• No results found

Arbeids- og velferdsdirektoratet vi er til vårt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 15.desember 2006, hvor vi ko enterer forslaget (vedlagt)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Arbeids- og velferdsdirektoratet vi er til vårt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 15.desember 2006, hvor vi ko enterer forslaget (vedlagt)"

Copied!
1
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

JiF BEIDS- t)u °r:Fl nG?,D4r51 Kl"QRA7cT "' PE1vS.ION GC:YTEL$EFi f

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Dato: <9.05.07

HØRING - implementering av EU drektiv 2005/36/EF

Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 6.

februar 2007 om forslag til endringer i elselovgivningen for å innlemme nytt EU-direktiv om

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (2 05/36/EF). Vi vil innledningsvis bemerke at det er uheldig at høringen ikke er sendt Arbeids- og vel rdsdirektoratet, spesielt i lys av konsekvensene forslaget vil kunne ha for vår forvaltning av helsere sjonsområdet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vi er til vårt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 15.desember 2006, hvor vi ko enterer forslaget (vedlagt). Som det fremgår av brevet, har direktoratet viktige innsigelser mot høringsbrevets punkt 6.2. I avsnittet fremgår det at Helse- og omsorgsdepartementet vil foreslå at ut landske tjenesteytere som oppholder seg midlertidig i Norge skal ha rett til direkte oppgjør, uten at et inngås avtale med NAV om dette.

Etter vårt syn vil forslaget ha utilsikted og uheldige konsekvenser. Mønsteravtalen behandler/tjenesteyter inngår med NA regulerer det økonomiske oppgjøret mellom

behandler/tjenesteyter og Arbeids- og velferdsetaten. Avtalene beskriver hva det skal ytes stønad for, saksbehandlingsregler, hvordan kontrollen av behandlers oppgjør skal skje, samt sanksjonsmuligheter ved økonomiske misligheter fra behandlerens side. Forslaget vil derfor vanskeliggjøre Arbeids- og velferdsetatens mulighet til å påvirke innsendingsmetode av regninger, arbeidsmetodikk, kontroll av regninger samt muligheten til å kreve tilbake feilutbetalt refusjon for en bestemt gruppe tjenesteytere.

For øvrig deler vi ikke departementets oppfatning av at forslaget er nødvendig for å implementere direktivet tilfredsstillende. Etter vår vurdering reiser direktivet på dette punkt hovedsakelig spørsmål om NAV kan kreve at midlertidige tjenesteytere skal registreres i et offentlig register for å kunne utløse stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5. Vi viser til merknader i brev av 15.

desember 2006.

Videre gjør vi oppmerksom på at forslaget, hvis det gjennomføres, vil medføre forskjellsbehandling av tjenesteytere som er etablert i Norge, og som må inngå avtale med Arbeids- og velferdsetaten for å få rett til direkte oppgjør, i forhold til tjenesteytere fra andre EØS- stater. Dette kan skape press fra tjenesteytere som er etablert i Norge om å fritas fra en slik regulering av forholdet.

F L

Tor S g ie

Arbe dL og velferdsdirektør

Vedlegg: Brev av 15. desember 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET - PENSJON OG YTELSER

Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass 11 0130 Oslo Besøksadresse: C. J. Hambros plass 2 11 0164 Oslo Tlf: 21 07 00 00 11 Faks: 21 07 00 01

www.nav.no

Jf v/ Hilde Olsen

Avdelingsdirektør Pensjon og ytelse

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

manipulasjonen. Den eksklusive identiteten som oppnås gjennom slike tester, syntes imidlertid å være viktigere for kvinnene enn mennene i denne studien. Dette kan

Det er imid- lertid ganske store regionale forskjeller – i 2002 var andelen som hadde vært hos tannlege i løpet av de siste tolv måne- dene i landsdelene Vestlandet og

Høringsbrev - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som fastsetter vilkår og prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av

Søker må beskrive de tiltakene de vil gjennomføre eller har gjennomført for å nå målene om at løsningen skal utvikles og tas i bruk (jfr. Dette inkluderer kostnader og tidsplaner

arbeidsgivere skal bidra til et omstillingsdyktig arbeidsliv med høy sysselsetting, lav ledighet og god utnyttelse av arbeidskraften. 3.1.1 Arbeids- og velferdsetaten skal

Etter Kielland ble slept inn, satt jeg sammen med en som hadde arbeidet som rørlegger og hadde sveiset litt på Kielland Vi satt og hørte på en som forklarte hvorfor de ikke hadde

Når arbeidstaker fratrer pga arbeidsgivers oppsigelse uten rimelig grunn / arbeidsgivers brudd på forpliktelser(tredje ledd):. •

Personopplysninger i de digitale tjenestene for de kommunale sosiale tjenestene er ikke gjenstand for behandling av Arbeids- og velferdsdirektoratet og vil bli sperret for tilgang