• No results found

Røyken voksenopplæring

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Røyken voksenopplæring"

Copied!
41
0
0

Fulltekst

(1)

Differensiering og tilpasset opplæring ved Røyken voksenopplæring

Sylvia Riise og Mette Kristoffersen Melby

(2)

Disposisjon

• Presentasjon av Røyken voksenopplæring

• Hva er tilpasset opplæring?

• Organisering av undervisningen

• Hvorfor jobbe i grupper?

• Deltakersyn

• Tilpasset opplæring ved RVO

• Konkrete tips / arbeidsmåter

• Gruppediskusjon

(3)

Røyken voksenopplæring – et introduksjonssenter

Etablert januar 2016

Ca. 120 deltakere, hvorav 80 på introduksjonsprogram

32 ulike nasjonaliteter

Syria: ca. 40

Eritrea: ca. 20

Sudan:

6

(4)

Røyken voksenopplæring

Mottak av 55 flyktninger i 2017 og 20 flyktninger i 2018 Lærer og programrådgiver

20 ansatte, hvorav 10 lærere

(5)

Måloppnåelse ved RVO

Måloppnåelse for 2017 var 75 %

16 fullførte program, 12 gikk til utdanning eller jobb

Målet for Norge var 70 %

(6)

Oppbygging av RVO

Klasser er ikke delt inn etter spor eller findelt nivå

Forberedende grunnskole som del av A1

Eksamensrettet grunnskole G 2

A2 / B1 er delt inn i fire grupper. Språkpraksis to dager i uken

Kveldskurs i B2 fra september 2018

(7)

Introduksjonsloven

«Deltakere i introduksjonsprogram er svært ulike når det gjelder bakgrunn , kompetanse og eventuell tidligere

norskopplæring. Dette har betydning for hvilket

opplæringsløp som passer for den enkelte, hvor raskt de lærer språket, og hvor mye norsk de lærer i løpet av

introduksjonsprogrammet»

Introduksjonsloven (§ 4.1, s. 27)

(8)

Læreplan i norsk

« Opplæringen i norsk skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. Organisering , innhold og valg av metoder må ta utgangspunkt i den enkelte deltakers behov og forutsetninger»

Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap (2012, s. 7)

«Deltakere skal ha mulighet til å skifte til en

raskere eller langsommere progresjon underveis, det vil si til et annet spor, dersom opplæringen viser seg ikke å være tilpasset deres

forutsetninger og behov.»

(ibid. 2012, s. 7)

(9)

Hva er tilpasset opplæring?

Individnivå?

Variasjon i arbeidsmåter?

Klassenivå?

(10)

Organisering av klassen

• Klassen deles inn i fire grupper etter norsknivå i 6-8 timer per uke.

• Gjennom kartlegging blir deltaker plassert i gruppe etter deltakerens forutsetninger og behov

• Alfabetiseringsopplæringen foregår i gruppe 1

• Spor 2 og 3 går sammen i gruppe 2- 4

• Deltakerne bytter gruppe i henhold til egen progresjon

(11)

Organisering i klassen (forts.)

• Norskopplæring gjennom grunnskolefag

• Bruker Grip 1 og 2

• Relevant temabasert undervisning

• Ikke en G1- gruppe i A 1klassen, men alle lærer norsk gjennom fag

(12)

Organisering av klassen (forts.)

Grunnskolefag

Nivådifferensiert

Matte 1 og 2

Engelsk 1 og 2

(13)

Hvorfor jobbe i grupper?

• Økt motivasjon

• Trygghet i små grupper

• Økt elevaktivitet

• Tett på deltakeren

• Økt læringstrykk

• Homogene og heterogene grupper

(14)

Elevsyn

Finnes det en god eller dårlig elev ?

Nei, alle er elever!

Rektor ved Åssiden videregående skole, Maihaugkonferansen, mai 2018

(15)

Deltakersyn

Ressurs– kontra problemperspektiv på deltakeren

Finnes det svake eller sterke deltakere? Hvorfor?

Låst – kontra lærende tankesett

(16)

Hva vil det si å være en spor 1-er?

Er spor 1-ere en homogen gruppe som alltid har langsom progresjon?

«Opplæringen har langsom progresjon. Veiledende nivå for avslutningen av opplæring på spor 1 er muntlige

ferdigheter nivå A2 eller B1, skriftlige ferdigheter nivå A1 eller A2» Læreplanen (s. 8)

(17)

Spor 1-gruppe ved RVO

• Ved RVO er spor 1- gruppen heterogen

• Svært ulik progresjon

• Individuelt tilpasset opplæring for den enkelte deltaker

• Fører til rask progresjon ved RVO

(18)

Oppstart / kartlegging

Oppstart av program og

norskkurs seks ganger i året på fastsatte datoer

Kartlegging

Etablering av individuell plan

(19)

Kartlegging

Bruker kartleggingsverktøy fra IMDI

Individuell plan

Samtale med deltaker før oppstart i program

(20)

Relasjonsbygging

Deltakere

i klassen før oppstart

Etablert klassemiljø

Turer

(21)

Tilpasset opplæring

Lite tradisjonell tavleundervisning

Tolærermodell

Fast ansatt arabisktalende morsmålsassistent

(22)

Tilpasset opplæring (forts.)

Vi jobber med to grupper parallelt – en foran og

en bak i klasserommet

(23)

Nivådifferensierte grupper

Hver gruppe har ulikt språknivå

Tilpasset undervisning innad i gruppen

(24)

Ukeplan

• Utarbeider plan for undervisningen

• Lærere og assistent har ukeplanen

• Fast struktur på uken

• Viktig med forutsigbarhet for deltakeren

(25)

Arbeidsmåter i gruppene

Muntlig fokus

Samtaleoppgaver

Grammatikk (forklaring) Lærebøker

Sanger

(26)

Hvorfor bruke sanger i undervisningen?

• Uttaletrening

• Grammatikk

• Idiomer

• Aktivitet / glede

• Empowerment (kjenne

igjen sanger utenfor

klasserommet)

(27)

Sanger i språkopplæringen

• Jenter

• Idyll

• En solskinnsdag

• Sol

• Optimist

• Det vakreste som finnes

• Barn av regnbuen

• Forelsket i læreren

• Jovial

• Alt for Norge

• Bli med sangen

(28)

Digitale læringsressurser

• Ny i Norge

• Her bor vi

• Norsk Pluss

• Norsk Lab

• Grip 1 og 2

• iPad

(Ordballonger, Les og skriv, Skriv og lær, Lesekoden etc.)

(29)

Tilpasset stasjonsundervisning

• Stasjoner

• Deler klassen i tre grupper

• Oppgavene i stasjonene er tilpasset språknivået i gruppen

• Lærerstyrt / ikke lærerstyrt

(30)

Aftenposten junior

• Deltakerne leser, noterer og formidler innhold i avisartikkel

• Deltakerne formidler reell informasjon

• Autentisk språk

(31)

Stasjonsoppgaver

Spørrekort Alias

Brettspill Bilder Klokka

Konkreter Aviser

Biblioteksbok iPad

Grammatikk Skrive

(32)

Enveis informasjonsgap

• Alias Junior & Firkort

• Deltakerne sitter to og to sammen

• Den ene forklarer hva som er på kortet, den andre stiller spørsmål

(33)

Toveiskommunikasjon

Toveiskommunikasjon

Forklare hensikten

Modellert undervisning

Mange laminerte bildeserier

(34)

Setningsstruktur

(35)

Brettspill

(36)

Brettspill (forts.)

(37)

Gjør og lær

(38)

SuperNytt / TV 2 skole

Ser på SuperNytt, noterer og snakker sammen i heterogene grupper

Lytter til autentisk språk (dialekter) Produserer et autentisk språk

Felles gjennomgang på tavla

(39)

Suggestopedi

Etterutdanning i suggestopedi

7 basiselementer:

Læreren glad i sitt arbeid Resultater

Stort

undervisningsmateriell Det gylne snitt

Frihet

Kunst & estetikk Helhet-del-helhet

(40)

Gruppediskusjon

Gruppediskusjon

(41)

Sang

https://www.youtube.com/watch?v=01NwsLutuRI

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Korrupsjon er at noen krever, mottar eller aksepterer et tilbud om utilbørlige fordeler eller belønning i anledning av den stilling, det verv eller oppdrag de innehar. Hvorvidt

Defekten de føler de har, handler ofte om at de ikke ble bekreftet som seg selv i tidlig alder, at de har vokst opp med krav om å være «a human doer» mer enn «a human

• Hidra, hvorfra vindmøllene kun vil være synlige fra toppene […] Som synlighetskartet i figur 6.2 illustrerer, vil vindparken kun være synlig fra de høyeste områdene på

Venstre hjertekammer derimot, trekker seg sammen litt senere og langsommere fordi de elektriske impulsene der går fra myocytt til myocytt, og ikke gjennom det

Disse kjolene, disse sokkene Disse vottene, disse stokkene Disse hanskene, disse baggene Disse sjalene her. Dette sjalet, dette skjørtet Dette slipset, dette skjerfet Dette

Læreren har plikt til å vurdere om eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og sørge for at den enkelte får tilpasset opplæring. Dersom lærer vurderer at en elevs

At flere, særlig blant de yngste kvinnene mente at egen bolig var viktig og at en godt kunne være etablert uten mann og barn kan være uttrykk og gjenspeile de moderne

På den ene siden snakker de om hvordan de som eldreråd skal være bidragsytere for å fremme utvikling og læring blant eldre, mens de på den andre siden tydelig tar avstand fra

- klesstiler (...), jeg er veldig redd for og mase på folk (...) jeg er en som kan ringe veldig mye (...) det er veldig sjeldent at jeg føler at jeg står likestilt med den andre.

Læreren har plikt til å vurdere om eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og sørge for at den enkelte får tilpasset opplæring. Dersom lærer vurderer at en elevs

grunnmuren i undersøkelsen. Maslows behovspyramide vil også presenteres da den kan bidra til å belyse betydningen av inkludering. Videre vil teori om ulike forståelser av lek, sosial

«Om opplæringen ikke er likeverdig, er den heller ikke inkluderende eller tilpasset, og opplæringen må være tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger for å være

par med og uten barn ser vi at den økonomske avkast- ningen på arbeid er relativt liten for den enslige forsørge- ren; ved en overgang fra å stå utenfor arbeidsmarkedet til å

raskere eller langsommere progresjon underveis, det vil si til et annet spor, dersom opplæringen viser seg ikke å være tilpasset deres.. forutsetninger

Begrepet omfatter en rettighet alle elevene har, et krav om at opplæringen skal være tilpasset elevens forutsetninger og evner.. Begrepet kjennetegnes ved at forutsetningen til

Prosjektet omhandler livskvalitet og mestring og tar utgangspunkt i hvordan ungdom selv opplever livet med astma og hvordan den enkelte mestrer å ha en kronisk sykdom?.

Informasjon om studien «Å være den det ikke gjelder». Til deg som er pasient. Jeg er nyresykepleier og studerer Folkehelsevitenskap ved Norges Miljø-og Naturvitenskapelige

Defekten de føler de har, handler ofte om at de ikke ble bekreftet som seg selv i tidlig alder, at de har vokst opp med krav om å være «a human doer» mer enn «a human

Geologiske kart og fritt tilgjengelige geologiske data blir derfor verdipapirer som brukes om og om igjen.. Derfor fant mer enn 373 000 brukere veien til NGUs karttjenester

Normalt er ikke dette et grep som vipper leseren av pinnen, men kombinert med det omfattende spillet i teksten og utenfor som kobler sammen forfatter- og fortellerolle, blir

Etterspørsels- og tilbudsbetraktninger er av stor betydning for å vinne innsikt i problemer angående helse og sosiale forhold, men de må ofte modifiseres i forhold til

At opplæringen skal være tilpasset betyr at alle elever har rett til en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger.. De siste 20 årene har elevpopulasjonen blitt

hygienefaktorer. Det som omhandler lønn, status og ledelse. Dette har de manglet og dermed har det sannsynligvis også svekket deres motivasjon som har gjort at de har søkt seg til