• No results found

Det er bedre å være rik og frisk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Det er bedre å være rik og frisk"

Copied!
26
0
0

Fulltekst

(1)

Bø kommune

Det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk

Anders Svensson

Kommuneoverlege Bø

(2)

Bø kommune

(3)

Bø kommune

Det er bedre å være rik og frisk

enn fattig og syk

(4)

Bø kommune

• Absolutt fattigdom 1 dollar/dag

• EU – skala 60 % av medianen: 11, 7 % = 554 249 personer

• OECD – skala 50% av medianen: 5,9 % = 279 493 personer

(5)

Bø kommune

(6)

Bø kommune

(7)

Bø kommune

(8)

Bø kommune

Fattigdomsfella

– Dårlig økonomi

– Maktesløshet skaper unngåelsesadferd og passivitet

– Manglende helsekompetanse

– Manglende samfunnkompetanse

– Manglende tillitt til og forståelse for

”øvrigheta”

(9)

Bø kommune

Fattigdomssyndromet

• Biopsykososioøkonomisk kulturelt syndrom med sterk

generasjonspenetrasjon

(10)

Bø kommune

En funksjonell familie….

Familie NOlF FamilieT

Venner

• T

Arbeid

• T

Skole

• T

Fritid

• T

Helse

(11)

Bø kommune

En annen familie

Familie XOlF FamilieT

Venner

• T

Arbeid

• T

Skole

• T

Fritid

• T

Helse

• T

• T • T

• T

• T

• T

Barnevern

NAV Advokat

BUP

Fastlege

PPD

(12)

Bø kommune

Eie egen bolig er en forutsetting for trygg bolig

• SIMBA

Følgende sitat er hentet fra en 14 år gammel deltager:

«Vi mangler så mye. Jeg har ikke egen seng fordi det ikke er plass til det på det ene soverommet vi har, og stua er for liten til både sofa og seng. Jeg må derfor sove i sa mme

seng som mamma. Og så er det kaldt i leiligheten, vi må være forsiktig med strøm fordi vi har ikke råd til å betale det selv. Og så har ikke jeg vinterklær, jeg har heller ikke egen pc, jeg har ikke noe utstyr. Jeg synes alt er vanskelig og flaut ( informanten er på gråten når hun snakker).»

(13)

Bø kommune

Boligpriser og renter

(14)

Bø kommune

Sunn livsstil er den enkeltes ansvar

• Fra pågående prosjekt: Læring for livet! Karin Gustavsen

• «Så husker jeg en gang vi hadde heimkunnskap. Da

hadde vi fem om dagen greier. Da skulle vi trene en time om dagen og så spise masse frukt og sånn. Og det

koster mye penger. Og så gikk jeg og sa det til mamma, og vi har jo ikke penger til så mye frukt, så da måtte hun skrive melding til læreren at vi ikke hadde penger til frukt og det var skikkelig flaut. Og da sa lærer: Å nei, men

gulrøtter er billig! Alle så det liksom. Det var skikkelig flaut. Grusomt. Jeg hadde bare lyst til å synke i gulvet.»

(15)

Bø kommune

(16)

Bø kommune

Fattigdommens filosofi

• «Det du inte kan få skall du inte etterstå»

(Elsa Johansson, Emmaboda1972)

(17)

Bø kommune

Vår felles oppgave

• Vi må gi alle barn muligheten til å delta, bidra og sikre at ALLE barn opplever

mestring, gleden av å lære, tilfredsstillelsen av å lykkes.

(18)

Bø kommune

(19)

Bø kommune

Salutogenese!

(20)

Bø kommune

Familien Johnsen

Ben – 51 år – sosialtrygd med aktivitet Tove – 45 år – langtidssykemeldt

Kristian – 25 år- AAP

Lill – 23 år – fødselspenger Therese- 21 år – AAP

Jonatan 18 år– arbeidspraksis NAV 4 barnebarn, eldste 4 år

(21)

Bø kommune

Utfordringer i møtet med «de svake»

• Avstand

• Holdninger

• Prioritering av pasientene

• Frustrasjon

• Oppmerksomhet, refleksjon og holdningsarbeid…… og tid

(22)

Bø kommune

I have a dream..

• Om at alle barn skal få lov til å oppleve mestring, gleden av å få noen til, og

bekreftelsen av å lykkes med noe. Få føle at deres innsats har betydning, at de har

betydning. Dette er en utfordring for skolen og barnehagene for det er på denne

areaen der vi har muligheten til å faktisk gjøre en forskjell.

(23)

Bø kommune

D går te helvete!

(24)

Bø kommune

Så gjør det ikke det allikevel!

(25)

Bø kommune

(26)

Bø kommune

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Betingelsesløs tildeling av gratis- kvoter, enten det er for alltid eller bare for en begrenset periode, har altså ikke noen virkning på antallet nedleggelser.. Her vil

Undersøkelsen, som består av akseptabilitetsvurderinger utført av ungdommer i alderen 14–17 år, viser at ungdommene med norsk L1 langt på vei aksepterer preverbal negasjon med ikke

Så det er sant, han er ikke forsiktig sånn som veldig mange er med Downs, som på en måte ikke tør, det er mye de ikke tør, men han tør mer enn han burde

Det matematiske språket blir anvendt når informantene skal beskrive former, antall, mengde og romforståelse, men to av informantene bruker også til dels et matematisk språk ved

Vi intervjuet rektor og lærere ved to skoler. Det kom fram at mange av skolenes informanter mente at det ikke bare er sunt for alle med konkurranse, slik skoleeier vil ha det til,

Kultur Behov for kultur/formidling Behov for finansiering av kultur/formidling Behov for legitimering av finansiering av kultur/formidling Behov for systematisk og

• Bokstav c) Gjelder der barn blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.. barnevernloven § 4-12.. • Bokstav d) Gjelder der det er overveiende sannsynlig

Ø Summen av hva som foregår innenfor disse tre strukturelt ulike typene institusjonell påkobling og innflytelse, gir oss nyttig og viktig innsikt i hvor og hvordan samisk rett

Disse pasienter tar det nødvendigvis noe lengre tid å komme i kontakt med slik at det kan få benyttet sin rett til å uttale seg før vedtak fattes, idet de må tilskrives og da gis

Hvis faktivitet og/eller en høy kognitiv status er avgjørende for om disse objektene kan veksle, så kan det forklare hvorfor majoriteten av objektene som refererte til

En av konklusjonene mine er at Nasjonalmuseet ikke har hatt en planmessig strategi når det gjelder utvikling og formidling av en egen samisk samling, men at dette ikke er det samme

De som svarte ja på spørsmål 1, men som på spørsmål 2 svarte at de ikke var villige til å betale, mener altså at samfunnet bør bruke mer penger på helsevesenet.. Til tross for de

Kvinner fra Sri Lanka hadde en valgdeltakelse på 69 pro- sent, bare 9 prosentpoeng lavere enn for kvinner i befolkningen i alt, og blant de eldste kvinnene fra Sri Lanka

Det er heller ikke så lett å forklare hvorfor vi har valgt å la dårlig syn og tannhelse behandles særskilt: I svært mange land, inkludert både Frankrike og Argentina

Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten bidrag fra engasjerte kolleger og tillits- valgte med sterk vilje til å yte ekstra innsats for fellesskapet, med det mål å

16 Dette forstår jeg som at når jeg møtte feltet måtte jeg både vite hva det var jeg ville - noe på avstand - men samtidig måtte jeg møte feltet med egen sårbarhet som menneske

Tildeling av gratiskvoter, betinget av fortsatt produksjon, gir dessuten myndighetene vanskelige problemer med å definere når bedrifter er nedlagt. Null produksjon og ingen ansatte

De som svarte ja på spørsmål 1, men som på spørsmål 2 svarte at de ikke var villige til å betale, mener altså at samfunnet bør bruke mer penger på helsevesenet.. Til tross for de

Mange av de som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet synes også å ha svak tallforståelse; over 40 prosent av de nær 50 000 hjemmearbeidende kvinnene over 45 år skårer på nivå

«Når du røyker, slår hjertet ditt senere», «Røyking kan føre til hjertesykdom», «Å puste inn andre sin røyk (passiv røyking) kan skade mange som ikke røyker selv», «En

Er nå denne adressen riktig eller hvilken sam- menheng har dette med økonomi? Når det gjel- der forskjellen på «kunstige» og «egentlige» be- hov er det å håpe at konklusjonen

m. For ai salqslegene ikke skal ha en adominerende Sollingn som det si& i St-prp. Det var lenge et ufravikeiig prinsipp hos de norske forhandlerne ai

Har utviklet en god holdning til Talkmore gjennom den fremviste reklamen, mens One Call og Ice.net oppfattes som masete, irriterende og negativt. 6 Mener reklamer i dag