• No results found

Vegen og vi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vegen og vi"

Copied!
80
0
0

Fulltekst

(1)

SPESIALNUMMER

(2)

BEDRIFTSAVIS FOR STATENS VEGVESEN

Vegdirektoratet, Schwensensgt. 3/5, Oslo.

R,•,lal,1or

Jan Gundersen.

Avdelingsdirektør: Chr. Lomsdal Kontorsjef Otto Arnulf

Økonomisjef Egil Killi R,d:il-..�J••1,,..a • li

I 1, - I

Vegdirektoratet, Veglaboratoriet

Statens Veglaboratørium •••

(3)

Vegen og Vi

er denne gang et spesialnummer som utelukkende vier det nyåpnede veglaboratorium sin oppmerksomhet.

Veglaboratoriet skal stå til disposisjon ikke bare for vår egen etat, men også for andre som har behov for assistanse i saker som hører inn under laboratoriets ar­

beidsoppgaver.

Vegen og Vi tjener altså denne gang som informa­

sjonsorgan for en større lesekrets enn vanlig og vil bli trykket i et langt større opplag enn ellers. Det vil bli fordelt til kommuner, etater og institusjoner Veglabora­

toriet har -eller vil få - samarbeid med.

I sin åpningsartikkel fort eller direktør Brudal om man­

nen som betvilte nødvendigheten av «å gi vegen av me­

disinflaske».

Om våre egne lesere ikke nettopp har betvilt nødven­

digheten av å anvende moderne forskningsmetoder i veg­

byggingen -spesielt i vårt land med de skiftende grunn­

og klimaforhol.d -har vel de færreste av oss full over­

sikt over Veglaboratoriets mangeartede og bokstavelig talt grunnleggende oppgaver.

I de følgende artikler vil leserne få oversikt over hvilke råd og hvilken hjelp Veglaboratoriet kan gi.

Vi takker for oppdraget og ønsker våre kolleger i Veglaboratoriet lykke til i deres del av våre felles an­

strengelser med å bygge gode og tidsmessige veger!

Redaksjonsutvalget.

(4)

INNHOLD Statens Veglaibomtoirium.

Ved direktør HOilger Brrudatl 2

As.fa,Lt- •og kjemiseksjonens rvirksomhet.

V·ed overingeniør Torkild Thurunam.n-Moe. 13 Seksjon for geofog,i og minerafogi.

Ved geolog A. Grørrhiaug ... . 26 Grunn- og maiteria'lundersøkelser f.or vegbygging.

Ved OV'er'inigeniør K. Flaate og

avdei.ing,singeniør H. Ru�stuen ... . 36 Sek1sjon for bærelag.

Ved overingeniør R. S. Nordal 47 Betoogsakisjonein.

Ved sivilingeniør Gunn-ar Trev,land 61 Engldsh SUMMARY . . . . . . . . . . 70

(5)

STATENS VEGLABORATORIUM EN FORSKNINGS- OG SERVICE­

INSTITUSJON

Ved direktør Holgei- Brudal

Ca. 10 år før Veglaboratoriets opprettelse befant jeg meg ute på en av våre veger for å undersøke hvordan et nytt middel ville egne seg.

En eldre oppsitter kom stabbende forbi, dampende på sin krum-snadde.

Han stanset, så på meg litt, rystet oppgitt på hodet og sa: 4:Skal de nå til å gi vegen av medisinflaske også nå.» Saken var at jeg hadde risset opp en liten flate på vegbanen, og det nye stoffet hadde jeg på en medisinflaske.

Hvis vår gamle venn hadde visst om dybden av sine egne ord, ville jeg ha omtalt ham som den gamle vismann, men det er vel lite trolig at han ante hvilke veld av realiteter hans enkle bemerkning i virkelig­

heten berørte både på den ene og den annen måte. Jeg har erindret hans ord ved mang en anledning.

Omsider fikk vi vårt veglaboratorium. Det skjedde i 1938. Til å be­

gynne med hadde det to ingeniører, ett ,laboratorierom og ett kontor­

rom. Etter hvert fikk det ytterligere noen rom, inntil det i 1949 flyttet inn i ominnnredede lokaler med et samlet bruttoareal på ca. 600 m2 Antall funksjonærer var da øket til 15. Etter innflytningen i våre nye lokaler i forskningssentret pa Blindern er antall funksjonærer øket til ca. 50. Derav er det 8 sivilingeniører og 3 universitetsutdannede. Fra 1964 av er antallet forutsatt øket med ytterligere 6 funksjonærer.

Det kan tilføyes at en rekke av fylkene .nå har feltlaboratorier. Det arbeid som utføres ved disse skjer i meget nært samarbeid med Veg­

laboratoriet.

(6)

If19. 1.

De innsirklede vinduer mnrkerer de rom som det nyopp"ettedc veglaboratorium d·i.sponerte i 1938.

The w;ndoi,s in the eireles indica.te the room8 a1:ailable for the 1·00.c!

lrt!Jorotot·y al the start i,i 1938.

Fig. 1, 2 og 3 samt omslagsbildet kan tjene til å illustrere utviklingen.

I fig 1 markerer de innsirklede vinduer de rom som det nyopprettede veglaboratorium disponerte.

I fig. 2 og 3 vises de lokaler som det fikk i 1949. Omslagsbildet viser vårt nye bygg.

Det har hele tiden i:ært forutsetningc;i at laboratoriet skal std til disposisjon for alle som hnr behov for assistanse i sporsmål som hører i'il laboratoriets arbeidsfelt. Dette gjelder iklæ bare statens ·veiorganer, men også fylker, l�ommuner, andre etater og institusjoner, såvel of fent­

lige som private.

(7)

:'.'.'ybygget.

Laboratoriefløyen til venstre på omslagsbildet har 700 m2 grunnflate og 6 etasjer. Den søndre del av fløyen er konstruktivt atskilt fra den øvrige del for å unngå forplantning av vibrasjon fra store maskiner.

Den lavere fløyen inneholder resepsjon, kantine, foredragssal, biblio­

tek og administrasjonskontorer. Grunnflaten er 300 m2•

Hele bygningen har ca. 5 500 m2 gulvflate. Herav disponerer Veg­

laboratoriet i dag ca. % og No['ges Teknisk-Naturvitenskapelige Forsk­

ningsråd resten. Det er forutsetningen at Veglaboratoriet skal kunne innløse Forskningsrådets andel når behovet gjør dette nødvendig.

Hele anlegget er kommet på bortimot 6 mill. kroner. Norges Teknisk­

�aturvitenskapelige Forskningsråd har stilt tomten til disposisjon, ydet et bidrag på 800 000 kroner og dessuten finansiert den tredjedel av an­

legget som det disponerer. Resten av utgiftene er dekket over stats­

budsjettet.

Fig. l?.

Demie /iy. i.:iser den byg11iug som llcglabo,·atoriet flyttet til i 11149.

The fig. shows the building to u:hicli tlie road labo1·atory Moved in 19!,9.

(8)

This shows

· 1949.

y - laboratoriet i

_, Zaboratort Ver Veg

. . the roau.

Pla'/1, o

. to whicn remises

the plan oj th!i!ed in 1949.

(9)

Laboratoriet og dets virksomhet.

Veglaboratoriet ser det som sin oppgave ikke bare å gi en mer eller mindre begrenset assistanse for hver enkelt oppdragsgiver isolert. Det ser sin oppgave under en videre synsvinkel, samfunnsmessig sett. Ved å spre opplysning om undersøkelser av de forskjellige materialers kva­

litet, i hvilke øyemed de kan benyttes, og i hvilke øyemed de må fra­

rådes anvendt, vil Veglaboratoriet bidra til å forebygge feilslag. Hånd i hånd hermed burde laboratoriet også utføre mere kontroll.

Når skader inntreffer, står laboratoriet også til disposisjon med å forsøke å påvise årsakene. Dermed oppnår man ikke bare å utbedre skadene og å samle inn erfaringer i henhold til det gamle ordtak om at

«av skade blir man klok>, men det vil også medføre at hver især ut­

viser mer forsiktighet og omhu og planlegger bedre. Tilsammen kan dette representere betydelige verdier for de tallrike arbeider som ut­

føres landet over. Dertil kommer gjerne kravet om å klarlegge ansvars­

forholdet ved alvorlige skader og uhell.

Såvel i det private næringsliv som i statens virksomhet har vi vært vitne til en gjennomgripende strukturendring kjennetegnet ved for­

holdet mellom antall arbeidere og antall funksjonærer. Det er rimelig at en tilsvarende prosess bør påskyndes når det gjelder den del av de totale omkostninger som anvendes for material- og grunnundersøkelser.

Dette gjelder ganske spesielt for slike anlegg som veger med en til dels uhyggelig sterk variasjon i materialkvalitet og grunnforhold.

Veglaboratoriets fem tekniske seksjoner skal nevnes i den rekke­

følge som de ble opprettet. En skjematisk oppstilling over Veglabora­

toriets funksjonærstab finnes i fig. 4.

1. Seksjon for asfalt, tjære og kjemi.

Asfalt eller tjære som hos oss har fellesbetegnelsen bituminøse binde­

midler, spiller hovedrollen ved oppbyggingen av de såkalte fleksible

f:l.t�lO'l!3C'ICSJ�n l a1v. !:"Jr., l 1;1ge111rr

· labo-"lt<e ...

2 i:;tv, l•)g, .} 1/"i@;llrtlØ"€r'

� :-&."lb,..,..,. er

Fig. 4.

__ I __ _

.2.!:.'U!knS:";k ae-ks.)°"1 'i s1v. ing.

! •�:t.p,rndl•t 2 1r15crl:,l:e­

u..:l':!111t:-c- 6 la.:.::;r.nttr

c as•.

Skjematisk oppstilling over Veglaboratoriets funksjonærstab 1963.

Diagram showing the sta.ff of tJ�e road laboratory 196S.

(10)

vegdekker. Kravene til det bituminøse bindemiddel varierer med den forutsatte trafikk, undergrunnens beskaffenhet, vegdekkets og bære­

lagets oppbygging, klimatiske forhold, samt karakteren av de andre materialer som inngår i vegdekket. Det er derfor en rekke analyser som må utføres for å godtgjøre om bindemidlet antas velegnet. Det er dess­

verre nødvendig å benytte uttrykket «antas» fordi de spesifikasjoner som i dag benyttes verden over ikke er helt tilfredsstillende, men hel­

digvis synes en vesentlig bedring nå å være på trappene.

Veglaboratoriet har i det alt vesentlige de apparater og det utstyr som i dag anvendes for rutineundersøkelser i andre land. Dette gjelder både bituminøse slitedekker, biturnenstabiliserte bærelag og oljegrusdekker.

Seksjonen utarbeider forskrifter også for alle de andre materialer som inngår i bituminøse vegdekker. Seksjonen påtar seg derfor oppdrag vedrørende alle disse og beslektede arbeider.

Videre utfører den kjemiske analyser og undersøkelser av tilsetnings­

stoffer som kan tenkes å egne seg for de nevnte bindemidler, klebefor­

bedrende stoffer og stabiliseringsmidler for bærelag.

I de senere år har Veglaboratoriet også utført forsøksdekker med plaststoffer, så som epoxy harpiks, et materiale som høyst sannsynlig vil komme til å spille en stor rolle for vegdekker, både fleksible og stive.

Laboratoriet står derfor til disposisjon for videre undersøkelser og for­

søk med slike stoffer. Asfaltseksjonen forestår videre arbeidet med måling av vegdekkers friksjon og- lysreflekterende evne. Dessuten har den i årenes løp arbeidet med midler og metoder for å gjøre grusdek­

kene bedre.

2. Den geologiske seksjon.

Skjelettet i en hvilken som helst del av en vegs overbygning utgjøres av stein og/eller grus og sand. Kvaliteten av disse materialer varierer så sterkt at tilfeldig valg av dem vil være sterkt risikobetonet. Den geologiske seksjon har derfor følgende oppgaver:

a) Den skal påvise hvilke materialer som er mest velegnet, og dess­

uten utvikle metoder som gjør det lettere å bedømme kvaliteten av foreliggende materialer på en utvetydig måte.

b) Neste oppgave er å bestemme hvilken kvalitet som i hvert enkelt tilfelle skal velges for å gi det teknisk-økonomisk gunstigste re­

sultat, for man skal ikke fordyre anleggene ved lang og kostbar transport av materialer som har unødig høy kvalitet for den ak­

tuelle oppgave. På den annen side kan det bli nødvendig med lange transporter når de lokale forekomster ikke er av tilstrekkelig god kvalitet. Det er også nødvendig å økonomisere med de foreliggende

(11)

ressurser. Valg av vegdekktype vil ofte avhenge av de lokale ma­

terialforekomster.

Med god kvalitet tenkes blant annet på ·slitestyrke, farve, po­

leringstendens og kornform. Sterk og hurtig trafikk setter stadig større krav til trafikksikkerhet, og det vil blant annet innebære større krav til vegmaterialenes kvalitet. I vårt land skaper bruk av piggkjettinger et problem.

c) Hånd i hånd med løsningen av de ovenfor nevnte oppgaver går kart­

legging av landets forekomster av brukbare materialer. Labora­

toriet har etter hvert fått inntegnet hittil undersøkte forekomster på kartblad for de enkelte fylker. Disse må ajourføres med jevne mellomrom både når det gjelder nye materialtak og dessuten ut­

viklingen ved de gamle. Det er meningen å forsyne også byene med slike kartoversikter.

d) Hvis en sammenlikner forslagene for vegtraseer i dag med dem fra før siste krig, så vil en blant annet finne en påtagelig stigning i antall tunneler. Dette skyldes delvis behovet for helårsveier over høyfjell og delvis beskyttelse mot ras og sneskred. Bare i 1962 be­

siktiget laboratoriets geologer hele 65 nye tunnelprosjekter. Fjel­

lets kvalitet vil nødvendigvis spille en stor rolle ved valg av den endelige linjeføring.

3. Geoteknisk seksjon for fundamentering og stabilitetsundersøkelser.

Denne seksjon måtte lenge kjempe mot gamle tradisjoner fra en tid da det ble bygget veier som sto selv om en ikke hadde utført geotek­

niske undersøkelser. Det var først etter at en iherdig propaganda fikk støtte av en rekke større eller mindre skred at grunnundersøkelsene litt etter hvert tvang seg gjennom.

Det er illustrerende at denne seksjon i dag er den største. Mang­

lende undersøkelser kan få katastrofale følger for menneskeliv og ma­

terielle verdier. Når det gjelder geoteknisk forskning har vi Norges Geotekniske Institutt som Veglaboratoriet står ,i nært samarbeid med.

Veglaboratoriet står fortsatt til tjeneste med rutinemessige grunnunder­

søkelser for dem som måtte ønske assistanse.

Som bekjent befinner store deler av terrenget seg i labil likevekt, i hvert fall beregningsmessig sett. De hyppige skred som finner sted, be­

krefter dette. Forut for ethvert inngrep i leirholdig terreng bør det derfor finne sted en geoteknisk vurdering. Den bløte undergrunn som ofte består av kvikk-leire, skaper store problemer ved bygging av mer tidsmessige veger som krever dype skjæringer og høye, ;j)rede fyllinger, ofte i tilknytning til broer. Løsningen krever ofte kostbare foranstalt­

ninger.

(12)

Et spesielt problem for våre veier er de bløte myrer. Det har nå en­

delig lykkes å få igang et mer systematisk forskningsarbeid på dette felt i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt.

4. Seksjon for veg-geoteknikk, bærelag og frostsone.

Denne spesielle gren av geoteknikken representerer et så omfattende arbeidsfelt for vegbygging at vi har funnet det formålstjenlig å skille den ut som en egen seksjon. Det gjenstår meget forskningsarbeid på dette område i alle land med grunnforhold og klimatiske forhold som i Norge.

Ved hjelp av egne forsøksveger og studium av gamle veger er vi kom­

met frem til en del erfaringsresultater. Dertil har vi ved studium av utenlandsk litteratur og kontakter med andre lands vegautoriteter fått kjennskap til en vesentlig del av det som i dag foreligger på området.

Veglaboratoriet står til disposisjon for nyttiggjørelse av disse kunnska­

per når det gjelder dimensjonering og utforming av bærelag og frem­

gangsmåter ved bygging av telefrie veger.

5. Betongseksjonen.

Denne seksjon skal ta seg av forskning og anvendelse av forsknings­

resultater når det gjelder spesielle vegtekniske problemer innen betong­

teknologien. Det finnes nok av slike blant annet i forbindelse med kon­

struksjon av vegdekke og bærelag. Seksjonen utfører rutineoppdrag vedrørende materialundersøkelse og proporsjonering for bygging av blant annet vegdekker og bærelag, broer, landkar og kaier.

Verkstedet.

I tilknytning til de omhandlede fem seksjoner har Veglaboratoriet også et verksted som ventes å utvikle seg videre til en seksjon for maskiner, apparater, instrumenter og måleteknikk. Denne seksjon vil i det vesentlige arbeide for Veglaboratoriets behov -i bestrebelsene for å besvare oppdrag og å drive forskning.

I mine medarbeideres detaljerte omtale av arbeidet under hver især av seksjonene er tatt med en rekke figurer for å illustrere oppgavenes art. Her skal derfor tas med bare en figur, nemlig fra forsøkshallen, fordi denne vil bli benyttet av samtlige seksjoner. Det blir fig. 5 som viser utstyr og arrangement for teleforsøk. Et stykke av et veglegeme med full tykkelse av bærelag og vegdekke utsettes for frysing på en slik måte at det skal gi en stygg teleløsning. Det skal understrekes at dette forsøk bare er et for-forsøk for et prosjektert større permanent forsøksfelt i full målestokk.

(13)

Fig. S.

Fra forsøkshallen. Utstyr og arrangement for teleforsøk. Et stykke av et veglegeme med full tykkelse av bærelag og vegdekke utsettes for frysing pd

en slik mdte at det skal gi en stygg telelosning.

The experiment hall. Out/it and arrangement for frost experiment. A piece of the road structure with fullscale thickness of subbase, base and pavement is frozen in a way wh.ich skall cause a severe frost-break-up in the spring.

(14)

Kursvirksomhet.

Veglaboratoriets arbeid kan ikke omhandles uten også å komme inn på kurs· og opplysningsvirksomheten. Laboratoriets arbeidsområde om­

fatter jo nær sagt alle grener vedrørende bygging og vedlikehold av veger, gater, flyplasser og beslektede arbeider. Et velutstyrt veglabora­

torium burde være i stand til alltid å holde seg ajour med de vesentlige fremskritt som gjøres med hensyn til teoretiske kunnskaper og prak­

tiske arbeidsmetoder. Det skal ikke alene tilegne seg, men også formidle videre de nevnte kunnskaper. Dette kan skje ved kurs- og opplysnings­

virksomhet. Laboratoriet har derfor i alle år hatt inne til opplæring forskjellige funksjonærer fra vegvesenet ute i distriktene. Etter hvert har representanter fra alle fylker fått opptil et par måneders opplæring.

Etter avtale mellom NTH og Veglaboratoriet har dessuten en rekke høyskolestudenter i årenes løp utført sitt store eksamensarbeid ved laboratoriet.

Fra denne høst skal funksjonærer fra Veglaboratoriet holde en del forelesninger ved Oslo elementærtekniske skole.

I denne artikkel er den f orskningsmessige side av Veglaboratoriets virksomhet ikke berørt. Et hvilket som helst veglaboratorium må selv­

sagt i vesentlig grad dra nytte av hva andre presterer. Men likevel kre­

ver det et stort arbeid å omplante ,andres forskningsresultater til hjem­

lig grunn. I tillegg til dette kommer forskning som nødvendiggjøres av hvert enkelt lands særegne forhold. Både klimatiske, geologi.ske, topo­

grafiske, materialtekniske, trafikkmessige og finansielle forhold etc.

nødvendiggjør vegforskning på en relcke felter i Norge.

Forskningsarbeidet er så omfattende at det er et kapitel for seg.

Etter denne generelle ·oversikt over Veglaboratoriets oppgaver og virkefelt, vil lederne for laboratoriets tekniske seksjoner berette mer i detaljer om de oppgaver som hver især av seksjonene tar seg av. Også disse beretninger blir gitt i den rekkefølge som seksjonene ble opp­

rettet.

(15)

Asfalt- og kiemiseksionens virksomhet.

Ved overingeniør

Torkild Thurmann-Moe

Fig. 1.

Laborant Sigurd Syversen veier inn en prø1;e av asfaltgrusbetong i ekstrak­

sjonskøyen, en sylindrisk beholder av fin sikteduk. Etter innveining plasseres køyen i ekstraksjonssylinderne til venstre, og bindemidlet blir ekstrahert med metylenklorid. Steinmaterialet ligger igjen i køyen, og blir tørket, veiet og siktet i siktemaskin. I kolben midt pa bildet nederst er innveid masse for

vannbestemmelse.

Weighing samples of asfaltic concrete for cmalysis by the hot extraction method. The solvent used is methylene chloride.

Asfaltseksjonen har syv fast ansatte, i sommertiden økes an­

tallet til ca. 11. I tillegg kommer hospitanter og studenter som for kortere eller lengere tid arbeider med spesielle oppgaver, f. eks.

høgskolestudenter som tar sitt store eksamensarbeide, eller folk som får spesialopplæring. Antall hospitanter varierer sterkt, og har på det meste vært oppe i 5 sam­

tidig.

Seksjonens arbeidsområde er meget vidt, og omfatter analyse

av asfalt, tjære, steinmaterialer og bituminøse vegdekkeblandinger av alle slag. Seksjonen utfører også alle vanlige kjemiske analy­

ser og dessuten andre fysiske og fysikalsk-kjemiske målinger. Det drives studier av nye materialty­

per og nye måter å anvende gamle, og en søker å holde seg a jour på de ,områder som det ikke drives •særsk,ilt forskning på, ved litteraturstudier og kontakt med tilsvarende utenlandske insti­

tusjoner.

(16)

Oppgavene fordeler seg på fire hovedgrupper:

1) Rutinemessige materialunder­

søkelser og kontrollanalyser av vegdekkeblandinger.

2) Oppdrag i forbindelse med skader på bituminøse dekker.

3) Forskning, og 4) Spesielle oppdrag.

1) Rutinemessige materialunder­

søkelser og kontrollanalyser av vegdekkeblandinger.

Rutinemessige undersøkelser av bitumen og steinmateriale til veg­

dekker, og kvalitetskontroll av asfalt- og oljegrusblandinger ut­

gjør hovedmassen av asfaltseksjo­

nens oppdrag, antallet de siste år har vært ca. 700-800 asfaltbe­

tong og oljegrusprøver, 30--40 undersøkte prøver av asfaltbitu­

rnen og vegolje og ca. 250 grus­

og steinprøver.

Gangen i arbeidet er slik at når en vegstrekning aktes belagt med asfalt eller oljegrus, blir prøver av aktuelle grus- og steinforekom­

ster undersøkt, forekomster som ikke tidligere er undersøkt blir vurdert i samarbeid med geolog­

ene. Ut fra materialets egenska­

per og de aktuelle trafikkforhold blir det vurdert om det kan anbe­

fales brukt til formålet eller ikke, eventuelt hvilken forekomst som er best.

Bindemidlet skal også på for­

hånd være undersøkt, slik at over­

raskelser med hensyn til type og kvalitet unngåes. Når arbeidet se­

nere kommer til utførelse, føres

løpende kontroll av det ferdig­

blandede vegdekkematerialet.

Nesten alle asfaltarbeider på riksvegene blir satt bort til pri­

vate entreprenører, og utførelsen er på forhånd avtalt i kontrak­

ten. Det må da følges opp at ar­

beidet utføres etter avtalen, og dette gjøres ved blant annet disse kontrollanalysene av det ferdig­

blandete materiale. Et vellykket

Fig. 2.

Penetr01neter med helautomatisk tids­

kontroll. Vegasfalten blir klassifisert etter penetrasjonen, dvs. nedtrengin­

gen av en standardnål med bestemt belastning i løpet av 5 sekunder. As­

falten skal holde 25° ± 0,1 og prøven foretas i en standardisert beholder.

Penetrometer with automatic time control.

(17)

bituminøst dekke er et kompro­

miss mellom flere forskjellige krav som delvis er motstridende.

Det er av avgjørende betydning at steinmaterialets korngradering, siktekurven, og asfaltmengden er korrekt, og at de to stemmer over­

ens. Et dekke skal være tett, og slitestyrken øker med økende as­

faltmengde. Hvis det brukes for meget asfalt, kan imidlertid dek­

ket bli ustabilt og det blir farlig glatt og blankt med dårlig lys­

tekniske egenskaper. Alle prøver av asfaltmasse som sendes inn, blir rutinemessig undersøkt på innhold av bindemiddel, vann og korngradering.

En meget viktig del av kontrol­

len med asfaltarbeidet er kontroll av komprim.eringen. Det må da tas ut prøver av det ferdige dekke og disse blir undersøkt m. h. p.

hulrum.sprosent. Det har vist seg at mangelfull komprimering ved siden av lavt asfaltinnhold og gal korngradering, er en av de viktig­

ste årsaker til dekkeskader. Be­

stemmelse av hulrum burde der­

for utføres i langt større utstrek­

ning enn tilfellet er.

Veglaboratoriets kontrollanaly­

ser av bituminøse masser brukes i dag i stor utstrekning som drifts­

kon troll, det vil si at sammenset­

ningen av massen justeres på blandeverket i overensstenunelse med analyseresultatet. Det sier seg selv at bare forsendelsen av prøvene og returnering av resul­

tatene tar for mye tid til at de blir særlig effektive som drifts­

kontroll. Ifølge kontrakten er

imidlertid entreprenøren forplik­

tet til å føre effektiv kontroll, og det har derfor ikke vært forut­

setningen at kvalitetskontrollen skulle gjøre dette overflødig. Som kvalitetskontroll i forbindelse med oppgjør av kontraktene er syste­

met imidlertid meget effektivt, og representerer en meget rentabel investering på grunn av sin kvali­

tetsforbedrende virkning. I Eng­

land har, ifølge undersøkelser, en bestemt dekketype en gjennom­

snittlig levetid på 3% år hvis kon­

trollen har vært dårlig og 8 år med god kontroll. Lønnsomheten av god kontroll kan da lett be­

regnes. Når Vegvesenet har felt­

laboratorium på stedet for å føre driftskontroll med egne arbeider, f. eks. oljegrusarbeider, sendes det også inn kontrollprøver til Veg­

laboratoriet, og det holdes en me­

get nær faglig kontakt med felt­

laboratoriene.

De materialer som skal brukes i et bituminøst dekke må som nevnt oppfylle bestemte krav. De undersøkelser og analyser som ut­

føres av bindemidlene er stort sett de samme i en rekke forskjel­

lige land. Vårt klima fordrer at det legges vekt på bindemidlets egenskaper ved lave temperatu­

rer, og ett av kravene til en al­

minnelig asfalt er at en tynn hinne strøket ut på et stålblikk skal kunne bøyes i et spesielt ap­

parat helt ned i ..;.. 15-20°C uten å briste. (Bruddpunktsbestem­

melse etter Fraass' metode). Det utføres også forskjellige viskosi­

tetsmålinger og strekkbarhetsmå-

(18)

Fig. S.

Vegdekkemaskin for fremstilling, valsing og dynamisk trafikkbelastning av dekkeprøver, Prøvene kan utsettes for alle mulige «hjultrykk» og er plassert i et klimarom hvor temperaturen skal kunne variere fra ...;..so til

+

60° 0.

Apparatus for mechanical testing of bituminous mixtures.

Unger, samt en del kjemiske ana­

lyser, og dessuten bestemmes for­

andringene i egenskaper ved opp­

varming.

Steinmaterialet underkastes prø­

ver på mekaniske egenskaper og kornform, og det foretas i enkelte tilfeller kjemisk analyse for å be­

stemme eventuelt innhold av stof­

fer som kan virke skadelig på bindemidlene.

2) Oppdrag i forbindelse med skader på bituminøse dekker.

Våre klimatiske forhold og de meget variable grunnforhold med-

fører at de faste dekkene, f. eks.

asfaltdekkene i enkelte tilfeller er langt fra permanente, og det er særlig om vinteren og våren ska­

dene kommer til syne. Det er sær­

lig de tilfeller da et asfalt- eller oljegrusdekke har skader allerede etter den første vinteren at Lab får i oppdrag å foreta undersøkel­

ser for om mulig å finne årsaken.

En eller flere av Laboratoriets in­

geniører foretar en nøye befaring av den ødelagte strekning og prø­

ver i samarbeide med Vegvesenets representanter på stedet å få et inntrykk av skadenes omfang, art

(19)

og mulige årsaker, og anviser hvor det bør tas prøver av dekke og bærelag. I mange tilfeller viser undersøkelsen at bærelaget inne­

holder telefarlig eller ustabilt ma­

teriale, og dette vil som regel være nok til å ødelegge et første­

klasses dekke. De rene dekkefeil som resulterer i skader allerede etter en vinter, er for øvrig ofte forårsaket av en kombinasjon av flere forskjellige feil. Skader opp­

trer som regel i forbindelse med ..., ,, ..

f:i''4 ,. -.. ·,;,;;:.·: -�,

lavt eller variabelt innhold av bindemiddel, åpen gradering, man­

gelfull komprimering, eller en kombinasjon av to eller alle tre feil. I sjeldnere tilfeller skyldes skadene etter første år bruk av uegnede materialer, for lang eller for kort blandetid eller for høy eller lav temperatur under blan­

ding.

De metoder som brukes ved un­

dersøkelse av de innsendte prø­

vene varierer selvsagt etter ska-

Fig. 4.

Denne vakuumdestillasjonsoppsats for gjenvinning av bindemidlet i dekke­

prøve under COe-atmosfære har helautomatisk trykkregulering og er kon­

struert og bygget ved asfaltseksjonen.

Distillation apparatus for the recovery of binder from pavements. The distil­

Zation is carried aut under C02-atmosphere which is automaticly he�d on a pressure of 150 mm Hg.

(20)

Fig. 5.

Fra et av forsøksfeltene med asfaltdekker med gode lystekniske egenskaper.

Dette dekket har samtidig god friksjon, men holdbarheten var ikke den beste.

Road-test for determination of the luminance of different pavements.

denes art. Bærelagsprøvene blir undersøkt og resultatet vurdert ved Bærelagseksjonen. En del av hver dekkeprøve blir saget ut og korngradering, asfaltinnhold og hulromsprosenten blir bestemt.

Dekkets tykkelse og variasjon i tykkelse blir målt. Resultatet av disse undersøkelsene bestemmer hvilke analyser som videre fore­

tas. Det kan da bli nødvendig å ekstrahere og gjenvinne bindemid­

let for å undersøke dette nær­

mere, underkaste steinmaterialet mekanisk og mineralogisk prø-

ving, kontrollere vedheftningen og bestemme vanngjennomtrenging av dekket. Dekkeprøven blir også prøvet mekanisk forskjellige prøvemaskiner.

Det knytter seg gjerne adskillig interesse både til laboratoriets kontrollvirksomhet, og til under­

søkelsene av skader på dekkene, disse undersøkelsene berører jo kontraktsforhold og eventuelle ga­

rantiforpliktelser, Det legges den største vekt på at det ikke skal kunne reises tvil om laboratoriets nøytralitet i alle slike forhold.

(21)

3) Forskning.

Forskningsvirksomhet består ge­

nerelt av tre deler, 1) litteratur­

studier, 2) laboratorieforsøk og 3) feltforsøk i •større eller mindre målestokk. Stort sett brukes dette skjema både for grunnleggende og for anvendt forskning. Ved grunnleggende forskning legges hovedvekten på litteratur- og la­

boratoriestudier, og det er vanlig­

vis nokså langvarige prosjekter.

Den anvendte forskning bygger på grunnlagsforskningens resulta­

ter, og prosjektene kan være både av meget lang, men også av kor­

tere varighet. Den anvendte forsk­

ning ansees vanligvis for å være mere «matnyttig», og den utgjør også hovedmengden av Asfaltsek­

sjonens :forskningsvirksomhet.

De områder som det drives el­

ler har vært drevet forskning på ved Asfaltseksjonen er mange og omfatter de fleste problemer ved sammensetning, ·Og utførelsen av bituminøse vegdekker. Det finnes et stort antall av forskjellige kjente bindemiddeltyper og av steinmaterialer, og disse kan kom­

bineres på mange forskjellige må­

ter. Å finne den best mulige kom­

binasjon av bindemiddeltype og -mengde og steintype og grade­

r.ing for de forskjellige forhold

<har vært og er en sentral oppgave som stadig bearbeides. En viktig del av dette arbeidet består i inn­

samling av data fra to forskjel­

lige parseller av Rv. 50, en i Opp­

land og en i Sør-Trøndelag, hvor det ble lagt forsøksdekker i årene 1950 og 52, og som besto av hen-

holdsvis 77 og 52 felt med for­

skjellige kombinasjoner. Disse fel­

tene blir gått nøye over en til to ganger i året, og det blir utført en rekke målinger og undersøkel­

ser.

For å belyse andre problemer vedrørende bituminøse dekker, fin­

nes et stort antall andre forsøks­

felt, og det blir stadig lagt flere.

Det er f. eks. under prøving nye materialtyper, både bindemidler og steinmaterialer, nye dekkekon­

struksjoner, og en rekke andre mer spesielle ting, som vedhcft­

ningsmidler til f. eks. oljeerus, vegdekkers lystekniske egenska­

per, og friksjonsforholdene ved forskjellige hastigheter. Ved si­

den av de forsøksfelt som legges med et spesielt problem for øyet følges også de ordinære dekkene så nøye som mulig, og dette har gitt meget verdifulle erfaringer.

Av de prosjekter som fremdeles befinner seg på .:litteratur- og la­

boratoriestadiet» skal nevnes ana­

lyse og klassifikasjon av asfalt­

bitumen. Dette er en grunnleg­

gende og langvarig oppgave og er tatt opp fordi de nåværende analysemetoder etter de flestes mening ikke skiller de gode og de mindre gode bitumener tilstrek-:

ke1ig godt fra hverandre. Den analysemetodikk laboratoriet nå er kommet frem til er en videre utvikling av en tysk metode, og det gjenstår å finne dL'Il riktige sammenhengen mellom analysere-·

sultatene og variasjoner i bitu­

menets egenskaper i praksis.

Analysemetoden, S/Jm bl. a. ut-·

(22)

nytter forskjellen i løselighet av asfaltens forskjellige bestanddeler i en rekke bestemte løsningsmid­

ler, blir nå anvendt på prøver av den asfalt som brukes på riksve­

gene.

Det sier seg selv at det tar me­

get lang tid å få resultater fra forsøksdekker. Man kan vanligvis neppe vente å få data av avgjø­

rende betydning før etter ca. 10 år eller mere hvis forsøket tar sikte på å bestemme variasjonene i holdbarhet av forskjellige utfø-

relser av asfaltdekker, og etter ca. 5 år når det gjelder oljegrus.

Andre undersøkelser, som friksjon eller lystekniske egenskaper kan selvsagt gjøres i mellomtiden, og det er derfor om å gjøre å plan­

legge forsøksfeltene omhyggelig, så de gir flest mulige opplysnin­

ger på flest mulige områder.

Det gjøres også for tiden noen enkle undersøkelser over korro­

sjon av stålplater ved forskjellige påvirkninger, og forskjellige lakk­

typers motstandsevne mot de mest

Fig. 6.

Nærbilde av en overflatebehandling med epoxy og sand i sann ml!lestokk.

Veglaboratoriet la en rekke forsøksfelt med epoxyharpiks allerede i 1959 som et ledd i friksjonsforskningen. Dette dekket hadde de beste friksjonsforhold.

som er ml!lt i Norden, og viste også hvilken veldig slitestyrke og vedheftning epoxy-harpiks har.

1 : 1 Glose up view of a surface treatment with epoxy resin as a binder. The first full soale road test with epoxy was performed by the State Highway

Laboratory in 1959 in connection with skid resistance measurements.

(23)

anvendte kjemiske stabiliserings­

stoffer, og bitumen og tjære osv.

En undersøkelse av vedheftning av forskjellige epo:i..")'plastformu­

leringer til metall under forskjel­

lige forhold er nettopp avsluttet, og skal nå prøves i praksis på en del broer.

Det fremgår av det ovenstå­

ende at forskningsoppgavene deler seg i to kategorier. Den første er materialundersøkelse og sammen­

setning med tanke på å få mest mulig holdbare dekker og den best mulige utnyttelse av bevilg­

ningene. Den annen kategori er forskning som tar sikte på å skape gode trafikksikkerhetsforhold, f.

eks. m.h.t. friksjon og lystekniske egen.skaper. I enkelte tilfeller er som tidligere nevnt holdbarhet og trafikksikkerhet til en viss grad motstridende faktorer, og det gjel­

der her å finne det beste kompro­

miss. Et liknende problem gjør seg gjeldende ved friksjonsforhol­

dene. «Friksjonskoeffisienten» på våt veg synker med økende ha­

stighet. Forenklet har vi da at en økning av friksjonen ved høye ha­

stigheter krever en forholdsvis større heving av friksjon for de lave ,hastigheter. Dette medfører igjen en tilsvarende øking i slita­

sje på gummien, og selvsagt en meromkostning for å vedlikeholde den høye friksjon. Det gjelder også her å finne det best mulige kompromiss.

Det ble tidligere av og til hev­

det at et så lite land som Norge ikke behøver å drive forskning, man kunne bare benytte det sam-

me som i utlandet. Dette blir da også gjort, av og til med meget gode resultat, men oftere med det motsatte, og bare for å kunne vur­

dere og nyttiggjøre seg resultat­

ene fra andre institusjoner er det nødvendig å drive forskning in­

nenfor samme felt. Påkjenningene på vegdekkene her i Norge er me­

get store og meget spesielle, det finnes f.eks. neppe noe land i ver­

den hvor det kjøres · tilnærmelses­

vis så meget med piggkjettinger på bar veg, og i en del av våre naboland er slike kjettinger til og med ukjente. Frosten skaper også en rekke problemer som bare få land har maken til.

4) Spesielle oppdrag.

Em del av de kortsiktige forsk­

ningsprosjektene blir satt igang direkte på oppfordring fra en opp­

dragsgiver, som regel innenfor Vegvesenet. Andre prosjekter blir satt igang i forbindelse med ska­

der på bituminøse dekker. Resul­

tatet fra slike undersøkelser blir da bare gitt i form av en rapport som sendes oppdragsgiveren, ofte via Vegdirektoratets Vegavdeling.

Et spesielt arbeide som drives helt kontinuerlig, er forbedring av eksisterende SiJesifikasjoner eller å få satt opp nye. Det krever et meget inngående studium av til­

svarende utenlandske f, 1rskrifter og det kre :er detalj\unnskap i hvert enes· e problem som kan rei­

ses i for'..,mdelse med de arbeider forskriEen gjelder. Kravene til nøyakt:.g utførelse må være til­

strekkelig strenge til at det sik-

(24)

res et teknisk forsvarlig arbeide, men må heller ikke være så strenge at de medfører unødige meromkostninger. Til syvende og sist tar jo all vegforskning sikte på løsning av slike problemer, og resultatene av forskningen kom­

mer etter hvert frem -i spesifika­

sjonene.

Våre nåværende spesifikasjoner for asfaltarbeider har i mange år vært under bearbeidelse for en revisjon. Dette arbeidet er i god gjenge, og flere interesserte er nå kommet med. Representanter fra Høyskolen og Universitetet, Den

Norske Ingeniørforening og Nor­

disk Vegteknisk Forbund samar­

beider således nå med Vegvesenet og Veglaboratoriet om denne lang­

varige og krevende oppgaven. På grunn av den tiden det tar å få fullført nye spesifikasj,oner eller retningslinjer, vil man alltid ligge

/

Fig. 7.

Ved friksjonsmålingene, som foretas med jevne mellomrum, har man velvil­

ligst fått låne det danske Vejlaboratoriums spesialmålebil (til venstre). Bilen er imidlertid sterkt opptatt, og målingene må planlegges lang tid i forveien.

Til høyre sees et enkelt pendelapparat for friksjonsmåling, 1construert av det en.gelske 'Veglaboratorium. Den kan gi verdifulle opplysninger, men kan dess-

verre ikke erstatte det større og dyrere utstyr.

!J]quipment for measuring skid resistance. Left the Danish vehicle especially built for skid resistance measurements, which kindly have been placed at our disposal for our measuring series, and right the British Road Research Labo-

ratory's portable skid tester.

(25)

foran de sist utgitte spesifikasjo­

ner, og for de fleste meget store og en del mindre vega:nlegg er det blitt utarbeidet spesielle retnings­

linjer og bestemmelser for hvert enkelt tilfelle. nette er oppdrag som stadig kommer igjen både fra Vegvesenet og fra andre, og vil l'imeligv.is øke selv etter at de generelle retningslinjer er sendt ut. Oppdragene vil nok da i før·

ste rekke være å komme med for·

slag til dekketype, eller dekke­

kombinasjoner for de forskjellige formål.

Belegning av ,broer er et pro­

blem som det blir arbeidet med i de fleste land, og det kommer sta­

dig inn oppdrag som går ut på å komme med forslag til hituminøst dekke på nye eller gamle broer.

På de fleste gamle broer har man spesielle v·anskeligheter fordi dek·

ket må være så lett som mulig.

En gammel lbr,o kan ofte tillates trafikkert med høyere akseltrykk ved at den ifår et meget lett dekke.

Ved å benytte f. eks. epoxyplast som bindemiddel kan det lages dekkekonstruksjoner som ikke veier mere enn ca. 5-10 kg/m2•

Dette blir ikke noe billig dekke, men de;t blir oftest betydelig bil- 1'igere enn å forsterke broen for ikke å snakke om bygging av en ny. Av andre spesielle oppdrag kan nevnes direkte muntlige konsulta·

sjoner og rådgivning, eventuelt henvisning til litteratur. En hel del av de spesielle oppdrag gjel·

der rådgivning i forbindelse med gulv- og taktetting og i enkelte

Fig. 8.

Spesialutstyr for bestemmelse av strekkbarheten og heftefastheten av fugemasse for betongfuger ved lave

temperaturer.

Apparatus for measuring the adhe­

sion and ductility of bituminous joint filler at low temperatures.

(26)

F·ig. 9.

Maski.ner for blanding a.v bi.tum·inøse prøt:eblandinger. Maskinen ti.I venstre er utstyrt med termostatstyrt oppt>arm-ing.

Mi.xi.ng eqid.pment for preparing bi.tuminoii.� test mixtures.

t:ilfeller også isolering av betong­

støp mot aggressive jord- eller bergar,ter.

En annen type oppdrag, som også kan være tidskrevende og

vanske1ige, er forespørsler i for­

bindelse med uhell, tvistemål og rettsaker. Det gjelder spørsmål av fysikalsk eller kjemisk art etter skader som er skjedd i forbin·

(27)

delse med ar,beide på vegen eller i forbindelse med andre forhold som berører oppdragsg,iveren, som kan være Vegvesenet eller andre.

I spesielle tilfeller kan oppdra­

gene gjøres i samarbeid med an­

dre avdelinger innenfor Vegvese­

net eller andre institusjoner, f.

eks. har det vært ydet bistand i forbindelse med undersøkelser ut­

ført av Vegdirektoratets Bilavde­

ling i den utstrekning disse har vedrørt vegdekker, og det har og­

så vært og er fortsatt samarbeid med Forsvarets Forskningsinsti­

tutt, Norges Byggforskningsinsti­

tutt, Oslo Materialprøveanstalt og andre.

Veglaboratoriets asfalt- og kje­

miseksjon er vel vårt største og best utstyrte offentlige spesialla­

boratorium for alle slags under­

søkelser av asfalt og asfaltpro­

dukter, tjærer og beslektede ma­

terialer, og har også oppdrag fra oljeselskapene og tjæreprodusen­

ter om utførelse av spesielle stan­

dardanalyser.

Det fremgår av det ovenstående at Asfalt- og kjemiseksjonen har et meget vidt og omfattende vir­

keområde, og etter innflyttingen i de nye lokaler er muligheten for å rasjonalisere arbeidet, ta i bruk bedre utstyr og få mere arbeids­

hjelp så absolutt tilstede, og me­

ningen med det er selvsagt at dette skal komme alle oppdrags­

givere til gode.

Fig. 10.

I Marshallapparatet lages og testes prøvelegemer fremstillet av prøve­

blandingene. Apparatet brukes for iindersøkelse og kontroll av hulrum, flyting og stabilitet av asfaltblandin­

ger med forskjellige sammensetnin- ger.

The «Marshall test» apparatus. The

«Marshall type» of asfaltic concrete is to lean for norwegian condi.tions, and wm have very poor durability.

The apparatus is mainly used for resea-rch purposes.

(28)

Seksion for

geologi og mineralogi

Ved geolog A. Grønhaug

I. Innledning.

Hvor finner en grus brukbar til oljegrusdekker? Inneholder denne pukken minera:ler som er skade­

lige for asfalt og betong? Er dette fjellpar,tiet vasfarlig? Kan :vegen legges i tunnel gjennom denne fjellryggen? Er brønnen blitt tom p.g.a. Vegvesenets graving?

Om disse og andre spørsmål an­

gående fjell og løsavleiringer er det Vegla•boratoriets geologer blir bedt om å uttale seg.

For tiden har ,seksjonen to geo­

loger, en preparant og en labo­

rant som utfører oppdrag for alle landets fylker. På grunn av den stadig økende mengde oppdrag er geologenes reiseprogram blitt nok­

så anstrengt. DBrtil kommer at de aller fleste geologiske oppdra:g må utføres i den snøbare årstid. En har derfor måttet be vegsjefene hver vår sende inn en prioritert liste over oppdragene i vedkom­

mende fylke, slik at geologene

kan få sette opp et tidsbespar­

ende reiseprogram. Denne ordnin­

gen er imidleritid till stor ulempe for de mange tunnelanlegg som burde følges opp av geologene.

Det kan etter dette høres ut som om geologene bare avbeider i sommertiden. I virkeligheten går hele vinteren med til rapportskri­

ving, undersøkelse av innsendte prøver av fjell og grus og forbe­

redelse til de kommende oppdrag.

Arbeidsoppgavene fordeler seg på alle trinn fra planlegging til vedlikehold av veger. Det er i mange tilfolle viktig at geologiske vurderinger blir trukket inn ved valg av veglinjer. Her er det ikke bare nødvendig med undersøkel­

ser av tunneltraceer og rasfarlige partier på de for.skjellige linjea,1- ternativene. Det er like viktig, og har like stor økonomisk betyd­

ning å få kartlagt matedalfore­

komstene før valg av vegtrace blir foretatt.

(29)

Il. Undersøkelse av vegmaterial­

i

orekomster.

Trafikken på våre veger har etter hvert fått et så stort om­

fang at en er blitt klar over den betydning steinmaterialenes hold­

barhet har for vegenes kvalitet.

Enkelte steder kan en ha gjort smentelige erfaringer på grunn av at steinene i vegens bærelag har forvitret og ,smuldret opp slik at en etter hvert har fått telehivin­

ger.

Andre steder kan en ha erfa­

ringer for at vegdekker er slitt ned på relativt kort tid på grunn av svakt og .Jite slitesterkt stein­

mater.iale. En er derved blitt klar over at det er stor forskjell på bergartenes slitestyrke og hold­

barhet.

Nå vil det ta svært lang tid å få kunnskaper om disse forhold alene ved å erfare hvorledes de forskjellige materiwler oppfører seg på vegen. For å få en rask undersøkeise av de forskjellige bergarters slitestyrke, er en hen­

vist til å bruke prøvemetoder som skal etterligne den påkjenning som steinmaterialet bl.ir utsatt for på vegen.

En rekke forskjellige prøveme­

toder er i bruk i de forskjellige land. Ved Veglabomtoriet har en va:lgt å bruke den svenske fa1'1- prøvemetoden.

Etter denne metoden blir ca.

500 g 8-11 mm (eller 11-16 mm) singel eller pukk anbrakt i

en morter som oventil lukkes med et stempel. Mater1alet i morteren blir så utsatt for påkjenThinger ved at et 14 kg's lodd faller 20 ganger ned på stempelet fra en høyde på 25 cm. Nedknusningen av materialet finnes så ved sik­

ting og veiing. Ut fra denne prø­

vemetoden kan så et såkalt sprø­

hetstan bestemmes.

Materialets slitestyrke blir så bedømt ved at en vurderer sprø­

hetstall, materialets mornform og den mineralog.iske undersøkelse.

Da det er en bergarts minera-linn­

hold og struktur som bestemmer dens slitestyrke, kan den minera­

logiske undersøkelsen supplere fallprøveresultatene. Den minera­

log.iske undersøkelse gir også be­

skjed om et materiafos forvit­

ringsbestandighet. Dessuten tar den mineralogiske undersøkelsen sikte på å bestemme mineraler som er skadelige for asfalt og betong.

Den mineralogiske undersøkelse blfr utført ved hjelp av mikro­

skop fordi de enkelte mineraler som en bergart består av, er så små at en som regel er avhengig av å få dem forstørret for å kunne bestemme dem.

Til bestemmelse av mineralene bruker en et polarisasjonsmikro­

skop. En kan mikroskoperie berg­

artspulver utblandet i en immer­

sjonsolje, men flest opplysninger får en dersom en lager tynnslip av bergarten en vil undersøke. En utsaget steinskive blir lagt på et

(30)

objektglass og sli,pt ned til en tykkelse av 0,03 mm slik at den bl.fr gjennomsiktig.

Når. prøvene fra en forekomst har gitt positive resultater, kan en gå igang med en grundigere undersøke1se av forekomsten. Sær­

lig er dette viktig dersom en skal gå igang med stordrift. Denne undersøkelsen går ut på å kart­

legge variasjonen av kvaliteten i forekomsten. På den måten kan de forskjellige typene bergart dis­

poneres til de formål de er best eg-net.

Ill. Kartlegging av vegmaterial­

forekomster.

Etter hvert har en fått erfa­

ring for ,at de fleste av de berg­

arter som er utbredt i fjellgrun­

nen er for sprø og Iite slitesterke til at de kan tåle påkjenningen i dekket på veger med tung og rask trafikk.

Det er derfor blitt et veldig be­

hov for å finne forekomster av vegdekkematerialer med tilstrek­

kelig slitestyrke. Da disse fore­

komster ,er forholdsvis små og ligger spredt utover landet, ville det være en uoverkommelig opp­

gave for to geologer å lete frem forekomster ettersom behovene meldte seg. Nå finnes det heldig­

vis et stort materiale av geologi­

ske kart og beskrivelser som er utfø�t av mange geologer i løpet av de siste hundre år. Særlig er det material,e Norges Geologiske Undersøkelse har trykt eller sit-

Fig. 1.

Fallapparat til bestemmelse av stein­

materialenes sprøhet.

«Fallapparat" used for finding the mechanical strength of aggregates.

ter inne med til stor hjelp ved oppletingen av materialforekom­

ster. Fordi den geologiske kart­

legging av landet er en stor ar­

beidsoppgave, og fordi denne in­

stitusjons kapasitet er forholds­

vis ·liten, er det enda store områ­

der som ikke er geologisk kart­

lagt.

I disse områdene har en få hol­

depunkter når en skal søke etter brukbare fjellforekomster. Visse typer grusavsetninger, derimot, forekommer lovmessig og kan der-

(31)

for letes opp på en relativt enkel måte. Dette ,skal ikke omtales nærmere, da det nylig er behand­

let av geolog Jøsang i en artik­

kel i Norsk Vegtidskrift.

I de senere år er det kommet nye krav til steinmaterialet som skal •brukes 1 slitedekker. På grunn av trafikksikkerheten øn­

sker vegbyggerne nå �ys stein for å bedre sikten langs vegen i skum­

ring eller mørke. Dessuten ønsker en stein som beholder sin ruhet tross slitasje, slik at vegdekkene blir sikre å kjøre på.

Særlig har en forsøkt å kart­

legge mulighetene for å skaffe hvit stein til vegdekker. En rekke bergarter fm mange forskjellige forekomster er undersøkt med henblikk på dette, men uten at en ennå kan si at problemet er løst.

I mange områder av vårt land er det mangel på grusmaterialer også til bærelag og til betong. I disse strøkene veier transportut­

giftene tungt på an-leggsbudsjet­

tene. Dersom en på et tidligere tidspunkt itadde kunnet planlegge utnyttelsen av de i området til­

gjengelige materialer, v.ille en ha kunnet spare store beløp.

Som en .begynnelse på en slik materialoversikt for hele landet, har en under uta�beidelse over­

siktskarter over materia:lforekom­

stene i de forskjellige fylker. Be­

liggenhet og kvalitet av de fore­

komster som i tidens løp er un­

dersøkt av Veglaboratoriet blir avmerket på kart€r. I tillegg av-

merkes de forekomster en har kjennska:p til fra geologiske kart og skisser, opplysninger fra geo­

loger ,og andre, samt fra befarin­

ger. Dette arbeidet har vært van­

skeliggjort på grunn av at steds­

angivelsene på de prøver som er undersøkt oft,est har vært man­

gelfulle. Dessuten mangler en som regel opplysninger om forekom­

stenes størrelse.

Det er vårt håp at vegkonto­

rene ·i de forskjellige fylker, når de får tilsendt oversikten for sitt fylke, vil foreta de nødvendige rettelser og ,suppleringer, og at Veglaboratoriet får anledning til å kopiere disse forandringene.

IV. Undersøkelse av rasfarlig fjell.

Vår ville natur med trange da­

ler og bratte fjellskrenter er blitt til ved at elver og isbreer har gravet seg ned i de svakeste par­

tiene ·i fjeUgrunnen. Nettopp fordi våre fjell de fleste steder har vært så solid, er dalsidene blitt så steile. Opprinnelig har sikkert selv de bratteste partier vært stabile.

Berggrunnen er imidlertid så å si alltid gjennomsatt av svakhets­

plan som lett kan utvikle seg til sprekker. I <løpet av århundreder og årtusener arbeider forvitringen jevnt og sikkert. Vannet siver ned i fjellet og omdanner og lø­

ser opp mineralene i de svakeste partiene. Vannet nær dagoverfla­

ten fryser og tiner og sprekker åpner seg. Frostsprengningen får nå bedre tak, og sprekkene utvi-

(32)

der seg. Etter hvert hjelper røt­

ter og løsmasser til med å kile ut deler av fjellet. Mange steder kan sprekkene i fjellet ha en så uheldig retning at fjellpartier blir ustabile. En impu-ls vil da være nok til at fjellpartiet kommer på glid.

En kjenner til hundrevis av slike ras og steinskred i løpet av de siste par hundre år. Noen av dem har ført til store katastrofer med tap av mange menneskeliv.

Disse rasene og fjel•lskredene har en tendens til å inntrefrfe pe­

riodevis. Etter en statistikk inn­

treffer halvparten av alle stein­

sprang og ras � april og oktober/

november.

Statistikken viser videre at det i 40-års perioden 1720-1760 inn­

traff ni ganger så mange ras som i den følgende 40-års perioden.

Den store forskjell på klimaet i disse periodene tyder på at utløs­

ningen av rasene må ha en kli-

Fig. 2.

Slipe- og poleringsmaskiner for fremstilling av tynnslip til mikroskopisk undersøkelse av bergarter.

Lapping machines used for preparing thin rock sections.

(33)

matisk årsak. Den første perio­

den var meget kald og fuktig, menB perioden 1760-1800 var svært varm og tørr. Når rasene inntreffer i fuktige perioder må det bety at de blir utløst av det trykket som vannet i sprekker og porer utøver.

Dersom vannet fyller en sprekk på 10 m's dy.bde, vi:l trykket ne­

derst være 10 tonn/m2 Da dette trykket bare er avhengig av av­

standen opp til ;vannoverflaten fol'står en ·at det ikke trenges store vannmasser for å bygge opp et slikt trykk. Det eneste som kreves er ,at det er fri passasje for vannet fra overflaten og ned­

over, og at sprekken er tett ne­

derst.

Det er vanntrykk bygd opp på denne måten som sannsynligvis er ansviarlige for ut·løsningen av ras i på forhånd ustabile fjell­

partier.

Fordi forholdene omkring fjell­

ra,s er så lite undersøkt, er en vurdering a,y rasfaren svært van­

skelig. Derfor er det viktig å foreta en samvittighetsfull under­

søkelse av de forhold som kan ha betydnmg for vurderingen.

En må samle opplysninger om rashyppigheten på stedet. Videre må en undersøke sprekkene, hvil­

ken retning de har og bedømme det materiale de er fylt med. En vil da som oftest kunne finne ut om fjellpartiet er i bevegelse.

En ·slik ibevegel1Se vil en få nøy­

aktige opplysninger ·om ved å sette inn målebolter i fjellet og måle

boltenes plassering i forhold Ul hverandre. Oppdager en at sprek­

ken er under stadig økende grad av utvidelse, er ,rasfaren akutt.

Raset vil ofte bli varslet ved at det faller ned mindre stein fra fjellet nær sprekkene som avdeler partiet.

Dersom ras truer bebyggelse eller steder der det stadig ferdes folk, må fjellpartiet sikres. Det kan ,skje ved nedsprengning av det farlige partiet, ved støping av støtte eller ved fastbolting.

De aller fleste av våre rasfar­

lige partier nøy,er seg sjelden med å rase fra seg en gang. Det van­

ligste er at blokker og stein raser ned til stadighet. Dis,se part,iene er det som betyr den største fare for trafikant·ene og som volder de største vanskeligheter for vedlike­

holdet. Ettersom trafikken øker, vil også ulykkesfrekvensen øke.

For-di vi har så lange streknin­

ger med rasfare her i landet, vil det være en uoverkommelig opp­

gave å ,sikre eHer å legge om ve­

gene på alle partier. Det er imid­

lertid viktig at vurderingen av rasfare blir trukket sterkere inn i bildet ved p1anleggingen av nye veger. I mange tilfelle har en ikke noe rassikkert linjevalg. I slike tilfeUe er det svært viktig at ras­

farlige partier blir sprengt ned før ;vegen ,blir bygd.

Ved bygging eller utvidelse av v,eger skaper en ofte nye rasfar­

lige partier ved at støtten for overforliggende partier fjernes, el­

ler ved at en kommer inn i opp-

(34)

sprukket eller oppknust fjell. På den måten kan det dannes partier som kan bli vanskelig å sikre fordi det kan bli store masser å fjerne for at partiet igjen skal bli stabilt. For kostnadsovers-la­

get er det viktig at partiet blir undersøkt, silik at overmassene kan beregnes.

Undersøkelser av fjellfundamen­

ter for bygninger, brutårn og lig­

nende er nær beslektet med un­

dersøkelsene av rasfare. De fleste norske bergarter er mere enn so­

lide nok til å tåle belastningen fra byggverk. Annerledes stiller det seg imidlertid når konstruk­

sjonene skal plaseres nær fjell­

skråninger eller fjellskrenter. I slike tilfelle må en forsikre seg om at fjellpartiet ikke er gjen­

nomsatt av sprekker som vil få fundamentet til å gli ut når det blir belastet.

V. Undersøkelser av tunnel­

prosjekter.

Den sterke utvikling av spreng­

ningsteknikken i de senere år har gjort det mulig å løse vegtrace­

problemer på en enkel og økono­

misk forsvarlig måte. Ved å legge vegen i tunnel kan en ·oppnå å forkorte veglinjene, bedre linjefø­

ringen, unngå rasfare og å min­

ske vedlikeholdet.

Sett .i relasjon til fjellet i mange 1and i Europa, er fjellet her i lan­

det solid og godt tunnelfjell. Van­

skeligheter med løst fjell og lekk­

asje som krever sikringstiltak un­

der drift, er forholdsvis sjeldne.

Men likevel kan fjellet by på mange overraskelser som krever kostbare permanente sikringstil­

tak.

Etter forrige krig begynte det derfor etter hvert å komme krav om geologiske forundersøkelser ved anlegg i fjell. Disse undersø­

kelser skulle utrede de vanskelig­

heter fjellet kunne by på, og for­

utsi om og hvorledes vanskelig­

hetene kunne unngås.

Slike opplysninger er stadig blitt ,viktigere fordi de moderne driftsmetoder fører til at stans

Fig. S.

Polarisasjonsmikroskopet brukes til bestemmelse av bergarters struktitr

og mineralsammensetning.

The structure and mineralogy of rocks are determined by examin·ing thin sections of the material in a

polarizing microscope.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

SHT skriver at flere hendelser i tunnelen disse årene har likhetstrekk med brannen i 2011, men at Statens Vegvesen «ikke har et sikkerhetsstyringssystem som har ivare-

ber i år kom «Ivar». Vi vet at den neste ekstremværgjesten blir en kvinne. Hun kommer nok, men det hadde vært fint om hun utsetter besøket til etter jul. Skulle hun derimot komme

Jeg kan også være åndsfraværende til frokost eller på kvelden etter ei ulykke, sier Bang.. tar

– Siden jeg hadde en kjæreste som også ville jobbe i Norge, valgte jeg Statens vegvesen, siden jeg antok det var lettere for ham å finne jobb i Dram- mensområdet, sier Teresa..

Alt kan ikke være like viktig arnt-ivar weum er seksjonssjef i Statens vegvesen Region øst og har arbeidet med store vegplanproses- ser i bl.a Stavanger, Kristiansand, Bergen

1) – Jeg ønsker meg en urørt fjord og dermed foretrekker jeg en tunnel uansett hvor den måtte komme. En stor bro kan også være både estetisk og framtidsrettet, men skal en

s iden TBM-teknologien er forbe- dret og utviklet kraftig bare de siste ti årene, og fullprofilboring nå blir brukt mer og mer til å bygge veg- tunneler i utlandet, bør tiden

foRBiLDER: Gjennom avtalen med Terje Moe Gustavsen og Statens vegvesen forplikter Kjetil Siem (t.v.) og Fotballforbundet seg blant annet til å jobbe for at de største

Selv om Jernbaneverket skal bygge flere tunneler med TBM står det igjen å se om Statens vegvesen også på nytt vil bruke denne metoden, noe de absolutt bør

– Skal vi få et samarbeid til å fungere må vi rett og slett bli bedre til å snakke sammen, sier Jan Gunnar Teigen, som for noen år siden ledet et forsknings- prosjekt i

– Vegen og vi har vært en viktig kanal for Statens vegvesen gjennom mange år.. Nå opplever vi at flere og flere bru- kere forventer at vår kommunikasjon med dem skal skje

Jeg er positiv til mer fleksibel bruk av arbeidstid, men skal det ha noen virkning, må mange arbeidsplasser gjøre det samme, det hjelper ikke at bare Statens vegvesen gjør

Bevisstheten er særlig utbredt blant virksomheter som har tatt kontakt med Språkrådet for råd om anskaffelse og bruk av språkteknologiske løsninger (merk at basen av virksomheter

[r]

Selv om en i Norge, hvor en bruker enklere undersøkelsesmetoder, ikke kan oppnå slike besparelser, må en kunne gå ut fra at elet bare ved hjelp av

For at en dyptgående økonomisk vurdering skal bli nøyaktig, bør elet i denne post være inkludert ikke bare ele uttellinger som finner sted i det øyeblikk vegen

Det skal imidlertid ikke store oppfyllinger til før setningene øker slik at det øvre Jag slites over.. Skal vegen legges med rimelig kurvatur og et bærelag som kan

Gjenbruksasfalt (Gja), se kap. 651, er også aktuelt som bærelag. Av anleggstekniske årsaker kan det være ønskelig å la bærelag fungere som foreløpig dekke en kort periode.

Et sted kan Statens vegvesen ha lagt nytt bærelag med ny asfalt oppå, et annet sted kan det være reasfaltering, lapping av de verste partiene eller oppretting av vegskul- der

både Statens vegvesen, leger i ulykkesanalysegruppene og Statens havarikommisjon for transport mener at alle som dør i trafikken bør obduseres.. rettsmedisiner arne

net som stortinget har bestilt. Vi er inne i en effektiviseringsprosess i dag som vil bidra til enda bedre bruk av våre ressurser. bekjempet investeringsløft med påstander om

loKAldeMoKrAtI VIKtIg. –Disse forhol- dene vet norske veimyndigheter alt om. Alle store veiprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom behandlingen av Nasjonal Trans- portplan.

saVNer FYlkesVeGer. –Jeg ser klart behovet for større og mer robuste kommuner, men vi må for all del unngå endringer som må gjøres om etterpå. Jeg håpe den nye Regjeringen