• No results found

Prisutjevning melk – kontroll for første halvår 2004

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prisutjevning melk – kontroll for første halvår 2004"

Copied!
74
0
0

Fulltekst

(1)

Notat 2004 27

Nils yvind Bergset

Mads Svennerud

(2)

ii

Tittel Prisutjevning melk kontroll for f rste halv r 2004 Forfattere Nils yvind Bergset, Mads Svennerud

Prosjekt Etterkontroll av PU f rste halv r 2004 (E051)

Utgiver Norsk institutt for landbruks konomisk forskning (NILF) Utgiversted Oslo

Utgivelses r 2004 Antall sider 67

ISBN 82-7077-594-0

ISSN 0805-9691

Emneord melk, meierivarer, prisutjevning, markedsordning, melke- priser, meierikostnader

Litt om NILF

Forskning og utredning ang ende landbrukspolitikk, matvaresektor og -marked, foretaks konomi, n rings- og bygdeutvikling.

Utarbeider n rings- og foretaks konomisk dokumentasjon innen landbruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjett- nemnda for jordbruket og de rlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk.

Utvikler hjelpemidler for driftsplanlegging og regnskapsf ring.

Finansieres av Landbruksdepartementet, Norges forskningsr d og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor.

Hovedkontor i Oslo og distriktskontor i Bergen, Trondheim og Bod .

(3)

iii Ved brev fra Statens landbruksforvaltning (SLF) datert 31.08.04 fikk Norsk institutt for landbruks konomisk forskning (NILF) i oppdrag forest etterkontrollen av ordningen med prisutjevning i markedsordningen for melk for f rste halv r 2004.

Kontrollen av prisutjevningen har som form l unders ke om markedsregulators faktiske (gjennomsnittlige) r vareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For iva- reta dette form let er det n dvendig gj re beregninger for hele varespekteret inndelt etter de respektive grupper i utjevningen. De aktuelle beregninger og vurderinger fram- g r av dette notatet.

For kunne f informasjon om utviklingen i r vareverdi p enkelte sentrale produk- ter, har SLF bedt om at NILF utarbeider en detaljert kontroll som omfatter i alt 30 en- keltprodukter. Resultatene fra denne delen av kontrollen er, i henhold til SLFs mandat av 31.08.04, unntatt offentlighet. Disse beregningene er derfor tatt inn i et separat notat som er oversendt Statens landbruksforvaltning og Konkurransetilsynet.

Nils yvind Bergset har v rt prosjektleder og har skrevet rapporten. Mads Svennerud har tilrettelagt datamaterialet og gjort beregninger. Anne Bente Ellevold har klargjort manu- skriptet for trykking.

Oslo, desember 2004 Ivar Pettersen

(4)

iv

(5)

v Side

SAMMENDRAG ...1

1 INNLEDNING...3

1.1 Mandat... 3

1.2 Gjennomf ring ...5

2 METODE OG DATA...7

2.1 Forskrifter og retningslinjer ...7

2.2 Form l og vareomfang ...7

2.3 Noteringspris og satser i prisutjevningsordningen...9

2.4 Inntekter ... 10

2.4.1 Generelt... 10

2.4.2 Valutainntekter i eksportgruppene... 10

2.4.3 Prisnedskriving og annen offentlig st tte til melkeprodukter... 11

2.4.4 Inntekter fra biprodukter...12

2.5 Rabatter og ytelser...12

2.6 Kostnader ... 12

2.6.1 Generelt... 12

2.6.2 P slag og produsentytelser...13

2.6.3 Kapital...13

2.7 Melkebehov...13

2.8 Dataserier ...14

3 RESULTATER...15

3.1 Oversikt over resultatene...15

3.2 Forbrukerpriser...17

3.3 Sure, smakstilsatte produkter, dagligvare 1A...20

3.4 Ikke smakstilsatte produkter, dagligvare 2A...21

3.5 Ikke smakstilsatte produkter, industri 2B...22

3.6 S te, smakstilsatte produkter, dagligvare 3A...23

3.7 Ferske oster, dagligvare 4A...24

3.8 Ferske oster, industri 4B...25

3.9 Modna oster, dagligvare 5A... 26

3.10 Modna oster, industri 5B...27

3.11 Modna oster, merkevareeksport 5C ...28

3.12 T rrmelk, industri 6B... 29

3.13 Geitemelksprodukter, dagligvare 7A ... 30

3.14 Geitemelksprodukter, industri 7B ...31

3.15 Geitemelksprodukter, merkevareeksport 7C...32

3.16 Kremfl teprodukter, dagligvaremarkedet B1 ...33

3.17 Sm rprodukter, dagligvaremarkedet B2 ...34

3.18 Sm rprodukter, industrimarkedet B3...36

3.19 Mysostprodukter, dagligvaremarkedet B4...37

3.20 Mysostprodukter, industrimarkedet B5...39

3.21 Kjernemelk, alle markeder B6 ...39

LITTERATUR ...41

VEDLEGG ... 43

(6)

vi

(7)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

1 I brev av 31.08.04 fra SLF fikk NILF i oppgave forest etterkontrollen av ordningen med prisutjevning for melk for f rste halv r 2004. Markedsordningen for melk ble end- ret fra og med 01.01.04, og dette er den f rste etterkontrollen som gj res etter endring- en. Det inneb rer ogs noen endringer i etterkontrollen.

Systemet med etterkontroll og etterregning er basert p Forskrift om satser og etter- regning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04 og For- skrift om sats for produksjonsfl te av 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04. Beregningene i etterkontrollen er gjennomf rt i henhold til Retningslinjer for beregning av r varever- dier i prisutjevningsordningen for melk fra SLF fastsatt 12.12.03 og p de prinsipper for etterkontroll som er utviklet gjennom NILFs foreg ende etterkontroller.

Den viktigste beregningstekniske endringen som har skjedd i forbindelse med innf - ringen av retningslinjene, er at verdien av fl te i gruppe 6B og tilf rt fl te i gruppe 1A og 3A er satt til den faktiske satsen som er benyttet for biproduktgruppe B1 og B3 i det- te halv ret.

Kontrollen av prisutjevningen har som form l unders ke om markedsregulators faktiske (gjennomsnittlige) r vareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For iva- reta dette form let er det n dvendig gj re beregninger for hele varespekteret inndelt etter de respektive grupper i utjevningen. SLF har vurdert plasseringen av flytende mel- keprodukter med fettprosent over helmelk n rmere i forbindelse med denne etterkont- rollen og har bestemt at alle melkeprodukter i gruppe 1A og 3A med fettprosent over helmelk flyttes til biproduktgruppe B1 i etterkontrollsammenheng. For kunne f in- formasjon om utviklingen i r vareverdi p enkelte sentrale produkter, har SLF bedt om at NILF utarbeider en detaljert kontroll som omfatter i alt 30 enkeltprodukter.

M lprisen for melk ble fastsatt av jordbruksavtalepartene i forbindelse med endring- ene i markedsordningen for melk fra 01.01.04. M lprisen kombinert med avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen skal v re utgangspunktet for markedsregulators pris- setting i markedet og industriens faktiske r varekostnader. For kunne gjennomf re en etterkontroll for halv ret som forskriften foreskriver, har vi lagt sammen veid note- ringspris og satsene for avgifter og tilskudd i de ulike gruppene. Med bakgrunn i disse r varekostnadene er NILF bedt om regne gjennomsnittlige faktiske r vareverdier for f rste halv r 2004.

Alle inntekter i form av salgspriser i de etterf lgende beregninger er hentet fra Tines interne pris- og salgsstatistikk. Denne statistikken inneholder ikke de faktiske inntektene n r det gjelder eksportgruppene hvor oppgj ret gj res i utenlandsk valuta. Tine benytter en fastkurs p de ulike valutaene i sine systemer slik at det som fremkommer som salgs- inntekt i statistikkene er fakturert valutabel p fastkursen. Reelt avvik mellom beregnet fastkurs og faktisk kurs p betalingstidspunktet vil fremkomme som agiotap/-gevinst i regnskapet.

Det er fire typer ordninger som gir st tte til melkeprodukter som omfattes av etter- kontrollen: R K-/prisnedskrivingsst tte til bearbeidede produkter, prisnedskriving ved salg av melkefett til margarinindustrien (sm rolje), prisnedskriving ved levering av sko- lemelk og prisnedskriving kasein. Disse inntektene er med i beregningene.

Som tidligere bygger kontrollen p den faktiske f ring av rabatter og ytelser i Tines regnskaper og vrig dokumentasjon, herunder pris- og salgsstatistikk, ABC-kalkyler, samt separat dokumentasjon for manuelle rabatter. I denne etterkontrollen har rappor-

(8)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

2

teringen fra Tine satt oss i stand til igjen f re manuelle rabatter som annen rabatt.

Vil ogs minne om at cobranding n f res som annen rabatt p inntektssiden. Kostnade- ne ved cobranding er n fordelt ut p alle ostene som markedsf res p denne m ten.

Kostnadsdata er hentet fra Tines produktkalkyler. I produktkalkylene er alle kostna- der som i denne sammenheng er relevante, fordelt p hvert enkelt artikkelnummer etter ABC-prinsippet. I den n foreliggende kontrollen for f rste halv r 2004 er det tatt ut- gangspunkt i de produktkalkylene som Tine anvender fra 01.07.04 og som har sin basis i regnskapstall for 2003. For direkte materialer som emballasje og smakstilsetning, er kostnadene basert p siste prisliste fra leverand rene og de er s ledes ikke hentet fra regnskapet for 2003.

Fordelingen av kostnader knyttet til produksjon av oster stoff er noe endret siden forrige sett av kalkyler. Kostnader er flyttet fra industriost og over p f rsteklasses ost med bakgrunn i at det er st rre kostnader knyttet til sortere ut f rsteklasses ost. Totalt har dette gitt seg utslag i endrede kostnader p 2 5 re per kilo ost. Tine opplyser at de har kt joint marketing kostnadene i 2004 og at dette er lagt inn i kalkylene. I forbindel- se med endringen i markedsordningen ble kostnader knyttet til mellomfrakt flyttet til etter m lprispunktet. Disse kostnadene, 7 re per liter, er n lagt inn i Tines kalkyler.

Selv om Tines produktkalkyler for alle praktiske form l er de eneste som kan anven- des med tanke p en kontroll av prisutjevningen, representerer de samtidig, som NILF tidligere har p pekt, ogs den st rste usikkerheten ved beregningene i denne rapporten.

Tidligere omfattet Tines produktkalkyler en post som het p slag med kostnader knyt- tet til deler av produsentytelser som for eksempel kontroll av leverand rmelk, produ- sentoppgj r og g rdstank. Det eneste elementet som er med i dette kalkylesettet er kost- nader knyttet til drift av Tine Industri som en medlemsorganisasjon.

Kontrollen for f rste halv r 2004 er basert p produktkalkylene som gjelder fra 01.07.04. Tine har ikke gjort tilleggsnormering av kapitalkostnadene i disse kalkylene.

Kapitalelementene i kalkylene er med andre ord de samme som er beskrevet i tidligere etterkontroller, men de er redusert p grunn av lav rente. Endringene i ordningen gav nye regler for satsfastsettelse i 2004, og SLF foretok ingen kapitalnormering i forbindel- se med satsfastsettingen 01.01.04.

Tidligere presiserte forskriften om r vareverdiberegning at en i etterkontrollen skulle basere seg p Tines omregningsfaktorer. Denne presiseringen er ikke tatt inn i Retnings- linjene for beregning av r vareverdier, men med bakgrunn i praksisen fra tidligere har vi lagt Tines omregningsfaktorer til grunn. Omregningsfaktorene i Tine er satt opp ut fra et nytt grunnlag. Faktorene som benyttes i denne etterkontrollen er beregnet ut fra lokale forhold og b r dermed v re i st rre samsvar med faktisk forbruk. For kunne beregne verdi p de produktene som mottar tilskudd for fettverdien som sm rprodukter (ulike produkter i gruppe 6B t rrmelk) m NILF basere seg p de offisielle faktorene som SLF bruker i melkeregnskapet.

NILF har innhentet data for enkelte meierivarer fra materialet som ligger til grunn for konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyr . I f rste halv r 2004 steg alle prise- ne med unntak for Norvegia.

Beregningene for f rste halv r 2004 viser at faktiske r vareverdier avviker med mer enn 5 % fra r varekostnadene for 11 grupper. Kun 2 grupper er innenfor et avvik p 1 %, og dette er de to gruppene med st rst volum. 5 grupper avviker negativt fra r varekostna- den. I 13 grupper ligger den beregnede r vareverdien h yere enn r varekostnaden.

(9)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

3 I brev av 31.08.04 fra Statens landbruksforvaltning (SLF) fikk NILF i oppgave forest etterkontrollen av ordningen med prisutjevning for melk for f rste halv r 2004:

Til grunn for etterkontrollen for 1. halv r 2004 ligger retningslinjer for be- regning av r vareverdier i prisutjevningsordningen for melk fastsatt 12.12.03.

For vrig legges ogs de prinsipper for etterkontroll utviklet gjennom NILFs fo- reg ende etterkontroller til grunn for oppdraget s langt de passer.

Landbruksdepartementets regelverk som gjelder markedsordningen for melk ble endret f.o.m. 01.01.04, herunder ogs prisutjevningsforskriften. For den fore- st ende etterkontrollen ber SLF om at NILF er spesielt oppmerksomme p f lgen- de regelverk:

SLF har vedtatt to nye forskrifter pr. 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04:

- Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk - Forskrift om sats for produksjonsfl te

Samtidig ble to forskrifter vedtatt opphevet:

- Forskrift 2.11.01 nr. 1249 etterregningsforskriften - Forskrift 5.12.01 nr. 1395 r vareverdiforskriften

Retningslinjer for beregning av r vareverdier i prisutjevningsordningen for melk, fastsatt av SLF den 12.12.03

Retningslinjer for normering av kapitalkostnader i prisutjevningsordningen for melk i etterregningene, fastsatt av SLF den 11.05.04

Vi gj r oppmerksom p at kapitalnormering ihht. gjeldende retningslinjer vil bli foretatt av SLF. N r det gjelder hvordan hensynta godtgj relse for reguleringska-

(10)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

4

pasitet, vil SLF ta stilling til dette etter at etterkontrollen er utarbeidet. Vi ber vi- dere NILF v re oppmerksomme p f lgende punkter:

Mozzarella-produktene er med virkning fra 01.01.04 flyttet fra produkt- gruppene for ferske oster til produktgruppene for modnede oster

Fl teblanding-til-iskrem -produktene er med virkning fra 01.01.04 flyt- tet fra gruppen sm rprodukter industri til gruppen t rrmelk industri Generelt er det nskelig f klarlagt rsakene til eventuelle store sprang i verdier i aktuelle grupper i forhold til tidligere perioder. NILF bes omtale slike forhold i rapporten.

1. Etterkontroll av pris- og biproduktgrupper

SLF ber p denne bakgrunn NILF foreta en etterkontroll av beregnet gjen- nomsnittlig r vareverdi som TINE har oppn dd for de pris- og biprodukt- gruppene som er spesifisert i forskrift 12.12.03 om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk samt i retningslinjer for beregning av r va- reverdier fastsatt 12.12.03.

P bakgrunn av materialet oversendt fra TINE til NILF vil SLF lage produkt- lister gjeldende for etterkontrollen for 1. halv r 2004. Produktlistene artik- kelnummer og artikkeltekst) publiseres som vedlegg til rapporten.

2. Etterkontroll av enkeltprodukter

SLF ber videre NILF foreta en etterkontroll av visse utvalgte enkeltpro- dukter, jf. vedlagte liste. Resultatene fra etterkontrollen av enkeltprodukter skal unntas offentlighet i henhold til offentlighetsloven 5a, jf. forvalt- ningsloven 13 f rste ledd nr. 2. NILF sender enkeltproduktrapporten til b de SLF og Konkurransetilsynet jf. gjeldende jordbruksavtale og St.prp.nr.66 om jordbruksoppgj ret 2004 pkt.7.9.3.

3. Noteringspris

I satsforskriften 2 f rste ledd 1 -vilk ret) og 2 annet ledd etterreg- ningsoppgj ret) benyttes begrepet noteringspris . Som noteringspris vil bli lagt til grunn halv rlig gjennomsnittlig veid noteringspris for TINE R vare dvs. alle akt rer). Noteringsprisen vil bli beregnet ut fra all melk solgt fra TINE R vare.

4. Betingelser

Frist for utredningsoppdraget settes til 1.november 2004.

SLF forutsetter at n dvendig relevant materiale er tilgjengelig fra TINEs side innen ultimo august 2004. Manuelle rabatter et . oversendes fortl pende n r det er tilstrekkelig kvalitetssikret fra TINE.

Utredningen skal skje innenfor en kostnadsramme p 2 m nedsverk.

NILF plikter hindre at andre f r adgang eller kjennskap til opplysninger som i medhold av lov eller forskrift er underlagt taushetsplikt, og som NILF f r kjennskap til i forbindelse med dette oppdraget.

Rapportering underveis og sluttrapportering vedr rende oppdraget skjer til SLF. Om NILF i arbeidet med etterkontrollen finner andre forhold som er re-

(11)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

5 levante for etterkontrollen, ber vi om at dette tas med i utredningen. Om det viser seg n dvendig vil oppf lgingsoppdrag bli gitt underveis.

NILF mottok materialet fra Tine 06.09.04. NILF har mottatt supplerende materiale frem til 09.12.04. Vi har hatt en dialog med Tine og SLF om flere momenter i notatet slik det vil fremg .

Etter nske fra SLF ble forel pige beregningsresultatene sendt over 15.10.04. I etter- kant av dette har SLF kj rt en egen prosess for avklare hvordan en skulle behandle sp rsm let om kapitalnormering i dette notatet. Endelig beskjed om hvordan vi skulle l se dette kom i uke 47. I sluttfasen av prosjektet dukket ogs sp rsm let om hvordan en skal behandle fete yoghurtprodukter i gruppe 1A opp. En endelig avklaring av dette ble gitt 15.12.04. Notatet er av disse grunner forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan.

Vi viser til kapittel 2.6.3 og 2.7 hvor disse problemstillingene er presentert.

(12)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

6

(13)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

7 Markedsordningen for melk ble endret fra og med 01.01.04, og dette er den f rste etter- kontrollen som gj res etter endringen. Det inneb rer ogs noen endringer i etterkontrol- len, noe vi kommenterer underveis. Den viktigste endringen for prisutjevningsordningen er at en n har g tt bort fra sette satser p bakgrunn av Tines prognoser. Satser for avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen fastsettes n gjennom en forskrift fra SLF. Et annet sentralt element er at en videref rer etterkontrollen og etterregningen i 2004, men at en tar sikte p at disse fjernes fra og med 01.01.05.

Systemet med etterkontroll og etterregning er basert p Forskrift om satser og etter- regning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04 og For- skrift om sats for produksjonsfl te av 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04. Beregningene i etterkontrollen er gjennomf rt i henhold til Retningslinjer for beregning av r varever- dier i prisutjevningsordningen for melk fra SLF fastsatt 12.12.03 og p de prinsipper for etterkontroll som er utviklet gjennom NILFs foreg ende etterkontroller. Forskriftene og retningslinjene er trykt som vedlegg til denne rapporten.

Den viktigste beregningstekniske endringen som har skjedd i forbindelse med innf - ringen av retningslinjene er at verdien av fl te i gruppe 6B og tilf rt fl te i gruppe 1A og 3A er satt til den faktiske satsen som er benyttet for biproduktgruppe B1 og B3 i det- te halv ret. Dette i motsetning til tidligere hvor en benyttet den beregnede r vareverdien for fl te i gruppe 1A, 3A og 6B.

Kontrollen av prisutjevningen har som form l unders ke om markedsregulators fak- tiske (gjennomsnittlige) r vareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For ivareta dette form let er det n dvendig gj re beregninger for hele varespekteret inndelt etter

(14)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

8

de respektive grupper i utjevningen. Lister over hvilke produkter som skal v re med i beregningene er gjennomg tt av SLF i forbindelse med etterkontrollen. Endelig liste over de produktene som er med i denne etterkontrollen ligger som vedlegg til dette notatet. Totalt 724 produkter er med i beregningene for dette halv ret.

SLF har vurdert plasseringen av flytende melkeprodukter med fettprosent over hel- melk n rmere i forbindelse med denne etterkontrollen og har bestemt at alle melkepro- dukter i gruppe 1A og 3A med fettprosent over helmelk flyttes til biproduktgruppe B1 i etterkontrollsammenheng. Flytende melkeprodukter med fettprosent over helmelk be- handles dermed likt i gruppene 1A, 2A og 3A i etterkontrollsammenheng. De nevnte produktene behandles ogs likt i m nedsavregningene i prisutjevningsordningen, i pris- gruppene 1A, 2A og 3A ut i fra omregningsfaktor for melk og i biproduktgruppe 1 ut i fra omregningsfaktor for fl te.

For kunne f informasjon om utviklingen i r vareverdi p enkelte sentrale produk- ter, har SLF bedt om at NILF utarbeider en detaljert kontroll som omfatter i alt 30 en- keltprodukter. Beregninger for disse enkeltartiklene er unntatt offentlighet, og de er der- for oversendt SLF og Konkurransetilsynet i eget notat. Produktene det regnes p er:

Dagligvaremarkedet:

Helmelk, 1 liter Lettmelk, 1 liter Skummetmelk, 1 liter Skummet kulturmelk, 1 liter Kulturmelk, 1 liter

Kremfl te 38 %, 1/3 liter Lettr mme 3 dl

Fruktyoghurt, jordb r 175 ml Fruktyoghurt, jordb r 4 125 gram Go morgen yoghurt jordb r, 195 gram Kremost urte 28 %, beger

Mozzarella, 5 kg

Norvegia skorpefri F45, 1 kg

Norvegia skorpefri F45, 1,2 kg kobit

Norvegia skorpefri F45, 500 g (standardvekt) Norvegia skorpefri F45, under 600 g (veievare) Lettere Norvegia skorpefri under 600 g (veievare) Jarlsberg skorpefri F45, 500 g (standardvekt) N kkelost skorpefri F45, 1 kg

Ekte geitost FG 33, 1 kg Fl temysost F33, 1 kg Fl temysost F33, 1/2 kg Gudbrandsdalsost G35, 1 kg Gudbrandsdalsost G35, 1/2 kg Normalsaltet sm r, 1/2 kg.

Industrimarkedet:

Skummetmelk p tank

(15)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

9 Jarlsberg F45 skorpefri, 10 kg

Norvegia F45 skorpefri, 5 kg Skummetmelkpulver, 750 kg sekk Melkepulver 20 %, 750 kg sekk.

M lprisen for melk ble fastsatt av jordbruksavtalepartene i forbindelse med endringene i markedsordningen for melk fra 01.01.04. Vi har g tt fra et system med mange m lpriser til et system med n m lpris p all melk. M lprisen kombinert med avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen skal v re utgangspunktet for markedsregulators prissetting i markedet og industriens faktiske r varekostnader. M lprisen ble satt til kroner 3,75, men SLF p la markedsregulator redusere noteringsprisen p melk i f rste halv r 2004 med 0,08 kroner/liter i forhold til hva de ellers ville satt den til.

Markedsregulator noterer markedsprisen ukentlig, og for f rste halv r 2004 er den veide noteringsprisen 366,606 re. Vi har i v re beregninger lagt inn en noteringspris p kroner 3,666 med 3 desimaler.

I prisutjevningsordningen fastsetter SLF satser for avgift og tilskudd gjennom for- skrift. For f rste halv r 2004 gjaldt satsene som ble fastsatt i Forskrift om satser og et- terregning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03. I henhold til forskriften kan SLF halv rlig etterregne avgifter og tilskudd for meieriselskap som ikke er tilknyttet Tine BA:

i prisgrupper hvor noteringsprisen korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd er mer enn 1 % h yere enn de faktiske r vareverdiene som beregnes i ettertid,

i biproduktgrupper for fl te- og sm rprodukter (1 3) hvor produksjonsfl teverdien fastsatt av Statens landbruksforvaltning korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd er mer enn 1 % h yere enn de faktiske r vareverdiene som beregnes i ettertid, og i biproduktgrupper for myseprodukter og kjernemelk (4 6) hvor fastsatte avgifter er mer enn 1 % h yere enn de faktiske r vareverdiene som beregnes i ettertid.

For kunne gjennomf re en etterkontroll for halv ret som forskriften foreskriver, har vi lagt sammen veid noteringspris og satsene for avgifter og tilskudd i de ulike gruppene.

De forutsatte r vareverdiene, som vi kaller r varekostnader, for f rste halv r 2004 framg r av tabellen nedenfor. Med bakgrunn i disse r varekostnadene er NILF bedt om

regne gjennomsnittlige faktiske r vareverdier for f rste halv r 2004.

(16)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

10

Alle inntekter i form av salgspriser i de etterf lgende beregninger er hentet fra Tines interne pris- og salgsstatistikk. Ut over pris- og salgsstatistikken til Tine er det ogs inn- hentet en del data for meierivarer i materialet som ligger til grunn for konsumprisindek- sen (KPI) fra Statistisk sentralbyr . Disse opplysningene er til en viss grad nyttet som et supplement ved vurderingen av enkeltartikler.

Tines pris- og salgsstatistikk inneholder ikke de faktiske inntektene n r det gjelder eks- portgruppene hvor oppgj ret gj res i utenlandsk valuta. Tine benytter en fastkurs p de ulike valutaene i sine systemer slik at det som fremkommer som salgsinntekt i statistik- kene er fakturert valutabel p fastkursen.

Tine setter fastkursen for en m ned av gangen basert p sist kjente kurs ved perio- dens start. Reelt avvik mellom beregnet fastkurs og faktisk kurs p betalingstidspunktet, vil fremkomme som agiotap/-gevinst i regnskapet. For f rste halv r 2004 hadde Tine en agiotap p fakturering av eksport p totalt kroner 1 664 368. Tapet er generert av all eksport, ogs av mysoster, reguleringsost og sm r. I samr d med Tine har vi fordelt hele agiotapet p de to eksportgruppene som vi gj r beregninger for her (5C og 7C) basert p solgt kvantum i de to gruppene.

(17)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

11 I f lge Norges Bank var gjennomsnittlig dollarkurs i f rste halv r 2004 NOK 6,88 og gjennomsnittlig eurokurs NOK 8,45. Dollaren har dermed svekket seg noe mot norske kroner i forhold til forrige halv r, mens Euroen fortsetter styrke seg. Den svake dolla- ren gir seg utslag i fortsatt lave inntekter for produktene som eksporteres i dollar. For produkter som eksporterer i Euro, slik som en god del av produktene i geitmelkgruppen, gir kursutviklingen et grunnlag for kte inntekter.

Det er to typer ordninger som gir st tte til melkeprodukter som omfattes av etterkontrol- len:

R K-/Prisnedskrivingsst tte til bearbeidede produkter Prisnedskriving i markedsreguleringen

Fra og med 2002 er alle slike inntekter med i beregningene.

R K-st tte eller prisnedskrivingsst tte kan gis til produkter som omfattes av proto- koll 3 i E S-avtalen. For meierivarer er det sv rt f produkter som omfattes av denne ordningen. Totalt to produkter fikk i f rste halv r 2004 st tte. Det var Collett mors- melkerstatning og softismiks. Til sammen fikk Tine Norske Meierier kr 692 567 i pris- nedskriving (R K) i denne perioden. CME-produktene inng r i gruppe 6B (T rrmelk industri), mens softismiks inng r i prisgruppe 2B (Ikke smaksatte produkter industri).

Markedsregulator kan motta prisnedskriving ved salg av melkefett til margarinin- dustrien (sm rolje), skolemelk, melkeprodukter til f r, geitemelk til f r og kasein.

Sm rolje p tank fikk kroner 2 043 765 i st tte for f rste halv r 2004. Dette bel pet legges til eksisterende inntekter for sm rolje i biproduktgruppe B3 (Sm rprodukter - industri). Prisnedskriving for Tine BA ved levering av skolemelk i f rste halv r 2004 tilsvarer kroner 17 960 032 fordelt p 9 355 001 liter melk. Disse midlene tillegges inn- tektene for de aktuelle artikkelnumrene i prisgruppene 2A (Ikke smakstilsatte produkter dagligvare) og 3A (S te smakstilsatte produkter dagligvare). I f rste halv r 2004 mot- tok ogs kasein prisnedskriving med til sammen kroner 3 963 722. Dette bel pet er lagt til i gruppe 6B (T rrmelk industri).

Gjennom Forskrift om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeproduk- ter er det n pnet for utbetale kompensasjon for reguleringskapasitet hos markedsre- gulator. Dette vil p virke inntektsbildet i etterkontrollen. SLF har imidlertid i v rt man- dat sl tt fast at de vi ta stilling til hvordan en skal ta hensyn til godtgj ring for regule- ringskapasitet etter at etterkontrollen er utarbeidet.

(18)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

12

Det er utarbeidet et eget diagram i Retningslinjer for beregning av r vareverdier for beregne r vareverdier for prisgruppe 6B (T rrmelk industri) fordi en del av disse pro- duktene ogs mottar biprodukttilskudd som sm rprodukter. Beregningen av fettverdien i disse produktene gj res derfor p en spesiell m te for fange opp det forholdet at disse produktene avregnes to steder i melkeregnskapet.

Som tidligere bygger kontrollen p den faktiske f ring av rabatter og ytelser i Tines regnskaper og vrig dokumentasjon, herunder pris- og salgsstatistikk, ABC-kalkyler, samt separat dokumentasjon for manuelle rabatter.

I forbindelse med forrige etterkontroll hadde Tine lagt om sine rutiner slik at det som tidligere ble registrert som annen rabatt da ble registrert direkte i pris- og salgsstatistik- ken. Disse rabattene ble nettof rt i Tines statistikk, og de framkom derfor kun som lave- re brutto fakturert i v re beregninger. I denne etterkontrollen har rapporteringen fra Tine satt oss i stand til igjen f re disse rabattformene som annen rabatt.

Vil ogs minne om at cobranding n f res som annen rabatt p inntektssiden. NILF har i forbindelse med etterkontrollen mottatt oversikt over de regnskapsmessige kostna- dene som er knyttet til cobranding. Kostnadene ved cobranding er n fordelt ut p alle ostene som markedsf res p denne m ten (Jarlsberg, Vellagret Norvegia, Cheddar og Mozzarella), og de er fordelt ut fra ostenes volum i de ulike gruppene (5A og 5B).

Kostnadsdata er hentet fra Tines produktkalkyler. I produktkalkylene er alle kostnader som i denne sammenheng er relevante fordelt p hvert enkelt artikkelnummer etter ABC-prinsippet.1 Tine etablerte ABC-kalkyler i 1999 basert p kostnadstall fra 1998.

I den n foreliggende kontrollen for f rste halv r 2004 er det tatt utgangspunkt i de pro- duktkalkylene som Tine anvender fra 01.07.04 og som har sin basis i regnskapstall for 2003. For direkte materialer, som emballasje og smakstilsetning, er kostnadene basert p siste prisliste fra leverand rene, og de er s ledes ikke hentet fra regnskapet for 2003.

Selv om Tines produktkalkyler for alle praktiske form l er de eneste som kan anven- des med tanke p en kontroll av prisutjevningen, representerer de samtidig, som NILF tidligere har p pekt, ogs den st rste usikkerheten ved beregningene i denne rapporten.

Vi vil her kommentere elementer som har blitt endret i Tines kalkyler siden forrige kalkylesett. Nye verkt y har f rt til at Tines kalkyler er blitt mer produktspesifikke i 2004 enn tidligere. Med dette menes at kostnadene knyttet til hvert produkt gir uttrykk for kostnadene p den produksjonslinje de er produsert ved. Tidligere var produksjons- kostnadene samlet for alle tappelinjer i hele landet og kostnadene fordelt p alle produk- ter produsert p disse linjene. Dette gir seg imidlertid kun utslag i den konfidensielle kontrollen av enkeltprodukter da de totale kostnadene for gruppene er de samme.

1 ABC = Activity-Based-Costing, som representerer en kostnadsnorm eller et gjennomsnitt.

Hvilke kostnader og resultater meieriselskapene hver for seg og for ulike produkter deretter faktisk f r, vil variere.

(19)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

13 Fordelingen av kostnader knyttet til produksjon av oster stoff er noe endret. Kostna- der er flyttet fra industriost og over p f rsteklasses ost med bakgrunn i at det er knyttet kostnader til sortere ut f rsteklasses ost. Totalt har dette gitt seg utslag i endrede kost- nader p 2 5 re per kilo av de ulike ostetypene.

Tine opplyser at de har kt joint marketing kostnadene i 2004 og at dette er lagt inn i kalkylene. I forbindelse med endringen i markedsordningen ble kostnader knyttet til mellomfrakt flyttet til etter m lprispunktet (jf. Retningslinjene for beregning av r vare- verdier punkt 2 j). Disse kostnadene, 7 re per liter, er n lagt inn i Tines kalkyler og

ker kostnadene i alle prisgrupper med 7 re per liter anvendt melk.

Tidligere omfattet Tines produktkalkyler en post som het p slag med kostnader knyttet til deler av produsentytelser som for eksempel kontroll av leverand rmelk, produsent- oppgj r og g rdstank. Siden dette var kostnader som falt utenfor prisutjevningsordning- en, ble de trukket ut fra det datamaterialet som i utgangspunktet ble oversendt.

I kalkylesettet til denne etterkontrollen er p slaget ikke med fordi disse kostnadene ligger i Tine R vare. Det eneste elementet som er med i dette kalkylesettet er kostnader knyttet til drift av Tine Industri som en medlemsorganisasjon. I forbindelse med etable- ringen av Tine R vare ble det bestemt at kostnadene til dette skulle fordeles med 60 % p Tine Industri og 40 % p Tine R vare. Kostnaden til medlemsarbeid i Tine Industri er lagt inn med 2,6 re per liter melk.

Kontrollen for f rste halv r 2004 er basert p produktkalkylene som gjelder fra 01.07.04. Tine har ikke gjort tilleggsnormering av kapitalkostnadene i disse kalkylene.

Kapitalelementene i kalkylene er med andre ord de samme som er beskrevet i tidligere etterkontroller, men de er redusert p grunn av lav rente. Tine opplyser at renteniv et i kalkylene n er 3 % mot 8 % tidligere. Totalt har Tine lagt inn om lag 85 mill. kroner i kapitalkostnader i kalkylene.

Endringene i ordningen gav nye regler for satsfastsettelse i 2004, og SLF foretok ingen kapitalnormering i forbindelse med satsfastsettingen 01.01.04. Beregningene i denne etterkontrollen kan derfor kun sammenlignes med tidligere beregninger p niv et verdi uten kapitalnormering . Alle sammenligninger med veid sats er gjort ut fra dette tallet.

I forbindelse med de siste etterkontrollene har enten Tine lagt inn egne prognoser p kapitalnormeringen eller SLF har lagt inn/godkjent dette. Ved denne etterkontrollen er det ikke foretatt en slik ekstra normering i forbindelse med de r vareverdiberegningene NILF gj r. SLF vil i forbindelse med en eventuell etterregning beregne normerte kapi- talkostnader per gruppe. Det er aktuelt med tilleggsberegninger i grupper hvor en setter inn verdier fra andre grupper i beregningene etter at SLF har beregnet ferdig kapital- normeringen for f rste halv r 2004. Om kapitalnormeringen i prisutjevningsordningen viser seg v re h yere enn Tines kapitalkostnader i kalkylene, er r vareverdiene i geitmelks- og biproduktgruppene for lave slik de n foreligger.

For kunne beregne r vareverdier for grupper og enkeltprodukter av meierivarer er det n dvendig kjenne forbruket av melk som g r med til framstilling av de ulike produk- tene. Tidligere presiserte forskriften om r vareverdiberegning at en i etterkontrollen skulle basere seg p Tines omregningsfaktorer. Denne presiseringen er ikke tatt inn i

(20)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

14

Retningslinjene for beregning av r vareverdier, men med bakgrunn i praksisen fra tidli- gere har vi lagt Tines omregningsfaktorer til grunn.

Omregningsfaktorene i Tine er imidlertid satt opp ut fra et nytt grunnlag. Tidligere benyttet en i etterkontrollen faktorer som var beregnet av Tines FoU-avdeling. Faktore- ne som benyttes i denne etterkontrollen er beregnet ut fra lokale forhold og b r dermed v re i st rre samsvar med faktisk forbruk. Vi gj r og oppmerksom p at svinnet i Tine R vare, som i f lge Tine utgj r 0,2 0,3 %, er holdt utenfor disse faktorene.

For kunne beregne verdi p de produktene som mottar tilskudd for fettverdien som sm rprodukter (ulike produkter i gruppe 6B t rrmelk) med den s regne metoden for komme fram til en verdi p biproduktet fl te, m NILF basere seg p de offisielle fakto- rene som SLF bruker i sin avregning.

Vi vil her knytte noen kommentarer til generelle forhold rundt dataseriene. NILF har n beregnet r vareverdier i prisutjevningsordningen for flere r, og noen av dem er ogs revidert. I dette notatet er det hele tiden henvist til de siste og mest oppdaterte bereg- ninger for de tidligere halv r som ogs er brukt i SLFs etterregninger. Dersom noe er uklart med disse beregningene, m en g tilbake til det notatet hvor resultatene ble of- fentliggjort f rste gang for finne eventuelle kommentarer.

Der det er brudd i dataserier p grunn av endringer i beregningsprinsipper og store endringer i produktsammensetningen, har vi markert dette med fotnoter og linjer gjen- nom tabellen. Dette er gjort for signalisere tydeligere de stedene hvor tidsserien ikke er direkte sammenlignbar.

For andre halv r 2000 har vi gjort to sett beregninger, en med kostnadstall fra 1999 og en med kostnadstall fra 2000. I sin etterregning benyttet SLF resultatene med kost- nadstall fra 2000, og alle resultater fra andre halv r 2000 er basert p regnskapstall for 2000 i dette notatet. Dette er i motsetning til kostnadstallene i beregningene for de andre halv rene som vil v re basert p regnskapstall for ret forut.

Linjen Verdi - kroner per liter melk er sammenlignbar mellom halv rene. Enkelte inntekter (tilskudd) vil i noen halv r ligge p linjen inntekter , mens den andre halv r vil ligge p linjen justering .

Kapitalnormeringen er ogs forskjellig i de ulike periodene og viser til den ekstra normering som er foretatt ut over det som ligger i kalkylene. SLFs normering fra etter- regningsvedtakene er tatt inn til og med andre halv r 2002. Tines normering er grunnlag for resultatene i f rste halv r 2003. SLFs ekstra normering og Tines normering, som er akseptert av SLF, er tatt med for andre halv r 2003. For f rste halv r 2004 er det ikke foretatt noen kapitalnormering.

(21)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

15 I dette kapittelet presenterer vi f rst en oppsummering av hovedresultatene, og forklarer generelt om faktorer som p virker endringer i r vareverdier. Vi tar ogs inn noen tabel- ler som oppsummerer utviklingen materialet. Dette gj res for se n rmere p generelle utviklingstrekk i inntekter, kostnader og r vareverdier. Utover i kapittelet gjengir vi resultatene fra KPI-dataene til SSB f r de detaljerte tabellene for de enkelte gruppene presenteres i egne avsnitt.

Resultatene av beregningene som grunnlag for kontroll av prisutjevningen for f rste halv r 2004, framg r av tabellen nedenfor.

(22)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

16

Beregningene for f rste halv r 2004 viser at faktiske r vareverdier avviker med mer enn 5 % fra r varekostnadene for 11 grupper. Kun 2 grupper er innenfor et avvik p 1 %, og dette er de to gruppene med st rst volum. 5 grupper avviker negativt fra r varekostna- den. I 13 grupper ligger den beregnede r vareverdien h yere enn r varekostnaden.

Generelt vil vi p peke at det er fire faktorer som medvirker til endring av r varever- dier:

Inntekt. N r prisene eller rabattene endres, endres inntektene i beregningene. I det aktuelle halv ret har ikke Tine endret sine listepriser, men de kan ha endret rabattni- v et slik at inntektene per produkt kan v re forskjellig fra forrige halv r.

Kostnader. Vi endrer som kjent kalkylesett n r beregner f rste halv r. Den generelle trenden er at Tines totale kostnader ker, og disse blir fordelt ut p alle produktene.

Det betyr at de fleste produktene f r kte kostnader, men her kan det finnes unntak dersom for eksempel fordelingsn klene for kostnadene endres. I denne etterkontrol- len benyttes det et nytt sett kostnadskalkyler, og kostnadsendring, b de p produkt- og gruppeniv vil derfor v re en viktig forklaringsfaktor.

Omregningsfaktorer. Endringer i niv et p omregningsfaktorene for de enkelte produktene har utslag p v re beregninger. I denne etterkontrollen har en skiftet kilde for omregningsfaktorene, og det kan derfor v re en viktig variabel i forklare end- ringer i verdier i denne etterkontrollen.

Produktsammensetningen. Blandingsforholdet av produkter i gruppene p virker r vareverdiberegningene. En kan lettest spore dette dersom omregningsfaktoren end- rer seg og en ikke har hatt skifte kilde for omregningsfaktorene. Dette vil alltid v re en viktig variabel for forklare endring i gruppene fra periode til periode.

(23)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

17 Videre har vi tatt inn en tabell som summerer opp utviklingen av r vareverdien i de en- kelte gruppene. Her sammenligner vi verdi uten kapitalnormering med forrige halv r.

De gr feltene viser grupper hvor r vareverdien har g tt ned i forhold til forrige halv r.

Vi ser at det er like mange grupper som har en negativ som positiv utvikling i r vare- verdien. Vi finner ogs en rekke til dels ekstreme utslag for merkevareeksport og myse til industri. Disse utslagene kan forklares med helt spesielle forhold som beskrives n rmere senere.

Videre skal vi se p utviklingen i inntekter og kostnader. Vi har satt opp f lgende matrise for vise om disse beveger seg opp eller ned i forhold til forrige halv r.

Vi ser at produksjonskostnadene g r opp i de fleste gruppene, noe som er rimelig ut fra at vi har tatt i bruk et nytt kalkylesett. For 4 grupper g r b de inntekter og kostnader opp. For 2 grupper g r b de inntekter og kostnader ned, mens for 3 grupper g r inntek- tene ned og kostnadene opp.

NILF har innhentet data for enkelte meierivarer fra materialet som ligger til grunn for konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyr . KPI er utviklet for m le prisend- ring, og ikke f rst og fremst for si noe om prisniv er. Ved omlegging av KPI fra 1998 ble det etablert et nytt utgangsniv (prisniv ) der n v rende indekser bygger p 1998 = 100. Disse prisene ligger lenger ut i verdikjeden enn v re beregninger og kan derfor ikke brukes til si noe sikkert om prisutviklingen i v rt materiale.

Prisniv er og utvikling for aktuelle varer framg r av figurene og tabellen under. N r et produkt ikke er presist definert i forhold til pakning eller st rrelse, skal oppgavegiver for vrig velge det produktet som har st rst omsetning . De angitte forbrukerprisene er inklusive moms.

(24)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

18

t iklin en i P p f ste produkter

80 85 90 95 100 105 110 115

1998

Tidspunkt

Prisindeks

Norvegia N kkelost

Gudbrandsdalsost Jarlsberg

l tem sost Sm r

Figur 3.1 Utviklingen i KPI p faste produkter

Det generelle bildet som kan leses ut av Figur 3.1, er at forbrukerprisene for faste pro- dukter, med unntak for de to brunostene og Norvegia, var kende i perioden fra 1998 til og med momsreformen 01.07.01. Momsen p matvarer ble da halvert til 12 %, og alle prisene gikk betydelig ned i andre halv r 2001 som en f lge av reformen.

I perioden etter momsreformen har indeksen for sm r, Jarlsberg og fl temysost stabi- lisert seg p et lavere niv . Gudbrandsdalsosten har over tid hatt en viss oppgang, mens N kkelost og Norvegia har en markert kning i pris.

For flytende produkter ser vi en noe annerledes tendens, jf. Figur 3.2. I perioden f r momsreformen kte prisen for alle produkter, men Skummet kulturmelk og yoghurt kte mest. I perioden etter momsreformen har prisen for alle produkter fortsatt ke markert, mens kningen er noe svakere for yoghurt.

(25)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

19 t iklin en i P p flytende produkter

90 95 100 105 110 115 120 125

1998

Tidspunkt

Prisindeks

Helmelk Lettmelk Skummet melk Skummet kulturmelk Yoghurt

remfl te

Figur 3.2 Utviklingen i KPI p flytende produkter

De reelle tallene fra figurene over er gjengitt i tabell 3.4. I f rste halv r 2004 steg alle prisene med unntak for Norvegia.

(26)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

20

Gruppen har en solgt produktmengde p 16,8 mill. liter (14,9 mill. liter r vare) i f rste halv r 2004 og omfatter 64 artikler.

Verdi uten kapitalnormering g r ned med 42 re til kroner 6,06 per liter anvendt melk.

Dette er 37 re over r varekostnaden. De enkelte elementene i beregningen er noe end- ret etter at de fete yoghurtene er flyttet ut av gruppen. B de pris og kostnader har g tt ned.

(27)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

21 Dette er en stor gruppe med en solgt produktmengde p 213,6 mill. liter (229,7 mill.

liter r vare) i f rste halv r 2004. Gruppen best r av 49 ulike artikler.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 5,47 kroner per liter anvendt melk og er dermed 5,2 % lavere enn forrige halv r. Inntektene ker svakt, mens det er en kraftig kning i kostnadene p 16 % fra forrige halv r. R vareverdi uten kapi- talnormering ligger n 1 re over r varekostnaden.

(28)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

22

Gruppen har en solgt produktmengde p 17,9 mill. liter (19,2 mill. liter r vare) i f rste halv r 2004. Gruppen har til sammen 34 artikler. I beregningene er det ikke tatt hensyn til at produktet softismiks f r biprodukttilskudd.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 2,79 kroner per liter anvendt melk som er 48 re lavere enn forrige halv r. Den kraftige nedgangen kan for- klares med en kning i produksjonskostnadene p 27 % og en endring i produktsam- mensetningen. Andelen helmelksprodukter i gruppen har g tt opp fra 13 til 20 %, mens andelen skummetmelkprodukter har g tt ned fra 76 til 71 %. Omregningsfaktoren for kufl te gir derfor lavere inntekt av biproduktet. R vareverdien uten kapitalnormering ligger n 3 re under satsen i prisutjevningsordningen.

(29)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

23 Dette er totalt sett en liten gruppe med en solgt produktmengde p knapt 8,2 mill. liter (8,6 mill. liter r vare) i f rste halv r 2004 fordelt p 16 ulike artikler.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering for melk anvendt til disse produktene er for f rste halv r 2004 beregnet til 3,93 kroner per liter anvendt melk. Dette er 6 re h yere enn i forrige halv r. Resultatet i gruppen ligger n 24 re h yere enn r varekost- naden. B de inntektene og kostnadene er lavere enn forrige halv r. Omregningsfaktoren for b de fl te og melk g r noe ned med bakgrunn i skifte av kildegrunnlag for omreg- ningsfaktorer. Det er ingen store endringer i produktsammensetningen i gruppen.

(30)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

24

Produktmengden er p om lag 1,7 mill. kg (6,8 mill. liter r vare) i f rste halv r 2004.

Gruppen best r av 30 ulike artikler.

I denne gruppen er det store endringer som f lge av at Mozzarella er flyttet ut av denne gruppen og over i gruppe 5A. Antall liter melk bak denne gruppen er dermed kraftig redusert. Elementer som inntekter, kostnader og omregningsfaktorer er endret, og de er dermed ikke sammenlignbare med tidligere beregninger. Resultatet viser at r vareverdi- en uten kapitalnormering ker kraftig til kroner 5,73. Mozzarellaen har bidratt til hol- de verdien i denne gruppen nede. Resultatet ligger n 72 re over r varekostnaden.

(31)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

25 Gruppen er totalt sett liten og har en solgt produktmengde p omlag 6 400 kg (38 000 liter r vare) i f rste halv r 2004. Det er 4 produkter i gruppen.

I denne gruppen er det ogs store endringer som f lge av at Mozzarella er flyttet ut av denne gruppen og over i gruppe 5B. Antall liter melk bak denne gruppen er dermed kraftig redusert og elementer som inntekter, kostnader og omregningsfaktorer er endret.

Resultatet viser at r vareverdien uten kapitalnormering ker kraftig til 5,59 kroner per liter anvendt melk. Mozzarellaen har bidratt til holde verdien i denne gruppen nede.

(32)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

26

Produktmengde i denne gruppen er p om lag 18,5 mill. kg (202,5 mill. liter r vare) i f rste halv r 2004. I beregningene inng r n 154 ulike artikler.

Ved en feil ble produktene bestemorost og surost beregnet i denne gruppen i etter- kontrollen for andre halv r 2003. I beregningen for f rste halv r 2004 er de beregnet i gruppe B4. Vi presenterer ogs nye beregninger for andre halv r 2003 her som viser at r vareverdien g r ned med 1 re fra de opprinnelige beregningene.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering for f rste halv r 2004 er beregnet til kroner 3,61 per liter anvendt melk. R vareverdien g r dermed kraftig ned fra forrige halv r, og r vareverdien ligger n kun 1 re over r varekostnaden. Dette skyldes en kraftig kning i produksjonskostnadene og en nedgang i netto pris. Nedgangen i pris skyldes blant annet at rabattelementet ker.

Vi ser ingen store endringer i gruppen i forhold til at Mozzarella har kommet inn i gruppen annet enn en volum kning. Utslaget av beregne Mozzarella i denne gruppen er kun 1 re i r vareverdi.

(33)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

27 Gruppen har en solgt produktmengde p om lag 4,1 mill. kg (45,0 mill. liter r vare) i f rste halv r 2004. Gruppen best r av 85 ulike artikler.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 2,85 kroner per liter anvendt melk og g r dermed ned 6 re fra forrige halv r. R vareverdien ligger n 14 re over r varekostnaden. B de inntekter og kostnader g r ned, men inntektene g r kraftige- re ned slik at r vareverdien sett under ett g r ned.

Heller ikke i denne gruppen ser en store konsekvenser av at Mozzarella n beregnes i denne gruppen. Utslaget av dette er p r vareverdien er kun 2 re.

(34)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

28

Omsatt produktmengde i f rste halv r 2004 var p 6,0 mill. kg (69,2 mill. liter r vare).

Gruppen utgj res av til sammen 93 ulike artikler.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 2,26 kroner per liter anvendt melk, noe som er 18 re lavere enn r varekostnaden som har v rt forutsatt i satsfastsettingen. I denne gruppen ker inntektene med over 3 % fra forrige halv r mens kostnadene ker med 2,5 %. Omregningsfaktoren er ogs lavere p grunn av ny kilde for disse. Utviklingen i valutakursene trekker inntektene i ulike retninger.

Euroen trekker opp, mens dollaren trekker ned.

(35)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

29 Gruppen har en solgt produktmengde p vel 7,3 mill. kg (om lag 35,8 mill. liter r vare) i f rste halv r 2004 og best r av 29 ulike artikler.

Vi gj r oppmerksom p at fl teblanding har blitt flyttet fra sm rgruppen til denne grup- pen. Dette gj r at alle elementene i beregningen har endret seg kraftig siden sist og at de ikke er direkte sammenlignbare med tidligere halv r. R vareverdien g r ogs opp som en f lge av dette. Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kro- ner 3,11 for f rste halv r 2004. Fl teblandingen alene trekker resultatet opp med 24 re, hvilket vil si at det ville v rt en nedgang i r vareverdien i denne gruppen dersom ikke fl teblandingen hadde blitt flyttet.

(36)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

30

Gruppen har en solgt produktmengde p 430 100 kg/liter produkt (2,9 mill. liter r vare) i f rste halv r 2004. Gruppen omfatter 17 ulike artikler.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 4,02 kroner per liter anvendt r vare i f rste halv r. Dette er 4 re lavere enn forrige halv r. Inntektene har g tt noe ned, mens kostnadene har kt med over 5 %. Resultatet er likevel stabilt i forhold til forrige halv r fordi omregningsfaktoren er lavere. Dette skyldes en skjev sesongvis fordeling av geitostproduksjonen hvor andelen av produksjonen i gruppen er 11 prosentpoeng lavere i f rste halv r i forhold til forrige halv r.

(37)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

31 Gruppen har en solgt produktmengde p 18 200 kg produkt (153 800 liter r vare) i f rs- te halv r 2004. Gruppen best r av 3 produkter.

R vareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 3,11 kroner per liter anvendt geit- melk. R vareverdien g r dermed kraftig ned, men grunnlaget for uttale seg om gjen- nomsnittlig r vareverdi i gruppen er svakt p grunn av et s rdeles lite volum i gruppen.

(38)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

32

I f rste halv r 2004 har gruppen en solgt produktmengde p 71 300 kg (om lag 271 100 liter r vare). Gruppen best r av 8 produkter.

R vareverdien uten kapitalnormering ligger skyh yt over r varekostnaden, og den har kt med over 3,70 kroner fra forrige halv r. Av underlagsmaterialet ser vi at dette skyl- des en kraftig kostnadsnedgang kombinert med en svak kning av inntektene.

(39)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

33 Gruppen har en solgt produktmengde i f rste halv r 2004 p 20,8 mill. liter (13,9 mill.

liter 38 % r vare). Gruppen best r av til sammen 56 artikler.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 29,18 kroner per liter anvendt r vare og dette er 5 re h yere enn forrige halv r. Resultatet er 52 re h yere enn r varekostnaden. De enkelte parametrene i beregningen er endret fordi fete yoghur- ter er flyttet til denne gruppen.

(40)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

34

Gruppen har en solgt produktmengde i f rste halv r 2004 p 5,2 mill. kg (9,8 mill. liter 38 % r vare). Beregningene omfatter til sammen 18 ulike artikler.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 9,14 kroner per liter anvendt r vare. Dette resultatet er 7 re h yere enn forrige halv r og 28 re under r va- rekostnaden. Inntektene g r noe ned, kostnadene noe opp, men resultatet ker fordi om- regningsfaktoren g r ned. Det siste forholdet skyldes endringer i kilden for omregnings- faktorene.

Under gjengir vi beregningene fra perioden f r andre halv r 2002 hvor en beregnet r vareverdier for fl te til sm rprodukter i alle markeder.

(41)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

35

(42)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

36

Gruppen har en solgt produktmengde i f rste halv r 2004 p om lag 602 000 kg/liter (1,5 mill. liter 38 % r vare). Beregningene omfatter til sammen 14 ulike artikler.

Volumet i denne gruppen er n lite etter at fl teblandingen er flyttet herfra og over til gruppe 6B. R vareverdien uten kapitalnormering faller med 22 re til 6,80 kroner per liter anvendt r vare. Siden fl teblandingen er tatt ut, er det lite grunnlag for sammenligne beregningen med tidligere r.

(43)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

37 Gruppen for mysost solgt i dagligvaremarkedet har en solgt produktmengde p 4,5 mill. kg (29,9 mill. liter myse) i f rste halv r 2004. Beregningene omfatter 37 ulike artikler.

Ved en feil ble produktene bestemorost og surost beregnet i gruppe 5A i etterkontrol- len for andre halv r 2003. Vi presenterer derfor nye beregninger for andre halv r 2003 som imidlertid kun avviker med 1 re i r vareverdi fra den opprinnelige beregningen.

Gjennomsnittlig r vareverdi uten kapitalnormering ved salg til dagligvare i f rste halv r 2004 er beregnet til 2,43 kroner per liter anvendt myse. Dette er 19 re lavere enn i for- rige halv r og 12 re h yere enn r varekostnaden. Inntektene har kt svakt, mens pro- duksjonskostnadene har kt med 3,4 %.

For sammenligningens skyld tar vi med resultatene fra de tidligere beregningene av myse til mysost for alle markeder. Disse beregningene ligger til grunn for etterregning- ene som er foretatt.

(44)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

38

(45)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

39 Produktmengden er p 71 200 kg (601 100 liter myse) i f rste halv r 2004. Beregninge- ne omfatter 6 ulike artikler.

R vareverdien i denne gruppen ker kraftig til 2,91 kroner per liter og ligger dermed 1,39 kroner over r varekostnaden. Dette skyldes at det har blitt solgt karamellprim til industriform l, og at dette produktet utgj r en meget stor prosent av gruppen. B de inn- tekts- og kostnadselementer er kraftig endret p grunn av dette.

Det er ikke gjort beregninger for kjernemelk som r vare.

(46)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

40

(47)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

41 Bergset, Nils yvind (2004). Prisutjevning melk kontroll for andre halv r 2003. NILF

Notat No. 2004-11. Oslo: NILF

Bergset, Nils yvind og H vard Mjelde (2002a). Prisutjevning melk kontroll for 2. halv r 2001. NILF Notat No. 2002-15. Oslo: NILF

Bergset, Nils yvind og H vard Mjelde (2002b). Prisutjevning melk kontroll for 1. halv r 2002. NILF Notat No. 2002-34. Oslo: NILF

Bergset, Nils yvind og H vard Mjelde (2003). Prisutjevning melk kontroll for andre halv r 2002. NILF Notat No. 2003-13. Oslo: NILF

Bergset, Nils yvind og Gunn Vesterli (2003). Prisutjevning melk kontroll for f rste halv r 2003. NILF Notat No. 2003-32. Oslo: NILF

Bergset, Nils yvind, Leif Forsell og H vard Mjelde (2002): Ny markedsordning for melk st rre konkurranse og like vilk r. NILF rapport 2002-5. Oslo: NILF

Forsell, Leif og H vard Mjelde (2001a): Prisutjevning melk kontroll for 2. halv r 2000. NILF Notat No. 2001-21. Oslo: NILF

Forsell, Leif og H vard Mjelde (2001b): Prisutjevning melk kontroll for 1. halv r 2001. NILF Notat No. 2001-22. Oslo: NILF

Landbruksdepartementet (2003a): ordbruksavtale for perioden 01.07.2003 30.06.2004.

Landbruksdepartementet (2003b): Forskrift om prisutjevningsordningen for melk av 04.12.03.

Statens landbruksforvaltning (2002): Vedtak om etterregning av avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen for melk for annet halv r 2000. Brev av 11.12.02.

Statens landbruksforvaltning (2003a): Vedtak om etterregning av avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen for melk for f rste halv r 2001. Brev av 14.03.03

Statens landbruksforvaltning (2003b): Vedtak om etterregning av avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen for melk for annet halv r 2001. Brev av 28.03.03.

Statens landbruksforvaltning (2003c): Vedtak om etterregning av avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen for melk for f rste halv r 2002. Brev av 05.09.03

Statens landbruksforvaltning (2003d): Vedtak om etterregning av avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen for melk for annet halv r 2002. Brev av 17.10.03

Statens landbruksforvaltning (2003e): Forskrift om satser og etterregning i prisutjev- ningsordningen for melk av 12.12.03

Statens landbruksforvaltning (2003f): Forskrift om sats for produksjonsfl te av 12.12.03 Statens landbruksforvaltning (2003g): Retningslinjer for beregning av r vareverdier i

prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03

Statens landbruksforvaltning (2004a): Retningslinjer for normering av kapitalkostnader i prisutjevningsordningen for melk i etterregningene fra og med f rste halv r 2004.

Brev av 11.05.04

Statens landbruksforvaltning (2004b): Mandat for etterkontroll for f rste halv r 2004.

Brev av 31.08.04.

Statens landbruksforvaltning (2004c): Vedtak om etterregning av avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen for melk for f rste halv r 2003. Brev av 07.12.04

Statistisk sentralbyr (2003): Indekstall for en del varer, med priser i 1998.

(www.ssb.no).

Tine BA (2004a): Materiale for etterkontroll 1. halv r 2004. E-post av 06.09.04.

(48)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

42

(49)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

43 Fastsatt av Landbruksdepartementet den 4. desember 2003 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr 4 til fremja umsetnaden av jordbruksvaror 6, 7, 8, 11 andre og tredje ledd, samt 13 og 17, og etter samr d med Norges Bondelag og Norsk Bon- de- og Sm brukarlag.

1. Form l

Prisutjevningsordningen for melk har som form l regulere prisdifferensieringen av melk som r vare til ulike anvendelser, og samtidig gi melkeprodusenter muligheter for kunne realisere jordbruksavtalens m lpriser p melk uavhengig av melkeanvendelse og lokalisering av produksjonen.

. Virkeomr de

Forskriften gjelder melk av ku og geit, og biprodukter derav, som foredles i Norge og omsettes av meieriselskap. Forskriften gjelder ogs flytende melkeprodukter ut over et rlig kvantum p 10 000 liter melk n r melken foredles og omsettes av prim rprodusen- ten selv.

Forskriften gjelder likevel ikke melk som foredles av meieriselskap som foredler mindre enn 200 000 liter melk pr. r. Heller ikke gjelder den melk som har fritak fra overproduksjonsavgift i henhold til forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overpro- duksjonsavgift ved lokal foredling av melk, med mindre melken er anvendt til foredling av flytende melkeprodukter utover et rlig kvantum p 20 000 liter melk.

3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a) Melk: Flytende ku- og geitemelk, ubehandlet eller varmebehandlet (termisert eller pasteurisert).

b) Melkeprodukter: Bearbeidede produkter av melk eller av biprodukter av melk.

c) Flytende melkeprodukter: Alle melkeprodukter som plasseres i produktgruppene 1, 2 eller 3 eller i biproduktgruppe 1 i 4, samt flytende produkter i produktgruppe 7.

d) Biprodukter: Produksjonsfl te, myse og kjernemelk hvor kumelk er r vare.

e) Meieriselskap: Andelslag, aksjeselskap, annet selskap eller annen juridisk enhet som kj per eller p annen m te tar i mot melk, fl te eller myse til videre foredling eller produksjon av melkeprodukter.

(50)

Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruks konomisk forskning 2004

44

. Utjevning mellom hovedmelkeanvendelser

For utjevne mellom ulike anvendelser av melk, innplasserer Statens landbruksforvalt- ning melkeprodukter som omfattes av denne forskriften i f lgende prisgrupper:

Produktgrupper:

Markeder:

1. Sure smakstilsatte flytende melkeprod.

2. Ikke smakstil- satte flytende mel-keprod.

3. S te smakstilsatte flytende melkeprod.

4. Ferske oster unntatt mysoster

5. Modnede oster og mysoster

6. T rrmelk og kasein

7. Geite- melks- produkter

A. Dagligvare:Marked for innenlands og utenlands salg av melkeprodukter til detaljister, grossister, storhusholdningskunder, skoler, institusjoner og lignende, med unntak av salg som omfattes av merkevareeksportmarkedet.

Prisgruppe

1A Prisgruppe

2A Prisgruppe

3A Prisgruppe

4A Prisgruppe

5A Prisgruppe

6A Prisgruppe

7A

B. Industri: Marked for innenlands og utenlands salg av melkeprodukter til foredlingsindustri for bruk til fremstilling av annen videreforedlet vare, eller Reguleringseksport: Marked for eksport av melke- produkter i den hensikt regulere det innenlandske markedet.

Prisgruppe

1B Prisgruppe

2B Prisgruppe

3B Prisgruppe

4B Prisgruppe

5B Prisgruppe

6B Prisgruppe

7B

C. Merkevareeksport: Marked for eksportsalg av melkeprodukter under et norsk varemerke der utf r- selen foretas uten andre tilskudd enn det som f lger av denne forskriften.

Prisgruppe

1C1) Prisgruppe

2C1) Prisgruppe

3C1) Prisgruppe

4C Prisgruppe

5C Prisgruppe

6C Prisgruppe

7C

Det kvantum som det skal svares avgift eller kan kreves tilskudd for, skal v re beregnet mengde anvendt melk bak det produserte kvantum melkeprodukter innenfor prisgrup- pene i f rste ledd.

Statens landbruksforvaltning fastsetter satser for avgifter og tilskudd for de enkelte prisgruppene. For melk som selges direkte fra prim rprodusenter til meieriselskap som ikke er tilknyttet TINE BA og som anvendes i det uavhengige selskapets foredling, re- duseres avgiften eller kes tilskuddet med en sats fastsatt av Statens landbruksforvalt- ning.

. Biproduktutjevning

For utjevne mellom ulike anvendelser av fl te, myse og kjernemelk, innplasserer Sta- tens landbruksforvaltning melkeprodukter som best r av disse biproduktene i f lgende grupper:

Biproduktgrupper

Avgiftspliktige: Tilskuddsberettigede:

1) Flytende melkeprodukter omsatt i dagligvaremarkedet, og hvor melkedelen av produktet har h yere fettinnhold enn helmelk (kremfl teprodukter)

2) Sm rprodukter omsatt i dagligvaremarkedet

4) Mysostprodukter omsatt i dagligvaremarkedet 3 F lgende produkter omsatt i industrimarkedet: Sm rprodukter, blandingsprodukter av melkefett og annet fett, melkeprodukter med fettinnhold i prisgruppe 6B, melkeprodukter med fettinnhold for fremstilling av iskremprodukter.

5) Mysostprodukter omsatt i industrimarkedet 6) Produkter hvor kjernemelk inng r

Det kvantum som det skal svares avgift eller kan kreves tilskudd for, skal v re beregnet mengde produksjonsfl te, myse eller kjernemelk med kumelk som r vare, bak det solgte eller produserte kvantum melkeprodukter innenfor biproduktgruppene i f rste ledd.

Meieriselskap eller prim rprodusenter som rlig foredler mindre enn 500 000 liter melk, skal ikke svare biproduktavgift eller ytes biprodukttilskudd etter denne paragrafen.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Skummet melk Skummet melk, Styrk Laktoseredusert lettmelk Laktosefri helmelk Laktosefri lettmelk Geitemelk Havredrikke**?. Mylk, BN havredrikk + CA Vit D Kokosdrikke,

Vurderingen av selskapenes driftsmargin viser at en av utfordrerne har en noe lavere gjennomsnittlig driftsmargin enn Tine i perioden 2016-2019, mens den andre utfordreren har

Psykrotrofe sporedannende bakterier utgjør også en utfordring i melk, og ettersom disse kan sporulere, utgjør de også en utfordring etter pasteurisering.. De viktigste blant

Vanlig kondensert (usterilisert) melk. Produktet kan fremstilles av helmelk, skummet melk eller delvis skummet melk, og er i mange tilfeller overopphetet. Produk-

Q-meieriene mener det ikke er tilfredsstillende når departementet foreslår at satsen for kapitalgodtgjørelsen for de kommende år skal fastsettes på grunnlag av prinsippene i ECONs

iii Ved brev fra Statens landbruksforvaltning (SLF) datert 04.07.2002 fikk Norsk institutt for landbruks konomisk forskning (NILF) i oppdrag beregne nye r vareverdier i

Gjennomsnittlig r vareverdi er beregnet til 5,37 kroner per liter anvendt melk. Dette er 13 re h yere enn den veide m lprisen. Endringene i inntektene, biproduktverdien og

Ved omlegging av KPI fra 1998 ble det etablert et nytt utgangsnivå (prisnivå) der nåværende indekser bygger på 1998 = 100. Prisnivåer og utvikling for aktuelle varer

Det kan ogs bemerkes at gjen- nomsnittlige kostnader for gruppen n (1. halv r 2001) samsvarer godt med kostnadsni- v et for ost solgt som merkevare (kap. P grunn

Vedtak om markedsregulators forsyningsplikt skal sikre alle meieriselskaper som del- tar i prisutjevningsordningen for melk tilgang p r varer til like vilk r.

I samr d med Statens landbruksforvaltning er fl teverdien for inng ende fl te (for produkter som tilf res fl te) satt til 24,63 kroner/liter, jfr. Verdien for utg ende fl te

17 NILF har innhentet data for enkelte meierivarer i materialet som ligger til grunn for konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyr. Prisniv er

Gjennomsnittlig råvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kroner 3,94 per li- ter anvendt råvare i første halvår. Dette er 22 øre lavere enn forrige halvår. Kostnadene

Gjennomsnittlig r vareverdi er beregnet til 5,72 kroner per liter anvendt melk. Inntekte- ne ker relativt kraftig slik at r vareverdien ogs ker. De andre faktorene er stabile

Gruppen har en solgt produktmengde på 12,9 mill. I beregningene for tidligere etterkontroller er det ikke tatt hensyn til at produktet softismiks får biprodukttilskudd.

Gruppen består av til sammen 49 artikler (tabell 3.17). Gjennomsnittlig råvareverdi beregnet til kroner 29,99 per liter anvendt råvare og dette er 55 øre høyere

Gruppen har en solgt produktmengde i andre halvår 2005 på 21,5 mill. liter 38 prosent råvare). Gruppen består av til sammen 50 artikler. SLF bestemte i forri- ge

Med r vareverdi forst s i disse retningslinjene verdien av melker stoff som kommer inn under prisutjevningsordningen for melk, dvs helmelk ku, geitemelk, kufl te, kumyse og

Omsatt produktmengde i første halvår 2006 var på 6,2 mill. liter råvare). Gruppen utgjøres av til sammen 85 ulike artikler. Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til kroner

Det foreliggende notatet inneb rer at alle beregninger av r vareverdier for mysepro- dukter for perioden fra andre halv r 2000 til og med andre halv r 2001 er revidert og samlet

I dette tallet inng r ikke den fortjeneste Tine BA har p produk- tene, det m derfor gj res et p slag for fortjeneste for gj re dette tallet sammenlign- bart med forskjellen p

NILF har kvalitetskontrollert beregningene for denne gruppen og har ingen bemerk- ninger til de beregningene som er gjort tidligere. Ser en p de beregningene

Dette er totalt sett en liten gruppe med en solgt produktmengde p knapt 8,0 mill. Gjennomsnittlig r vareverdi for melk anvendt til disse produktene er for andre halv r