• No results found

KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KAPITTEL K - INSTRUMENTER OG UTSTYR"

Copied!
45
0
0

Fulltekst

(1)

JAR-OPS 1.630 Generell innledning

(Se IEM OPS 1.630) JAR-OPS 1.630 General introduction

(See IEM OPS 1.630) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke

påbegynnes med mindre instrumentene og utstyret som kreves i henhold til dette kapittelet er:

(a) An operator shall ensure that a flight does not commence unless the instruments and equipment required under this Subpart are:

(1) Godkjent, unntatt slik det er spesifisert i underpunkt (c), og installert i overensstemmelse med gjeldende krav, inkludert minimum ytelsesstandard, operative krav og luftdyktighetskrav; og

(1) Approved, except as specified in sub- paragraph (c), and installed in accordance with the requirements applicable to them, including the minimum performance standard and the operational and airworthiness requirements; and

(2) I funksjonsdyktig stand for den type operasjon som blir utført, unntatt slik det er bestemt i MEL (ref. JAR-OPS 1.030).

(2) In operable condition for the kind of operation being conducted except as provided in the MEL (JAR-OPS 1.030 refers).

(b) Med mindre forskjellig ytelsesstandarder er beskrevet i operative- eller luftdyktighetsregelverk, er minste ytelsesstandard for instrumenter og utstyr den som er beskrevet i gjeldende felles tekniske normer og bestemmelser (JTSO) gitt i JAR-TSO. Med mindre tilleggskrav er gitt i dette kapittelet, kan instrumenter og utstyr som er i overensstemmelse med andre konstruksjons- og ytelsesspesifikasjoner enn de som finnes i JTSO på datoen for JAR-OPS-implementering, forbli i bruk, eller installeres. Instrumenter og utstyr som allerede har blitt godkjent behøver ikke oppfylle revidert JTSO eller andre reviderte spesifikasjoner, med mindre det gis krav med tilbakevirkende kraft.

(b) Instruments and equipment minimum performance standards are those prescribed in the applicable Joint Technical Standard Orders (JTSO) as listed in JAR-TSO, unless different performance standards are prescribed in the operational or airworthiness codes. Instruments and equipment complying with design and performance specifications other than JTSO on the date of JAR-OPS implementation may remain in service, or be installed, unless additional requirements are prescribed in this Subpart. Instruments and equipment that have already been approved do not need to comply with a revised JTSO or a revised specification, other than JTSO, unless a retroactive requirement is prescribed.

(c) For følgende utstyr forlanges det ikke

utstyrsgodkjenning: (c) The following items shall not be required to have an equipment approval:

(1) Smeltesikringer omtalt i JAR-OPS 1.635; (1) Fuses referred to in JAR-OPS 1.635;

(2) Lommelykter omtalt i JAR-OPS

1.640(a)(4); (2) Electric torches referred to in JAR-OPS

1.640(a)(4);

(3) En nøyaktig klokke omtalt i JAR-OPS

1.650(b) og 1.652(b); (3) An accurate time piece referred to in

JAR-OPS 1.650(b) & 1.652(b);

(4) Kartholder omtalt i JAR-OPS 1.652(n). (4) Chart holder referred to in JAR-OPS 1.652(n).

(5) Førstehjelpsutstyr omtalt i JAR-OPS

1.745; (5) First-aid kits referred to in JAR-OPS

1.745;

(6) Medisinsk nødutstyr omtalt i JAR-OPS

1.755; (6) Emergency medical kit referred to in

JAR-OPS 1.755;

(7) Megafoner omtalt i JAR-OPS 1.810; (7) Megaphones referred to in JAR-OPS 1.810;

(8) Overlevelsesutstyr og pyroteknisk

signalutstyr omtalt i JAR-OPS 1.835(a) og (c); og (8) Survival and pyrotechnic signalling equipment referred to in JAR-OPS 1.835(a) and (c);

and

(2)

(9) Drivankere og utstyr for fortøyning, forankring eller manøvrering av sjøfly og amfibiefly på vann omtalt i JAR-OPS 1.840.

(9) Sea anchors and equipment for mooring, anchoring or manoeuvring seaplanes and amphibians on water referred to in JAR-OPS 1.840.

(10) Barneseteutstyr referert til i JAR-OPS

1.730(a)(3). [(10) Child restraint devices referred to in JAR-

OPS 1.730(a)(3)].

(d) Dersom utstyret skal brukes av et flygebesetningsmedlem under flyging, må det være slik tilrettelagt at det er lett å betjene fra flygebesetningsmedlemmets plass. Når det er påkrevd at utstyr skal kunne betjenes av mer enn ett flygebesetningsmedlem, må det være installert slik at det er lett å betjene fra enhver plass hvor det er påkrevd å bruke utstyret.

(d) If equipment is to be used by one flight crew member at his station during flight, it must be readily operable from his station. When a single item of equipment is required to be operated by more than one flight crew member it must be installed so that the equipment is readily operable from any station at which the equipment is required to be operated.

(e) De instrumenter som blir brukt av et flygebesetningsmedlem, skal være slik tilrettelagt at flygebesetningsmedlemmet lett kan se indikasjonene fra sin plass med minst mulig avvik fra den posisjon og synsfelt som han normalt har når han ser fremover langs flygebanen. Når kun ett enkelt instrument er påkrevd i et fly som opereres av mer enn ett flygebesetningsmedlem, må det være installert slik at instrumentet er synlig fra angjeldende flygebesetningsmedlems plass.

(e) Those instruments that are used by any one flight crew member shall be so arranged as to permit the flight crew member to see the indications readily from his station, with the minimum practicable deviation from the position and line of vision which he normally assumes when looking forward along the flight path. Whenever a single instrument is required in an aeroplane operated by more than 1 flight crew member it must be installed so that the instrument is visible from each applicable flight crew station.

[Endr. 1, 01.03.98, Endr. 9, 01.06.05] [Ch. 1, 01.03.98, Amdt. 9, 01.06.05]

JAR-OPS 1.635 Elektriske sikringer JAR-OPS 1.635 Circuit protection devices

Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly hvor smeltesikringer blir brukt, med mindre det er reservesikringer tilgjengelig for bruk under flyging i et antall som tilsvarer minst 10 % av antall smeltesikringer av hver styrke eller tre av hver styrke; det høyeste antallet av disse skal gjelde.

An operator shall not operate an aeroplane in which fuses are used unless there are spare fuses available for use in flight equal to at least 10% of the number of fuses of each rating or three of each rating whichever is the greater.

JAR-OPS 1.640 Lanterner og lys på fly JAR-OPS 1.640 Aeroplane operating lights

Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med mindre det

er utrustet med: An operator shall not operate an aeroplane unless it is

equipped with:

(a) For flyging om dagen: (a) For flight by day:

(1) Antikollisjonslys; (1) Anti-collision light system;

(2) Belysning forsynt fra flyets elektriske system, som gir tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og alt utstyr av vesentlig betydning for sikker operasjon av flyet;

(2) Lighting supplied from the aeroplane’s electrical system to provide adequate illumination for all instruments and equipment essential to the safe operation of the aeroplane;

(3) Belysning forsynt fra flyets elektriske

system, for belysning i alle passasjerkabiner; og (3) Lighting supplied from the aeroplane’s electrical system to provide illumination in all passenger compartments; and

(4) En lommelykt for hvert obligatoriske

besetningsmedlem, lett tilgjengelig for besetnings- (4) An electric torch for each required crew member readily accessible to crew members when

(3)

medlemmene når de sitter på sine plasser. seated at their designated station.

(b) For flyging om natten, i tillegg til utstyr

spesifisert i punkt (a) ovenfor: (b) For flight by night, in addition to equipment specified in paragraph (a) above:

(1) Navigasjons-/posisjonslys; og (1) Navigation/position lights; and (2) To landingslys eller et enkelt lys som har

to glødetråder med separat strømtilførsel; og (2) Two landing lights or a single light having two separately energised filaments; and (3) Lys for å overholde internasjonale

bestemmelser om forebyggelse av sammenstøt til sjøs, hvis flyet er et sjøfly eller et amfibiefly.

(3) Lights to conform with the International regulations for preventing collisions at sea if the aeroplane is a Seaplane or an Amphibian.

JAR-OPS 1.645 Vindusviskere JAR-OPS 1.645 Windshield wipers Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med maksimum

sertifisert avgangsvekt på mer enn 5700 kg, med mindre det ved hver flygerplass er utrustet med en vindusvisker eller tilsvarende hjelpemiddel for å holde en del av frontruten gjennomsiktig under flyging i nedbør.

An operator shall not operate an aeroplane with a maximum certificated take-off mass of more than 5700 kg unless it is equipped at each pilot station with a windshield wiper or equivalent means to maintain a clear portion of the windshield during precipitation.

JAR-OPS 1.650 VFR-flyging om dagen - Fly- og navigasjonsinstrumenter samt

tilhørende utstyr

(Se AMC OPS 1.650/1.652) (Se IEM OPS 1.650/1.652)

JAR-OPS 1.650 Day VFR operations - Flight and navigational instruments and associated equipment

(See AMC OPS 1.650/1.652) (See IEM OPS 1.650/1.652) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly om dagen i

samsvar med visuelle flygeregler (VFR) med mindre det er utrustet med flyge- og navigasjonsinstrumenter samt tilhørende utstyr, og der det er relevant, i samsvar med de vilkår som er spesifisert i følgende underpunkter:

An operator shall not operate an aeroplane by day in accordance with Visual Flight Rules (VFR) unless it is equipped with the flight and navigational instruments and associated equipment and, where applicable, under the conditions stated in the following sub-paragraphs:

(a) Et magnetkompass; (a) A magnetic compass;

(b) En nøyaktig klokke som viser tiden i timer,

minutter, og sekunder; (b) An accurate timepiece showing the time in hours, minutes, and seconds;

(c) En følsom trykkhøydemåler kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i hektopascal/millibar, og som kan justeres for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging;

(c) A sensitive pressure altimeter calibrated in feet with a sub-scale setting, calibrated in hectopascals/millibars, adjustable for any barometric pressure likely to be set during flight;

(d) En fartsmåler kalibrert i knop; (d) An airspeed indicator calibrated in knots;

(e) En stigefartsmåler; (e) A vertical speed indicator;

(f) En svinge- og krengeindikator eller en

svingkoordinator som omfatter en krengeindikator; (f) A turn and slip indicator, or a turn co- ordinator incorporating a slip indicator;

(g) En flygestillingsindikator; (g) An attitude indicator;

(h) En stabilisert retningsgyro; og (h) A stabilised direction indicator; and (i) Et hjelpemiddel i førerkabinen som viser

utvendig lufttemperatur kalibrert i grader Celsius (se AMC OPS 1.650(i) og 1.652(i)).

(i) A means of indicating in the flight crew compartment the outside air temperature calibrated in degrees Celcius (see AMC OPS 1.650(i) & 1.652(i)).

(j) For flyginger som ikke varer lenger enn 60 (j) For flights which do not exceed 60 minutes

(4)

minutter, med avgang og landing på samme flyplass, og som ikke går lengre enn 50 NM fra denne flyplassen, kan instrumentene beskrevet i underpunktene (f), (g) og (h) ovenfor og underpunktene (k)(4), (k)(5) og (k)(6) nedenfor, i sin helhet erstattes av enten en svinge- og krengeindikator, eller en svingkoordinator som omfatter en krengeindikator, eller både en flygestillingsindikator og en krengeindikator.

duration, which take off and land at the same aerodrome, and which remain within 50 NM of that aerodrome, the instruments prescribed in sub- paragraphs (f), (g) and (h) above, and sub-paragraphs (k)(4), (k)(5) and (k)(6) below, may all be replaced by either a turn and slip indicator, or a turn co-ordinator incorporating a slip indicator, or both an attitude indicator and a slip indicator.

(k) Når det er obligatorisk med to flygere skal

styrmannens plass ha egne instrumenter som følger: (k) Whenever two pilots are required the second pilot’s station shall have separate instruments as follows:

(1) En følsom trykkhøydemåler kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i

hektopascal/millibar, og som kan justeres for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging;

(1) A sensitive pressure altimeter calibrated in feet with a sub-scale setting calibrated in

hectopascals/millibars, adjustable for any barometric pressure likely to be set during flight;

(2) En fartsmåler kalibrert i knop; (2) An airspeed indicator calibrated in knots;

(3) En stigefartsmåler; (3) A vertical speed indicator;

(4) En svinge- og krengeindikator, eller en

svingekoordinator som omfatter en krengeindikator; (4) A turn and slip indicator, or a turn co- ordinator incorporating a slip indicator;

(5) En flygestillingsindikator; og (5) An attitude indicator; and (6) En stabilisert retningsgyro. (6) A stabilised direction indicator.

(l) Hvert fartsmålersystem må være utstyrt med et oppvarmet pitotrør eller et tilsvarende hjelpemiddel for forebyggelse av funksjonsfeil på grunn av enten kondensering eller ising for:

(l) Each airspeed indicating system must be equipped with a heated pitot tube or equivalent means for preventing malfunction due to either condensation or icing for:

(1) Fly med en maksimum sertifisert avgangsvekt på mer enn 5700 kg eller en maksimum tillatt passasjersetekonfigurasjon på mer enn 9;

(1) Aeroplanes with a maximum certificated take-off mass in excess of 5700 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 9;

(2) Fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis i et JAA-medlemsland eller et annet sted 1. april 1999 eller senere.

(2) Aeroplanes first issued with an individual certificate of airworthiness in a JAA Member State or elsewhere on or after 1 April 1999.

(m) Når det er obligatorisk med dupliserte instrumenter, omfatter kravene atskilte display for hver flyger samt atskilte funksjonsvelgere eller annet tilhørende utstyr der dette er relevant.

(m) Whenever duplicate instruments are required, the requirement embraces separate displays for each pilot and separate selectors or other associated equipment where appropriate.

(n) Alle fly må være utrustet med hjelpemidler som gir en indikasjon når energitilførselen ikke er tilstrekkelig til de påkrevde flygeinstrumenter; og

(n) All aeroplanes must be equipped with means for indicating when power is not adequately supplied to the required flight instruments; and

(o) Alle fly med kompressibilitetsbegrensinger som ellers ikke indikeres av de påkrevde fartsmålerne, skal være utrustet med en Mach-tallindikator på hver flygerplass.

(o) All aeroplanes with compressibility limitations not otherwise indicated by the required airspeed indicators shall be equipped with a Mach number indicator at each pilot’s station.

(p) Et luftfartsforetak skal ikke utføre VFR-operasjoner om dagen, med mindre flyet er utstyrt med hodetelefoner med bommikrofon eller tilsvarende for hvert

(p) An operator shall not conduct Day VFR operations unless the aeroplane is equipped with a headset with boom microphone or equivalent for each flight crew

(5)

flygebesetningsmedlem som tjenestegjør i førerkabinen

(Se IEM OPS 1.650(p)/1.652(s)). member on flight deck duty (See IEM OPS 1.650(p)/1.652(s)).

[Endr. 1, 01.03.98; Endr. 3, 01.12.01] [Ch. 1, 01.03.98; Amdt. 3, 01.12.01]

JAR-OPS 1.652 IFR- eller nattoperasjoner - Flyge- og navigasjons-instrumenter samt tilhørende utstyr

(Se AMC OPS 1.650/1.652) (Se IEM OPS 1.650/1.652)

JAR-OPS 1.652 IFR or night operations - Flight and navigational instruments and associated equipment

(See AMC OPS 1.650/1.652) (See IEM OPS 1.650/1.652) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly i samsvar med

instrumentflygereglene (IFR), eller om natten i samsvar med visuelle flygeregler (VFR), med mindre det er utrustet med de flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr, samt der det er relevant, i overensstemmelse med de vilkår som er spesifisert i følgende underpunkter:

An operator shall not operate an aeroplane in accordance with Instrument Flight Rules (IFR) or by night in accordance with Visual Flight Rules (VFR) unless it is equipped with the flight and navigational instruments and associated equipment and, where applicable, under the conditions stated in the following sub-paragraphs:

(a) Et magnetkompass; (a) A magnetic compass;

(b) En nøyaktig klokke som viser tiden i timer,

minutter, og sekunder; (b) An accurate time-piece showing the time in hours, minutes and seconds;

(c) To følsomme trykkhøydemålere kalibrert i fot med innstilling av referansetrykk, kalibrert i hektopascal/millibar, og som kan justeres for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging. Høydemålerne skal senest innen 1. april 2002, ha telleverk, trommel og visere (counter drum-pointer) eller tilsvarende visning.

(c) Two sensitive pressure altimeters calibrated in feet with sub-scale settings, calibrated in hectopascals/millibars, adjustable for any barometric pressure likely to be set during flight. Not later than 1 April 2002 these altimeters must have a counter drum- pointer or equivalent presentation.

(d) Et system for indikasjon av flygehastighet med oppvarmet pitotrør eller tilsvarende hjelpemidler for forebyggelse av funksjonsfeil på grunn av enten kondensering eller ising, inkludert varselindikasjon i tilfelle svikt i pitotvarmer. Kravet om varselindikasjon ved svikt i pitotvarmer gjelder ikke for fly med 9 eller færre godkjente passasjerseter, eller med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, og som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. april 1998 (se AMC OPS 1.652(d) & (k)(2));

(d) An airspeed indicating system with heated pitot tube or equivalent means for preventing malfunctioning due to either condensation or icing including a warning indication of pitot heater failure.

The pitot heater failure warning indication requirement does not apply to those aeroplanes with a maximum approved passenger seating configuration of 9 or less or a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less and issued with an individual Certificate of Airworthiness prior to 1 April 1998 (see AMC OPS 1.652(d) & (k)(2));

Merknad: Gyldighetsdato er 1. april 1999 (for

varselindikasjon ved svikt i pitotvarmer). Note: Applicability Date 1 April 1999 (for the pitot heater failure warning indication).

(e) En stigefartsmåler; (e) A vertical speed indicator;

(f) En svinge- og krengeindikator; (f) A turn and slip indicator;

(g) En flygestillingsindikator; (g) An attitude indicator;

(h) En stabilisert retningsgyro; (h) A stabilised direction indicator;

(i) Et hjelpemiddel i førerkabinen som viser utvendig lufttemperatur kalibrert i grader Celsius (se AMC OPS 1.650(i) og 1.652(i)); og

(i) A means of indicating in the flight crew compartment the outside air temperature calibrated in degrees celsius (see AMC OPS 1.650 (i) & 1.652(i));

and

(j) To uavhengige statiske trykksystemer, med det (j) Two independent static pressure systems,

(6)

unntak at for propelldrevne fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, er det tillatt med ett statisk trykksystem og en alternativ kilde for statisk trykk.

except that for propeller driven aeroplanes with maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less, one static pressure system and one alternate source of static pressure is allowed.

(k) Når det er obligatorisk med to flygere skal

styrmannens plass ha egne instrumenter som følger: (k) Whenever two pilots are required the second pilot’s station shall have separate instruments as follows:

(1) En følsom trykkhøydemåler kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i

hektopascal/millibar, og som kan justeres for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging. Denne kan være en av de 2 høydemålerne som kreves av underavsnitt (c) ovenfor. Høydemålerne skal senest innen 1. april 2002, ha telleverk, trommel og visere (counter drum-pointer) eller tilsvarende visning.

(1) A sensitive pressure altimeter calibrated in feet with a sub-scale setting, calibrated in

hectopascals/millibars, adjustable for any barometric pressure likely to be set during flight and which may be one of the 2 altimeters required by sub-paragraph (c) above. Not later than 1 April 2002 these altimeters must have a counter drum-pointer or equivalent presentation.

(2) Et system for indikasjon av flygehastighet med oppvarmet pitotrør eller tilsvarende hjelpemidler for forebyggelse av funksjonsfeil på grunn av enten

kondensering eller ising, inkludert varselindikasjon i tilfelle svikt i pitotvarmer. Kravet om varselindikasjon ved svikt i pitotvarmer gjelder ikke for fly med 9 eller færre godkjente passasjerseter, eller med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, og som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. april 1998 (se AMC OPS 1.652(d) og (k)(2));

(2) An airspeed indicating system with heated pitot tube or equivalent means for preventing malfunctioning due to either condensation or icing including a warning indication of pitot heater failure.

The pitot heater failure warning indication requirement does not apply to those aeroplanes with a maximum approved passenger seating configuration of 9 or less or a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less and issued with an individual Certificate of Airworthiness prior to 1 April 1998 (see AMC OPS 1.652(d) & (k)(2));

Merknad: Gyldighetsdato er 1. april 1999 (for varselindikasjon

ved svikt i pitotvarmer). Note: Applicability Date 1 April 1999 (for the pitot heater failure warning indication).

(3) En stigefartsmåler; (3) A vertical speed indicator;

(4) En svinge- og krengeindikator; (4) A turn and slip indicator;

(5) En flygestillingsindikator; og (5) An attitude indicator; and (6) En stabilisert retningsgyro. (6) A stabilised direction indicator.

(l) Fly som har maksimum sertifisert avgangsvekt på mer enn 5700 kg, eller som har mer enn 9 godkjente passasjerseter, må i tillegg være utrustet med en enkel flygestillingsindikator (kunstig horisont) i reserve, som kan betjenes fra begge flygerplassene, og som:

(l) Those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass in excess of 5700 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 seats must additionally be equipped with a single standby attitude indicator (artificial horizon), capable of being used from either pilot’s station, that:

(1) Drives kontinuerlig under normale operasjoner og som etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet får kraftforsyning fra en kilde som er uavhengig av det ordinære elektriske systemet;

(1) Is powered continuously during normal operation and, after a total failure of the normal electrical generating system is powered from a source independent of the normal electrical generating system;

(2) Virker pålitelig i minst 30 minutter etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet, når det tas hensyn til annen belastning på nødkraftsystemet samt operative prosedyrer;

(2) Provides reliable operation for a minimum of 30 minutes after total failure of the normal electrical generating system, taking into account other loads on the emergency power supply and operational procedures;

(3) Virker uavhengig av ethvert annet (3) Operates independently of any other

(7)

indikasjonssystem for flygestilling; attitude indicating system;

(4) Virker automatisk etter en totalsvikt i det

ordinære elektriske systemet; og (4) Is operative automatically after total failure of the normal electrical generating system; and (5) Er tilstrekkelig belyst under alle

operasjonsfaser, unntatt for fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, som allerede var registrert i et JAA-medlemsland pr 1 april 1995, og som er utrustet med en ekstra flygestillingsindikator på venstre side av instrumentpanelet

(5) Is appropriately illuminated during all phases of operation, except for aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less, already registered in a JAA Member State on 1 April 1995, equipped with a standby attitude indicator in the left-hand instrument panel.

(m) For å overholde underpunkt (l) ovenfor, må det fremgå tydelig for flygebesetningen når den ekstra flygestillingsindikatoren som kreves i dette underpunktet drives av nødkraftsystemet. Der den ekstra flygestillingsindikatoren har sin egen kraftforsyning, skal det være en tilhørende indikasjon, enten på instrumentet eller på instrumentpanelet, som viser når denne kraftforsyningen er i bruk. Dette kravet må oppfylles senest 1. april 2000.

(m) In complying with sub-paragraph (l) above, it must be clearly evident to the flight crew when the standby attitude indicator, required by that sub- paragraph, is being operated by emergency power.

Where the standby attitude indicator has its own dedicated power supply there shall be an associated indication, either on the instrument or on the instrument panel, when this supply is in use. This requirement must be complied with no later than 1 April 2000.

(n) En kartholder i en lett lesbar posisjon som kan

belyses under nattoperasjoner. (n) A chart holder in an easily readable position which can be illuminated for night operations.

(o) Hvis ekstra flygestillingsindikator er installert og anvendbar i alle flygestillinger (360° i pitch og roll), kan svinge- og krengeindikatorer erstattes av krengeindikatorer. Med ”anvendbar” menes at systemet skal virke i 360° pitch og roll uten å vippe over.

(o) If the standby attitude instrument system is installed and usable through flight attitudes of 360° of pitch and roll, the turn and slip indicators may be replaced by slip indicators. Usable means that the system will operate through 360° in pitch and roll and will not tumble.

(p) Når det er obligatorisk med dupliserte instrumenter, omfatter kravene atskilte display for hver flyger samt atskilte funksjonsvelgere eller annet tilhørende utstyr der dette er relevant;

(p) Whenever duplicate instruments are required, the requirement embraces separate displays for each pilot and separate selectors or other associated equipment where appropriate;

(q) Alle fly må være utrustet med hjelpemidler som indikerer når kraftforsyningen til de påkrevde flygeinstrumenter ikke er tilstrekkelig; og

(q) All aeroplanes must be equipped with means for indicating when power is not adequately supplied to the required flight instruments; and

® Alle fly med kompressibilitetsbegrensinger som ellers ikke indikeres av de påkrevde fartsmålerne, skal være utrustet med en Mach-tallindikator på hver flygerplass.

® All aeroplanes with compressibility limitations not otherwise indicated by the required airspeed indicators shall be equipped with a Mach number indicator at each pilot’s station.

(s) Et luftfartsforetak skal ikke utføre IFR- eller nattoperasjoner uten at flyet er utstyrt med hodetelefoner med bommikrofon eller tilsvarende og en sendeknapp på stikka for hver obligatorisk flyger. (Se IEM OPS 1.625(s).)

(s) An operator shall not conduct IFR or night operations unless the aeroplane is equipped with a headset with boom microphone or equivalent and a transmit button on the control wheel for each required pilot. (See IEM OPS 1.652(s).)

JAR-OPS 1.655 Tilleggsutstyr for enpilotoperasjoner

under IFR

JAR-OPS 1.655 Additional equipment for single pilot operation under IFR

(a) Et luftfartsforetak skal ikke utføre enpilotoperasjoner under IFR med mindre flyet er utrustet med autopilot som minst har betjeningsmodus for

(a) An operator shall not conduct single pilot IFR operations unless the aeroplane is equipped with an autopilot with at least altitude hold and heading mode.

(8)

høydehold og styrekurs.

(b) Et luftfartsforetak skal ikke utføre enpilotoperasjoner under IFR med mindre flyet er utrustet med hodetelefon med bommikrofon eller tilsvarende samt en sendeknapp på stikka. (Se IEM OPS 1.655(b).)

(b) An operator shall not conduct single pilot IFR or night operations unless the aeroplane is equipped with a headset with boom microphone or equivalent and a transmit button on the control wheel. (See IEM OPS 1.655(b).)

JAR-OPS 1.660 Høydevarslingssystem JAR-OPS 1.660 Altitude alerting system (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et

turbopropfly med maksimum sertifisert avgangsvekt på mer enn 5700 kg eller som har mer enn 9 godkjente passasjerseter, eller turbojetfly, med mindre det er utrustet med et høydevarslingssystem som er stand til:

(a) An operator shall not operate a turbine propeller powered aeroplane with a maximum certificated take- off mass in excess of 5700 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 seats or a turbojet powered aeroplane unless it is equipped with an altitude alerting system capable of:

(1) Å varsle flygebesetningen når flyet nærmer seg forhåndsvalgt høyde under enten stigning eller nedstigning; og

(1) Alerting the flight crew upon approaching preselected altitude in either ascent or descent; and

(2) Å varsle flygebesetningen med minimum et lydsignal ved avvik over eller under en forhåndsvalgt høyde,

(2) Alerting the flight crew by at least an aural signal, when deviating above or below a preselected altitude,

unntatt for fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre som har mer enn 9 godkjente passasjerseter og som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis i et JAA-medlemsland før 1. april 1972 og som allerede var registrert i et JAA- medlemsland pr 1. april 1995.

except for aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less having a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 and first issued with an individual certificate of airworthiness in a JAA Member State [ ] before 1 April 1972 and already registered in a JAA Member State on 1 April 1995.

Endr. 7, 01.09.04 [Amdt. 7, 01.09.04]

JAR-OPS 1.665 Terrengvarslingssystem

og terrengoppmerksomhetssystem JAR-OPS 1.665 Ground proximity warning system and terrain awareness warning system

(a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et turbindrevet fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg eller en maksimum godkjent passasjersetekonfigurasjon på mer enn 9, hvis det ikke er utstyrt med et terrengvarslingssystem.

(a) An operator shall not operate a turbine powered aeroplane having a maximum certificated take-off mass in excess of 5 700 kg or a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 unless it is equipped with a ground proximity warning system.

(b) Terrengvarslingssystemet må automatisk kunne gi, i form av lydsignaler som kan suppleres med visuelle signaler, tydelige varsler i rett tid til flygebesetningen om nedstigningsrate, nærhet til bakken, høydetap etter avgang eller avbrutt innflyging, feil landingskonfigurasjon og nedadgående avvik fra glidebane.

(b) The ground proximity warning system must automatically provide, by means of aural signals, which may be supplemented by visual signals, timely and distinctive warning to the flight crew of sink rate, ground proximity, altitude loss after take-off or go- around, incorrect landing configuration and downward glideslope deviation.

(c) Et luftfartsforetak skal ikke operere et turbindrevet fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 15 000 kg eller med maksimum godkjent passasjersetekonfigurasjon på mer enn 30, på eller etter datoen;

(c) An operator shall not operate a turbine powered aeroplane having a maximum certificated take-off mass in excess of 15 000 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 30 on or after;

(1) 1 oktober 2001 for fly som først fikk utstedt (1) 1 October 2001 for aeroplanes first issued with a

(9)

luftdyktighetsbevis på eller etter denne datoen; eller Certificate of Airworthiness on or after this date; or (2) 1 januar 2005 for fly som først fikk utstedt

luftdyktighetsbevis før 1 oktober 2001; (2) 1 January 2005 for aeroplanes first issued with a Certificate of Airworthiness before 1 October 2001;

med mindre det er utstyrt med et terrengvarslingssystem som omfatter et forutsigende terreng-unnvikelsessystem (Terrain Awareness and Warning System – TAWS)

unless it is equipped with a ground proximity warning system that includes a [predictive terrain hazard warning function] (Terrain Awareness and Warning System – TAWS)

(d) Et luftfartsforetak skal ikke operere et turbindrevet fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg men høyst 15 000 kg, eller med maksimum godkjent passasjersetekonfigurasjon på mer enn 9 men høyst 30, på eller etter datoen:

(d) An operator shall not operate a turbine powered aeroplane having a maximum certificated take-off mass in excess of 5 700 kg but not more than 15 000 kg or a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 but not more than 30 on or after:

(1) 1 januar 2003 for fly som først fikk utstedt

luftdyktighetsbevis på eller etter 1 januar 2003; eller (1) 1 January 2003 for aeroplanes first issued with a Certificate of Airworthiness on or after 1 January 2003; [ ]or

(2) 1. januar 2007 for fly som fikk utstedt

luftdyktighetsbevis før 1. januar 2003. [(2) 1 January 2007 for aeroplanes first issued with a certificate of Airworthiness before 1 January 2003.]

med mindre det er utstyrt med et terrengvarslingssystem som omfatter et forutsigende terreng-unnvikelsessystem (Terrain Awareness and Warning System – TAWS).

unless it is equipped with a ground proximity warning system that includes a [predictive terrain hazard warning function] (Terrain Awareness and Warning System – TAWS).

(e) Terrengunnvikelsessystemet (TAWS) må automatisk kunne gi flygebesetningen, i form av lydsignaler og visuelle signaler samt i et eget display, varsler i god tid slik at kontrollert flyging inn i terrenget kan unngås, og det må kunne søke fremover for å gi sikker terrengklaring.

(e) The terrain awareness and warning system must automatically provide the flight crew, by means of visual and aural signals and a Terrain Awareness Display, with sufficient alerting time to prevent controlled flight into terrain events, and provided a forward looking capability and terrain clearance floor.

Endr. 1, 01.03.98; Endr. 3, 01.12.01, Endr. 7, 01.09.04 [Ch. 1, 01.03.98; Amdt. 3, 01.12.01, Amdt. 7, 01.09.04]

JAR-OPS 1.668 Flybåret antikollisjonssystem

(Se IEM OPS 1.668)

JAR-OPS 1.668 Airborne Collision Avoidance System

(See IEM OPS 1.668) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et

turbindrevet fly: (a) An operator shall not operate a turbine

powered aeroplane:

(1) Som har en maksimum sertifisert

avgangsvekt over 15000 kg eller en maksimum godkjent passasjersetekonfigurasjon på mer enn 30, etter 1 januar 2000; eller

(1) Having a maximum certificated take-off mass in excess of 15000 kg or a maximum approved passenger seating configuration of more than 30 after 1 January 2000; or

(2) Som har en maksimum sertifisert

avgangsvekt over 5700 kg, men høyst 15000 kg, eller en maksimum godkjent passasjersetekonfigurasjon på mer enn 19, men høyst 30, etter 1 januar 2005,

(2) Having a maximum certificated take-off mass in excess of 5700 kg, but not more than 15000 kg, or a maximum approved passenger seating configuration of more than 19, but not more than 30, after 1 January 2005,

med mindre det er utstyrt med et luftbåret antikollisjonssystem med et minimum ytelsesnivå som tilsvarer minst ACAS II.

unless it is equipped with an airborne collision avoidance system with a minimum performance level of at least ACAS II.

(10)

JAR-OPS 1.670 Flybåren værradar JAR-OPS 1.670 Airborne weather radar equipment

(a) Et luftfartsforetak skal ikke operere: (a) An operator shall not operate:

(1) Et fly med trykkabin; eller (1) A pressurised aeroplane; or (2) Et fly uten trykkabin med maksimum

sertifisert avgangsvekt over 5700 kg; eller (2) An unpressurised aeroplane which has a maximum certificated take-off mass of more than 5700 kg; or

(3) Et fly uten trykkabin som har mer enn 9 godkjente passasjerseter, etter 1. april 1999,

(3) An unpressurised aeroplane having a maximum approved passenger seating config-uration of more than 9 seats after 1 April 1999,

med mindre det er utrustet med flybåren værradar når slike fly opereres om natten eller i IFR-forhold i områder hvor det langs ruten kan forventes å være tordenvær eller andre potensielt farlige værforhold som det ansees mulig å oppdage med flybåren værradar.

unless it is equipped with airborne weather radar equipment whenever such an aeroplane is being operated at night or in instrument meteorological conditions in areas where thunderstorms or other potentially hazardous weather conditions, regarded as detectable with airborne weather radar, may be expected to exist along the route.

(b) For propelldrevne fly med trykkabin og maksimum sertifisert avgangsvekt som ikke overskrider

5700 kg og en maksimum godkjent

passasjersetekonfigurasjon på høyst 9, kan den flybårne værradaren erstattes av annet utstyr som er i stand til å oppdage tordenvær og andre potensielt farlige værforhold som det ansees mulig å oppdage med flybåren værradar, forutsatt at dette er godkjent av luftfartsmyndigheten,.

(b) For propeller driven pressurised aeroplanes having a maximum certificated take-off mass not exceeding 5700 kg with a maximum approved passenger seating configuration not exceeding 9 seats the airborne weather radar equipment may be replaced by other equipment capable of detecting thunderstorms and other potentially hazardous weather conditions, regarded as detectable with airborne weather radar equipment, subject to approval by the Authority.

JAR-OPS 1.675 Utstyr for operasjoner i

isingsforhold JAR-OPS 1.675 Equipment for

operations in icing conditions (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly i

forventede eller aktuelle isingsforhold med mindre det er sertifisert og utstyrt for å kunne operere i isingsforhold.

(a) An operator shall not operate an aeroplane in expected or actual icing conditions unless it is certificated and equipped to operate in icing conditions.

(b) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly i forventede eller aktuelle isingsforhold om natten med mindre det er utrustet med et hjelpemiddel for å belyse eller oppdage isdannelse. Enhver belysning som benyttes må være av en type som ikke blender eller gir refleksjoner som kan hemme besetningsmedlemmer i deres tjenesteutøvelse.

(b) An operator shall not operate an aeroplane in expected or actual icing conditions at night unless it is equipped with a means to illuminate or detect the formation of ice. Any illumination that is used must be of a type that will not cause glare or reflection that would handicap crew members in the performance of their duties.

JAR-OPS 1.680 Utstyr for påvisning av

kosmisk stråling JAR-OPS 1.680 Cosmic radiation

detection equipment Et luftfartsforetak skal sikre at fly som planlagges operert

over 15 000 meter (49 000 fot) er utrustet med et instrument som kontinuerlig måler og indikerer doserate for samlet mottatt kosmisk stråling (f.eks. summen av ioniserende stråling og nøytronstråling av galaktisk og

An operator shall ensure that aeroplanes intended to be operated above 15 000 m (49 000 ft) are equipped with an instrument to measure and indicate continuously the dose rate of total cosmic radiation being received (i.e. the total of ionizing and neutron

(11)

solar opprinnelse) og akkumulert dose for hver enkelt

flyging. radiation of galactic and solar origin) and the

cumulative dose on each flight.

JAR-OPS 1.685 Interkomsystem for

flygebesetningen JAR-OPS 1.685 Flight crew interphone

system Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med krav til

flygebesetning på mer enn én, med mindre det er utrustet med et interkomsystem for hele flygebesetningen som omfatter hodetelefoner og mikrofoner, ikke av håndholdt type, med det unntak at for fly registrert i et JAA- medlemsland pr 1. april 1995 og som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis i et JAA-medlemsland eller et annet sted før 1. april 1975, gjelder kravet om interkomsystem for flygebesetningen fra 1. april 2002.

An operator shall not operate an aeroplane on which a flight crew of more than one is required unless it is equipped with a flight crew interphone system, including headsets and microphones, not of a handheld type, for use by all members of the flight crew, except that for aeroplanes registered in a JAA member State on 1 April 1995 and first issued with an individual certificate of airworthiness in a JAA member State or elsewhere before 1 April 1975 a flight crew interphone system is required by 1 April 2002.

JAR-OPS 1.690 Interkomsystem for

besetningsmedlemmene JAR-OPS 1.690 Crew member

interphone system (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med

maksimum sertifisert avgangsvekt over 15 000 kg eller med mer enn 19 godkjente passasjerseter, med mindre det er utrustet med et interkomsystem for besetningsmedlemmene, unntatt for fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis i et JAA- medlemsland eller et annet sted før 1. april 1965 og som allerede var registrert i et JAA medlemsland pr 1. april 1995.

(a) An operator shall not operate an aeroplane with a maximum certificated take-off mass exceeding 15 000 kg or having a maximum approved passenger seating configuration of more than 19 unless it is equipped with a crew member interphone system except for aeroplanes first issued with an individual certificate of airworthiness in a JAA member State or elsewhere before 1 April 1965 and already registered in a JAA member State on 1 April 1995.

(b) Interkomsystemet for besetningsmedlemmer

som kreves i dette punktet må: (b) The crew member interphone system required by this paragraph must:

(1) Fungere uavhengig av høyttaleranlegget for meldinger til passasjerene, med unntak av håndsett, hodetelefoner, mikrofoner, velgerbrytere og signalanordninger;

(1) Operate independently of the public address system except for handsets, headsets,

microphones, selector switches and signalling devices;

(2) Sørge for toveiskommunikasjon mellom

førerkabinen og: (2) Provide a means of two-way

communication between the flight crew compartment and:

(i) Hver passasjerkabin; (i) Each passenger compartment;

(ii) Hvert pantry som befinner seg andre

steder enn på passasjerdekknivå; og (ii) Each galley located other than on a passenger deck level; and

(iii) Hver avsidesliggende besetningskabin som ikke befinner seg på passasjerdekket og ikke er lett tilgjengelig fra en passasjerkabin;

(iii) Each remote crew compartment that is not on the passenger deck and is not easily accessible from a passenger compartment;

(3) Være lett tilgjengelig for bruk fra hver av

de obligatoriske flygebesetningsplassene i førerkabinen; (3) Be readily accessible for use from each of the required flight crew stations in the flight crew compartment;

(4) Være lett tilgjengelig for bruk på obligatoriske plasser for kabinbesetningsmedlemmer i nærheten av hver enkelt eller hvert par av nødutganger på gulvnivå;

(4) Be readily accessible for use at required cabin crew member stations close to each separate or pair of floor level emergency exits;

(12)

(5) Ha et varslingssystem med lydsignaler eller visuelle signaler, som flygebesetningsmedlemmer bruker for å varsle kabinbesetningen, og som kabinbesetnings- medlemmer bruker for å varsle flygebesetningen;

(5) Have an alerting system incorporating aural or visual signals for use by flight crew members to alert the cabin crew and for use by cabin crew members to alert the flight crew;

(6) Ha et hjelpemiddel som gjør at

anropsmottakeren kan fastslå hvorvidt det dreier seg om et normalt anrop eller et nødanrop (se AMC OPS 1.690(b)(6)); og

(6) Have a means for the recipient of a call to determine whether it is a normal call or an

emergency call (see AMC OPS 1.690(b)(6)); and

(7) På bakken, sørge for toveiskommunikasjon mellom bakkepersonell og minst to

flygebesetningsmedlemmer. (Se IEM OPS 1.690(b)(7).)

(7) Provide on the ground a means of two- way communication between ground personnel and at least two flight crew members. (See IEM OPS 1.690(b)(7).)

JAR-OPS 1.695 Høyttaleranlegg for

meldinger til passasjerene JAR-OPS 1.695 Public address system (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med

mer enn 19 godkjente passasjerseter, med mindre det er installert et høyttaleranlegg for meldinger til passasjerene.

(a) An operator shall not operate an aeroplane with a maximum approved passenger seating configuration of more than 19 unless a public address system is installed.

(b) Høyttaleranlegget som kreves i dette punktet

må: (b) The public address system required by this

paragraph must:

(1) Fungere uavhengig av interkomsystemene, bortsett fra håndsett, hodetelefoner, mikrofoner,

velgerbrytere og signalanordninger;

(1) Operate independently of the interphone systems except for handsets, headsets, microphones, selector switches and signalling devices;

(2) Være lett tilgjengelig for øyeblikkelig bruk

fra hvert flygebesetningsmedlems faste plass; (2) Be readily accessible for immediate use from each required flight crew member station;

(3) For hver obligatorisk nødutgang for passasjerer, som ligger på gulvnivå i nærheten av et sete for kabinbesetningsmedlemmer, ha en mikrofon som er lett tilgjengelig for kabinbesetningsmedlemmet når vedkommende sitter i sitt sete; unntatt herfra gjelder at én mikrofon kan betjene mer enn én utgang, forutsatt at utgangene ligger så nær hverandre at det er mulig for kabinbesetningsmedlemmer som sitter i sine seter å kommunisere muntlig uten hjelpemidler;

(3) For each required floor level passenger emergency exit which has an adjacent cabin crew seat, have a microphone which is readily accessible to the seated cabin crew member, except that one

microphone may serve more than one exit, provided the proximity of the exits allows unassisted verbal communication between seated cabin crew members;

(4) Kunne betjenes av et kabinbesetnings- medlem i løpet av 10 sekunder, på alle plassene i kabinen hvor det er tilgjengelig for bruk; og

(4) Be capable of operation within 10 seconds by a cabin crew member at each of those stations in the compartment from which its use is accessible; and

(5) Gi hørbar og forståelig lyd på alle passasjerseter og toaletter samt seter og arbeidsstasjoner for kabinbesetningen.

(5) Be audible and intelligible at all passenger seats, toilets and cabin crew seats and work stations.

JAR-OPS 1.700 Taleregistratorer - 1 (Se [ACJ] OPS 1.700)

JAR-OPS 1.700 Cockpit voice recorders-1

(See [ACJ] OPS 1.700) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som

første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] 1.

april 1998 eller senere, hvis flyet:

(a) An operator shall not operate an aeroplane first issued with an individual Certificate of Airworthiness [ ] on or after 1 April 1998, which:

(13)

(1) Er et flermotors turbindrevet fly med mer

enn 9 godkjente passasjerseter; eller (1) Is multi-engine turbine powered and has a maximum approved passenger seating configuration of more than 9; or

(2) Har maksimum sertifisert avgangsvekt over

5700 kg, (2) Has a maximum certificated take-off

mass over 5700 kg, med mindre det er utrustet med en taleregistrator som

med referanse til en tidsskala gjør opptak av: unless it is equipped with a cockpit voice recorder which, with reference to a time scale, records:

(i) Talekommunikasjon via radio, sendt

fra eller mottatt i førerkabinen; (i) Voice communications transmitted

from or received on the flight deck by radio;

(ii) Lydbildet i førerkabinen, inkludert uavbrutte lydsignaler fra alle bommikrofoner og maskemikrofoner som er i bruk;

(ii) The aural environment of the flight deck, including without interruption, the audio signals received from each boom and mask microphone in use;

(iii) Talekommunikasjon mellom flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via flyets interkomsystem;

(iii) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the aeroplane’s interphone system;

(iv) Tale- eller lydsignaler som

identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og som høres i en hodetelefon eller en høyttaler; og

(iv) Voice or audio signals identifying navigation or approach aids introduced into a headset or speaker; and

(v) Talekommunikasjon fra flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via

høyttaleranlegget, dersom et slikt er installert.

(v) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the public address system, if installed.

(b) Taleregistratoren skal kunne ta vare på opptak fra minimum de 2 siste timene den har vært i drift;

unntatt fra dette er fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, hvor perioden kan reduseres til 30 minutter.

(b) The cockpit voice recorder shall be capable of retaining information recorded during at least the last 2 hours of its operation except that, for those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less, this period may be reduced to 30 minutes.

(c) Taleregistratoren må automatisk begynne å gjøre opptak før flyet setter seg i bevegelse for egen kraft, og fortsette å gjøre opptak inntil flygingen er avsluttet når flyet ikke lenger kan bevege seg for egen kraft. I tillegg, avhengig av tilgjengeligheten på kraftforsyning, må taleregistratoren starte og gjøre opptak så tidlig som mulig under sjekker i førerkabinen før start av motor ved påbegynnelsen av flygingen, inntil sjekkene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motor ved avslutning av flygingen.

(c) The cockpit voice recorder must start automatically to record prior to the aeroplane moving under its own power and continue to record until the termination of the flight when the aeroplane is no longer capable of moving under its own power. In addition, depending on the availability of electrical power, the cockpit voice recorder must start to record as early as possible during the cockpit checks prior to engine start at the beginning of the flight until the cockpit checks immediately following engine shutdown at the end of the flight.

(d) Taleregistratoren må ha en innretning som

hjelper til å finne den i vann. (d) The cockpit voice recorder must have a device to assist in locating that recorder in water.

[ ] [ ]

[Endr. 4, 01.07.02] [Amdt. 4, 01.07.02]

JAR-OPS 1.705 Taleregistratorer - 2

(Se [ACJ] OPS 1.705/1.710) JAR-OPS 1.705 Cockpit voice

recorders-2

(See [ACJ] OPS 1.705/1.710) (a) Etter 1. april 2000 skal et luftfartsforetak ikke

operere noe flermotors turbindrevet fly som første gang (a) After 1 April 2000 an operator shall not operate any multi-engined turbine aeroplane first

(14)

fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] i perioden 1.

januar 1990 til og med 31. mars 1998, og som har maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre og mer enn 9 godkjente passasjerseter, med mindre det er utrustet med en taleregistrator som gjør opptak av:

issued with an individual Certificate of Airworthiness [ ] on or after 1 January 1990 up to and including 31 March 1998 which has a maximum certificated take- off mass of 5 700 kg or less and a maximum approved passenger seating configuration of more than 9, unless it is equipped with a cockpit voice recorder which records:

(1) Talekommunikasjon via radio, sendt fra

eller mottatt i førerkabinen; (1) Voice communications transmitted from

or received on the flight deck by radio;

(2) Lydbildet i førerkabinen, inkludert uavbrutte lydsignaler fra alle bommikrofoner og maskemikrofoner som er i bruk, der det er gjennomførbart;

(2) The aural environment of the flight deck, including where practicable, without interruption, the audio signals received from each boom and mask microphone in use;

(3) Talekommunikasjon mellom flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via flyets interkomsystem;

(3) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the aeroplane’s interphone system;

(4) Tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og som høres i en hodetelefon eller en høyttaler; og

(4) Voice or audio signals identifying navigation or approach aids introduced into a headset or speaker; and

(5) Talekommunikasjon fra flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via høyttaleranlegget, dersom et slikt er installert.

(5) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the public address system, if installed.

(b) Taleregistratoren skal kunne ta vare på opptak

fra minimum de siste 30 minuttene den har vært i drift. (b) The cockpit voice recorder shall be capable of retaining information recorded during at least the last 30 minutes of its operation.

(c) Taleregistratoren må begynne å gjøre opptak før flyet setter seg i bevegelse for egen kraft, og fortsette å gjøre opptak inntil flygingen er avsluttet når flyet ikke lenger kan bevege seg for egen kraft. I tillegg, avhengig av tilgjengeligheten på kraftforsyning, må taleregistratoren starte å gjøre opptak så tidlig som mulig under sjekker i førerkabinen før flygingen, inntil sjekkene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motor ved avslutning av flygingen.

(c) The cockpit voice recorder must start to record prior to the aeroplane moving under its own power and continue to record until the termination of the flight when the aeroplane is no longer capable of moving under its own power. In addition, depending on the availability of electrical power, the cockpit voice recorder must start to record as early as possible during the cockpit checks, prior to the flight until the cockpit checks immediately following engine shutdown at the end of the flight.

[ ] [ ]

[Endr. 4, 01.07.02] [Amdt. 4, 01.07.02]

JAR-OPS 1.710 Taleregistratorer - 3

(Se [ACJ] OPS 1.705/1.710) JAR-OPS 1.710 Cockpit voice

recorders-3

(See [ACJ] OPS 1.705/1.710) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere noe fly med

maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] før 1.

april 1998 med mindre det er utrustet med en taleregistrator som registrerer:

(a) An operator shall not operate any aeroplane with a maximum certificated take-off mass over 5 700 kg first issued with an individual certificate of airworthiness, [ ] before 1 April 1998 unless it is equipped with a cockpit voice recorder which records:

(1) Talekommunikasjon via radio, sendt fra

eller mottatt i førerkabinen; (1) Voice communications transmitted from

or received on the flight deck by radio;

(2) Lydbildet i førerkabinen; (2) The aural environment of the flight

(15)

deck;

(3) Talekommunikasjon mellom flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via flyets interkomsystem;

(3) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the aeroplane’s interphone system;

(4) Tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og som høres i en hodetelefon eller en høyttaler; og

(4) Voice or audio signals identifying navigation or approach aids introduced into a headset or speaker; and

(5) Talekommunikasjon fra flyge- besetningsmedlemmer i førerkabinen via høyttaleranlegget, dersom et slikt er installert.

(5) Voice communications of flight crew members on the flight deck using the public address system, if installed.

(b) Taleregistratoren skal kunne ta vare på opptak

fra minimum de siste 30 minuttene den har vært i drift. (b) The cockpit voice recorder shall be capable of retaining information recorded during at least the last 30 minutes of its operation.

(c) Taleregistratoren må begynne å gjøre opptak før flyet setter seg i bevegelse for egen kraft, og fortsette å gjøre opptak inntil flygingen er avsluttet når flyet ikke lenger kan bevege seg for egen kraft.

(c) The cockpit voice recorder must start to record prior to the aeroplane moving under its own power and continue to record until the termination of the flight when the aeroplane is no longer capable of moving under its own power.

(d) Taleregistratoren må ha en innretning som gjør

hjelper til å finne den i vann. (d) The cockpit voice recorder must have a device to assist in locating that recorder in water.

[ ] [ ]

[Endr. 4, 01.07.02] [Amdt. 4, 01.07.02]

JAR-OPS 1.715 Flygeregistratorer - 1 [(Se Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.715)]

(Se [ACJ] OPS 1.715)

JAR-OPS 1.715 Flight data recorders-1 [(See Appendix 1 to JAR-OPS 1.715)]

(See [ACJ] OPS 1.715) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som

første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] 1.

april 1998 eller senere, hvis flyet:

(a) An operator shall not operate any aeroplane first issued with an individual Certificate of Airworthiness [ ] on or after 1 April 1998 which:

(1) Er et flermotors turbindrevet fly med mer

enn 9 godkjente passasjerseter; eller (1) Is multi-engine turbine powered and has a maximum approved passenger seating configuration of more than nine (9); or

(2) Har en maksimum sertifisert avgangsvekt

over 5700 kg, (2) Has a maximum certificated take-off

mass over 5700 kg, med mindre det er utrustet med en flygeregistrator som

ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data, og en metode er tilgjengelig for enkel fremhenting av disse data fra lagringsmediet.

unless it is equipped with a flight data recorder that uses a digital method of recording and storing data and a method of readily retrieving that data from the storage medium is available.

(b) Flygeregistratoren skal kunne ta vare på data registrert i løpet av minimum de siste 25 timene den har vært i drift; med det unntak at for fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 5700 kg eller mindre, kan denne perioden reduseres til 10 timer.

(b) The flight data recorder shall be capable of retaining the data recorded during at least the last 25 hours of its operation except that, for those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of 5700 kg or less, this period may be reduced to 10 hours.

(c) Flygeregistratoren må registrere, med referanse

til en tidsskala: (c) The flight data recorder must, with reference

to a timescale, record:

(1) Parametrene [listet opp i Tabell A1 eller

A2, avhengig av hva som er relevant, i Vedlegg 1 til (1) The parameters [listed in Tables A1 or A2 of Appendix 1 to JAR-OPS 1.715 as applicable];

(16)

JAR-OPS 1.715];

(2) For fly med maksimum sertifisert

avgangsvekt over 27 000 kg, også parametrene [listet opp i Tabell B i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.715;]

(2) For those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass over 27 000 kg, the

additional parameters [listed in Table B of Appendix 1 to JAR-OPS 1.715;]

(3) For fly spesifisert i (a) ovenfor, må flygeregistratoren registrere alle dedikerte parametere relatert til helt nye eller unike egenskaper, enten ved flyets konstruksjon eller dets operative egenskaper, [slik luftfartsmyndigheten bestemmer ved typesertifisering eller supplerende typesertifisering; og]

(3) For aeroplanes specified in (a) above, the flight data recorder must record any dedicated parameters relating to novel or unique design or operational characteristics of the aeroplane [as determined by the Authority during type or supplemental type certification; and]

[(4) For fly utstyrt med elektronisk displaysystem, parameterene i Tabell C i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.715, med det unntak at for fly som først fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 20 august 2002, slike parametere hvor:

[(4) For aeroplanes equipped with electronic display system the parameters listed in Table C of Appendix 1 to JAR-OPS 1.715, except that , for aeroplanes first issued with an individual Certificate of Airworthiness before 20 August 2002 those parameters for which:

(i) Sensoren ikke er tilgjengelig; eller (i) The sensor is not available; or (ii) Systemet eller utstyret i flyet som genererer data må

modifiseres; eller (ii) The aeroplane system or equipment generating the

data needs to be modified; or (iii) Signalene ikke er kompatible med

registreringssystemet; (iii) The signals are incompatible with the recording system;

trenger ikke å registreres hvis dette kan aksepteres av

luftfartsmyndigheten.] do not need to be recorded if acceptable to the Authority.]

(d) Data må hentes fra kilder [i flyet] som muliggjør nøyaktig korrelasjon med informasjonen som vises for flygebesetningen.

(d) Data must be obtained from [aeroplane]

sources which enable accurate correlation with information displayed to the flight crew.

(e) Flygeregistratoren må automatisk begynne å registrere data før flyet kan sette seg i bevegelse for egen kraft, og stoppe automatisk etter at flyet ikke lenger kan bevege seg for egen kraft.

(e) The flight data recorder must start automatically to record the data prior to the aeroplane being capable of moving under its own power and must stop automatically after the aeroplane is incapable of moving under its own power.

(f) Flygeregistratoren må ha en innretning som gjør

hjelper til å finne den i vann. (f) The flight data recorder must have a device to assist in locating that recorder in water.

(g) Fly [som først fikk utstedt eget luftdyktighets- bevis 1 April 1998 eller senere, men ikke etter 1 April 2001, trenger ikke oppfylle kravet i JAR-OPS 1.715(c) hvis dette godkjennes av luftfartsmyndigheten, og under forutsetning av at:

(g) Aeroplanes [first issued with an individual Certificate of Airworthiness on or after 1 April 1998, but not later than 1 April 2001 may not be required to comply with JAR-OPS 1.715(c) if approved by the Authority, provided that:

(1) JAR-OPS 1.715(c) ikke kan tilfredsstilles uten omfattende modifikasjoner (Se ACJ-OPS 1.715(g)) i flyets systemer og utstyr utover flygeregistratoren; og

(1) Compliance with JAR-OPS 1.715(c) cannot be achieved without extensive modification (See ACJ- OPS 1.715(g)) to the aeroplane systems and equipment other than the flight data recorder system; and

(2) Flyet tilfredsstiller JAR-OPS 1.720(c), med det unntak at 15b i Tabell A i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720 ikke trenger å registreres.]

(2) The aeroplane complies with JAROPS 1.720(c) except that parameter 15b in Table A of Appendix 1 to JAR-OPS 1.720 need not to be recorded.]

[ ] [ ]

(17)

[Endr. 4, 01.07.02] [Amdt. 4, 01.07.02]

JAR-OPS 1.720 Flygeregistratorer - 2 [(Se Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720)]

(Se [ACJ] OPS 1.720/1.725)

JAR-OPS 1.720 Flight data recorders-2 [(See Appendix 1 to JAR-OPS 1.720)]

(See [ACJ] OPS 1.720/1.725) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som

første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis [ ] [1 juni 1990] eller senere, men ikke etter 31. mars 1998, som har maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700 kg, med mindre det er utrustet med en flygeregistrator som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data, og en metode er tilgjengelig for enkel fremhenting av disse data fra lagringsmediet.

(a) An operator shall not operate any aeroplane first issued with an individual certificate of airworthiness [ ] on or after [1 June 1990] up to and including 31 March 1998 which has a maximum certificated take-off mass over 5 700 kg unless it is equipped with a flight data recorder that uses a digital method of recording and storing data and a method of readily retrieving that data from the storage medium is available.

(b) Flygeregistratoren skal kunne ta vare på data registrert i løpet av minimum de siste 25 timene den har vært i drift.

(b) The flight data recorder shall be capable of retaining the data recorded during at least the last 25 hours of its operation.

(c) Flygeregistratoren må registrere, med referanse

til en tidsskala: (c) The flight data recorder must, with reference

to a timescale, record:

(1) Parametrene [listet opp i Tabell A i

Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720; og] (1) The parameters [listed in Table A of Appendix 1 to JAR-OPS 1.720; and]

(2) For fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 27 000 kg, [også parametrene listet i Tabell B i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720.]

(2) For those aeroplanes with a maximum certificated take-off mass over 27 000 kg [the additional

parameters listed in Table B of Appendix 1 to JAR- OPS 1.720.]

(d) [For fly med maksimum sertifisert avgangsvekt på 27 000 kg eller mindre, trenger ikke parameterne 15 og 15b i Tabell A i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720 registreres, hvis akseptabelt for luftfartsmyndigheten, når en av følgende betingelser er oppfylt:

(d) [For those aeroplanes having a maximum certificated take-off mass of 27 000 kg or below, if acceptable to the Authority, parameters 14 and 15b of Table A of Appendix 1 to JAR-OPS 1.720 need not be recorded, when any of the following conditions are met:

(1) Sensoren er ikke lett tilgjengelig, (1) The sensor is not readily available, (2) Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i

flygeregistratorsystemet, (2) Sufficient capacity is not available in the flight recorder system,

(3) Det kreves en endring i utstyret som genererer data. (3) A change is required in the equipment that generates the data.

(e) For fly med maksimum sertifisert avgangsvekt over 27 000 kg, trenger ikke følgende parametere registreres:

15b i Tabell A i Vedlegg 1 til JAR-OPS 1.720, og 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31 i Tabell B i Vedlegg 1, hvis akseptabelt for luftfartsmyndigheten, når en av følgende betingelser er oppfylt

(e) For those aeroplanes having a maximum certificated take-off mass over 27 000 kg, if acceptable to the Authority, the following parameters need not be recorded: 15b of Table A of Appendix 1 to JAR-OPS 1.720, and 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 of Table B of Appendix 1, if any of the following conditions are met:

(1) Sensoren er ikke lett tilgjengelig, (1) The sensor is not readily available, (2) Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i

flygeregistratorsystemet, (2) Sufficient capacity is not available in the flight data recorder system,

(3) Det kreves en endring i utstyret som genererer data, (3) A change is required in the equipment that generates the data,

Referanser

Outline

RELATERTE DOKUMENTER

An operator shall not select an aerodrome as a take-off alternate aerodrome unless the appropriate weather reports or forecasts or any combination thereof indicate that, during

An operator shall ensure that each flight crew member completes the following Low Visibility Procedures training if converting to a new type or variant of aeroplane in

(a) An operator shall not operate an aeroplane in MNPS airspace unless it is equipped with navigation equipment that complies with minimum navigation performance

(e) When a flight crew member has not previously completed an operator’s conversion course, the operator shall ensure that in addition to sub-paragraph (a) above, the flight

An operator shall ensure that any person authorised by the Authority is permitted at any time to board and fly in any aeroplane operated in accordance with an AOC

An operator shall ensure that each flight crew member completes the following Low Visibility Procedures training if converting to a new type or variant of aeroplane

JAR-OPS 1.795 Crash axes and crowbars (a) An operator shall not operate an aeroplane with a maximum certificated take-off mass exceeding 5700 kg or having a

(b) An operator must employ a person or group of persons acceptable to the Authority to ensure that all maintenance is carried out on time to an approved standard

(a) An applicant for the FI(H) rating shall have completed an approved course of theoretical knowledge instruction and flight training at an approved FTO (see Appendix 1 to JAR-FCL

14 On completion of the related flying training the applicant shall take the CPL(A) skill test on either a single-engine or a multi-engine aeroplane in accordance with Appendix

[(ii)] completed as a student an approved course comprising at least 5 hours of flight instruction in an aeroplane, flight simulator or FNPT II (see Appendix 1 to JAR-FCL 1.395

(c) An operator shall ensure that a flight crew member operating more than one type or variant complies with all of the requirements prescribed in Subpart N for each type or

An economic operator who intends to make available restricted explosives precursors to a member of the general public, shall ensure, either by affixing an appropriate label or

Øksendal and Sulem [9] established the sufficient maximum principle for a certain class of stochastic control systems with delay in the state variable.. In Haadem, Øksendal, and

Using the POM adapter, Stratego becomes a compiler scripting language, offering its powerful features for analysis and transformation such as pattern matching, rewrite rules,

Where particle filters in geophysical systems typically deal with modest ensembles of large-dimensional numerical models and a large number of observations, trajectory models have

offset is a type of policy where a country’s national defence authorities require a foreign defence contractor to enter into business agreements with its domestic defence companies

One of the interesting findings from the study of the Air and Missile Defence Battalion is that the jokes seem to be less “raw” and crude concerning girls and women than our

tilstrekkelig størrelse (37) til å forvalte det bestandsmålet som er satt for regionen innenfor rovviltområdene. I slike regioner finnes det viktige leveområder for rovvilt som

(a) An operator shall not operate a helicopter first issued with an individual Certificate of Airworthiness, either in a JAA Member State or elsewhere, on or after

For a high pressure test, pressure applied shall be equal to, or higher than the maximum differential pressure that the WBE may be exposed to. For an approved test,

from an initial attitude and angular velocity to a final attitude and angular velocity in minimum time, using two independent control torques [7], and a second where the objective

The empirical part of this thesis is made up by time series regressions and rolling window regression using Bitcoin exchange rates, price of gold, OFRS financial stress