• No results found

Konsesjon for organisert markedsplass 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Konsesjon for organisert markedsplass 2016"

Copied!
4
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

Nord Pool Spot AS Postboks 121 1325 LYSAKER

Vår dato: 18.12.2015

Vår ref.: 201506487-11

Arkiv: 633 Saksbehandlere:

Helena M. Lindstad og Nina K. Hallenstvedt

Konsesjon for organisert markedsplass 2016

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til varsel til Nord Pool Spot AS datert 18. november 2015 om ny konsesjon for 2016 på endrede vilkår. NVE viser også til Nord Pool Spot AS’ kommentarer til varselet, mottatt 26. november 2015.

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, om forming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-5 og forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m (energilovforskriften) §§ 4-6 til 4-9 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i forskrift av 27. november 2013 nr. 1386, tildeles Nord Pool Spot AS herved markedsplasskonsesjon for 2016 på nærmere fastsatte vilkår.

Endrede vilkår for 2016

Uten konsesjon kan ingen andre enn staten forestå organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi. Nord Pool Spot AS er per i dag eneste innehaver av markedsplasskonsesjon etter energiloven, og konsesjonen utløper 31. desember 2015. I ny konsesjon er det behov for endringer som følge av endrede rammevilkår i det europeiske kraftmarkedet. Dette regelverket er enn så lenge ikke tatt inn i EØS-avtalen, men har indirekte betydning også for det norske kraftmarkedet. Nord Pool Spot AS er både gjennom varsel om vedtak og i møte med NVE 25. november 2015, gitt anledning til å

kommentere foreslåtte endringer.

NVE har forstått kommentarene og innspillene fra Nord Pool Spot AS som at de er enige i, samt ser behov for, at det gjøres endringer for å tilpasse den norske reguleringen med nytt EU-regelverk.

Endringene i konsesjonen etterstreber like vilkår for aktørene i et stadig mer harmonisert europeisk kraftmarked. Frem til relevant EU-regelverk også er gjennomført i Norge, og mens konsesjonæren er eneste aktør i Norge, er det likevel behov for enkelte særkrav for å ivareta interessene til aktører som opptrer i norske prisområder.

NVE har forelagt utkast til konsesjon for 2016 for energimyndighetene i Norden og Baltikum til informasjon og innspill. Det har ikke vært innvendinger til de foreslåtte endringene.

I forbindelse med utarbeidelse av ny konsesjon er det gjort redaksjonelle endringer samt noen omformuleringer. Kravene er likevel i hovedsak de samme som før. De viktigste endringene omtales under.

(2)

Side 2

Presisering av virkeområde

Sommeren 2015 tråde Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1222 om kapasitetsallokering og

flaskehalshåndtering (CACM) i kraft i EU. Forordningen er EØS-relevant, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. CACM etablerer konkurranse mellom markedsplasser i Europa og CACM gir regulatorer i EU plikt og rett til å regulere markedsplasser i sitt område. I den forbindelse skal medlemslandene utpeke NEMO’er (Nominated Electricity Market Operator).

Nord Pool Spot AS har hovedkontor i Norge og leverer tjenester for handel i en rekke land. Frem til nå har NVE, gjennom markedsplasskonsesjonen, vært eneste energimyndighet som har regulert Nord Pool Spot AS sin virksomhet. I desember 2015 ble Nord Pool Spot AS utpekt som NEMO i flere europeiske land. Inntil CACM blir en del av norsk rett, og all den tid Nord Pool Spot AS driver markedsplass utenfor Norge, vil deler av Nord Pool Spot AS sin virksomhet være regulert av CACM og deler av markedsplasskonsesjonen. For å unngå dobbelregulering og sikre en klar grensegang mellom hva som reguleres av CACM og hva som reguleres av markedsplasskonsesjonen, samt hvilken myndighet som er kompetent, er det i markedsplasskonsesjonen presisert at virkeområdet til konsesjonen er norske

prisområder. Presisering av virkeområdet får betydning for hvilke aktører og hvilke prisområder som omfattes av konsesjonens krav til blant annet aktøravtaler, handelsregler og markedsovervåkning. Vi gjør likevel oppmerksom på at beregning av ansvarlig kapital beregnes ut fra foretaket, det vil si den juridiske enheten, sin samlede virksomhet og risiko og ikke bare virksomheten og aktiviteten i norske prisområder.

Ikke-diskriminerende opptreden

Samtidig som endringene i markedsplasskonsesjonen gjøres av hensyn til ikrafttredelse av CACM i EU og med sikte på likest mulig rammevilkår for markedsplasser i Norge og EU, må NVE også sikre interessene til aktører som opptrer i norske prisområder. Mens CACM legger opp til konkurranse mellom markedsplasser i EU-området, er det per i dag bare Nord Pool Spot AS som er innvilget markedsplasskonsesjon og opererer i norske prisområder. Nord Pool spot AS opererer i en rekke land, og vil i prinsippet være i konkurranse i EU-området mens det står i en reell monopolsituasjon i Norge.

For å forhindre uheldige konsekvenser for aktører som omsetter i norske prisområder, gis konsesjonen med vilkår om at konsesjonæren ikke diskriminerer mellom aktører som opptrer i norske prisområder og konsesjonærens øvrige aktører. Det innebærer at aktører i norske prisområder skal behandles så likt som mulig som aktører i områder regulert av CACM. Enhver forskjellsbehandling skal være saklig

begrunnet, basert på objektive og transparente vilkår.

Markedsovervåking og REMIT

Det er ikke bare regulering gjennom CACM i Europa som påvirker markedsplasskonsesjonen. Også forordning (EU) nr. 1227/2011 Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) har trådt i kraft i EU og får innvirkning på utformingen av vilkårene i konsesjonen. Ettersom REMIT ikke er implementert i norsk rett, settes det i markedsplasskonsesjonen krav til at handelsregler og

markedsovervåkning blir lik, så langt det er mulig, i Norge og resten av Europa. Dette gjelder forordningens artikler 3, 4 og 5 om forbud mot innsidehandel, publisering av innsideinformasjon og forbud mot markedsmanipulasjon.

Inntekter og kostnader

Frem til nå har regnskapsrapportering fra Nord Pool Spot AS til NVE omfattet all virksomhet i Norden og Baltikum. Kravene til regnskapsrapportering endres noe ved at det stilles krav til at inntekter og kostnader for de norske prisområdene fremstilles separat for å kunne følge utviklingen i de norske prisområdene særskilt. Kostnader knyttet til Multi Regional Coupling skal inngå i den årlige

(3)

Side 3

rapporteringen. Videre er det satt krav til at regnskapsrapportering skal kontrolleres og attesteres av revisor samt frist for når regnskapsrapporteringen skal innleveres til NVE. NVE vil komme tilbake til nærmere bestemmelser om regnskapsrapporteringen, jf. punkt 5.1 i konsesjonen.

Tilrettelegging for kraftutveksling over landegrensene

Som påpekt i Prop. 113 L (2012-2013) Endringer i energiloven side 11, vil ikke lenger tilrettelegging for krafthandel som forestås av Nord Pool Spot AS være konsesjonspliktig etter energiloven § 4-2. Olje- og energidepartementet har presisert at vilkårene for krafthandel på organisert markedsplass, herunder handel med utlandet, bør fastsettes i konsesjon etter energiloven § 4-5. Vedlagte markedsplasskonsesjon er satt opp i samsvar med dette. Den erstatter og viderefører fortsatt relevante vilkår fra konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land, datert 21. desember 2010, og konsesjon for utveksling med Nederland, datert 13. mars 2012.

NVE presiserer at konsesjonæren har en plikt til å forelegge NVE for godkjenning alle nye avtaler samt alle endringer i eksisterende avtaler som har vesentlig betydning for kraftutveksling over landegrensene.

Vi gjør oppmerksom på at konsesjonæren også har en informasjonsplikt til NVE om forhold som kan ha vesentlig betydning for kraftutvekslingen med utlandet.

Endring av vilkår og tilbaketrekking av konsesjon

Konsesjonen gis for kalenderåret 2016, det vil si at den trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016. NVE forbeholder seg retten til å endre konsesjonens vilkår i løpet av denne perioden dersom det er nødvendig av allmenne hensyn, for å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser eller for å sikre harmoniserte vilkår med det europeiske kraftmarkedet, slik også fastsatt i konsesjonens punkt 12.

Dersom Nord Pool Spot AS overtrer vilkår i konsesjonen eller pålegg gitt i medhold av konsesjonen og energiloven, kan NVE trekke tilbake konsesjonen før utløpet av konsesjonsperioden.

Vedtak

Nord Pool Spot AS innvilges i henhold til energiloven § 4-5 konsesjon for 2016 for organisering og drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi for fysisk levering i norske prisområder. Konsesjonen gis på nærmere fastsatte vilkår. Konsesjonen ligger vedlagt.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 5 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. fvl. Kapittl VI.

En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi ser helst at klagen sendes elektronisk e-postadressen nve@nve.no.

Med hilsen

Ove Flataker avdelingsdirektør

Vivi Mathiesen seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Markedsplasskonsesjon for 2016

(4)

Side 4

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Ambisjonene for beredskap har også økt; i 2009 skulle alle avdelinger kunne brukes innen seks måneder (Regeringen, 2009a: 50), i 2011 er målet at alle avdelinger skal

Alle kraftleverandører har mulighet til å sikre seg strøm på Nord Pool i ett års periode til denne prisen, for så å selge den videre i sluttbrukermarkedet med et påslagg, uten

Som en tilleggsundersøkelse til dette har SWECO Grøner AS utarbeidet en verdi- og konsekvensvurdering av dette tiltaket på lav- og mosefloraen langs elven samt på vegetasjonen

Virkningen av merdidional vind er at inndelingen av gyrene – og overgangen mellom gyrene hvor randstrømmene som Golf- og Kuroshiostrømmene ligger – ikke er perfekt rettet i

Fra observert temperatur vet vi at dette ikke er tilfellet, følgelig m˚ a det være varmetransport fra tropene mot høyere breddegrader p˚ a hver halvkule.. Dette er tilfellet for b˚

Det følger fra figuren at den geo- grafiske avstanden mellom to lengdegrader avtar med økende breddegrad ϕ (mot polene), mens avstanden mellom to breddegrader er konstant..

Fra observert temperatur vet vi at dette ikke er tilfellet, følgelig m˚ a det være varmetransport fra tropene mot høyere breddegrader p˚ a hver halvkule.. Dette er tilfellet for b˚

SEFRAK (forkortelse for Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner) er en landsomfattende database over bygninger i Norge. I deler av Nord-Norge har man også registrert