• No results found

Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2011"

Copied!
21
0
0

Fulltekst

(1)

Oppdragsrapport 23/2011

fra Skog og landskap

---

GRANBARKBILLEN

Registrering av bestandsstørrelsene i 2011

---

Bjørn Økland, Gro Wollebæk og Erik Christiansen

(2)
(3)

i

(4)

ii

Oppdragsrapport fra Skog og landskap 23/2011

GRANBARKBILLEN

Registrering av bestandsstørrelsene i 2011 Bjørn Økland, Gro Wollebæk og Erik Christiansen

Omslagsfoto: Granbarkbiller – barnetegning av Geir Christiansen (som 10-åring) Norsk institutt for skog og landskap, Pb. 115, NO-1431 Ås

(5)

iii

FORORD

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utfører Norsk institutt for skog og landskap en årlig registrering av barkbillebestandene i samarbeid med skogbruksmyndighetene i 12 fylker. Billene fanges i feller med feromondispensere som lokkemiddel - slik det er gjort siden 1979. Takket være stor innsats fra de mange som har deltatt i billeovervåkingen har vi en dataserie av billefangster som bare blir mer verdifull jo lengre den blir. Fangstdata fra år med lave nivåer er minst like viktige som data fra år med høye bestander. Analysemulighetene øker med antall lokaliteter og når det er få hull i

dataseriene.

(6)

iv

SAMMENDRAG

Også i 2011 viser fangstene av granbarkbiller en generell nedgang. Fram til 2009 hadde billebestanden økt gjennom en årrekke, men deretter snudde utviklingen. Nedgangen kan ses i sammenheng med sommerværet, som har vært ugunstig for billenes flukt og utvikling de fleste steder.

I Sør-Norge er tilbakegangen tydelig i alle fylker, bortsett fra i Østfold og Aust-Agder. Også i Midt- Norge er det en tydelig reduksjon i fangstene siden 2009, selv om fangstene i Sør-Trøndelag likevel er noe høyere i 2011 enn året før. Barkbillenivået er nå middels høyt, men denne relativt gunstige

situasjonen kan raskt endre seg hvis vi får store vindfellinger som blir liggende i skogen utover sommeren 2012. Særlig i kombinasjon med varme og tørre somrer kan dette utløse større utbrudd av granbarkbiller. Med dette utgangspunktet anbefales det å være særlig på vakt i de områdene hvor det nå er høye fangster og der hvor billene har drept mange trær i de siste årene.

Nøkkelord: granbarkbiller, feromonfeller, overvåking

Key Words: Ips typographus, pheromone traps, monitoring

(7)

v

INNHOLD

1. Metodiske kommentarer ...1

2.Resultater ...1

2.1. Østafjells ...1

2.2. Midt-Norge ...1

2.3. Generelt ...1

3.Diskusjon ...2

4.Konklusjon ...2

5.Referanser ...3

6.Tabeller og figurer ...4

(8)

1

1. METODISKE KOMMENTARER

Vi har i 2011 fått inn resultater fra 124 fangststeder, med i alt 496 feller, fordelt på 101 kommuner.

Tre ulike felletyper brukes i overvåkingen. Overgangen til ny felletype vil fortsette etter hvert som de gamle fellene slites ut. Fangstresultatene som gjengis i figurer og tabeller tilsvarer fangsten i

”standardfeller” av 1980-modell. Fangstene i andre felletyper regnes om ved hjelp av funksjoner som bygger på erfaringsdata. De to fylkene Oslo og Akershus er sett under ett i tallbehandlingen.

Datagrunnlaget i barkbilleovervåkingen kunne med fordel økes i noen fylker.

2. RESULTATER

ØSTAFJELLS: Årets fangster av granbarkbiller i Sør-Norge var betydelig mindre enn i 2010 (Figur 1). I fylkene Oppland, Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Akershus/Oslo var det en klar nedgang (Tabell 1 og Figur 1), mens fangstene i Østfold og Aust-Agder lå på omtrent samme nivå som i fjor (Tabell 1). Nedgangen i fangstene startet i 2009 i alle fylkene, med unntak av Hedmark, som hadde en markert økning i 2010. Før 2009 hadde billebestanden vært i vekst gjennom en årrekke (Figur 1).

Det er stort spenn i fangstverdier innenfor hvert fylke. Flere enkeltkommuner i Akershus, Hedmark og Buskerud har fangster på over 15 000 biller per felle (Tabell 2). I Hedmark finner vi de høyeste fangstene i sørfylket (særlig i Elverum, Stange Nord-Odal og Eidskog), hvor det har vært en del billeskade de siste årene.

MIDT-NORGE:

Nivået i Midt-Norge ligger nå langt under toppåret 2009. Fellefangstene i Nord-Trøndelag og Nordland (Helgeland) viser en klar nedgang i 2011 (Tabell 1, Figur 1). Selv om Sør-Trøndelag har den største prosentvise økningen av alle de norske fylkene i 2011, er nivået likevel relativt lavt (Tabell 1).

Også i denne landsdelen finner vi stor variasjon i lokale fangstverdier. Kommuner som har hatt skogskader og forhøyede fangstverdier i de senere årene (Selbu og Tydal) har ikke spesielt høye fangster i 2011 (Tabell 2).

GENERELT:

Plotting av fangstdata fra de siste 10 år viser en betydelig variasjon i hvordan fangstene fordeler seg gjennom sesongen (Figur 2). Mens for eksempel årene 2001 og 2005 hadde utpreget sene fangster med høye verdier i 3. tømmerunde, hadde 2010 en høy andel av fangsten i 1.

tømmerunde. Selv om det var mye nedbør i 2011, skiller ikke denne sesongen seg ut som spesielt tidlig eller sen. Hvordan billene fordeler seg i løpet av sesongen synes ikke å spille vesentlig rolle for den totale billefangsten. Prosentandelene av fangster for hver delsesong (Figur 2) er ikke korrelert med den totale fangsten av biller i løpet av sesongen, eller prosentøkningen fra fjoråret, for de respektive årene.

(9)

2

3. DISKUSJON

En generell nedgang i barkbillefangstene i 2011 kan settes i sammenheng med den uvanlig våte sommeren de fleste steder. I så godt som alle fylker som er med i overvåkingen, med unntak av Nordland, er det satt nye nedbørrekorder for juni, juli og august. Østlandet som helhet fikk dobbelt så mye regn som nedbørsnormalen for juni. Årets juni er dermed den våteste siden 1900

(www.met.no). Mye nedbør er ugunstig for billenes flukt og kan derfor ha en negativ virkning på populasjonsstørrelsene. Mye regn kan også påvirke temperaturen under barken, der billene utvikler seg. Et kjøligere mikroklima vil kunne hemme utviklingen av avkommet (Wermelinger &

Seifert 1998; Bakke 1994), men ettersom månedstemperaturene for Norge har ligget over normalen både i juni og august 2011 (hhv. 1,2 og 1,1 °C) er dette mindre sannsynlig. Analyser av billefangstene på 1980-tallet tydet på at fangsten et år har en sammenheng med mai- og

junitemperaturene i året før (Bakke 1992), men senere studier med en lengre tidsserie (1979- 2000) finner ingen slik sammenheng (Økland & Berryman 2004).

Tidligere studier har påpekt at klimatiske variabler har en synkroniserende effekt på

billepopulasjonene innenfor de regionene som er utsatt for de samme værtrendene (Økland &

Bjørnstad 2004). Årets nedgang i fangstene etter en gjennomgående våt sommer bekrefter en slik synkronisering. En dårlig sesong for barkbillene i år føyer seg til en våt sommer året før (Økland m.fl. 2010). Mens fangstene var økende gjennom flere varme somrer inntil 2009, har de generelt vært nedadgående i både 2010 og 2011.

Det er en betydelig variasjon fra år til år i hvordan fangstene fordeler seg gjennom sesongen (Figur 2). Denne variasjonen synes imidlertid ikke å ha noen klar sammenheng med hvor store de totale barkbillefangstene blir for hele sesongen. Dette kan skyldes at billene har en evne til å kompensere for en sen start i sesongen med forsinket flukt. Modellberegninger viser at

sommertemperaturen de fleste steder i Sør-Norge er så høy at granbarkbillen har mer enn god nok tid til å gjennomføre sin utvikling, selv om utviklingen skulle komme sent i gang (Krokene 2011).

Siden det er få feller i hver kommune skal en være forsiktig i tolkningen av lokale data fra

barkbilleovervåkingen. Den store variasjonen på lokalt nivå kan skyldes andre faktorer enn reelle endringer i billepopulasjonene. Men det skal heller ikke utelukkes at det reelt finnes lokale forskjeller som skyldes samspillet mellom tilgang på død gran, mengde av svekkete trær, klimavariabler og antallet overvintrende biller (Kausrud m.fl. 2011). Det er med andre ord fortsatt grunn til å følge med på den videre utviklingen, særlig der de lokale fangstene er høye og hvor det er registrert barkbilledrepte trær i de siste årene. På fylkes- og landsdelskala, hvor datagrunnlaget er sikrere, er billefangstene i 2011 middels høye sett i forhold til årene siden starten av

overvåkingen (1979).

4. KONKLUSJON - VURDERING AV SITUASJONEN

Også i sesongen 2011 er det en nedgang i de fleste områdene, noe som tyder på at barkbillene har hatt en mindre gunstig sesong sammenlignet med årene før 2010. Nedgangen settes i sammenheng med at nedbøren har vært rekordstor, noe som kan hemme billenes masseflukt og formering. Selv om barkbillenivået nå må karakteriseres som middels høyt, kan situasjonen raskt endre seg: Store vindfellinger og varme og tørre somrer kan gi en rask populasjonsvekst og utløse masseangrep på skogen. Med dette utgangspunktet anbefales det å være særlig på vakt i

områder hvor det er høye fangster og hvor granbarkbillene har drept mange trær i de siste årene.

(10)

3

5. REFERANSER

Bakke A. 1992. Monitoring bark beetle populations: effects of temperature. J. Appl. Ent. 114:208- 211.

Bakke, A., 1994. Insekter på skogtrær. Landbruksforlaget, Oslo. 119 s.

Kausrud, K., Grégoire, J.-C., Skarpaas, O., Erbilgin, N., Gilbert, M., Økland, B., Stenseth, N.C.

2011. Trees Wanted – Dead or Alive! Host Selection and Population Dynamics in Tree-Killing Bark Beetles. Plos One 6:13.

Krokene, P. 2011. Granbarkbillens utviklingshastighet – prosjekt barkbilleutvikling 2010.

Oppdragsrapport fra Skog og landskap 17/11: 10 s.

Wermelinger, B. & Seifert, M., 1998. Analysis of temperature dependent development of the spruce bark beetle Ips typographus. J. appl. ent. 122, 185-191.

Økland, B. & Bjørnstad, O.N. 2003. Synchrony and geographical variation of the spruce bark beetle (Ips typographus) during a non-epidemic period. Population Ecology 45: 213-219.

Økland, B. & Berryman, A. 2004. Resource dynamic plays a key role in regional fluctuations of the spruce bark beetles Ips typographus. Agricultural and Forest Entomology 6: 141-146

Økland, B., Wollebæk, G., Krokene, P. & Christiansen, E. 2010. Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2010. Oppdragsrapport fra Skog og landskap 21/10: 12 s.

(11)

4

6. TABELLER OG FIGURER

Tabell 1. Fangst av granbarkbiller, snitt pr. felle i hvert fylke og prosentvis endring 2009-2011 og 2010-2011.

* Siden de ulike feromonfellemodellene har ulik evne til å fange biller, er fangstene i fellemodellene 79 (M79) og Beka korrigert for å tilsvare en fangbarhet mest mulig lik fellemodell 80 (M80). Oslo og Akershus er behandlet under ett.

Tabell 2. Fangst av granbarkbiller, snitt per felle i kommuner og fylker i år 2011.

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Østfold Halden 1700

Sarpsborg 5844

Fredrikstad 11489

Aremark 3472

Marker 3884

Rømskog 4130

Trøgstad 4034

Eidsberg 7830

Skiptvedt 3747

Rakkestad 6889

Rygge 7009

Våler 6553

Hobøl 7200

Snitt for Østfold 5675

Fangst per felle (estimert*): Endring (%*): Antall feller:

År 2011 2010 2009 09-11 10-11 M80 M79 BEKA

Østfold 5675 5553 7060 -20 2 1 2 53

Akershus og Oslo 10421 11354 13589 -23 -8 2 18 42

Hedmark 6219 6817 5319 17 -9 7 3 62

Oppland 4228 7161 9044 -53 -41 5 15 48

Buskerud 8234 9511 11622 -29 -13 2 10 36

Vestfold 8316 9698 12931 -36 -14 6 16 34

Telemark 4671 6347 8321 -44 -26 0 2 56

Aust-Agder 3207 3301 7756 -59 -3 0 0 16

S-Trøndelag 3136 2082 7704 -59 51 0 0 20

N-Trøndelag 3117 4912 10910 -71 -37 0 2 18

Nordland 4638 6770 9232 -50 -31 4 0 16

(12)

5

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Akershus Vestby 15707

Ski 9678

Ås 18469

Nesodden 7443

Bærum 18653

Aurskog-Høland 9482

Sørum 751

Enebakk 12233

Lørenskog 8533

Nittedal 13338

Ullensaker 8642

Nes 7257

Eidsvoll 4394

Hurdal 8861

Oslo Kommune 12870

Snitt for Akershus og Oslo 10421

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Hedmark Kongsvinger 2191

Ringsaker 1335

Løten 5932

Stange 10354

Nord-Odal 10167

Sør-Odal 1787

Eidskog 9562

Grue 6387

Åsnes 3733

Våler 1944

Elverum 16029

Åmot 5211

Snitt for Hedmark 6219

(13)

6

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Oppland Lillehammer 940

Gjøvik 5319

Nord-Fron 2182

Ringebu 2592

Øyer 4828

Gausdal 7556

Østre Toten 8487

Vestre Toten 2337

Jevnaker 6382

Lunner 4642

Gran 4339

Nordre Land 1517

Sør-Aurdal 4659

Vestre Slidre 3408

Snitt for Oppland 4228

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Buskerud Kongsberg 17578

Ringerike 3659

Hole 4253

Nes 15817

Sigdal 5574

Modum 5808

Øvre Eiker 3359

Lier 7219

Hurum 6756

Flesberg 4217

Rollag 16462

Nore og Uvdal 8103

Snitt for Buskerud 8234

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Vestfold Holmestrand 9280

Tønsberg 3505

Sandefjord 5771

Larvik 4039

Sande 8724

Hof 9229

Re 8054

Andebu 13774

Stokke 8811

Lardal 11974

Snitt for Vestfold 8316

(14)

7

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Telemark Porsgrunn 5426

Drangedal 4815

Nome 8099

Hjartdal 4810

Kvitseid 2933

Tokke 1945

Snitt for Telemark 4671

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Aust-Agder Grimstad 5045

Vegårshei 1484

Birkenes 4016

Bygland 2281

Snitt for Aust-Agder 3207

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Sør-Trøndelag Trondheim 2794

Orkdal 2287

Melhus 4518

Selbu 3414

Tydal 2665

Snitt for Sør-Trøndelag 3136

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Nord-Trøndelag Steinkjer 1981

Stjørdal 3233

Namsskogan 4144

Grong 4874

Overhalla 1356

Snitt for Nord-Trøndelag 3117

FYLKE KOMMUNE Snitt per felle*

Nordland Bindal 5908

Vefsn 4128

Grane 5453

Hattfjelldal 473

Nordland Rana 7228

Snitt for Nordland 4638

* Siden de ulike feromonfellemodellene har ulik evne til å fange biller, er fangstene i fellemodellene 79 (M79) og Beka korrigert for å tilsvare en fangbarhet mest mulig lik fellemodell 80 (M80).

(15)

8

Figur 1. Fangst av granbarkbiller (snitt pr. felle) for Sør-Norge og for hvert fylke i perioden 1979-2011. Merk at alle y-akser har lik skala, bortsett fra Vestfold og Telemark som har større maksimumsverdi.

SØR-NORGE (u/TRØNDELAG og NORDLAND)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

År

B il le r p e r fe ll e

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B ille r pe r f e lle

År

ØSTFOLD

(16)

9

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B ille r pe r f e lle

År

AKERSHUS og OSLO

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B ille r pe r f e lle

År

HEDMARK

(17)

10

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B ille r p e r fe lle

År

OPPLAND

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B ille r p e r fe lle

År

BUSKERUD

(18)

11

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Biller per felle

År

AUST-AGDER

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B ille r p e r fe lle

År

VESTFOLD

(19)

12

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B il le r p e r f e ll e

År

TELEMARK

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B il le r p e r f e ll e

År

SØR-TRØNDELAG

(20)

13

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B il le r p e r f e ll e

År

NORD-TRØNDELAG

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

B il le r p e r f e ll e

År

NORDLAND

(21)

14

Figur 2. Fordeling av fangster av granbarkbiller i løpet av sesong (% fangst per tømmerunde 1 = uke 21, 2 = uke 24, 3 = uke 28 og 4 = uke 33) for perioden 2001-2011.

2001

2001

2001

2005 2001

2005

2005

2005 2007

2007

2007

2007

2010 2010

2010

2010 2011

2011

2011

0.0 2011

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

1 2 3 4

Fordeling av fangst innenfor sesong (%)

Tømmerunde i sesong

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Tallene viser at det ikke bare er i Vestfold og Agder at to generasjoner potensielt kunne gjennomføres fullt ut i 2018, men også i lavereliggende områder i det indre

Det er imidlertid ikke en enkel lineær sammenheng mellom fellefangster og mengde av drepte trær for de enkelte kommunene, for blant kommunene med mange døde trær finner vi

Men lenger øst, i Finland, fortsatte det med varme somrer, og særlig i årene etter 2010 har det vært registrert økende billepopulasjoner og skogskader på grunn

% av den n formering vært mer Trøndelag det norma normalt i j I tillegg til forrige ses Østlandet 2015 (Tab vindfelling dessuten v Trøndelag til at de ku en kjølig

Vest-Agder og Oslo/Akershus, som ikke hadde noen økning i billefangstene i 2018, hadde nedbør rundt normalen i juni, mens det var betydelig tørrere ellers på Østlandet og

På grunn av behovet for sammenligninger bakover i tid beholdes de opprinnelige kommune- og fylkesinndelingene før sammenslåinger

Da det likevel har vært lite angrep i denne sesongen skyldes dette trolig at populasjonene av biller har vært lave i utgangspunktet, fordi de fuktige og kjølige somrene i

Nedgangen skyldes trolig at en våt og kjølig sommer har virket negativt på billenes flukt og formering, men også at populasjonen av overvintrende biller har vært lavere

Trøndelag hadde blant de høyeste fangstverdier i landet i 2017 til tross for sin nordlige beliggenhet, og lokale nye angrep i Trøndelag forklares med mange overvintrende

Nedgangen for de fleste områdene skyldes trolig at en våt og kjølig sommer har gitt ugunstige betingelser for billenes flukt og formering, men også at en ugunstig

De fleste stedene der stor granbarkbille angrep skog i 2020 var trærne trolig allerede drept eller sterkt svekket av tørke.. Slike angrep i sterkt svekkete trær

Disse fylkene har store skogressurser og en høy andel av eldre skog (Larsson & Hylen 2007) som ikke har vært utsatt for omfattende barkbilleutbrudd i kjent tid..

Barkbillenivået i Trøndelag og Nordland har vært økende siden 2002 og er nå høyere eller like høyt som flere fylker i Sør-Norge.. En kombinasjon av store vind- fellinger

Vi ser imidlertid en betydelig økning i mengden av granbarkbiller også i boreale områder, og selv om boreal granskog trolig har et mindre forråd av svekkede trær, vet vi

I en travel klinisk hverdag kan det være en hjelp med flytdiagrammer, men en forut- setning for å kunne anvende disse er at den enkelte må ha noe innsikt, kunnskap og erfaring.

Sa på spissen er metoden kanskje best egnet for resirkulering av fagmiljøenes veletablerte kunnskap – ikke til fornyelse, ikke til jakting på teoretiske modeller utenfor det som

– Sentralstyret har, etter forarbeid i utvalget, vedtatt føringer for generalsekre- tærstillingen når det gjelder kompetanse- krav, rolleforståelse og

projektioner af viden og værdier til de arbejdende nordiske sundhedsvæsner alligevel så markante, at vi uden selvovervurdering kan tale om et nordisk særpræg, eller med

I en enquête om bedøvelse ved fødsler, hvilket han var imot (iallfall i et intervju i Dag- bladet i 1925), sier han: «Det er alle puslinger av mannfolk som gjør kvinnerne hyste-

Hvordan kan så Legeforeningen utvikle seg til fortsatt å være sentrum for dette faglige fellesskapet.. På mange områder begrunner medlemskap i Legeforeningen

En økning i 2008 var forventet på grunnlag av den varme sommeren i 2007 (Økland, Christiansen & Wollebæk 2007), og samsvarer med at også denne landsdelen hadde en varm og

Når prosjektet etter påske inviterer kom- muner, transportører, brukerorganisasjoner og andre interessenter til et “ideverksted”, skal de alle se langt inn i glasskula og se for

Vi skriver år 2000 og undrer oss over at en del lungeleger fortsa foretrekker å nedtone betydningen av røyking (aktiv som passiv) som hovedårsak til kronisk obstruktiv lungesykdom