• No results found

3.10 Utstyrsgamut

4.1.2 Java3D

Java3D er et grensesnitt (API) for å visualisere og skape et sofistikert og interaktivt tredimensjonalt grafikk og lydsystem. Det er en standard utvidelse til Java 2 JDK (Java Developement Kit). Grensesnittet tilbyr et sett med høynivå byggestener for å lage og å manipulere 3D geometri og strukturer for å rendre dette. Java3D kan brukes i både applikasjoner og applets.

En Java3D applikasjon (eller applet) lager og manipulerer 3D objekter og plasserer disse i en scenegraf struktur. Denne scenegrafen er bygget som et tre (DAG) og den beskriver fullstendig innholdet av et virtuelt univers og hvordan dette skal rendres.1 Siden Java3D er i stand til å håndtere komplekse og prosessorkrevende scener skulle man tro at hastighet ville være et problem fordi Java blir interpretert via JVM. Dette er (til en viss grad) ikke tilfellet da Java3D igjen bruker eksisterende hardware ak- selerasjon gjennom andre lavnivå API kall til feks. OpenGL eller Direct3D. I tillegg finnes det funksjoner for optimalisering av scenegrafer dersom dette skulle være nød- vendig eller situasjonen krever det. Dersom verken OpenGL eller Direct3D er støttet av hardware, vil den nødvendige beregningen foregå via software, noe som vil sette en betydelig lavere grense for kompleksiteten til en scene.

Java3D er i skrivende stund bare tilgjengelig for Windows i distribusjon fra Sun. Det finnes derimot en distribusjon for Linux laget/portet av Blackdown. Denne distribusjo- nen virker noe ustabil da den uten forvarsel avslutter en brukers session i X.2

Oppbygning av en scenegraf i Java3D

For å bygge en komplett scenegraf i Java3D er man nødt til å ha visse basisnoder tilst- ede i scenegrafen. Dette gjelder “view branch” delen. Den delen som beskriver hvordan og hvorfra scenen skal rendres i det virtuelle universet. Den andre delen består av noder som beskriver hvordan scenen skal se ut; hvilke objekter som henger sammen, hvor- dan de henger sammen og hvordan de påvirkes av hverandre, rotasjoner ol. Det finnes mange forskjellige typer noder. Noen er synlige og andre er usynlige. De usynlige n- odene er der for å styre og kontrollere oppførselen til de synlige.

1Scenegrafen vil mange ganger se ut som en DAG (Directe Acyclic Graph, se terminologiliste). Dette er fordi noder ofte vil ha referanser til andre noder, men det vil fortsatt være et tre siden det ikke er snakk noen mor-barn releasjon mellom nodenen.

2NB: Dette er ut fra vår egen erfaring og prøving, og vi har ikke funnet noe dokumentasjon fra verken BlackDown eller andre om at dette er et generelt problem. Versjonen vi henviser til av Java3D fra BlackDown (1.3 beta1) er tross alt en beta, så det er mulig dette bare er et midlertidlig problem.

Ved å sette sammen og kombinere forskjellige noder vil man til slutt danne et virtuelt univers. I grafen er det bare bladnodene som vil være synlige. Noen av noden er:

VirtualUniverse

En VirtualUniverse node er en top-nivå container for alle scene grafer. Den består av et sett med Locale noder. En applikasjon eller applet kan ha flere VirtualUni- verse noder, men de fleste trenger bare en.

Locale

En Locale node definerer en posisjon i en VirtualUniverse node, og fremstår som en container for en samling av BranchGroup subgrafer (branch graphs), ved denne posisjonen.

BranchGroup

Denne noden fremstår som en peker til roten av en scene graph branch; Branch- Group noder er de eneste nodene som kan legges inn under en Locale nodes sett med noder.

ViewPlatform

En ViewPlatform node kontrollerer posisjonen, orientasjonen og størrelsen til en Viewer node. Det er til denne noden (ViewPlatform) i scene grafen en View node refererer.

Viewer

Denne type node inneholder all informasjon som beskriver den fysiske og og virtuelle "tilværelsen" i et Java 3D univers.

View

En View inneholder alle parametre som trengs for å rendre en 3 dimensjonal scene fra en bestemt posisjon.

TransformGroup

Spesifiserer en enkeltstående spatial transformasjon, via en Transform3D node, som kan posisjonere, orientere og skalere alle dens barn.

Transform3D

Brukes til å utføre translasjoner, rotasjoner, skaleringer og klippe effekter.

Geometry

Denne noden er abstrakt og spesifiserer geometriinformasjonen som en Shape3D node behøver.

Shape3D

Shape3D (blad)noden spesifiserer alle geometriske objekter. Den inneholder en liste av en eller flere Geometry komponent noder og en Appearance node. Ge- ometry nodene definerer Shape3D nodens geometriske data.

Appearance

En node som spesifiserer informasjon som farge, materiale, tekstur osv.

Noder som arver fra Shape3D og Geometry er bla. de som danner de visuelle objektene, feks. en kube eller en kule eller andre mer komplekse objekter. Disse kan så settes sammen vha. en BranchGroup node slik at kuben og kulen logisk sett vil bli ett objekt (selv om de i virkeligheten er to adskilte objekter). På denne måten kan man styre begge objektene som ett. For at man skal kunne gjøre transformasjoner (skalering, rotasjon, forflytting osv), er man også nødt til å lage en TransformGroup node som kobles til (i dette tilfellet) den aktuelle BranchGroupen. Både BranchGroup-, og TransformGroup nodene er eksempler på usynlige noder. Videre kan man fra denne TransformGroupen lage en referanse til en Transform3D node som beskriver hvordan en evt. rotasjon vil bli utført på det aktuelle subtreet.

Figuren nedenfor viser hvordan flere enkle Shape3D(S) noder kan kobles sammen via TransformGroup(TG) noder og en BranchGroup(BG) node. Resultatet av dette treet vil kunne være en kube bygget opp av 6 vegger.

Figur 4.1: Eksempel på et BranchGroup subtre.

Dersom man vil forandre på utseende til et visuelt objekt, kan man gjøre det ved å legge inn en referanse fra den aktuelle noden til en Appearance node. Denne inneholder informasjon om hvordan objektet skal rendres.

Siden scenegrafen er bygget med en trestruktur, vil det til enhver tid bare finnes en vei (scenegraf path) fra rot og til en bladnode. Denne veien beskriver i helhet hvor- dan bladnoden vil se ut, oppføre seg osv. Under rendring traverseres treet fra rot til bladnodene og på denne veien vil all nødvendig informasjon om enkeltnoder eller sub- trær være beskrevet. Hvordan treet traverseres bestemmes av Java3D, bortsett fra om man bruker visse typer noder som legger begrensninger på rekkefølgen.

I tillegg til å bygge den delen av grafen som beskriver hvordan objektene henger sam- men og hvordan de oppfører seg(“content branch”), er man også nødt til å lage en “view branch”. Disse to subtrærne kobles så sammen via en Locale node. Et knutepunkt eller holdepunkt i den virtuelle verden, som siden kobles til en “Virtual Universe” node.

Figuren nedenfor viser hvordan et “Virtual Universe” i Java3D kan se ut. Her er både

“content branch” og “view branch” tatt med:

Figur 4.2: Eksempel på et “virtuelt univers”.