Hvordan bruker s˚a norske fysikkelever fysikkrelatert innhold p˚a Youtube? Og p˚a hvilke m˚ater motiverer det for læring og valg av fysikk?

Basert p˚a resultatene fra denne studien virker det alts˚a som norske fysikkelever hovedsakelig bruker fysikkrelatert innhold p˚a YouTube for læring. De synes hovedsakelig ˚a være ytre motivert til ˚a oppsøke slike videoer og ser en sterk nytteverdi i videoene. Samtidig viser det seg at elevene synes videoer er spennende og gøyale, og at det er hovedsakelig gutter oppsøker slike videoer av egen interesse. Dette kan bety at den ytre motivasjonen er høyt internalisert, noe som betyr at den ikke er langt fra en indre motivasjon.

Samtidig kan det virke som om YouTubevideoer om fysikk kan virke motiverende for læring i det at de kan virke som interessevekkere. Elever ytret et ønske om ˚a lære av videoene, og s˚a selv en stor nytte i ˚a bruke dem i forbindelse med undervisning. Denne bruken av videoer som interessevekkere kan kanskje ogs˚a være det som skal til for ˚a endre den ytre motivasjonen til elevene over til en indre motivasjon.

YouTubevideoer kan ogs˚a være en nyttig ressurs i ˚a endre elevers oppfatning av den stereotypiske fysiker til en oppfatning som stemmer mer overens med elevenes selvbilde. Dette kan videre føre til at flere velger ˚a studere fysikk videre fordi deres eget selvbilde passer med bildet de har av en person som jobber med fysikk.

Alt i alt er det læringen som st˚ar i sentrum for norske fysikkelevers bruk av fysikkrelatert innhold p˚a YouTube. B˚ade n˚ar det kommer til hvorfor de oppsøker dette innholdet, hvor godt de liker det og hvordan det kan brukes i undervisning og rekruttering. Dette illustreres best med et fint sitat fra en elev selv:

“Det er det faglige som er underholdningen da”

Videoer brukt i studien

Kanal Tittel Lenke

Physics Girl How to Make a Hurricane on a Bubble https://www.youtube.com/watch?v=nXDKCm2dfMs Veritasium Surprising Applications of the Magnus

Effect

https://www.youtube.com/watch?v=2OSrvzNW9FE MinutePhysics Black Holes, Neutron Stars, and White

Dwarfs (Collab. w/ MinuteEarth)

https://www.youtube.com/watch?v=NucdlR9EGbA Fysikk med Eivind Fysikk med Eivind (ep. 14) - Potensiell

og kinetisk energi (Fysikk 1)

https://www.youtube.com/watch?v=lc5IMOkGPp8

58

Alexa Internet. (2019). youtube.com Traffic Statistics. Hentet 13.03.2019 frahttps://www.alexa .com/siteinfo/youtube.com

Andr´ee, M. & Hansson, L. (2013). Marketing the ‘Broad Line’: Invitations to STEM education in a Swedish recruitment campaign. International Journal of Science Education,35(1), 147–166.

Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E.K., Kolstø, S.D., Persson, J. & Renstrøm, R. (2011). Fysikk-didaktikk. Høyskoleforlaget.

Angell, C., Guttersrud, Ø., Henriksen, E.K. & Isnes, A. (2004). Physics: Frightful, but fun. Pupils’

and teachers’ views of physics and physics teaching. Science education,88(5), 683–706.

Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E.K., Kolstø, S.D., Persson, J. & Renstrøm, R. (in press, 2019).

Fysikkdidaktikk (2.utgave). Cappelen Damm, Kap. 6. Hvem er fysikkelevene? (medforfatter Bøe, M.V.)

Bakken, A. (2018). Ungdata. Nasjonale resulater 2018. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Bøe, M.V. & Henriksen, E.K. (2013). Love It or Leave It: Norwegian Students’ Motivations and Expectations for Postcompulsory Physics. Science Education,97(4), 550–573.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology,3, 77 - 101.

Duit, R., Schecker, H., H¨ottecke, D. & Niedderer, H. (2014). Ch. 22. Teaching Physics. I N.G. Le-derman & S.K. Abell (red.),Handbook of Research on Science Education(vol. 2, s. 434–456).

Routledge.

Eccles, J. (1983). Expectancies, values and academic behavior. I J.T. Spence (red.),Achievement and achievment motives. San Francisco: Freeman.

Flipped classroom. (u.d.). I Refleksjon, digitaldidaktikk. Hentet 29.04.2019 fra http://

digitaldidaktikk.no/refleksjon/detalj/flipped-classroom

Francis, B., Archer, L., Moote, J., DeWitt, J., MacLeod, E. & Yeomans, L. (2016). The Construction of Physics as a Quintessentially Masculine Subject: Young People’s Perceptions of Gender Issues in Access to Physics. Sex Roles,76(3), 156–174.

Haugsbakken, H. & Langseth, I. (2014). Youtubing: Challenging Traditional Literacies and En-couraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture & Education,6(2), 133–151.

Hazari, Z., Potvin, G., Tai, R.H. & Almarode, J. (2010). For the love of learning science: Connecting learning orientation and career productivity in physics and chemistry.Physical review special topics-physics education research,6(1), 010107.

Henriksen, E.K., Jensen, F. & Sjaastad, J. (2015). The Role of Out-of-School Experiences and

Fysikk p˚a YouTube

Targeted Recruitment Efforts in Norwegian Science and Technology Students’ Educational Choice. International Journal of Science Education, Part B,5(3), 203–222.

Hidi, S. & Renninger, K.A. (2006). The Four-Phase Model of Interest Development. Educational Psychologist,41(2), 111–127.

Johnson, B.R. (2013). Ch. 11: Validity of Research Results in Quantitative, Qualitative and Mixed Research. I B.R. Johnson & L. Christensen (red.),Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches (s. 277–316). SAGE Publications.

Kleven, T.A. (2014). Kap. 2: Data og datainnsamlingsmetoder. I T.A. Kleven, F. Hjardemaal

& K. Tveit (red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode: En hjelp til kritisk tolkning og vurdering (2. utg., s. 27–47). Fagbokforlaget.

Kvale, S. (2007). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Larsen, A.K. (2017). Om samfunnsvitenskapelig metode. I A.K. Larsen (red.),En enklere metode.

Veiledning i samfunnsvitenskapelig metode (s. 17–31). Fagbokforlaget.

Lasry, N., Dugdale, M. & Charles, E. (2014). Just in Time to Flip Your Classroom. The Physics Teacher,52(1), 34–37.

LeCompte, M.D. & Goetz, J.P. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research. Review of educational research,52(1), 31–60.

Magnuseffekt. (u.d.). I Wikipedia, den frie encyklopedi. Hentet 27.02.2019 fra https://

no.wikipedia.org/wiki/Magnuseffekt

Mujtaba, T. & Reiss, M.J. (2014). A Survey of Psychological, Motivational, Family and Percaptions of Physics Education Factors That Explain 15-Year-old Students’ Aspirations to Study Phy-sics in Post-compulsory Engligh Schools. International Journal of Science and Mathematics Education,12(2), 371–393.

Muller, D.A. (2008). Designing Effective Multimedia for Physics Education (PhD Thesis). Univer-sity of Sydney.

Muller, D.A. & Sharma, M.D. (2005a). Determining the factors affecting student perceptions of a popular science video. Australasian Journal of Educational Technology, 21(4), 491–509.

Muller, D.A. & Sharma, M.D. (2005b). Video physics education: Falling cats and terminal velocity.

Australian Institute of Physics: Physics for the Nation.

Renninger, K.A. & Hidi, S. (2015). The power of interest for motivation and engagement. Rout-ledge.

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2009). Promoting Self-Determined School Engagement. Handbook of Motivation at School, 171–195.

Sjaastad, J. (2012). Sources of Inspiration: The role of significant persons in young people’s choice of science in higher education. International Journal of Science Education,34(10), 1615–1636.

Sjaastad, J. (2013). Measuring the Ways Significant Persons Influence Attitudes Towards Science and Mathematics. International Journal of Science Education,35(2), 192–212.

Smith, J.K. (1984). The Problem of Criteria for Judging Interpretive Inquiry. Educational Evalua-tion and Policy Analysis,6(4), 379–391.

Taconis, R. & Kessels, U. (2009). How Choosing Science depends on Students’ Individual Fit to

‘Science Culture’. International Journal of Science Education,31(8), 1115–1132.

Utdanningsdirektoratet. (2018). Realfagsbarometeret: M˚al 1 – barn og unge skal f˚a bedre kompetanse i realfag. Hentet 02.05.2019 fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/

publikasjoner/realfagsbarometeret/mal-1/#rekruttering-vgo

Wang, M.-T. & Degol, J.L. (2017). Gender gap in science, technology, engineering, and

mathe-60 Kapittel 5

matics (STEM): Current knowledge, implications for practice, policy, and future directions.

Educational psychology review,29(1), 119–140.

Wigfield, A. (1994). Expectancy-Value Theory of Achievement Motivation: A Developmental Perspective. Educational Psychology Review,6(1), 49–78.

Wigfield, A. & Eccles, J.S. (1992). The Development of Achievement Task Values: A Theoretical Analysis. Developmental Review, 12(3), 265–310.

Wijnker, W., Bakker, A., van Gog, T. & Drijvers, P. (2018). Educational videos from a film theory perspective: Relating teacher aims to video characteristics. British Journal of Educational Technology.

Woelfel, J. & Haller, A.O. (1971). Significant Others, The Self-Reflexive Act and the Attitude Formation Process. American sociological review,36(1), 74–87.

Youtube. (u.d.). IWikipedia, the free encyclopedia. Hentet 13.02.2019 frahttps://en.wikipedia .org/wiki/YouTube

Tillegg A

Nettskjema sendt ut til fysikkelever

62

Send  Avbryt

Fysikkelevers YouTube­bruk

Ser du mye videoer på YouTube? Er du interessert i fysikk? Jeg er masterstudent fra Universitetet i Oslo og skal undersøke fysikkelevers bruk av YouTube­videoer om fysikk, og hvordan slike videoer bidrar til læring og motivasjon. Jeg ønsker derfor å stille deg noen spørsmål om dette temaet. Det hadde vært fantastisk om du ville besvare denne korte, 5 minutter lange undersøkelsen. Undersøkelsen er frivillig og anonym. Tusen takk for hjelpen.       

– Børge

Ansvarlig for skjemaet: b.o.h.somme@fys.uio.no.

Se nylige endringer i Nettskjema (v417_4rc1)

Omtrent hvor mange ganger har du sett på fysikkrelaterte videoer på YouTube den siste måneden?

Flere enn 10 ganger 5­10 ganger 2­4 ganger 1 gang Ingen ganger

Følger du jevnlig noen fysikkrelaterte YouTube­kanaler? I såfall hvilke?

Kan du fortelle om en fysikkrelaterte YouTube­video du har sett som gjorde spesielt inntrykk på deg?

I hvilke sammenhenger ser du på fysikkrelaterte YouTube­videoer? (Flere svar er mulig)

I fysikktimen Som lekse

På eget initiativ for å lære skolefysikken bedre På eget initiativ av egen interesse

Jeg er

Gutt Jente

Ønsker ikke å oppgi

Dette skoleåret tar jeg Fysikk 1

Fysikk 2

Tillegg B

Informasjonsskriv (sendt til NSD)

64

Fysisk institutt, Skolelaboratoriet

Postadresse: Fysisk institutt, Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/

Til elever som blir invitert til å delta i undersøkelsen «Fysikk på Youtube»

Dato: 4. november 2018

Invitasjon til å delta i undersøkelsen

«Fysikk på YouTube»

Bakgrunn og formål

I dette masterprosjektet skal jeg kartlegge fysikkelevers bruk av fysikkrelaterte videoer på YouTube og undersøke hvordan disse videoene kan påvirke elevenes motivasjon for faget. Funnene fra denne undersøkelsen kan bidra til mer målrettet bruk av YouTube av lærere i skolen – både for læring og for motivasjon. I tillegg kan resultatene si oss noe om hvordan slike YouTube-videoer bør være utformet hvis de skal treffe målgruppa (fysikkelever) best mulig.

Hvorfor får du spørsmål om å delta og hva innebærer deltakelse i undersøkelsen?

På grunn av at du tar Fysikk 1 dette året, og læreren din ytret villighet til å stille sin klasse får du sprøsmål om å delta på studien. Deltakelse i undersøkelsen vil innebære at du blir vist et utvalg YouTube-videoer, og at du deretter deltar på et fokusgruppe-intervju der du diskuterer med andre elever hvordan du opplevde videoene og hvordan du til daglig bruker fysikkrelaterte YouTube-videoer. Fokusgruppen ledes av en intervjuer (undertegnede), og det vil bli gjort lydopptak av intervjuet hvis deltakerne tillater det. Opptaket vil bli brukt under skriving masteroppgaven.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og innsamlet informasjon vil kun bli benyttet til forskningsformål. Kun forskningsgruppen vil ha tilgang til dataene, og du vil ikke kunne gjenkjennes i masteroppgaven eller eventuelle andre publikasjoner basert på undersøkelsen. Arbeidet med prosjektet vil avsluttes i 2021, og da vil alle data der du kan identifiseres med navn eller lignende, anonymiseres eller slettes. Vi vil forholde oss til etiske regler om hvordan personopplysninger kan brukes. Arbeidet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata.

Frivillig deltakelse

Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen. Velger du å delta, kan du når som helst trekke samtykket ditt uten å måtte oppgi grunn. Dersom du gjør dette, vil alle opplysninger om deg bli slettet eller anonymisert.

2

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, - å få rettet personopplysninger om deg,

- få slettet personopplysninger om deg,

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

Kontaktinformasjon

Masterstudent Børge Olsen-Hagen Sømme, b.o.h.somme@fys.uio.no Veileder Maria Vetleseter Bøe, m.v.boe@fys.uio.no

Veileder Ellen K. Henriksen, e.k.henriksen@fys.uio.no

Jeg har fått informasjon om prosjektet "Fysikk på YouTube", og fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:

• Å delta i intervju

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet i 2021.

Dato Signatur

--- ---

Intervjuguide

Intervjuguide – Fysikk på YouTube - Fokusgruppe med elever

Intro

Dette intervjuet dreier seg om en masteroppgave som ønsker å undersøke elevers forhold YouTube-videoer med fysikk-innhold, hva dere lærer av slike filmer, om de virker

motiverende for fysikk-faget og om de øker interessen deres for fysikk.

Dette skal være en uformell samtale hvor jeg ønsker å høre deres tanker og meninger om videoene dere nettopp så. Det er fullstendig frivillig å delta i samtalen, og du kan når som helst trekke deg, uten å måtte oppgi grunn.

Jeg ønsker å gjøre lydopptak av denne samtalen. Opptaket skal kun brukes til

forskningsformål, og vil bli behandlet konfidensielt. Dette betyr at du ikke vil identifiseres med navn eller kunne bli gjenkjent på noen annen måte i masteroppgaven eller eventuelle andre publikasjoner basert på denne samtalen. For at lydopptaket skal bli best mulig, er det fint om dere snakker én om gangen.

Er det noen som ønsker å trekke seg? Hvis ikke, starter vi samtalen og lydopptaket. Jeg ønsker at dere i størst mulig grad snakker og diskuterer med hverandre ut fra åpne spørsmål og temaer jeg kommer med.

- Start lydopptak (to forskjellige «gadgets»)

- Ser dere på fysikk-videoer på YouTube?

-

Kan dere nevne noen kanaler dere ser på?

-

Hvor ofte ser dere på slike videoer?

Første film (Physics Girl) - Max 5 min

- Hva synes dere om denne filmen?

-

Hvordan var nivået på videoen?

o

Vanskelig/lett? Faglig/språklig?

-

Interessant og spennende?

o

Fikk dere lyst til å se mer av dette?

-

Lærte dere noe av denne videoen?

- Hva tenker dere om personen dere møtte i denne filmen?

-

Er den en typisk fysiker? På hvilke måter eventuelt?

-

Er den en person dere kan identifisere dere med?

o

Hvorfor/hvorfor ikke?

-

Hva tror dere vennene deres som ikke tar fysikk vil tenke om denne videoen?

-

Hvordan var nivået på videoen?

o

Vanskelig/lett? Faglig/språklig?

-

Interessant og spennende?

o

Fikk dere lyst til å se mer av dette?

-

Lærte dere noe av denne videoen?

- Hva tenker dere om personen dere møtte i denne filmen?

-

Er den en typisk fysiker? På hvilke måter eventuelt?

-

Er den en person dere kan identifisere dere med?

o

Hvorfor/hvorfor ikke?

-

Hva tror dere vennene deres som ikke tar fysikk vil tenke om denne videoen?

Tredje film (MinutePhysics) - Max 5 min

- Hva synes dere om denne filmen?

-

Hvordan var nivået på videoen?

o

Vanskelig/lett? Faglig/språklig?

-

Interessant og spennende?

o

Fikk dere lyst til å se mer av dette?

-

Lærte dere noe av denne videoen?

-

Hva tror dere vennene deres som ikke tar fysikk vil tenke om denne videoen?

Fjerde film (Fysikk med Eivind) - Max 5 min

- Hva synes dere om denne filmen?

-

Hvordan var nivået på videoen?

o

Vanskelig/lett? Faglig/språklig?

-

Interessant og spennende?

o

Fikk dere lyst til å se mer av dette?

-

Lærte dere noe av denne videoen?

-

Hva tror dere vennene deres som ikke tar fysikk vil tenke om denne videoen?

Etter alle filmene:

- Hva synes dere om disse filmene?

-

Hvilke av videoene kjente dere til fra før?

In document “Det er det faglige som er underholdningen da” (Page 62-75)

Related documents