• No results found

Program for bedre gjennomføring i

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Program for bedre gjennomføring i"

Copied!
21
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Nettverksamling 27. – 28.april 2015

Oslo

(2)

”Ny GIV videreføres”

• Fylkeskommunene invitert til å videreføre tiltakene i Ny GIV i vgo ut 2016

• Og: til et forsterket samarbeid for å øke gjennomføringen

• 2 mill pr fylke pr år for å styrke det administrative arbeidet

• FYR overført Udir

• Skoleringen fortsetter…

• KD har understreket behovet for lederforankring og mer systematikk i arbeidet

(3)

Program for bedre gjennomføring i

videregående opplæring 3

Erfaringer fra Ny GIV

• Innsats og engasjement framsto som variabel

• ”handlingsrommet”

• I enkelte fylker: uklar organisering

• Høyst variabel statistikk-kompetanse

• Prosjektledernes legitimitet og

innflytelse varierte; ulik «adgang» til rektorkollegiet og skolefaglig ansvarlig

(4)

Erfaringer, forts

• Virkelighetsbeskrivelser og planer ofte preget av retorikk

• Ikke alle fylker har en helhetlig strategi for å øke gjennomføringen

• Skolene er i høy grad autonome (” det som virker på skole A, virker ikke nødvendigvis på skole B…”)

(5)
(6)

Det er store forskjeller mellom fylkene hvor mye karakterbakgrunn betyr

(7)

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring – mål og målgrupper

Mål: Forebygge frafall i skolen og tilbakeføre ungdom utenfor skole og arbeid til videregående opplæring

Målgrupper:

– Elever som står i fare for å falle ut av videregående opplæring

– Ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor opplæring og arbeid

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

(8)

Rammeverk for bedre gjennomføring i videregående opplæring

(9)

Hovedinnretningen

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

(10)

Spor 1

• Nettverkene fra overgangsprosjektet og oppfølgingsprosjektet videreføres som ett

• Nettverkets oppgaver:

– Bidra til å gjøre FKs arbeid med

gjennomføring i videregående mer systematisk og kunnskapsbasert

– Bidra med erfaringsbasert kunnskap,

både til det kontinuerlige arbeidet i FK

og til den systematiske utprøvingen

(11)

Tiltak sortert i ulike kategorier

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Kunnskap om lokale forhold Kunnskap om lokale forhold

Kvalitetsheving og

utviklingsarbeid Kvalitetsheving

og

utviklingsarbeid

Koordinere og samordne

innsats Koordinere og

samordne innsats Konkrete tiltak

rettet mot bestemte målgrupper Konkrete tiltak

rettet mot bestemte målgrupper

Mål:

Bedre gjennomføring i videregående

opplæring

(12)

Spor 2

• Systematisk utprøving av noen utvalgte tiltak det er gode grunner til å tro vil forbedre

gjennomføringen

• Evaluering av de utvalgte tiltakene skal gi svar på:

– Har tiltakene virket (ikke virket)?

– Hvorfor har tiltakene virket (ikke virket)?

(13)

Vet vi som utdanningssystem hva som virker mot frafall?

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

(14)

Hva vil evaluering gi av merverdi for fylkenes utviklingsarbeid i programmet?

1. Vise hvordan eksisterende tiltak og praksiser kan videreutvikles for å oppnå bedre

resultater

2. Vise nye områder av tiltak som forskning og

tidligere erfaring gir grunn til å tro har effekt

(15)

Organisering av arbeidet

• KD

• Utdanningsdirektoratet

• Fylkeskommunene

- FFU

- KS’ kvalitetsnettverk

- det fylkeskommunale nettverket (38 pers)

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

(16)

Tiltak i nasjonal regi

1. tiltak rettet eksklusivt mot målgruppa

2. utviklingstiltak rettet mot alle, men som er

særlig viktig for vår målgruppe

(17)

1 . Tiltak eksklusivt rettet mot målgruppa

1.1 Det fylkeskommunale nettverket i PBG med hovedfokus på kunnskapsutvikling

1.2 Kompetanseutviklingstiltak for lærere - skolering av lærere i GRF

1.3 Strukturtiltak

- kvalifiseringskurs for læreplass/påbygg - praksisbrev

- kombinasjonstiltak

(18)

Tiltak eksklusivt rettet mot målgruppa, forts

1.4 Støttetiltak

- NAV-veiledere i skolen - Psykologer i skolen

- Tilskudd til lærlinger med særlige behov - Folkehøgskoler (?)

- Særlige opplæringstiltak for barnevernsbarn 1.5 Nye forskningsinitiativ

1.6 Alle fylkeskommunale tiltak som er eksklusivt rettet mot målgruppa

(19)

2. Utviklingstiltak rettet mot alle, men som er særlig viktige for målgruppa

2.1 Kompetanseutviklingstiltak for lærere - FYR-prosjektet

- FYR-skoleringen

- Kompetanse for mangfold 2.2 Strukturtiltak

- arbeid for flere læreplasser/lærlingklausulen - vekslingsmodeller

- prosjekt til fordypning - forsterket Vg3 i skole 2.3 Støttetiltak

- skolehelsetjenesten

2.3 Alle egeninitierte fylkeskommunale tiltak som er rettet mot alle, men som er særlig viktig for målgruppa

(20)

Hva vil vi med PBG?

– Større oppmerksomhet rundt hele målgruppa – Økt kvalitet og mer systematikk i fylkenes arbeid – Nye og enda mer treffsikre tiltak i fylkene på

bakgrunn av forskning/erfaringsdeling?

– Mer kunnskap om hva som virker – hvorfor noen tiltak virker og hvorfor de ikke virker

– Bedre gjennomføring en i videregående opplæring

(21)

KDs bidrag er

• Nettverket – legge til rette for at fylkene kan lære av hverandre

• Forskning på hva som virker – gi inspirasjon

• Nasjonale tiltak – igangsatte og kanskje noen nye

• MEN: Den største og viktigste jobben må gjøres ute på skolene/fylkene

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

stikkord. Informant 5: Dette er ikke nytt stoff, det var godt å lese ungdommens stemme, som han tenker er kjernen i frafallsproblematikken. Tidlige fagvansker gjør det

Mens det ikke var mulig å dokumentere effekt av de små skolene i den første reformbølgen (de hadde til og med negativ effekt på fullføring), påvises det positiv effekt av

nasjonalt hold, eller gjennomføring i henhold til avtalt studieplan for den enkelte student. Høgskolen mener at det siste er et bedre mål for gjennomføring, da det i større grad

Det korte læreplasskurset har normalt vært holdt på slutten av Vg2, enten som et kort tiltak for et stort antall elever, nærmest som møter, eller som noe mer intensive tiltak

Satsingen på karriereveiledning er viktig, ikke bare for å sikre økt gjennomføring i videregående opplæring, men også for å utvikle kompetanse som dekker arbeidslivets

Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse etter fem år Etter å ha fulgt ungdommene gjennom videregående opplæring fant vi at 65,8 prosent av ungdom som gikk ut av

Her har innvandrerelever som begynte på et studieforberedende utdanningsprogram 2,5 prosentpoeng lavere sannsynlighet til å fullføre videregående opplæring innen fem/seks år