• No results found

er vi sterk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "er vi sterk"

Copied!
38
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Samarbeid i kriser – Sammen

er vi sterk

(2)

Samarbeid i kriser – Sammen er

vi sterk

(3)

På toppen av landet

(4)

På toppen av landet

(5)

Forsyningsområde

(6)

Det er dette vi har bygd

oss opp fra!

(7)

Diesel kraftverk fra Tirpitz,

satt i drift i 19 51 og leverte strøm til Honningsvåg-området

R/

RepvigKratttag

I

- alltid tilstede pao 71anord!

(8)

Organisering

Elverkssjef Oddbjørn Samuelsen

Nett / Produksjon Stein Bjørgulv

Isaksen

Drift Victor Jensen

Merkantil Eli Nilsen

Måler / tilsyn Ingar Hermansen Verneleder

Bernt Jenssen

Årsmøte

Styret Repvåg Kraftlag SA

Styret i InfraNord AS

InfraNord AS Daglig leder Jonas Johnsen

Soneleder Por sanger

Soneleder Honningsv åg

Soneleder Hav øysund

(9)

Noen tall:

RKSA 1231 km nett!! 918 km Dnett, 314 km Rnett

320 fordelingstrafoer fordelt på 304 nettstasjoner

9 hovedtrafoer 66/22(11) kV i 8 trafostasjoner.

Overfører 131 GWh til forbrukere, og ca. 110 GWh produksjon.

Ca. 4450 nettkunder.

Repvåg Kraftverk, eget kraftverk 23,0 GWh

Kvænangen 338 GWh. Vår andel 49,35 GWh

Porsa Kraftlag 60 GWh. Vår andel 6,0 GWh.

Artic Wind 90 GWh. Vår andel 17,2 GWh Hamnefjell 190 GWh. Vår andel 18,5 GWh

Produksjon i et normal år. Totalt 114,05 GWh

(10)

B ISTANDSAVT AL E I BERE D SKAPSSITUAS .JON

l . Bakgru nn og formal

Nettselska pene i F :irulmark og N ord- Trnm s har m ed års m eHomrom oppl evd relativt stor e sk ader p å ledningsnettet og leveringsavbrudd som følge av ekstr emva r . M ed de klimaendringene og d et

ekstremvaer som ervan det er det far e forathypp igheten av sl ike hendel ser vil oke. Varberedskap og

vår evne tilah andtere situasj on kan d a. v aere a vgj or ende.

Kar akteristis k for n ettselskapene er et stort g eografisk. område, et om fattende ledningsnett og

b egrensede rep arasj onsressur ser. N ettselskap ene (prutene) h ar derfor funnet det h ensikts m essig a

i nngaavt ale om a bistahve randre ve d st ørre havari og leve ringsavbrudd. Erfaringen fra.tidligere hend efaer m ed hj elp fra naboverk er god. Ved sterre havari kan slik bistand være av gjørend e for a

b egrense de samfunnsmessige skadevirkningene og selskapene s renome .

2. Part enei avt alen

Part.ene i m ..-talen er: Ym ber AS, Alta Kr aftlag SA,H ammerfest Ene rgi A S,R epvåg Kraftlag SA, Lugsteiok Kr afl ag SA,Nordkyn Kraflag SAog V aranger Kr aftA S

3..Nodvendigh et o g o mfang av bistand

Den part som er ramm et vil v aere den som b est kan vur dere nodvendig heten og omfanget av bistand.

Det er imidl ertid en forståelse av at variigheten og omfanget av leveringssvikten og konsekvensene være større n det som m ed god innsat se kan handtere s av egne m annskaper innfor rim elig tid.

R/

FeigKratkag

- alltid tilstede 71anord!

(11)

Finnmark og Nord Troms

(12)

Situasjoner der bredskapsavtalen har vært brukt de senere år

• Brann i Hammerfest trafo 27.mars 2009.

• Brann i Lakselv, Helsetun trafo 11.januar 2015

• 17.03.2016 bistår LKSA oss i feilsøking i på Vestsiden av Porsanger. Antakelig en tråd som er løsnet fra en isolator!

(13)

Brann i Hammerfest trafo

mars 2009

(14)

En svært dramatisk situasjon

Tre personer skal ha vært i bygget da brannen i Hammerfest startet.

Stor eksplosjonsfare. Ingen personer skadet.

Ifølge Finnmark Dagblad skal flere personer være evakuert under

brannen i en transformator i Hammerfest kraftstasjon ved Storvannet.

Det var transformatoren til kraftstasjonen (22 kV) som

eksploderte («kassesprenging»).

(15)

Beredskapsavtalen benyttes

• Alta Kraftlag, Luostejok Kraftlag og Repvåg Kraftlag stiller med

nødstrømsaggregat og mannskap.

• Hammerfest sitt eget mannskap

koordinerer og sørger for at alle har strømmen tilbake i løpet av 1 døgn.

(16)

Brann i nettstasjon på

Helsetun i Lakselv

(17)

Først krøp temperaturen ned til 25 kuldegrader, så forsvant strømmen

• Søndag ettermiddag mistet deler av Lakselv, Porsangmoen og

Skoganvarre strømmen, mens

utetemperaturen var så lav som 25 kuldegrader, melder Finnmark

Dagblad.

• Ken-Gøran Grøtte Pedersen, som også er bosatt på Saarela, lot ikke strømmangelen påvirke middagen.

Søndag ettermiddag postet han et bilde på Facebook:

• – Ingen strøm, -25 grader ute, unger skriker etter mat, på med primus.

KALDT: Det er kaldt i Porsanger.

Da passer det dårlig at strømmen går. Foto: Jørn Losvar (NTB

scanpix)

(18)

Beredskapsavtalen er aktivert

Etter overspenning i nettet med påfølgende feil i kabler i

distribusjonsnettet samt brann i Helsetun trafo er det godt å ha gode naboer med tilgjengelig aggregat.

Hammerfest Energi stilte i løpet av få timer med aggregat.

Repvåg Kraftlag stilte opp med mannskap til både feilsøking og aggregat kjøring.

(19)

Bistand fra LKSA

• En feil på en linje som strekker seg over ca.40 km.

• Feilen ble funnet av Luostejok Kraftlags montør som måtte i

nødvendig ærend like innenfor vårt forsyningsområde.

(20)

Når veimeldingen ser slik ut må vår egen beredskap fungere.

(21)

Når vegmeldingskartet ser slik ut i 7 døgn må vår egen beredskap være robust nok.

Brukte 17 timer på å rydde fem mil vei – fortsatt gjenstår mye arbeid på veiene i Finnmark

E69 inn til Nordkapp ble åpnet på søndagsettermiddag. Mandag skal vegvesenet sprenge ned flere skred langs veiene i Vest-Finnmark.

Presis vegdrift har fire fresere, tre hjullastere, en tung høvel, fire brøytebiler og to lastebiler i drift for å holde veien inn og ut fra Honningsvåg åpen.

Foto: Presis vegdrift

Erlend Hykkerud Journalist

(22)

R/

Rep,lgKraftlag

I

• alltid tilstede 71anord!

(23)

Utfordringer ved feilretting.

Været er så ekstremt at det ikke er forsvarlig å sende ut montørene.

Kjøretøy / skuteren blåser over ende.

Veien / veiene er stengt på grunn av uvær, ras eller rasfare.

Båttransport ut til øyene i Måsøy kommune.

Mørketid i kombinasjon med en smak av vinter fører til etterarbeid ved feil.

(24)

Høy beredskap

• Overordnet vakt og 3 montørvakter, Honningsvåg, Olderfjord og

Havøysund.

• Ca. 100 km mellom hver lokasjon.

• Utplassert beredskapsmateriell.

• Utplassert beredskaps kjøretøy

• Lokalt eierskap og forankring bidrar til økt beredskap.

(25)

Vår ekstra beredskap

• Radio Strømløs, Radio Nordkapp v/kringkastingssjef Raymond Elde.

• Hele organisasjonen settes i beredskap.

• Beredskapsavtale med de øvrige e-verkene i Finnmark.

(26)

Kolonnekjøring på 71g nord.

(27)

Stengte veier til Honningsvåg, samt

utværene og Havøysund

(28)

Kolonnekjørte veier til Honningsvåg, samt utværene og Havøysund

(29)

Veibommer på E69, FV889 og FV156

Veibommer med kolonnetider (10 stk) E69 er 128 km

FV889 er 88,2 km Fv156 er er 20,9 km

(30)

II

I

I/ I

+

(31)

For å komme ut til øyene på

71g nord må du være sjøsterk.

(32)

Landets tøffeste montører

(33)

Vi har ikke landets laveste nettleie.

• Men fornøyde kunder.

• Kommunikasjon ut mot kundene er svært viktig.

• Alle vet hvem elverkssjefen og i øvrige ansatte er.

• Vi må stå for det vi sier.

(34)

12.02.2017

(35)

Vår største risiko

• KILE satsene.

• Dersom et ras tilfeldigvis skulle ta begge våre regionalnettslinjer som

forsyner Nordkapp kommune vil KILE kostnaden for oss en kald vinterdag

ligge på ca. 19,5 MNOK for et utfall på to døgn. Dette utgjør ca. 1/3 av vår

inntektsramme.

(36)

Hva kunne vært gjort for å redusere presset

Force majeure

løser en eller begge parter fra ansvar for

mislighold når en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør og naturkatastrofer hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser…

Forskrift om endring i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for

nettvirksomheten og tariffer.

§ 7-6 første ledd skal lyde: Minimumsavkastningen er 0 prosent beregnet over de siste 5 år.

(37)

Visjon..

–alltid tilstede på 71o nord!!

(38)

Takk for oppmerksomheten.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Det ble fore- slått at eponymet Reiters syndrom skulle forbeholdes den klassiske triaden, men særlig i USA brukes fremdeles Reiters syn- drom som synonym for reaktiv artritt

I tillegg dokumenterte rapporten at en stor andel av tjenestemottakere med rusmiddelproblemer i kommunene har omfattende levekårsproblemer (ibid.). Dette betyr at de to tilbudene

Da renholderne var ansatt i Forsvarsbygg, visste de godt hvem som var til- litsvalgt og verneombud: «I Forsvarsbygg var alt på stell, vi visste hvem vi skulle henvende oss til.»

Det enkelte menneske konfronteres gennem hele liver med nye udfordringer som giver anledning til nye emotioner som det ikke tidligere har ople- vet.. DEN

Vi valgte å jobbe videre med mulighetskonsepter rundt hvordan Statens pensjonskasse kunne anerkjenne den emosjonelle prosessen det er å gå av med pensjon hos

b) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, c) fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild.. Eier av

De ungdommene denne oppgaven dreier seg om, står ikke løsrevet fra verken andre unge, sin lokale kontekst eller fra forståelsen av hva det betyr å være ungdom i det norske samfunnet

Seks av syv tunneler er ferdig drevet, syv av ti bruer er så godt som ferdig bygd, i tillegg er store deler av arbeidene i dagsonene utført.. Fortsatt gjenstår det mye arbeid før