• No results found

Strøm til biler - Transportøkonomisk institutt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Strøm til biler - Transportøkonomisk institutt"

Copied!
86
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

I perioden 2015-2025 vil plug-in hybridbiler trolig bli konkurransedyktige og brenselcellebiler kan bli mer aktuelle enn de er nå. Praktiske eksempler på plug-in hybridbiler som vil komme på markedet er biler med forbrenningsmotor, en elektrisk kraftgenerator og.

Tabell S.1: Energieffektivitet (tilgjengelig i forhold til opprinnelig energi i prosent)
Tabell S.1: Energieffektivitet (tilgjengelig i forhold til opprinnelig energi i prosent)

Bakgrunn

På den annen side vil ikke all bilteknologi kunne utvikles til kommersielle produkter, uansett hvor mye støtte den får. Det er ulike synspunkter på om det er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig å fase inn strøm til biler på den måten som gjøres i Norge.

Elbiler, ladbare hybridbiler og brenselcellebiler

Tidlig elektrifisering av transportsektoren i Norge kan gi et konkurransefortrinn og bidra til industriell utvikling av teknologi og tjenester for ladbare biler og bilelektrisitet. Sunn og rettferdig konkurranse mellom ulike teknologier som kan bruke norsk strøm til biler vil gi klimagevinster til lavest og mest bærekraftig pris for samfunnet.

Metode

Rapportens struktur

Historisk utvikling

Utfordringer er at elbiler er små og at de store bilprodusentene ennå ikke har investert i storskala serieproduksjon av elbiler. Den lille serien gjør at produksjonskostnadene og til dels også kostnadene ved innkjøp av elbiler er relativt høye sammenlignet med masseproduserte kjøretøy.

Teknologi

Elbiler er en prioritert miljøpolitisk satsing i Norge og er fritatt for offentlige skatter og avgifter. AC-motorer tåler høye hastigheter og foretrekkes av mange elbildesignere siden de er praktisk talt vedlikeholdsfrie, langvarige og robuste.

Figur 2.1: Elbilers motorteknologi.
Figur 2.1: Elbilers motorteknologi.

Fordeler med elbiler

Med en årlig kjørelengde på 10 000 km vil det være mulig med en liten elbil å redusere CO2-utslippet med ca 1 til 1,5 tonn årlig sammenlignet med en. Til sammenligning utgjør reduksjonen i CO2-utslipp i overkant av 1 000 kg per år, dersom vi antar at strømmen er produsert av vannkraft.

Figur 2.2: Virkningsgraden til ulike motortyper
Figur 2.2: Virkningsgraden til ulike motortyper

Utfordringer

Den høyere prisen gjelder nye moderne små elbiler med avansert batteriteknologi og en batterikapasitet på 24 kWt. Kostnadene for kjøp og bruk av små elbiler for brukere i Norge vil være noe lavere eller på samme nivå som for småbiler med forbrenningsmotor. I et regneeksempel (se tabell 2.3) sammenligner vi bileiernes kostnader for små elbiler med små energieffektive dieselbiler som også finnes på det norske markedet.

Elbiler – modeller

Service for elbil er beregnet til å koste rundt 2000 kroner i året og er rundt 30 % lavere enn for en dieselbil som må skifte olje. Mitsubishi MIEV er en attraktiv små elbil og var den mest solgte småbilen i Norge våren 2011. Tesla er en liten amerikansk produsent av elbiler og er kjent for en attraktiv elektrisk sportsmodell til salgs i Norge.

Figur 2.4: Elbilen Think City Mitsubishi MIEV
Figur 2.4: Elbilen Think City Mitsubishi MIEV

Bruksområder

Det er to konsepter for biler som skal lades fra nettet og drives av elektrisk fremdrift. Ladbare hybridbiler vurderes i flere internasjonale rapporter og analyser som en konkurransedyktig og fleksibel form for elektrisk fremdrift i biler (Kendell, G 2008). For USA anses gradvis introduksjon av plug-in hybridbiler som egnet for å redusere energiforbruket og redusere klimapåvirkningen (Indiana University 2011).

Teknologi

Plug-in hybridbiler er ennå ikke på markedet, men testes nå i norske og nordiske forhold. Testen skal vise hvilket potensiale for å redusere CO2-utslippene plug-in hybridbiler vil ha i praksis, hvilke hindringer det er for bruken og hvilke løsninger man kan finne for disse hindringene. Hybridbiler, som skal utnytte den reduserte klimabelastningen ved å bruke «karbonfri» norsk strøm, skal kunne lades direkte fra strømnettet.

Fordeler med ladbare hybridbiler

Plug-in hybridbiler vil normalt være litt tyngre enn hybridbiler og tyngre enn sammenlignbare bensin- og dieselbiler. I plug-in hybridbiler kan kupeen varmes opp via en elektrisk kupévarmer eller ved at forbrenningsmotoren starter og varmer opp kupeen. Som med elbiler er energieffektiviteten til plug-in hybridbiler svært avhengig av bruksmønster og hvordan elektrisitet produseres for å lade batteriene.

Tabell 3.1: Energieffektivitet for hybridbiler (tilgjengelig i forhold til opprinnelig energi) - norske forhold
Tabell 3.1: Energieffektivitet for hybridbiler (tilgjengelig i forhold til opprinnelig energi) - norske forhold

Utfordringer

Ulike hybridbiler

Opel Ampera er først og fremst en elbil med bensingenerator som vil kunne gi bilen ubegrenset rekkevidde når batteriet går tomt. Hvordan den elektriske driften og forbrenningsmotoren fungerer sammen under ulike kjøreforhold kan styres av et dataprogram og er et spørsmål om hybridkonseptstrategien til utvalget av hybridbiler representert av Opel Ampera. Plug-in (produksjons)hybridbiler av samme type som Opel Ampera er et spennende konsept som vi kan forvente kommer med forskjellige motorstørrelser og batterier fra forskjellige bilprodusenter.

Figur 3.2: Ladbar Toyota Prius
Figur 3.2: Ladbar Toyota Prius

Bruksområder

Historisk utvikling

Teknologi

Hydrogen fra elektrolyse av vann med norsk vannkraft er en måte å kunne bruke strøm til å kjøre biler. Elektrolyse av vann for å produsere hydrogen er anvendelig i land med mulig overskudd av vannkraft eller annen fornybar elektrisk energi. Island og Norge er to land hvor forholdene ligger til rette for produksjon av hydrogen ved elektrolyse av vann og bruk av hydrogen som energibærer i biler.

Brenselcellebiler og utvikling

En slik elektrolysator må ha høy dynamikk med høy effektivitet over et bredt effektnivå for effektiv hydrogenproduksjon. Fornybar energi er en forutsetning for bærekraftig hydrogenproduksjon, men naturgass vil kunne spille en rolle mange steder. Risikoen for hydrogenlekkasje og eksplosjonsfaren ved påvirkning vurderes som lav, se mer om dette i kapittel 4.4.

Fordeler med brenselcellebiler

Størrelsen på energiforbruket "Well to Wheel" vil ha en indirekte innvirkning på miljøet, da det store energiforbruket ved hydrogenproduksjon vil være en miljøbelastning. I Norge vil produksjon av hydrogen ved elektrolyse av vann med vannkraft som innsatsfaktor i et «brønn-til-reservoar»-perspektiv ha en energieffektivitet på om lag 70 prosent. Av tabell 4.1 og 4.2 ser vi at energieffektiviteten til brenselcellebiler «fra brønn til hjul» kan ligge på rundt 42 prosent dersom hydrogen produseres ved norsk vannkraft eller metansplitting.

Tabell 4.1: Energieffektivitet for brenselcellebiler(tilgjengelig i forhold til opprinnelig energi) - strøm norske forhold
Tabell 4.1: Energieffektivitet for brenselcellebiler(tilgjengelig i forhold til opprinnelig energi) - strøm norske forhold

Utfordringer

Med de skisserte kostnadene for brenselceller vil brenselcellebiler kunne koste mindre i 2020 enn sammenlignbare biler med konkurrerende teknologier. Lagring av hydrogen i kjøretøy kan skje i containere med trykk på opptil 700 bar eller eventuelt i faste stoffer i fremtiden. Den avgjørende utfordringen er å skape en forretningsmodell og utvikling slik at brenselcellebiler og tilgang på hydrogen blir interessant og lønnsomt for kunder, bilprodusenter, energiselskaper og samfunnet.

Brenselcellebiler og kjøretøy med brenselsceller

Dersom kravet er helt ren eller nesten helt forurensningsfri transport i en storby, kan busser med brenselceller relativt raskt bli konkurrenter til jernbanetransportsystemer.

Bruksområder

For tunge kjøretøy for langtransport har det vært vanskelig å finne praktisk akseptable alternativer til dieselmotorer og karbonbaserte drivstoff som slipper ut CO2 ved forbrenning. For tunge kjøretøy vil vekt, volum og kostnad på batterier bety at konkurrerende brenselceller og hydrogen blir en foretrukket teknologi, fremfor fremdriftssystemer som trenger stor batterikapasitet. Hvis vi tar de spådde lavkostfremskritt for brenselceller, som vist i fig 4.4, vil en stor andel av nye tunge kjøretøyer og personbiler fra 2020 kunne være brenselcellekjøretøyer.

Figur 4.4: Brenselcellebiler og tunge kjøretøy med brenselceller kan frem mot 2020 bli konkurransedyktige på en stor del av markedet for kjøretøy
Figur 4.4: Brenselcellebiler og tunge kjøretøy med brenselceller kan frem mot 2020 bli konkurransedyktige på en stor del av markedet for kjøretøy

Teknologi

Blybatterier

Nikkel-Cadmium batterier

Nikkel-Metall-Hydrid batterier

Den suksessrike hybridmodellen Toyota Prius har siden 1997 og har fortsatt NiMH-batterier for lagring av elektrisk energi. NiMH-batterier har blitt brukt i mange små elbiler produsert for demonstrasjon av elektrisk drift og batteriene finnes i tusenvis av små elbiler produsert for California-markedet.

Nikkel-Natrium-klorid – Zebra batterier

Et Zebra-batteri klarer å lagre en elektrisk ladning mellom 100 og 120 Wh per kg batteri. Effekten fra og til et Zebra-batteri er begrenset til maks ca 180 W/kg, som er lavere enn hos andre. Think Technology har vurdert Zebra-batterier som et optimalt valg når det kommer til pris, ytelse og brukervennlighet.

Li-ion batterier

Med et slikt batteri kan bilen stå i ca 10 dager før den er tom. Ifølge produsenten kan Zebra-batterier utvikles omtrent 20 prosent billigere enn NiMH-batterier på grunn av de lave materialkostnadene. En Think elbil med Zebra-batterier har en kjørelengde på 150-190 km per lading, ifølge Think Technology.

Sammenligning av batterityper

Med Li-ion-batterier reduseres vekten av både batterier for plug-in hybridbiler og batterier for elbiler med begrenset rekkevidde til et akseptabelt nivå. Med unntak av litium-ion-batterier, ser ingen kjente batterityper ut til å kunne oppfylle de langsiktige batteritekniske målene satt av United States Advanced Battery Consortium, USABC. I tillegg til de tekniske kravene er kostnadene ved batteriproduksjon nøkkelen for at elbiler skal konkurrere med biler med andre drivsystemer.

Tabell 5.1: Bil, batterityper og vekt for å oppfylle tenkte krav til rekkevidde Bil/Type batteri
Tabell 5.1: Bil, batterityper og vekt for å oppfylle tenkte krav til rekkevidde Bil/Type batteri

Fremtidsutsikter

Fornybar strøm til biler

Vann, gass eller kullkraft

Lading og hurtiglading

Spørreundersøkelser blant hybridbileiere

Hybridbileierne – hvem er de?

Rødseth (2009; s. 10) finner at 28 prosent av elbileiere bor i husholdninger med 1-2 personer, mens 72 prosent bor i husholdninger med 3 eller flere personer. Det kan virke overraskende at hybridbileiere stort sett er over 60 år, men gjennomsnittsalderen for nybilkjøpere i Norge er 55,2 år (Vi over 60, 2010). Sammenlignet med elbileiere er hybridbileiere eldre, har lavere andel med lang utdanning og bor i husholdninger med færre personer.

Tabell 7.3 viser at 59 prosent av hybridbileierne bor på Østlandet, mot 49 prosent av befolkningen
Tabell 7.3 viser at 59 prosent av hybridbileierne bor på Østlandet, mot 49 prosent av befolkningen

Bruk av hybridbil

Shopping utgjør litt over en halv prosent av de oppgitte hybridbilturene mot 20 prosent av bilturene i reisevaneundersøkelsen. 49 prosent av hybridbileierne har «alltid» eller «av og til» tilgang til en eller flere andre biler. 94 prosent av de som har en eller flere andre biler i husholdningen har bil med forbrenningsmotor og 8 prosent har en annen hybridbil i tillegg, mens under 1 prosent har elbil.

Tabell 7.7. Hybridbileiere etter hvilken type reise hybridbilen brukes mest til. Prosent
Tabell 7.7. Hybridbileiere etter hvilken type reise hybridbilen brukes mest til. Prosent

Motivasjon for valg av hybridbil

Hybridbileiere som har tilgang til en eller flere andre biler, avhengig av hvilken type turer den andre bilen oftest brukes til. Blant elbileiere nevnes bilens sikkerhet av 88 prosent som en viktig eller svært viktig egenskap ved bilkjøp. Spørsmålene om motivasjon ved bilkjøp stilles ulikt i undersøkelsen om elbiler og i undersøkelsen om hybridbiler.

Erfaring med hybridbil, problemer og forbedringsmuligheter

Både disse spørsmålene og svarene i tabell 7.11 viser at hybridbileiere er godt klar over at disse fordelene ikke gjelder hybridbiler. I følge tabell 7.9 oppga 46 prosent av dem dette som en viktig grunn til å kjøpe hybridbil, mens kun 8 prosent, ifølge tabell 7.11, ser interessant teknologi som den viktigste fordelen med en hybridbil. Godt over to tredjedeler av hybridbileierne sier at hybridbilen ifølge tabell 7.13 ikke har noen ulemper.

Tabell 7.11. Hybridbileiere etter mening om viktigste fordel ved hybridbilen. Prosent*
Tabell 7.11. Hybridbileiere etter mening om viktigste fordel ved hybridbilen. Prosent*

Neste bilkjøp

Tror du at du ville gått bryet med å jevnlig lade bilen selv, eller tror du ville brukt en plug-in hybridbil som en vanlig hybridbil, dvs. tror jeg vanligvis ville ladet bilen 60 Tror jeg av og til ville ladet bilen 20 Jeg tror jeg sjelden ville ladet bilen 6. Selv om 80 prosent av hybridbileierne tror de ville ladet en plug-in hybridbil, viser tabell 7.22 at 82 prosent tror at automatisk lading vil ha en veldig stor, stor eller en viss betydning for valg av bil.

Tabell 7.15. Hybridbileiere etter hva slags bil de tror de vil kjøpe neste gang og grunn til dette valget
Tabell 7.15. Hybridbileiere etter hva slags bil de tror de vil kjøpe neste gang og grunn til dette valget

Oppsummering og konklusjoner

Konklusjoner

Utsiktene for utvikling, introduksjon og kommersiell produksjon av bilelektrisitetsteknologiene som er omtalt i denne rapporten er vist i figur 8.1. I følge figur 8.1 vil veien til kommersiell produksjon av elbiler av ulike størrelser være lang. Brenselcellekjøretøy med hydrogen som drivstoff ser ut til å ha forutsetninger for et gjennombrudd og kommersiell produksjon i 2020 eller 2025.

Figur 8.1 viser nå i 2011 at ekspertgruppen i 2007 hadde et realistisk bilde av utviklingen for de biler og fremdriftssystemer som er aktuelle for strøm til biler
Figur 8.1 viser nå i 2011 at ekspertgruppen i 2007 hadde et realistisk bilde av utviklingen for de biler og fremdriftssystemer som er aktuelle for strøm til biler

Strategier for industrien

Supplerende og mer praktisk drivstoff til plug-in hybrid bensin- og dieselbiler vil trolig være viktigere for Statoil enn strøm til biler. EnergiNorge er prosjekteier for Grønn Bil, som gjør en god innsats for å promotere elbiler, plug-in hybridbiler og ladestasjoner. EnergiNorge og strømselskapene satser på strøm til bil og bruk av strøm til transport.

Videre forskning

Å kunne optimere tilbud og etterspørsel ved midlertidig å kjøpe strøm fra mikroleverandører (bileiere med batteripakker i ladbare biler) kan være teknologisk morsomt og spennende. Undersøker mulighetene for at transportsektoren kan gå over til elbiler og plug-in hybridbiler. Uavhengig ekspertgruppe for California Air Resource Board, status og utsikter for nullutslippskjøretøyteknologi,.

Figur

Tabell S.1: Energieffektivitet (tilgjengelig i forhold til opprinnelig energi i prosent)
Figur S.1: Antatt utvikling fra demonstrasjon (100 biler/år og brun farge) frem mot kommersiell produksjon (100 000 bier/år og grønn farge) av biler med alternativ teknologi
Table S.1: Energy efficiency, in percent.
Fig 1.1: Utfordringer for bilindustrien frem mot 2025 (Oberg, 2001) .
+7

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Departementet ønsker en anbefaling til en effektiv organisering av driftskoordinering som ivaretar lokale og nasjonale behov, samt tar hensyn til dagens og fremtidens