• No results found

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling"

Copied!
11
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(Fordeling av kjønn)

(2)

(respondentenes alder)

(3)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(Arbeid hos nåværende arbeidsgiver )

(4)

(Oppbygging av kontor)

(5)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(antall % med faste plasser)

(6)

(Typisk arbeidsdag for respondent)

(7)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(8)

(Nåværende omgivelser, prosentfordeling poeng)

(9)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(10)

(Rangering av omgivelser uavhengig av nåværende arb.plass, prosentfordeling)

(11)

Vedlegg 2 – Diagram datainnsamling

(Rangering av bærekraftige tiltak)3

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Forslaget om ny spesialitetsstruktur og – innhold for leger inneholder en rekke tiltak. De vil hver for seg kunne ha store, små eller ingen konsekvenser. Samspillet mellom tiltakene

HARAM HARAM ODDMUND LEIFF HARAM JARL INGE HARAM OLE PETTER HARAM JARL INGE RØDSTØL EINAR KARE HARAM RUNE HENNING HARAM RUNE HENNING OLDEN LAURITS SIGVALD HARAM JOHAN KJETIL

hormonsubstitusjonsbehandling hos kvinner med etablert koronarsykdom (Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) viste ingen signifikant forandring i koronare endepunkter, men

Vedlagt oversendes ett eksemplar av NGIs teknisk notat, 20091994-00-16-TN Uavhengig kontroll av geoteknisk vurdering av områdestabilitet, datert den

Norconsult er engasjert av Norwegian Real Estate AS for å utføre uavhengig kvalitetssikring av områdestabilitet for Halshaugen, Vestfossen i Øvre Eiker kommune.. Dette dokumentet er

Studien konkluderte med at kandesartan kan gi betydelig reduksjon av mortalitet av kardiovaskulære årsaker, og innleggelse av pasienter med kronisk hjertesvikt og venstre

feltarbeid, fokus de rette stedene Redusere kostnader og samtidig heve kvaliteten?.

Detaljteikningane som ligg føre viser at sjølve den automatisk freda lokaliteten med sikrin gsone, ikkje vert direkte råka av tiltaket. Strandssona framfor røysene vert teke vare på,