• No results found

Høring - Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Høring - Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi"

Copied!
2
0
0

Fulltekst

(1)

UTKAST

Forskrift om forsøk med å gi kommunen ansvar for å

arrangere tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet med hjemmel i arbeidsmarkedsloven § 12 og § 13, folketrygdloven § 25-13 og arbeidsmiljøloven § 14-9.

§ 1 Formål

Forsøket skal gi grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper med statlig eller kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid, og om en overføring til kommunene potensielt vil kunne gi et tilbud om tilrettelagt arbeid som er kvalitativt bedre enn i dag. Videre skal forsøket gi grunnlag for å vurdere om en overføring kan gi tilbud til flere enn i dag, gitt den samme ressursinnsatsen.

§ 2 Virkeområde og finansiering

**** kommune deltar i forsøket [forsøkskommunene settes inn når de er valgt]. Forsøkskommunene vil motta et tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som benyttes til finansieringen av forsøket.

§ 3 Målgruppe

Personer som mottar full uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12, og som ikke allerede har blitt tildelt varig tilrettelagt arbeid etter forskrift 11. desember 2015 nr.1598, kan tas inn som deltakere i forsøket.

Som hovedregel bør personer som er under 30 år ved oppstart, eller mottar uføretrygd etter reglene om ung ufør jf. folketrygdloven § 12-13 prioriteres.

Den enkelte forsøkskommunen bestemmer innenfor rammene i denne forskriften hvem som skal tas inn i forsøket.

§ 4 Innhold

Deltakerne i forsøket skal tilbys tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deltakerens arbeidsevne. Tilbudet om tilrettelagt arbeid kan kombineres med annen aktivitet, som for eksempel opplæring.

§ 5 Inntektsgrense ved reduksjon av uføretrygden for deltakere i forsøket

Deltakere i forsøket skal få fastsatt en inntektsgrense, se folketrygdloven § 12-14 første ledd, som svarer til 100 prosent av grunnbeløpet per kalenderår.

§ 6 Utvidet adgang til midlertidig ansettelse

Deltakeren skal ansettes som arbeidstaker i virksomheten. Deltakeren kan ansettes midlertidig i heltids- eller deltidsstilling jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 nr. 1 bokstav d i

forsøksperioden.

(2)

Arbeidstakeren mottar uføretrygd, og det er derfor ikke krav til at arbeidsgiveren skal utbetale lønn. Dette er likevel ikke til hinder for at det i en tariffavtale, arbeidsavtalen eller annen avtale kan avtales at det skal utbetales en bonuslønn på inntil 1G.

§ 7 Avgjørelsesmyndighet, organisering anvisning mv.

Den enkelte forsøkskommunen bestemmer hvordan forsøket skal organiseres, størrelsen på eventuelle tilskudd til tiltaksarrangører, og hvordan anvisning og utbetaling i forbindelse med førsøket skal skje.

Forsøkskommunene skal rapportere til Arbeids- og velferdsdirektoratet på bruk av midlene.

§ 8 Forsøksperiode

Forsøket varer i tre år.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

I mitt arbeid med mennesker med lettere psykisk utviklingshemning ser jeg at det kan være vanskelig å få ordinært arbeid eller komme ut i tilrettelagt arbeid.. Hver tirsdag er jeg med

Problemstillingen er føl- gende: Hvorfor blir arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTAO) lite anvendt overfor personer med

Disse medlemmer legger også til grunn at en kombinasjon av ordinær ansettelse, ordinær lønn og tidsubestemt varighet innen en skjermet sek- tor som i tiltaket Tilrettelagt arbeid

Også her vil vi dermed få en positiv sirkeleffekt som kan være med på å øke verdien av overgangen til ordinært arbeid i forhold til VTA... 7.1.2.3  Ikke-­‐suksess  

Status og lønn blir dermed sett på som de overordnede flaskehalsene for at varig tilrettelagt arbeid skal være en attraktiv sysselsettingsordning for uførepensjonister som

Utviklingen i antall plasser i varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 51 51. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 47 47. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 89 89. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 14 14. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 14 14. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 49 49. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 94 94. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 109 109. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 90 90. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 86 86. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 56 56. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet Varig vernet arbeid (VVA). Tilrettelagt

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet Varig vernet arbeid (VVA). Tilrettelagt

Riksantikvarens kommunestrategi skal bidra til å styrke kommunene i deres arbeid med å ivareta kulturminner som ressurs for kunnskap, opplevelse, bruk og

Arbeidsmarkedstiltak NAV Bør ikke overføres i sin helhet, vurdere varig tilrettelagt arbeid/15 000–20 000 Psykisk helsevern Helseforetakene Bør ikke

For å gi kommunene noe mer konkrete vilkår innenfor forsøket foreslår departementet derfor at unge uføretrygdede under 30 år og personer som mottar uføretrygd etter reglene om

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet Varig vernet arbeid (VVA). Tilrettelagt