroplane

An applicant for a PPL(H) shall complete at a FTO or an accepted registered facility the required instruction in accordance with the syllabus as set out in Appendix 1 to JAR–FCL

(a) An applicant for the FI(H) rating shall have completed an approved course of theoretical knowledge instruction and flight training at an approved FTO (see Appendix 1 to JAR-FCL

14 On completion of the related flying training the applicant shall take the CPL(A) skill test on either a single-engine or a multi-engine aeroplane in accordance with Appendix

[(ii)] completed as a student an approved course comprising at least 5 hours of flight instruction in an aeroplane, flight simulator or FNPT II (see Appendix 1 to JAR-FCL 1.395