• No results found

Fylkeskommunal boligpolitikk?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fylkeskommunal boligpolitikk?"

Copied!
9
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Fylkeskommunal boligpolitikk?

Seniorrådgiver Ole Bernt Skarstein

Plankonferansen 11. desember 2013

Foto: Bjørn Erik Olsen

(2)

Fylkeskommunens boligpolitiske rolle – finns den?

• Staten

• Fylkeskommunen

• Kommunene

(3)

Fylkesplan for Nordland 2013-2025:

Målsetting:

Innbyggerne i Nordland skal ha gode levekår

Strategi:

Bidra til en boligpolitikk som ivaretar befolkningen, næringslivet og spesielle gruppers behov

Tiltak:

Boligprogram for Nordland

(4)

Boligpolitiske oppgaver i fylkeskommunen

• Informere om arbeidsmåter, eksempler og virkemidler, bl.a. i samarbeid med Husbanken og Distriktssenteret

• Påvirke rammebetingelser i kommunikasjon med bl.a. KRD

• Delta i lokale og regionale prosesser knyttet til utredning og planlegging av boligpolitiske tiltak

• Bidra i gjennomføring og finansiering av boligpolitisk planarbeid

• Utforske boligpolitiske muligheter i dialog med viktige

samfunnsaktører (helsesektoren, utdanningsinstitusjoner o.a.)

• Støtte opp om Husbankens arbeid der dette er formålstjenlig

• Etablere boligpolitiske tema som del av fylkeskommunens

løpende utadvendte virksomhet (regionale nettverkssamlinger, planforum, LUK-samlinger o.a.)

• Veilede kommunene og bidra til fremskaffing av datagrunnlag og prognoser

(5)

Utforming av kommunal / regional boligpolitikk.

Forutsetning for fylkeskommunal medvirkning:

Nødvendig politisk og administrativ forankring sikres i kommunen(e)

• Det utarbeides boligpolitisk plan som vedtas av kommunestyret

• Ansvar for oppfølging og iverksetting tillegges rådmannen

(6)

Boligpolitisk planlegging – Status i kommunene per november 2013

• 5 kommuner har ferdig boligpolitisk plan

(Sømna, Herøy, Rana, Beiarn og Narvik)

• 8 kommuner har slik plan under arbeid

(Vevelstad, Lurøy, Bodø, Gildeskål, Sørfold, Hamarøy, Tjeldsund og Sortland)

• (Helgeland Regionråd vurderer å gjennomføre et regionalt boligpolitisk planarbeid for sine 7 kommuner)

(7)

Kommunale utfordringer

• Knapphet på egnede arealer til boligformål

• Utilstrekkelig plangrunnlag (Kommuneplan)

• Finansiering

• Organisering

• Boligforvaltning

• Mangelfull plan- og utviklingskapasitet

• Utvikling av boligpolitikk

(8)

Fylkeskommunal regionsenterpolitikk

Målsetting:

Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner

Strategi:

Styrke regionsentrene som funksjonelle sentra

• 10 regionsentra skal styrkes som funksjonelle sentra, som

«lokomotiver» i livskraftige regioner

(Sortland, Svolvær, Leknes, Narvik, Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund)

• Bodøs rolle som fylkessenter, universitetsby og motor i nordområdesatsingen skal styrkes

(9)

Regional boligpolitisk planlegging - Utfordringer og muligheter

• Regionalt perspektiv som premiss for lokal (kommunal) planlegging – regionrådets rolle?

• Sentraliserende krefter – senterkommunen i nøkkelrolle

• Kommunikasjoner

• Lovpålagte kontra ikke lovpålagte oppgaver i kommunene

• Høste av erfaringer og eksempler fra kommuner og andre

• Virkemidler og støttespillere:

Husbanken

Nordland fylkeskommune Distriktssenteret

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Alle landets sykehus, bortsett fra tre fyl- kessykehus opererer pasienter med mistenkt eggstokkreft FIGO-stadium I.. Blant disse er det 16 sykehus (sju sentral- og ni fylkessyke-

FFI bør også innrette seg slik at ikke all kritisk kompetanse til enhver tid er opphengt med all kapasitet og tidsbruk i pågående prosjekter, men at det er tilstrekkelig

strategiske ledelses forpliktelser til å bruke forskningsinstituttets tjenester er store. Det er ikke naturlig at hensyn 2) blir tilfredsstilt like godt med denne organiseringen

Denne landsomfattende studien basert på innrapporteringer til Norsk hjerteinfarkt- register av hjerteinfarkt i Norge i 2013 – 14 viser at det forelå få forskjeller når det gjel-

Det bør etableres en ny INR-komité med mandat til å fungere som pådriver og stimulator og for å utvikleinformasjonsmateriell og å bidra til gjennomføring av lokale eller

= lokal deltakelse, landskap, mat- og produktutvikling Langsiktig samarbeid – integrering.. Maxiklubben

Diakonen bør delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester med særlig tilknytning til menighetens diakonale oppdrag. Diakonen bør delta i planlegging og gjennomføring

Diakonen bør delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester med særlig tilknytning til menighetens diakonale oppdrag. Diakonen bør delta i planlegging og gjennomføring