• No results found

Tiltaksmetoder for nedbrytning av DDT i forurensede sedimenter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tiltaksmetoder for nedbrytning av DDT i forurensede sedimenter"

Copied!
29
0
0

Fulltekst

(1)

! " # " ! $ %& '

( )'

* * *

(2)
(3)

$ + $ , - . . /

+ 0- . . /

1 1 ) 2

3

! " # " 4 %& , 5! $ %& ' 4 %& , 5

%' ,

/ 6 . /

! "" ! " #$% & '

"

& '

"" & (

#$% )*+) ' ' ,-)*.)

+++*.)/

#$% )*0) ' ' 1.,),-)*.)

+++*.)/

7

2 ""& 3' " " 4 "

% 3 " $

$ & ' 5&

! ! # )' ,

6 &

! 3 ! !

& 6

3

$ ' ' &

8 9 3 3 ' : () ,

4, 3 5! ) , 4 ) 5 3 4 ) 5

, 9 9 3 , 9 3 3

8 , , ) ! ; 3 , 9

! 3 < ) 9 ,

3 9 =1; °> 3 3 3 °> 3 3

3 ? 9 3 3 , 3 ,' 9

3 8 = @ , 9 , 3 ) ) 3

) 8 9 , <3 '

4 3 3 5 ' 3 ) 9

$ ' '

3() 4 5 ) , 3 3@ @, ,

* , 1@ * * , , *

, @ ! * A * * ! , @ 3 ,

@ * , @ $ 3 3 °> , 3 * = 1 ; °> + @

0 3 , * * 3 3@ , * # 3

, 4 1 3@ 3 5 3@ , 0

$ B C ) BC ) @

%' ,

(4)

%

+ 9 3 3 )' ? )

9 ,' ) 9

D )' ! %' ) 3 ,

' 3 A 3 D )' , %

3 ! %+ ! ) , , 3 9

3 C ) 3 = ,

3 , & ; 3 C ) ) ' ( )'

' 3 ' 1 3 D )'

(5)

% .

A =

; 8 ' , 7

3.1 DDT-forurenset sediment ...7

3.2 Tilsetningsmaterialer ...8

3.3 Biopiles ...10

3.4 In-situ nedbrytning på land – behandling av strandsone ...12

3.5 In-situ behandlingstiltak av sediment i vann ...13

3.6 Oppstart, prøvetaking og DDT-analyser...14

3.7 Pilotskalastudie for vurdering av temperatur og oksygenforhold...14

3.7.1 Rankeforsøk med tilsetning av graskutt...14

3.7.2 Batchforsøk med tilsetning av organisk materiale...16

. 3 7 4.1 Biopiles – ex situ behandling...17

4.2 In-situ behandling av sediment på land ...20

4.3 In-situ behandling av sediment i vann ...21

4.4 Pilotskala studie av temperatur og anaerobe forhold...22

= 3 ) 3 ) =

7

(6)

. ! " # $% &''(

$

8 9 3 # ()

, 4 5 4, 3 5! ) 4 9 5 ,

) 3 3 '

, 9 9 3 , 9 3 3

A , 4

5 9 3 9 3 , A

, 3

3 9 3 ' 3 3 3

) 3 '

4 3 , 5 8 3

3 ' 3 9

3 3 ) 3 9 3 '

8 ' ) ' @ = , A

, ' 1 ) ! 3

1 ) 9 A 4 ;5 9

1 9 3 ,

3 ) , 9 ' : ' 1

9 9 1 9

+ # ) , ! 3 ' ! ; 3 , !

3 9 3 ,

8 9 , <3 '

4 3 3 5 ' 3 ) 9

' 9 3 ' ! ! 3 9

) 3 ) ' 3 ' ,

, 9 ) 3 9 9

< ) 9 , 3 9 =1; °>

3 3 3 °> 3 3 3

? 9 3 3 , 3 ,' 9 3

% , 9 9 , 3 9

3 3 9 ! ) 9 9 3 ,

3 3 9 ! ,' 8 = @

, 9 , 3 ) ) 3 )

8 , , 4 3 @ /°> 5 3 ' ) ! ;

3 , 9

$ 3 ) ' 3 ,

, 1 3 -

1 , 9 ,) !

3 ' 3

1 ) , 9 & +

() , 3 9 ,

3 3 ) )

(7)

&

3 3 7 E 7 A

3 9 &

) 3 /

3 1 ! 1 & 9 ,

1 ,

3 3 1 4 & ' 7 5 9 '

9 ) , 4%& ! $! 5 ' 1

3 ) )

9 ! 1 , )

& ,' 3 3 9 1 3 ) 9 '

' 9 4 9 9 ' F A1 5 9

,3 '

9 3 3 1 & , ! 3 1 9 9

3 ' 9 ) %' ) , ,' 1 9 ,

, 3 3 3 %' ) ! 9 ,'

3 @ , 9 & C '

) 3 , %' ) 9 = 1 )

B 4# 9 ! =5! 9 3 ; 9

3

8 , 3 4 3 5 8

, 9 , A 9 9 &

3 3 4G 1 G 3 5! , 9 3 1

, 3 3 , 3 3

# 8 4H 3 @ ! /5 $

+ ) 3 ' 1 ,

4 ;5

C ) 9 , & 9 3 9 3

) 9 ) ' 3 9 1

C9 3 , 9

3 )

(8)

! " # $% &''(

+ 3 4$ ! 7: H 3 ! /: 5

C H

Cl Cl

C Cl

Cl H DDD

C Cl

Cl

C Cl

Cl DDE

C Cl

Cl

Cl C H DDMU

C Cl

Cl

C H

H DDNU

C H

Cl Cl

C Cl Cl

Cl DDT

C H

Cl Cl

C Cl H

H DDMS

C H

Cl Cl

C

H H OH DDOH

C Cl

Cl

O DCB

C H

Cl Cl

OH DBH

C H

Cl Cl

H DDM

C H

Cl Cl

C H

H H DDNS

C H

Cl Cl

OH C O DDA

ring dechlorination

ring opening

(9)

) * + #

, 9 ) -

• E , 3 , 3

• # ) 9 : , 3

• 3 ! )

) 3 ) 9

3 %' ) 4%' ! /5 9

) 9 1 3 %' ) 3 3

) ! 1 3 D )'

9 3 1 3 3 9

3 ' 3

) $ , , - .

+

1 3 D )' 4 ' ' " ! D 5 3

% 9 9 , ,' 1 ) $

D )' . ) 4 ! I J ! I J ! I J

! I J ! I J ! I 5 =; B % 4 ! .5 9 ,

% , 9

.

> D )' ! B ' 4 @, 5! :

@, E . ' @, = % '

, , ' , 9 3 K % %

, , ,' ' , ! 3 = K %

% ' 3 @, )

A @, . ) ) 1 ) !

, , B 4 L ;! !=5 ;; B 4 L ;! /! 5 A @, =

1 ) , , == B 4 L =! =!=5 = B 4 L =! ! =!.5

% , " 3 !=! , 9 3 K

, 9 3 B

9 9 1 3 %' ) 4%'

! /5! 9 3 ) '

1 ) 9 E ;!= B % 4 ! I J ! I J ! I

J ! I J ! I J ! I 5 4%' ! /5 $ 9

9 . '

B 9

) 9 & ! ' 9

%' ) 3 ) $ 3 # 9 9 ) 9 ,

) 1 %' ) ! 9

) 3 9 !

' 9 3 / 3 = #

3 , 3 ,

(10)

/ ! " # $% &''(

3 1 %' ) ) '

' A 9 %+ 3 )'

' )

Tabell 1. Startkonsentrasjonen i sediment fra de ulike batchene fra Ørsjøen, oppgitt i mg/kg TS. Prøvene er analysert for p,p’-DDT og nedbrytningsproduktene p,p’-DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDMU, p,p’-DDM og p,p’-DDOH.

% @, ! M1 # ! M1 # 8 ! M1 ! M1 ? " ! M1 ! M1

1 0,00 - 0,44 0,30 - 0,71 1,58 - 2,77 0,05 - 12,45 20,38 - 42,99 5,97 - 14,57 N 1 . 4 L =5

± 0,22 ± 0,12 0,51 ± 0,13 2,17 ± 0,38 5,03 ± 5,59 33,88 ± 7,63 11,04 ± 2,44 1 0,00 - 0,00 0,00 - 0,78 4,81 - 5,68 0,21 - 10,60 15,98 - 30,11 48,84 - 61,09

N= 4 L =5

± 0,00 ± 0,00 0,52 ± 0,32 5,43 ± 0,36 7,39 ± 4,25 25,05 ± 5,45 54,61 ± 5,50

) &

F 9 3 D

' 3 3 ' ! ' , ?

3 ' ) ! 3

3 4 , 3 ) 5 ! 3 3

4 3 5 C 3 , ; ) 9

<)

" 3 )' 3 9 3 , 3

A ' ) 9 ! 3 3 A

, 3 " 3 )'

, 9 & 3

? ! 4# !+ 5 % ?.! ,' , ) 8 3 , )

1) 3 3 ) , 9

3 3 3 ' ! & ) ! + ! , 9 9

, , D )' 4 # )@, O ! 5 ? )

3 ' 3 ? 1

, ? 9 3 ) 9 )

Tabell 2. Sammensetning av tilsetningsstoffene potetrev og myse.

(11)

C #

% % @ . K %! 9

@ =K %! @

@ ; K %! @

K %

# 3 7 E / K %!

9 @ ;K %! @

=K %! @ /1 K

% 4 > 5

' ! K 7! / K

" .! .!

. ! B = B

! B ; B

J 7!;. B %

$ 3 ". / B %

(12)

! " # $% &''(

C ! ! 3 3

# ! ! 3

) )

3 ' ; , @ = 3 , , 3 ;

, , ! ' ;

; 3 ,

, 3 ' -

; % , =- 9

% , - 9

(13)

, 3 ! 3 °>

, 3 ,3 )' 9

, 3 ' ' ,3 )' )

' 3 )

; A 1 3 4 5

. 1 3 ' ,3 )'

(14)

! " # $% &''(

= 9 ,3 )'

) / - . # 0 1 # +

% = 0 .; 0 ;= @ 4 0 0 ,5 , 3 !

3 °>

, - 4 ) 5

1 3 ,' 9 3 / @ # , ;

@ = @ 3 3

, - 4 ) 5

1 3 ,' 9 3 @ ? != E @

? 9 , = @ 3 3

+ ' , , 9 1 ) 4< @,

! .5 9 3 ' )

& 3 3 ! 3

) 9 ' ) '

) , )

(15)

+ ' 1 3 +

4 ) 5 4 ) 5

) 2 - . # + +

+ 9 3 ) 3

3 ' !=1 @ 4 /5 ,

3 ' 3 : @ °> 7 1 °> " B ,

9 3 ! 9 3 1

'

7 # ) 3 4 ) 5 + 3

'

(16)

. ! " # $% &''(

) ( 3 + , , - 0

A ) B D )' %' ) !

1 C9 3 9

%' ) ! C ) 3 =

4 ' 3 ) 3 =5!

3 3 ' 3 : =! = . 3 C9

3 ' ! ; 3

' ) , 3 9 3

+ 9 3 9 ' 9 3 3 3

9 ! 9 ' ,

$ 3 ! 4 ! I5 3 ! !

# ! # 8 ? " $ 3 ' 8 P Q

) 4 5 . +. + . 0

A ' ) 9 9 3 9 3 ' ,

9 , 9 3

9 9 9 3 ' P 3 9

' 3 9 3 ' ' P 3

& 9

3 ) ) ' 9 3 '

9 , ) 3 '

1 3 - 9 . 4,5 0 4 5 0 4 5 @ !

3 3 P 3 @ @ )

9 = @

; . 1 3 - 9 4,5 0 4 5 0 4 5 @ !

9 ! 3

3 4 > ! $ , # @,5 =! =! = ;= @

+ ! ; .! 9 = = @ A !

4C @ @, 5 ' ' ,

$ 3 ,3 3

3 3 3 9 A ' 9

) 9 )3 4 / R 15 / ' = 3 9

, 3 3 , !

(17)

/ F 3 ) 3 9

8 '

(18)

! " # $% &''(

? ) , = -= 4 3 5 F

, ( 3 P 3 ! , ' ! 3 '

3 ' ? ,

)

A @, 3 ' & 3 !

3 , 3 9 9 , & 9

" 3 < ) , '

4 7 5 9 , ) 3

? 3 9 ) ?

,

(19)

/ 6 .

% ) , ) 1 ,

) = ' @, E . @, '

@, 1 )

1 ) ! , , ) B % ;; B %

$ 4 5 ,' 4 5

3 3 )

) ) ' '

3 , 9 9! 3 9

) ' 3

/ $ 1 #

3 ! B %! , ,'

4 ;5 ) 3 E .

< ) 1 3 ! # # 8 ,' 9

) , , ! / ! B % ? " ! 1

, ) 9 = 1 B % % 3

) & 1 ,

< ) 9 , ' ! ! E .!

B % ' 1 )

;

1 ) . B %! ) 3 ; B

%! ' ) 9 9 3 ; ; 3 9

, ' 1 9 ' , ' ! 9 ,

3

1 9 , ' ; 3

, 9 A , ) = B %!

; ) ,' 9 3 = E B % ; 3

, $ 3 ! 3 ; B %! 3 ,

) ! ; E B %! 1

(20)

/ ! " # $% &''(

Tabell 3. Analyseresultatene av biopilebehandlingene vist som laveste (min) og høyeste (maks) verdier for de ulike prøvetakingstidspunktene, oppgitt som mg/kg TS.

,

' 3 ! M1 # ! M1 # 8 ! M1 ! M1 ? " ! M1 ! M1

% 0,00 - 0,44 0,30 - 0,71 1,58 - 2,77 0,05 - 12,45 20,38 - 42,99 5,97 - 14,57

E 3 ! 1 ! !; 1 ! !=. 1 ;! 7 ! = 1 !=; ; !. 1 . != ! 1 ! 7

E 3 ! 1 ! = ! ; 1 != ;! 1 ;!/; ! = 1 !. ;=! / 1 ; ! . !=7 1 !.7

E ; 3 ! 1 ! ! 1 ! ;!/ 1 .!== ! 1 ! / .7! ; 1 . !/; 7! . 1 !

E 3 ! 1 ! / ! 1 !/; ! 7 1 !; ;! / 1 =! . !7 1 .=!= =!7 1 !/

E 3 ! 1 ! ! 1 !== !. 1 !7/ ! ; 1 .!;7 ; !.. 1 ..!== 7!;; 1 7!.

E ; 3 ! 1 ! ! = 1 ! 7 ! / 1 ! ! 1 ! 7 = ! 1 = !/; !;; 1 7!7.

% ; 0,00 - 0,00 0,00 - 0,78 4,81 - 5,68 0,21 - 10,60 15,98 - 30,11 48,84 - 61,09

; E 3 ! 1 ! ! 1 ! =!/. 1 7! ; .!; 1 7! = ! 1 ==!; = !=/ 1 ;!=

; E 3 ! 1 ! ! 1 ! 7!= 1/! !7 1 ! = ! 1 ! ; ; !/. 1 ; !;

; E ; 3 ! 1 ! ! 1 ! /!7/ 1 !7; ! E ! / !7. 1 ! 7 ;.! 1 ;!7

. & -# + , , - . 7 $

# + . 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 5 10 15 20 25 30 35

DDT, DDD kons. [mg/kg]

0 5 10 15 20 25

DDMU,DDE, DDOH kons.[mg/kg]

p,p'-DDD p,p'-DDT p,p'-DDMU p,p'-DDE p,p'-DDOH

(21)

. ) # + , , - . 7 &

# + . + . 0

. / # + , , - . 8 # 9 2 (: 7 )

# + . 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 5 10 15 20 25

D D T, D D D k on s. [m g/ kg ]

0 5 10 15 20 25

D D M , D D E , D D O H , D D M U k on s. [m g/ kg ]

p,p'-DDD p,p'-DDT p,p'-DDMU p,p'-DDE p,p'-DDOH 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 5 10 15 20 25 30 35

D D T, D D D k on s. [m g/ kg ]

0 5 10 15 20 25

D D M , D D E , D D O H , D D M U k on s. [m g/ kg ]

p,p'-DDD p,p'-DDT p,p'-DDMU p,p'-DDE p,p'-DDOH

(22)

! " # $% &''(

/ & - . # +

3 ) , 9 . 3 = 3 )

, : ' 1 9 ! 3

1 ) % , ) 1

? " ' ! ; 3

Tabell 4. Analyseresultatene av biopilebehandlingene vist som laveste (min) og høyeste (maks) verdier for de ulike prøvetakingstidspunktene, oppgitt som mg/kg TS.

,

' 3 ! M1 # ! M1 # 8 ! M1 ! M1 ? " ! M1 ! M1

% ) , 0,00 - 0,44 0,30 - 0,71 1,58 - 2,77 0,05 - 12,45 20,38 - 42,99 5,97 - 14,57 A 1 3 , E 3 0,09 - 0,33 0,90 - 1,05 3,50 - 3,94 0,65 - 25,40 78,1 - 85,96 13,62 - 17,66 A 1 3 , E 3 0,00 - 0,00 0,64 - 1,01 3,78 - 4,02 0,93 - 1,17 75,2 - 80,03 13,16 - 14,97 A 1 3 , E ; 3 0,00 - 0,00 0,00 - 0,26 3,50 - 4,26 0,00 - 0,00 98,6 - 106,0 20,30 - 35,07 A 1 3 , E 3 0,00 - 0,00 0,63 - 1,24 3,31 - 3,89 23,07 - 28,21 72,0 - 89,9 17,78 - 23,43 A 1 3 , E 3 0,00 - 0,00 0,37 - 0,62 3,32 - 4,06 1,16 - 21,89 70,9 - 82,3 18,20 - 21,61 A 1 3 , E ; 3 0,00 - 0,00 0,00 - 0,13 3,69 - 4,28 0,00 – 36 93,5 - 105,7 11,24 - 21,98

. 2 ! # +

. 8 ! $:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 5 10 15 20 25

D D T, D D D k on s. [m g/ kg ]

0 5 10 15 20 25

D D M , D D E , D D O H , D D M U k on s. [m g/ kg ]

p,p'-DDD p,p'-DDT p,p'-DDMU p,p'-DDE p,p'-DDOH

(23)

. ( ! # + + + .

/ ) - . # + +

3 4 ) 5 3 ' 9 3 ! ; 3

3 4 3 75 1 ? "

0 20 40 60 80 100 120

0 5 10 15 20 25 30 35

D D T, D D D k on s. [m g/ kg ]

0 5 10 15 20 25 30

D D M , D D E , D D O H , D D M U k on s. [m g/ kg ]

p,p'-DDD p,p'-DDT p,p'-DDMU p,p'-DDE p,p'-DDOH

(24)

! " # $% &''(

. 4 ! # + 3 + + ; # 0 +

, , +

/ / 5 . + . #

( 3 9 . @ ! ) S> = ;= @

4+ 3 /5 + 9 @ 3 3 !

3 ) 9 4+ 3 5 3

, 9 4 + 3 /5

' ) ) 3 ) :

' 9 .1= S> = @ ! 1; S> = @ 1 S> = ;= @

A 3 = S> ,' ) 3 3 4+ 3

5 3 =

' = @ ! 3

8 =1 S> ,' ) 3 = @ 3

3

A , ' )

, 4 =5 < ) 3 / 9

/1 A 3 ' ' 9 9

% 3 3 3

% ,' 9 )

9 9 ! K 3 ' , 9

, ' ) ! 3 ;

? 9 3 3 ) = K

3 ; 1 3 ! )

, 3

0 10 20 30 40 50 60

0 5 10 15 20 25 30 35

D D T, D D D k on s. [m g/ kg ]

0 5 10 15 20 25 30

D D M , D D E , D D O H , D D M U k on s. [m g/ kg ]

p,p'-DDD p,p'-DDT p,p'-DDMU p,p'-DDE p,p'-DDOH

(25)

Tabell 5. Oksygenkonsentrasjoner målt i jordblandinger med innslag av 50 % (per volum) av graskutt, hestemøkk, potetrev og kumøkk.

P " ' C <3 ' <

/! ! != /! !

.!= ;!/ ;! !

! ;! 7!/ !

; ! =!; A !;

. ! ! !;

7 ;! .! !

/ .!/ !. !

! 7!/ !

7!7 !. !;

/!7 ! !=

7 /! /!. !

; ! ! ;! !;

! ! .! ! !.

; !/ !/ !; !; !

1 ! ) 9 9 !

K

. < . /' 9 # . . +

+ =. . 8# 0 : # . +

)) + .

Dag

0 10 20 30 40

Temperatur (°C)

0 5 10 15 20 25 30

35 5 cm

15 cm 25 cm 35 cm Luft

(26)

. ! " # $% &''(

. % + . . 8&' 9 :

. $' + # .

Uten isopor

0 10 20 30 40

Med isopor

Dag

0 10 20 30 40

Temperatur C)

0 5 10 15 20

25 5 cm

15 cm luft

Dag

0 10 20 30 40

Temperatur (°C)

0 10 20

30 med gras

uten gras

lufttemp

(27)

2 , . .

) 9 ) ' 3 9 1

C9 3 , 9 !

3 ) 9 ,

) , 3 ; 3 % D )' 3

, ' % ) 1 3 # # 8

& ! T ! B %! ? " 1 ) ,' ! B %

1 ) ! 3 1 = B %! 1 ) 3 = E

. B % A 4 ' ! @, 1.5 1 )

3 B %! 4 ! @, =! 5 ,' !

= E B % %3 ! I1 ! ! I1 ! ! I1 .7 B % ' /=

B %

A , ' 1 )

) A ;! ,' )

! ) ) =.! ±=!= B 4 L 5!

; 3 =/!.±=!= B 4 L ;5! 3 ;.! ± != B 4 L 5 3 ..!=±

!7 B 4 L ;5 3 , ! '

3 ;= B 4;.!; ;=!=5 ;!7 ' ,'

) 3 , ' 3 ; E ;= B

) 9 ) ,

3 , 9 3 /°>! ' ) 9

3 /°> = E ; °> 4 " ! =5

3 9 3 '

D )' , , 1 ) ' 1

) 4 3 5 4 # )@, O ! 5

3 ? " 9 , ' '

, , 3 ? "

! & 9 B 3 !

3 6 3

9 , 8 , ,

3 ' ) ! ; 3 , 9 3 !

3 9

# ) , 3 ' ! ; 3 , !

3 9 3 ,

' 3 9 '

) 3 , 3 3 A ) 3

3 ) !

3 , 3 , 9 ) 3

9 ' ! 9 9 ' 3 9

< ) ) 3 9

3 ' 3 '

, ) ' , 9 , 3 ' ,

! ;= @ ,' 3 9

< ) 9 , 3 9 =1; °>

3 3 3 °> 3 3 3

3 3 3 E =°> ) 3 3 E =°> ? 9

3 3 , 3 ,' 9 3

% , 9 9 , 3 9

(28)

! " # $% &''(

3 3 9 ! ) 9 9 3 ,

3 3 9 ! ,' , ,

, 9 3 9 % 9

) & ,

A 9 3 & 3

% , 3 ' , ! ) ! , 3 9

) 9 , , ' G 3 G

! , & ' , , 9 , 3 A

@, ' ! , ' ! 3 ' 3 9

, <3 ' 3 ' ,

3 ' 9 3

3 ' ) 9

) 3 ! 3 9 & 3 ) , 3 '

3

9 , ) ) 1

) ! ' 3 3 3 , 1

3 -

1 9 , 4 3 5 )'

! 3 ' A

, , 3 ) )

3 9 3 ,

1 ' 3 + ) )

, 9 & 9 ' ) 3 +

() , 9 ' , 9

3 8 9 , 3 3 )

)

(29)

( 6

$ ! ( # ! @, ! < ! 3 ! " F 7 3 E *

U ( $ @ . - 1 /

! ! # )@, O ! $ @ O 1 4+ 5 3 ,

>, , $

! ! ! ! F ! F ! %@, ! # ! % ! $ ! % ! C . <

3 D )' ( B .

! ! ! ? # ! " ! ! <V W ! ! % 3 ! $ ! 8 , ! > ; 8

9 , ,

( B ;

! ! " ! ? = C 3 ) (

B =

< @, ! 3 ! R ! # @> 3 ! # , ) # ! % A .

1@ - , @ * ( >, @ @,

@, 7 : ; 1 ;/

# 9 ! $ = %' ) E 9 9 $% %1

/B =

%& ! % $ F 3 " 3

1 3 ? 3 3 3 '

A ) '

%& ! % F 3 % 3 " 1 ;

1 9 3

%' ! ( ! ! # / < 3 + 3 , 9 <

8 P A /. =/1$

H 3 AAA! ( + ! % $ # 3 ! ( ! # < ! ) ! ( # / 3@ @,

# 8 @ @ %@ @ / - 7 17 .

H 3 AAA! ( + ! ) ! ( # ! ( ! # < ! # 3 ! %$ + @ @ ,

@, O 1 %@ @ @, ;=- / 1

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Basalten i stasjonsområdet har en høy stivhet, og analyseresultatene fra numerisk modellering har vist at berget vil kunne ta opp spenninger uten at betydelige deformasjoner

Det må tydeliggjøres slik at denne unntaksbestemmelsen kun brukes der det ikke er reelt mulig å få til oppnåelse av læringsmålene som en direkte konsekvens av pandemien, ikke i

• Human risiko basert på teoretisk opptak i sjømat viser at kvikksølv og bly utgjør størst risiko og at det geografisk ikke uventet er størst risiko knyttet til sedimenter

Estimert andel organisk P (differansen mellom Total P og orto.P) var i tidligere undersøkelser i Frøylandsvatnet henholdsvis rundt 500-1.000 mg/kg TS og rundt 500 mg/kg TS og lavere

Analyseresultatene vist i figur 4.5 viser frigjøring av frie fettsyrer ved økende konsentrasjoner byggekstrakt, fordøyelse av lakseolje uten inhibitor (kontroll) og fordøyelse

Som det fremkommer av analyseresultatene ovenfor, tilfreds- stiller anlegget utslippskravene og det er målt svært lave verdier både for fosfor og organisk materiale..

Det var ingen overskridelser av grenseverdien når det gjelder sink i 1991. Høyeste målte verdi var 843 mg/kg TS på Skotsberg renseanlegg målt i mars. Også på Al vim renseanlegg

Analyseresultatene sammenstilt med Miljødirektoratets system for klassifisering av sedimenter (angir fem tilstandsklasser basert på forurensningsgrad (tilstandsklasse I - V))

Beregninger i Bergen havn kan tyde på at forurenset sediment kan spres ut fra havneområder med vær og vind (Uriansrud m.fl., 2005). Det er et nasjonalt mål å unngå spredning

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultatene gjelder bare de

• RO1- Deklarering til Luftfartstilsynet, en erklæring om at operatøren er kjent med gjeldene regelverk og vil følge dette.. Vilkår for bruk av drone -

o Kommunale helsetenester (som fastlegar) og spesialisthelsetenester (som avtalespesialistar), samt tannlegar*, skriv ut faktura for eigendelen o Fakturaen må være påført

Analyse av stabile isotoper av karbon (C) og nitrogen (N) i zooplankton, bunndyr og fisk er benyttet til å bestemme organismenes plassering i næringskjeden og antall trofiske

Presbyterian-St. Det var Peras tilgang til mikrobiologiske laboratorier som gjorde at R.I.S.E. ble til noe mer enn kun vill fantasi. Schwandners vagt formulerte ideologi

Dette kriteriet er ment å belyse analyseobjektets bidrag til å øke det totale antall sensorers evne til å samle inn informasjon – altså i hvilken grad analyseobjektet

Dette kapittelet gir en kort vurdering av hvilken kapasitet man kan forvente mellom to eleverte plattformer eller hvilken kapasitet en områdedekkende elevert plattform kan tilby.

Gjennomsnitt og konsentrasjonsområde (min-maks verdier) av pirimifos-metyl, malathion glyfosat, amino-metyl-fosfonsyre (AMPA) og glufosinat (mg/kg) i fullfôr, vegetabilske

Gjennomføring av direktiv 2012/34/EU innebærer at det skal innføres infrastrukturavgifter for all togtrafikk på hele jernbanenettet, som skal tilsvare de direkte kostnader som

Departementet foreslår derfor at det gjøres unntak fra § 8-5 i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020, slik at lån og stipend mottatt våren 2020 og som

Mye av det man gjør blir forklart med religion uansett, og da kan man like godt definere seg som religiøs, når andre uansett pådytter en denne

Kvoteordningen gir personer som er innført i registeret for befolkningen på Svalbard, en månedlig rett til å kjøpe inntil 2 flasker brennevin, inntil 0,5 flaske sterkvin og inntil 24

Det innebærer at ellers taushetsbelagte opplysninger innhentet i saker under Arbeids- og velferdsetaten eller i saker etter sosialtjenesteloven kan være tilgjengelig for ulike

81 L (2015-2016) ble det foreslått å endre universitets- og høyskoleloven slik at departementet kan forskriftsfeste at tid til egen doktorgradsutdanning ikke skal regnes som