• No results found

plattform -Vesuv

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "plattform -Vesuv"

Copied!
25
0
0

Fulltekst

(1)

Utbruddsvarsling på ny plattform - Vesuv i CIM

Smittevernkonferanse i Nordland 2017, Bodø 21.-22. mars

Bernardo Guzman Herrador, MD PhD Folkehelseinstituttet

Mars 2017

(2)

Utbruddsvarsling

• Lovpålagt varsling av utbrudd av smittsom sykdom til kommunelegen/fylkesmannen og Folkehelseinstituttet

– Smittevernloven, MSIS-forskrift

 Mat/vannbårne utbrudd

 Utbrudd av meldingspliktig sykdom

 Andre alvorlige/omfattende utbrudd

 Utbrudd i helseinstitusjoner

(3)

Hva er et utbrudd?

Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom Eller

To eller flere tilfeller av samme sykdom som

mistenkes å ha felles kilde

(4)

Varsling av utbrudd

Utenfor helseinstitusjon I helseinstitusjon

ved alvorlige utbrudd

Helsedirektoratet

Sykehus Kommunale helseinst Kommuneoverlege

Kompetansesenter for sykehushygiene

Fylkesmannen Publikum Enhver lege

Vesuv

Andre

(5)

Hva er Vesuv?

Vevsbasert system for utbruddsvarsling

• 2005 →

• Ivaretar §§ varslingsplikt for helsesektoren og Mattilsynets rapporteringsordning

• Nasjonalt register over alle varslede utbrudd ved FHI

• Skjema fylles ut på Internett

(6)

Vesuv 2006 - 2015

• Totalt 1 700 varsler

– 53% utbrudd i helseinstitusjoner – 33% smitte via næringsmidler – Resten andre typer utbrudd

• Årlig

– 150-200 utbrudd

(7)

Vesuv 2015

(8)

Helseinstitusjon 2011-2015 Smittestoff

(9)

Næringsmiddelbårne 2011-2015

Smittestoff

(10)

Næringsmiddelbårne 2015

Smittested

(11)

Næringsmiddelbårne 2015

Type næringsmiddel

(12)

Vesuv 2011-2015

Figur 1. Antall varslede utbrudd etter år og type utbrudd, Vesuv 2011-2015

(13)

Vesuv 2015

Tabell 1. Type institusjon ved utbrudd i helseinstitusjoner varslet i 2015

Type institusjoner Antall utbrudd Antall

tilfeller

Sykehjem 97 1 370

Sykehus 12 159

(14)

Bruk av Vesuv – lokalt nivå

• Ivareta §§ varsling om utbrudd til FHI og andre etater

• Felles tilgang for involverte aktører til

fortløpende oppdatering om samme utbrudd

• Arkiv over utbrudd

– Raskt sjekke tidligere utbrudd knyttet til samme sted – Sjekke om det er lignende utbrudd andre steder

(15)

Bruk av Vesuv – FHI

• Sjekkes daglig av mottaksansvarlig

(også i helgene av smittevernvakt)

• Varsler vurderes av fagpersoner

Er det flere lokale hendelser som kan ha sammenheng?

Behov for viderevarsling? Rådgivning?

• Tema i ukentlig utbruddsmøte

• Månedsrapporter

• Årsrapporter

• Rapporteres inn til EU

EUs zoonoserapport

(16)

Utfordringer med gamle Vesuv

• Løsningen mangler autentisering (sikker identitet på bruker)

• Vanskelig for fylkesmanen, kompetansesenter å holde oversikt (pdf-vedlegg)

Ingen varsling når utbrudd er over

• Manglende data/oppdatering

• Behov for datatilgang for eksterne brukere

• Behov for mer robust løsning

• Utviklingsarbeid og feilretting går sakte

mindre tiltro til og bruk av systemet?

(17)

Nye Vesuv

• Ny versjon av utbruddsvarslingssystemet, erstatter eksisterende Vesuv

• Lansert 1. desember 2016

• Vesuv blir modul i krisestøtteverktøyet CIM (Crisis Incident Management)

Varsling og rapportering

Felles situasjonsbilde, informasjonsdeling Loggføring

• Alle HF og RHF (og HDir, FHI) har HelseCIM

• Kommuner og fylkesmenn har DSB-CIM

(18)

Ny plattform - Vesuv i CIM

• Vesuv er nå modul i CIM

– Men helt adskilt fra CIM-krisestøtteverktøy

• CIM ikke nødvendig → portalbruker

• Pålogging

– via CIM

– via påloggingsportal

• CIM-administrator lokalt må gi tilgang

• Alle utbrudd er migrert

• Ingen store endringer i selve registreringsskjema

(19)

Fordeler - VESUV i CIM

• Hensiktsmessig å bruke krisestøtteverktøy også ved varsling av utbrudd

• Eksisterende løsning for brukerautentisering

• Økt bruk og kjennskap til systemene

• Bedre tilgang til data for brukerne

Tilgang på alle utbruddsvarsler i helseforetaket, kan begrenses til foretaket hvis ønskelig (bestemmes lokalt) Kompetansesenteret tilgang

• Høy robusthet, stabil oppetid, support 24/7

 Bedre beredskap

(20)

Nytt i Vesuv

• Endrede rutiner

– I tillegg til varsel har RKS og fylkesmannen lesetilgang alle utbrudd i egen region.

– Mattilsynet varsles/tilgang hvis næringsmiddelbårent

• Bedre tilgang på data (søke, dele, eksportere)

(21)

Vesuv i CIM - pålogging

(22)

Pålogging i portal (uten CIM) www.vesuv.no

-Klikk «Andre»

-Bruker i gamle Vesuv: sett inn epostadresse & glemt passord

-Nye brukere: Opprett ny brukerkonto

(23)
(24)
(25)

Til slutt

• Minner om varslingsplikten!

• God varsling gir god oversikt og bedre råd

• Husk at FHI kan bistå ved utbruddshåndtering

• Innspill tas imot

Mer om utbrudd og varsling:

https://www.fhi.no/sv/utbrudd/

Spørsmål til utbrudd@fhi.no

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Planen skal sikre god nasjonal håndtering ved utbrudd eller fare for utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer. I tillegg skal den bidra til å opprettholde

Det at denne sugeren er til stede i Norge og at den er dokumentert som vektor for heksekost, gjør at vi må revurdere mulighetene for spredning under norske

Resultatene viser ingen statistisk signifikant endring verken av gjennomsnittlig antall utbrudd per uke, personer smittet i utbrudd (totalt), personer smittet i utbrudd i skoler,

I 2020 mottok Folkehelseinstituttet 23 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte næringsmiddelbårne utbrudd utenfor helseinstitusjoner (Tabell 6).. Dette er en halvering

Vi vil gjerne minne både sykehus og sykehjem om deres varslingsplikt for alle mistanker om utbrudd i helseinstitusjoner og at dette også gjelder for utbrudd av Influensa

Forstå hva som hendte og hvorfor Rette feil og forhindre nye utbrudd Øke kunnskapen vår om utbrudd.. Forbedre overvåkningssystemer og utbruddsetterforskning Få erfaring – øvelse

Husstanden skal også behandles dersom den ansatte har symptomer.. Alle med symptomer

– Utbrudd av andre meldepliktige sykdommer – Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer. – Særlig omfattende utbrudd – Utbrudd

sosialtjenesteloven for å gi midlertidige bestemmelser ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom bør derfor være å ha beredskap for å sikre at utbetaling

Til sammen ti beboere testet positivt og utviklet symptomer forenlig med covid-19, mens ingen av de resterende 19 beboerne fikk påvist sars-CoV-2... Smi esporing viste at utbruddet

Legg merke til at hunnen (øverst) mangler vinger. a) Tidsserie som viser antall utbrudd av fjellbjørkemåler registrert per år i Skandinavia fra 1860 til 2001. Etter Nilssen mfl.

Selv om de smi ede pasientene både ved utbrudd 1 og utbrudd 2 var innlagt relativt lenge i sykehuset, ble det ikke påvist meticillinresistente gule stafylokokker hos noen av de ansa

• De øvrige 12 hendelsene omfattet enkelttilfeller i barnehagen, eller søskenpar (-> ikke påvist smitte mellom barn i barnehagen ). Erfaring: i de fleste tilfeller av EHEC

Det er blitt varslet om enkelte små utbrudd av MRSA i norske idrettsmil- jøer og blant stoffmisbrukere, men det er ikke påvist spredning av samme MRSA-stamme i andre miljøer

Tilsvarende finnes ikke for andre typer utbrudd som for eksempel utbrudd som rammer flere sykehus eller flere kommuner, inkludert utbrudd med resistente mikrober. Kommunikasjon

I 2013 mottok Folkehelseinstituttet 102 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte utbrudd i helseinstitusjoner.. Antallet varierer fra år til år

I 2017 mottok Folkehelseinstituttet 36 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte næringsmiddelbårne utbrudd utenfor helseinstitusjoner (Tabell 6).. Antallet har gått opp

I 2018 mottok Folkehelseinstituttet 52 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte næringsmiddelbårne utbrudd utenfor helseinstitusjoner (Tabell 6).. Antallet har gått noe

I 2019 mottok Folkehelseinstituttet 46 varsler til Vesuv om mistenkte eller verifiserte næringsmiddelbårne utbrudd utenfor helseinstitusjoner (Tabell 6).. Antallet varslede

Som i de fleste andre industrialiserte land, økte forekomsten av salmonellose kraftig i Norge fra tidlig på 1980-tallet, men antallet meldte tilfeller har stabilisert seg de

Typhimurium også i 2011 den vanligste serovarianten blant pasienter smittet innenlands; dette inkluderer den monofasiske varianten som har spredd seg i mange land i de senere

Til sammen ti beboere testet positivt og utviklet symptomer forenlig med covid-19, mens ingen av de resterende 19 beboerne fikk påvist sars-CoV-2... Smi esporing viste at utbruddet

Utbrudd knyttet til kommunale vann- verk med overflatevann som råvannskilde sto for flesteparten av sykdomstilfellene (6 107 syke, tilsvarende 75 % av totalt antall syke