• No results found

Behovet for sykehjem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Behovet for sykehjem"

Copied!
1
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

MENINGER

SJEFREDAKTØR OG ADM. DIR.: ARVE LØBERG

NYHETSREDAKTØR: ARNULF GOTVASLI, POLITISK REDAKTØR: JOHN ARNE MOEN MAGASINREDAKTØR: HEIDI J. STIKLESTAD, UTVIKLINGSREDAKTØR: BJØRNAR TROMSDAL Trønder-Avisa ble etablert i samarbeid mellom avisene Nord-Trøndelag (1919) og Inntrøndelagen (1897)

Når er det riktig å tildele en syke- hjemsplass og hvordan vurderer man dette behovet i den enkelte kommune landet rundt? Begrepet omsorg har dype historiske røtter i vår kultur. Omsorg er i så måte knyttet til mellommenneskelige relasjoner og etisk ansvarlighet overfor andre. Her ligger kildene til de forpliktelser en har overfor enkeltmennesker og grupper som er spesielt avhengige av hjelp, be- handling og pleie, ofte på en varig måte.

Omsorgsbegrepet betegner på den ene siden en slik etisk forankret holdning, som på mange måter er forpliktende for alle mennesker i samfunnet. På den andre siden betegner det alle de ulike typene av omsorgsarbeid rettet mot avhen- gige og hjelpetrengende grupper, hvor ulike profesjoner samarbeider om å yte spesifikk hjelp, pleie- og omsorg.

Hva som er adekvat, tilstrekkelig og god nok innsats med hensyn til riktig helsetilbud krever en kom- plisert avveining. Når er det riktig å tildele en sykehjemsplass og hvordan vurderer man dette beho- vet i den enkelte kommune landet rundt?

Å få tildelt sykehjemsplass eller ikke, er og har vært et aktuelt og mye diskutert tema, både politisk og i media. Det er ikke gjennomført noen større grad av forskning som

konkret omhandler tersklene for å få sykehjemsplass i Norge. Å få til- delt en sykehjemsplass er et knapp- hetsgode. Det er et ideal å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, men når en ikke kan bo hjemme grunnet en sammensatt funksjons- og helsesvikt er en plass i syke- hjem ofte et naturlig alternativ.

På starten av 1990-åra deltok under- tegnede i prosjektarbeid initiert av Sosialdepartementet. Fagpersoner i landet var engasjert i prosessen med å utarbeide kriterier for bru- kerens funksjonsnivå. Ut ifra et slik kartlagt funksjonsnivå (score) skulle fagpersoner gjennom sitt faglige skjønn kunne angi hvilket behov for pleie, omsorg og rehabili- teringstjenester brukeren hadde.

Dette materialet dannet videre grunnlag for de første fagsyste- mene innenfor IT-baserte pleie- og omsorgsløsninger. Kommunene skulle nyttegjøre den kartlagte informasjonen til intern bruk og saksbehandling samt å rapportere årlig statistikk til SSB (Statistisk sentralbyrå)

Disse nasjonale standardene har sene- re blitt forbedret og kvalitetssikret av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med kommunene.

I den pågående debatten knyttet til «Hvordan teller og definerer en kommune behovet for syke- hjemsplasser?», har staten en

mulighet til å gi råd og å veilede kommune landet rundt på en be- dre måte enn i dag. Ved å benytte funksjonskriteriene mer aktivt kan staten være en pådriver for å ut- arbeide og bistå kommunene med indikative normtall med hensyn til når brukeren har behov for en sykehjemsplass.

Dette forholdet vil alltid variere ut fra brukerens hjemmesituasjon, fa- milie/nettverk og utbygd hjemme- tjeneste i den aktuelle kommunen, men funksjonskriteriene ville like- vel fungere veiledende i den lokale tildelingen. Kvaliteten på en nasjo- nal rapportering fra kommunene ville i så måte bli mer objektiv og troverdig enn dagens.

Senter for omsorgsforskning Østlandet gjennomfører for tiden et forsknings- prosjekt som skal belyse «Hva skal til for å få vedtak om sykehjemsplass?»

ved å intervjue pårørende til beboere som har fått sykehjemsplass, og saks- behandlere som vurderer søknader og fatter vedtak.

Forskningsprosjektets hensikt er å belyse hva som skal til for å få vedtak om sykehjemsplass og på denne måten analysere aspekter ved forholdet mellom behov og tilbud innen sykehjemssektoren.

Problemstillingen er «Hva skal til for å få vedtak om sykehjemsplass»

– varierer dette mellom kommuner og/eller situasjoner? I tilfelle varia- sjoner – hva skyldes dette?

Fire kommuner deltar i undersøkel- sen og Norsk Pensjonistforbund har initiert og finansiert forsknin- gen. Resultater fra dette prosjektet vil bli publisert i et norsk eller nor- disk vitenskapelig helsefaglig tids- skrift. I tillegg skal resultatet pre- senteres ved aktuelle konferanser og etter ønske fra oppdragsgiver.

Den stadig tilbakevendende debatten om tildeling av sykehjemsplasser og telling av antall sykehjemsplas- ser i kommunene vil alltid være til stede så lenge vi har dagens struk- tur på den kommunale pleie- og omsorgstjeneste her i landet.

Et knapphetsgode vil alltid være et- terspurt og forventingsgapet mel- lom det kommunene har å tilby av helse- og omsorgstjenester og det brukere, pårørende og andre interessenter etterspør, blir stadig større. Ved at staten i nært samar- beid med kommunene videreutvi- kler den etablerte «verktøykassa»

som allerede finnes av kartleg- gingsmuligheter og erfaringsbasert kompetanse i kommunene, skulle det være mulig til enhver tid å framskaffe en kvantitativ oversikt og statusrapporter knyttet til sy- kehjemssituasjonen her i landet.

Da kan samfunnets økonomiske og politiske vurderinger og de be- rørte parters behov, erfaringer og bedømmelser, inngå i fruktbare for- handlings- og beslutningsprosesser.

Hva skyldes variasjonene fra kommune til kommune?

Behovet for sykehjem

■ KRONIKK

Kirsten Lange

Kst. daglig leder ved Senter for Omsorgs- forskning, Midt-Norge.

ØKENDE GAP: Et knapphetsgode vil alltid være etterspurt og forventingsgapet mellom det kommunene har å tilby av helse- og omsorgstjenester og det brukere, pårørende og andre interessenter etterspør, blir stadig større, skriver kronikøren, som mener at det skulle være mulig til enhver tid å framskaffe en kvantitativ oversikt og statusrapporter

knyttet til sykehjemssituasjonen her i landet. FOTO: SCANPIX

3

TORSDAG 9. DESEMBER 2010 TRØNDER-AVISA

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Trygghet og mestring er grunnleggende behov. Ut fra de begrensede brukererfaringene vi hittil har fått, ser vi at velferdsteknologi i de riktige tilfellene, med den riktige

finansieringsordninger, slik som toppfinansieringsordningene for ressurskrevende personer (som også omfatter asylsøkere), for å sikre at kommunene får dekket sine nødvendige

Tjenesten har sett en reduksjon i overmedisinering og positive effekter av dette, slik som reduksjon i antall fall og sjeldnere kontakt med.. lege/behandler (Stord

gjennomføringskraft for å lykkes med at egen virksomheten skal bli litt tryggere i morgen enn den var i dag. Foto: Stig

Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om kommunal egenandel, skal tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.. For

Hvorvidt helsekroner brukes på eldre eller yngre i befolkningen, vil ha betydning for ressursbruken i årene som kommer i kraft av at et bærekraftig helsesystem skal tåle de

Jobb- vinner skal bidra til økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til de kommunale helse- og omsorgstjenestene, gjennom blant annet etablering av samarbeid

Tilskudd til kommuner for å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Står også oppført under

Over halvparten av legene tilla iblant eller ofte pasientens ønske større vekt enn sitt eget medisinske skjønn.. 38 % mente pasientens rett til å bestemme over egen behandling had-

Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning i ressursbruken innen offentlig helse og omsorg fra 2006 fram til rundt 2020, dersom man ikke også

”Landskaping omfatter menneskers forhold til omgivelsene, både deres forståelse og deres faktiske bruk og utforming av omgivelsene” (Krogh 1995) Fjellandskap er således

Ledelse i et slikt perspektiv blir mer og mer noe som skjer i forbifarten, gjennom enkle beskjeder eller svar på spørsmål lederen gir sine ansatte på vei mellom ulike aktiviteter

Gode råd for å håndtere de vonde følelsene: Del de gjerne med andre.

Det er ikke varslingsplikt for hendelser som kunne medført dødsfall eller alvorlig skade... Formålet

Fremhevelsen av de to motivene, som også ligger implisitt i de respektive titlene, tyder altså på at dette er kjennetegn ved den tsjekkiske litteraturen Blekastad finner det

Helmolds historie begynner med Karl den Store (keiser fra 800) og slutter med fredsslutningen mellom Valdemar og Heinrich Løve i 1171. Helmold skriver først og fremst om tysk

For varer under tollkontroll skal hver part innføre eller opprettholde prosedyrer som gjør det mulig for en rettighetshaver å inngi søknader til en kompetent myndighet om å

Videre beskrev pårørende hvordan de oppfattet at deres involvering hadde betydning for deres nærmeste; at de bidro til personsentrert omsorg ved å påvirke muligheten til

Diagrammet under viser en oversikt over planlagte studieplasser og antall søkere gjennom Samordna opptak de siste ti årene... • Utdanningstyper er underkategori til

Programmet skal særlig bidra til utvikling av gode og effektive helse- og omsorgstjenester på lokalt plan, og gi økt kunnskap om hvordan de kommunale tjenestene kan styrkes

Det er en særlig utfordring i den kommende programperioden å stimulere til forskning som i sterkere grad retter seg mot helse- og omsorgstjenester i kommunene og forskning som ser på

Jeg vil hevde at kriteriet objektive funn, nettopp fordi det ikke anerkjenner ontologisk subjektivitet, ikke kan være et nødvendig vilkår for rettferdighetsbegrepet.. Men det må

Og så gikk jeg og sa det til mamma, og vi har jo ikke penger til så mye frukt, så da måtte hun skrive melding til læreren at vi ikke hadde penger til frukt og det var