• No results found

Norges vassdrags-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Norges vassdrags-"

Copied!
22
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Temadag på Stiklestad – 9.4.2015

Hvordan søke NVE om råd og bistand

Norges vassdrags- og energidirektorat

v/ distriktsingeniør Roar Gartland

(2)

Hvordan skal kommunen vurdere en innmeldt hendelse – 1 av 2

Gi saken en seriøs vurdering før ev NVE kontaktes

Kanskje kommunen har fagrapporter fra området fra tidligere saker, grunnboringer, rassikring m.m.

Opplysninger om tidligere hendelser og annen relevant

Kommune- / reguleringsplanens angivelse av arealbruk

Gi opplysninger om hvordan natur- og kulturmiljøet vil bli berørt ved et eventuelt tiltak

(3)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Hvordan skal kommunen vurdere en innmeldt hendelse – 2 av 2

Før bygging igangsettes må tiltaket være avklart i forhold til arealplaner for det aktuelle området, i forhold til

byggesaksbestemmelsene og i forhold til annet aktuelt lovverk, slik som Vannressursloven

Kommunen kan søke om bistand og tilskudd til utredning av behov, forprosjektering, planlegging og gjennomføring av tiltak

Dette er et skjult lysbilde

(4)

NVE sin vurdering og prioritering

NVE prioriterer bistand til sikring av eksisterende

bebyggelse der det er høy risiko for skade og fare for liv og helse ved flom eller skred

Tiltak blir prioritert der investering i sikring gir størst samfunnsøkonomisk nytte

NVE legger vekt på at det er tatt tilstrekkelig hensyn til fare for skred og flom ved utbygging av området

(5)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Avslag

Tiltak som ikke kvalifiserer til bistand eller som ikke vil

kunne prioriteres de nærmeste årene som følge av for små bevilgninger, blir avslått

Bistand til gjennomføring kan også avslås senere i prosessen for eksempel dersom tiltaket blir

uforholdsmessig kostbart i forhold til nytten

Dette er et skjult lysbilde

(6)

Planlegging og gjennomføring når NVE tar på seg ansvaret

I de tilfeller der NVE tar på seg ansvaret for planlegging og gjennomføring av tiltaket står NVE for både

forprosjektering, nødvendige utredninger, planlegging og saksbehandling av plan for gjennomføring, herunder også anbudsinnhenting og inngåelse av avtaler

I byggefasen står NVE for byggeledelse og regnskapsføring

Distriktsandelen blir krevd innbetalt underveis, etter medgåtte utgifter

(7)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Når NVEs bistand gis som tilskudd

Da er det er forutsetning at kommunen selv planlegger og administrerer arbeidet frem til ferdig tiltak, eventuelt

engasjerer konsulent til hele eller deler av prosjektet

Tilskuddet gis som et tilsagn, og utbetales når tiltaket er ferdig og regnskap foreligger

Dette er et skjult lysbilde

(8)

Planlegging og gjennomføring av tiltak – to alternativer

I begge tilfeller vil kommunen stå som tiltakshaver og ha ansvar for avklaring i forhold til plan- og bygningsloven og for informasjon til og oppfølging av berørte parter

(9)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Miljøtiltak

NVE gir også bistand og tilskudd til miljøtiltak der det er utført inngrep som har forringet miljøkvalitetene i

vassdraget

Dette er et skjult lysbilde

(10)

Tilsyn med sikringstiltak

Flom-, skred- og erosjonssikringstiltak som NVE har gitt bistand til og der kommunen er forpliktet til å føre tilsyn i henhold til egen forskrift

Tilsyn skal normalt skje hvert femte år og etter store flom- og skredhendelser som kan skade tiltaket. For enkelte kan det være snakk om hyppige tilsyn

NVE vurderer behovet for vedlikehold av tiltaket på grunnlag av kommunens tilsynsrapporter

(11)

Norges vassdrags- og energidirektorat

2014: 180 mill. kr

Dette er et skjult lysbilde

(12)

Hvordan søke NVE om bistand til utredning, planlegging og

gjennomføring av sikringstiltak

Hvilken bistand kan NVE gi?

(13)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Utredning, planlegging og

gjennomføring eller øk. tilskudd

Dette er et skjult lysbilde

(14)

Bistand der det er stor risiko….

(15)

Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE gir ikke bistand for å legge til rette for ny bebyggelse…….

Dette er et skjult lysbilde

(16)

Kondemnering / flytting…..

(17)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Hvem kan søke om bistand?

Dette er et skjult lysbilde

(18)

Distriktsandel, vanligvis 20 %

(19)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Distriktsandel, kan forhøyes….

Dette er et skjult lysbilde

(20)

Opplysninger i søknaden

(21)

Norges vassdrags- og energidirektorat

(22)

NVE yter bistand og har beredskap

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

• Delta i lokale og regionale prosesser knyttet til utredning og planlegging av boligpolitiske tiltak. • Bidra i gjennomføring og finansiering av

Hvordan sikrer kommunen, herunder NAV, at barnas særlige behov for bistand eller tiltak rettet mot barna selv, blir særlig vurdert når foreldrene søker bistand. Hvordan

Christina Stene Beisland

It is an appliance that is able to automatically respond to external stimuli such as price information, direct control signals, andpower line quality (mainly voltage and frequency),

Utprøving av kartleggingsverktøyene i forhold til en eller flere elever Ferdigstille rapport med fokus på:.. planlegging av tiltak gjennomføring av tiltak evaluering

Norges vassdrags- og energidirektorat... Skriv inn

«Stortinget åpner for konsesjonsbehandling av planer om kombinert utbygging av flomtunnel og vannkraftverk i nedre del av Opovassdraget i Odda kommune i Hordaland».

NVE vil foreta en samlet vurdering av aktuelle prosjekter og gi en anbefaling til OED om det bør gis konsesjon og ev til hvilket/hvilke prosjekter. Ressursutnyttelse