• No results found

Avaluació de les competències treballades

In document Fomentar la Resiliència a l'Escola (sider 34-50)

En quant a l’avaluació de la proposta, és durà a terme a través d’una observació diària on finalitzada cada sessió, s’enregistraran aquells aspectes més rellevants que hagin tingut lloc durant aquesta. El registre serà a través de graelles on s’aniran valorant diferents ítems. Un cop acabades les sessions de cada trimestre, es farà un buidatge per tal de fer una valoració final de la feina duta a terme i si aquesta ha de ser modificada a les properes sessions.

Referent a les graelles, en trobem dues, una per avaluar els pilars 4de la resiliència treballats durant les sessions i l’altre referent a l’avaluació del treball psicomotriu5 per tal de saber el

4 Annex: Graella Avaluació Pilars Resiliència

5 Annex: Graella Avaluació Capacitats

35 desenvolupament psicomotor de l’infant ja és igualment importat pel seu desenvolupament i benestar personal i per tant, per la seva salut mental. Pel que fa a la graella d’avaluació dels pilars de la resiliència, tot i que es troben estretament relacionats i amb l’avaluació d’un es poden avaluar de manera aproximada els altres, cada pilar consta de diferents ítems per tal de fer una observació més acurada d’allò que s’ha intentat fomentar a la llarga de les sessions.

7. CONCLUSIONS

Concloure que la promoció de la resiliència es pot treballar a les escoles i que aquesta contribueix al desenvolupament humà i afectiu dels infants establint les bases per saber manejar i fer front a les situacions adverses que es puguin presentar en un futur. El fet d'estar en una societat canviant, on els problemes dels adults afecten als més petits i aquests s'han d'adaptar a les circumstàncies que els envolten, afectant-los sovint, al seu estat emocional i com a conseqüència, a la seva salut mental, fa necessari proporcionar estratègies i habilitats adients per afrontar amb èxit als traumes i les adversitats que els poden envoltar. Sent així els centres educatius els llocs òptims per treballar aquesta capacitat i els llenguatges artístics juntament amb la psicomotricitat les estratègies educatives que més poden contribuir en el seu desenvolupament.

La importància de la primera infància en el treball de la capacitat resilients és rellevant ja que com s'ha comentat, aquesta etapa és la base per les futures experiències. Durant aquesta és quan es creen més connexions cerebrals, es potencien les capacitats, descobreixen les possibilitats del seu cos i la ment, es connecten amb la seva cultura, construeixen la seva identitat i adquireixen habilitats per conviure amb els altres.

El fet de treballar la resiliència a través del joc és convincent ja que jugant, descobreixen les possibilitats del seu cos i del món. Construeixen una idea de com funciona el seu entorn, aprenen a expressar-se i a compartir els seus desitjos i sentiments a més d'enfortir els seus vincles amb les persones.

Per altra banda, a través de l'art, els infants comparteixen les seves idees i emocions, exploren i experimenten noves vivències. I, molt més, si tot això pot estar connectat dins la sala de psicomotricitat.

36 Tot i que en el present treball s’ha agafat la psicomotricitat com a base per fomentar la resiliència, m’agradaria posar en relleu l’art, la música i els tallers plàstics com a estratègies educatives que contribueixen a fomentar també aquesta capacitat. Tot aquests, són molt importants en l’educació infantil i com a conseqüència a l’educació primària com a mitjans per adquirir les capacitat abans anomenades. L’art en general ajuda als infants a explorar, representar, gaudir, expressar... Els seus sentiments i emocions tant de manera individual com col·lectiva, la música connecta a les persones i ajuda a alliberar tensions i, els tallers, són espais de creixement on és dóna la possibilitat als infants a fer coses, provar, col·laborar, explorar, concentrar-se, tafanejar, cercar solucions, divertir-se... Incitant a la reflexió sobre el que estan fent i per tant, créixer.

37 8. REFERÈNCIES

Alzina, P., Díaz, M., i Giráldez, A. (2008). La música en la escuela infantil. Barcelona: Graó.

Aucouturier, B. (2004). La práctica psicomotriz (PPA) educativa y preventiva. En B.

Aucouturier (1ªed.), Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. (pp. 245-206) Barcelona: Graó.

Becoña, E. (2006). Resiliencia: Definición, características y utilidad del concepto. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 11 (3), 125-146. Recuperat el de 21 de març de 2016 de http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:Psicopat-2006-E3EEEFE3-E4DF-43B4-C15D-FF038F693092/Documento.pdf

Cabanyes, J. (2010). Resiliencia: una aproximación al concepto. Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 3 (4), 145-151. Recuperat el 19 d'abril del 2016 de http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13189836&pident _usuario=0&pcontactid=&pident_revista=286&ty=93&accion=L&origen=zonadelectur a&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=286v03n04a13189836pdf001.pdf

Calero, M. (2005). Educar jugando. Lima. Ed, El Comercio S.A

Carretero, R. (2010). Resiliencia. Una visión positiva para la prevención e intervención desde los servicios sociales. Nomadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 27

(3), 1-13. Recuperat el 12 de març de 2016 de

http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/NOMA1010330091A/25780 Cortés, M., Gissel, B., Cruz, P., i Lino (2011). Resiliencia: ¿Es posible medirla e influir en

ella?. Salut Mental, 34 (3). 234-246.

Decret 71/2008, del 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears. Recuperat el 11 de març de 2016 de

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_71-2008_infantil.pdf

Fiorentino, M.T. (2008). La construcción de la resiliencia en el mejoramiento de la calidad de vida y salud. Suma Psicológica, 15 (1), 95-114.

38 Fletcher, D., i Sarkar, M. (2013). Psychological Resilience. A Review and Critique of

Definitions, Concepts, and Theory. European Psychologist, 18 (1), 12-13.

Garaigordobil, M., i Berrueco, L. (2007). Autoconcepto en niños y niñas de 5 años: relaciones con inteligencia, madurez neuropsocológica, creatividad, altruismo y empatía. Infancia y aprendizaje, 30 (4), 551-564.

Garaigordobil, M., i Berrueco, L. (2011). Effects of a Play Program on Creativite Thinking of Preschool Children. The Spanish Journal of Psychology, 14 (2), 608-618.

Gerver, R. (2012). Crear hoy la escuela del mañana. La educación y el futuro de nuestros hijos. Madrid. SM.

Goleman, D. (1995). Inteligencia Emocional. Barcelona. Kairós

Greco, C., Morelato, G., i Ison, M. (2015). Emociones positivas: una herramienta psicológica para promocionar el proceso de resiliencia infantil. Revista Psicodebate 7: Psicología, Cultura y Sociedad, 5 (2), 81-94. Recuperat el 19 de noviembre de 2015 de http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico7/7Psico%2006.pdf

Grotber, E.H. (2004). Nuevas tendencias en resiliencia. En: Grotber, E.H. Resiliencia:

Descubriendo las propias fortalezas. (p: 19-30). Buenos Aires: Paidós.

Guil, R., Gil-Olarte, P., Serrano, M., Larrán, C. (2014). Desarrollo de la inteligencia emocional de 0 a 3 años. Psicología del desarrollo, 1(2), 597-606.

Henderson, N., i Milstein, M. (2003). Resiliencia en las escuelas. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Howell, K., Graham-Bermann, S., Czyz, E., i Lilly, M. (2010). Assessing Resilience in Preschool Children Exposed to Intimate Partner. Violence and Victims, 25 (2), 150-164.

Joy, M., DiNapoli, J.M., Garcia-Ona, L, JaKubowski, R., i O’Flaherty, D. (2013). Concept Analysis: Resilience. Archives of Psychiatric Nursing, 27, 264-270.

Knight, C. (2007). A resilience framework: Perspectives for educators. Health Education, 107(6), 543-555.

39 Masten, A., Gewirtz, A., i Sapienza, J. (2013). Resilience of development: The importance of

early childhood. Encyclopedia on Early Childhood Development. University of Minnesota, USA. Recuperat el 12 de desembre de 2015 de

http://www.child- encyclopedia.com/resilience/according-experts/resilience-development-importance-early-childhood

Milteer, R., i Ginsburg, K. (2011). The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bond: Focus on Children in Poverty. Pediatrics, 129 (1), 204-2013.

Moreno, A. (2011). La promoción de la resiliencia en el vínculo establecido entre adolescentes y educadores en la práctica psicomotriz educativa. Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona. Recuperat el 5 d’abril de 2016 de http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/96515/01.AMP_TESIS.pdf?sequence=1

Mundet, A. (2014). Els llenguatges artístics: metodologies socioeducatives de promoció de la resiliència. Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona. Recuperat el 23 de febrer de 2016 de

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/279211/AMB_TESI.pdf?sequence=1

Naranjo, C. (2009). Una educación trifocal para trascender el patriarcado. En C, Naranjo.

Sanar la civilización. (pp. 157-204). Barcelona: Editorial la Llave.

Quinto, B. (2005). Los talleres en educación infantil. Barcelona: Graó.

Oros, L. (2009). El Valor Adaptativo de las Emociones Positivas. Una Mirada al Funcionamiento Psicológico de los Niños Pobres. Interamerican Journal of Psychology, 43 (2), 288-296.

Rutter, M. (2007). Resilience, competence, and coping. Elsevier. Child Abuse & Neglect, 31, 205-209.

Seligman, M.E.P., Randal, M.E., Gillham, J., Reivich, K., i Linkins, M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35(3), 293-311.

40 Uriarte, J.D. (2005) La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología del desarrollo.

Revista de Psicodidáctica, 10 (2), 61-80. Recuperat el 18 de gener de 2016 de http://www.redalyc.org/html/175/17510206/index.html

Uriarte, J.D. (2006) Construir la resiliencia en la escuela. Revista de Psicodidáctica, 11 (1), 7-23. Recuperat el 16 de gener de 2016 de

http://www.redalyc.org/pdf/175/17514747002.pdf

Wolin, S., i Wolin, S. (1995). Resilience among youth grow-ing up in substance-abusing families. Pediatric Clinics of North America, 42, 415-429.

41 9. ANNEXES

1. Annex: Taula 2

Àrea 1 Conceptes Procediments Actituds

Àrea de coneixement de

42 2. Annex: Taula 3

Àrea 3 Conceptes Procediments Actituds

Àrea de

43 Material Teles i capses de cartró.

Expressivitat motriu Joc espontani.

(Psicomotricista: Fa incisos conte dels tres porquets) Ritual de sortida

Història parlada d’allò que ha succeït durant la sessió.

Conte: El monstre de colors Material Capses cartró, tubs de cartró i anelles.

Expressivitat motriu Joc espontani.

Ritual de sortida

Conte: Quin gust fa la lluna?

Cada un explica, si vol, el que ha fet durant la sessió.

SOM AQUÍ Material Cordes, pilotes, teles, música de relaxació.

Expressivitat motriu Conte: El monstre de colors

Joc espontani. Conèixer la sala, als companys, alliberar tensions...

Ritual de sortida

Conte: Els tres porquets Relaxació en gran grup

44

Material Plomes, miralls, pinturetes cara i teles.

Expressivitat motriu Joc espontani.

Ritual de sortida Cada un explica allò que ha viscut, si vol.

SOM AQUÍ

Material Pintures cara, miralls, capses cartró, teles i música.

Expressivitat motriu Joc espontani.

Ritual de sortida Conte: T’estimo (casi sempre) SOM AQUÍ

Material Anelles, teles, música relaxació i plomes.

Expressivitat motriu Joc espontani.

Ritual de sortida

Conte: Elmer

Relaxació per parelles.

45

Material Teles, paper continu i ceres.

Expressivitat motriu Joc espontani.

Ritual de sortida

Conte: L’Emocionari

Cada un explica allò que ha representant a la llarga de la sessió.

ARTÍSTES, JUGUEM!

Material Capses de cartró i cordes.

Expressivitat motriu Conte: El peix Irisat Joc espontani.

Ritual de sortida Plastilina per representar allò que han fet.

ARTÍSTES, JUGUEM!

Material Pilotes, globus, cordes, papers i pinturetes colors.

Expressivitat motriu Joc espontani.

Ritual de sortida

Conte: L’Emocionari Pintem allò que hem fet.

46

ARTISTES, JUGUEM!

Etapa: Infantil

Curs: P5

Trimestre: Segon

Nº Sessions: 20 i 21

Temporalització: 60’

11 i 18 de març

Pilars resilients:

Introspecció Independència Creativitat Sentit de l’humor

Material Material sala de psicomotricitat, cartolines, pintures i pinzells.

Expressivitat motriu Conte: L’emocionari.

Joc espontani. (30 minuts)

Ritual de sortida Pintem com ens sentim

ARTÍSTES, JUGUEM!

Etapa: Infantil

Curs: P5

Trimestre: Segon

Nº Sessions: 18 i 19

Temporalització: 60’

25 de febrer i 4 de març

Pilars resilients:

Introspecció Independència Creativitat Sentit de l’humor

Material Teles, tubs de cartró i fustetes.

Expressivitat motriu Conte: Sopa de carabassa Joc espontani.

Ritual de sortida Representació amb fustetes.

47 Sentit humor Ideologia personal Cap. iniciativa

Material Tubs i cordes.

Expressivitat motriu Com vos sentiu? (cada un explica el que sent en aquest moment).

Conte: El nen gris.

Joc espontani.

Ritual de sortida

Com vos sentiu? (Reflexió de com es senten quan ha acabat la sessió).

Conte: L’Emocionari (cada un identifica la seva emoció al llibre).

SABEM QUI SOM Sentit humor Ideologia personal Cap. iniciativa

Material Música, teles i pintures de cara.

Expressivitat motriu Conte:

Joc espontani.

Ritual de sortida Qui he estat durant la sessió? M’ha agradat? Perquè?

SABEM QUI SOM Sentit humor Ideologia personal Cap. iniciativa

48

SABEM QUI SOM Etapa: Infantil

Curs: P5

Trimestre: Tercer

Nº Sessions: 28 i 29

Temporalització: 60’

19 i 26 de maig

Pilars resilients:

Interacció Introspecció Creativitat Independència Sentit humor Ideologia personal Cap. iniciativa

Material Pintures de cara, teles, pinturetes i cartolines.

Expressivitat motriu Recordem el que vam ser la sessió passada.

Joc espontani.

Ritual de sortida

Qui he estat aquest cop?

(Pintem el qui em estat)

49 3.Annex: Graella Avaluació Pilars Resiliència

NOM DE L’INFANT:

PILARS RESILIENTS ÍTEMS OBSERVACIONS

INTROSPECCIÓ

És conscient de les accions que realitza i de les seves conseqüències?

Reconeix les pròpies emocions?

Es sent satisfet de les pròpies produccions?

INDEPENDÈNCIA

Actua de forma autònoma?

Necessita el suport de l'adult/company per resoldre algun conflicte?

Demana ajuda quan la necessita?

CAPACITAT D’INICIATIVA Enfronta els problemes en confiança?

Engresca als companys en l'activitat fent-los partícips d'ella?

SENTIT DE L’HUMOR Accepta les crítiques de manera constructiva?

Se'l veu content i positiu durant les sessions?

CREATIVITAT

S'engresca amb els diferents materials oferts per fer les seves produccions?

És capaç de resoldre situacions noves?

IDEOLOGIA PERSONAL

Sap fer judicis de moral?

Expressa les seves opinions?

Sap fer crítiques constructives?

CAPACITAT DE RELACIÓ

Interactua amb tot els companys de manera assertiva?

Empatitza amb els seus iguals?

4.Annex: Graella Avaluació Psicomotricitat

Mostres una coordinació motriu adequada a la teva edat Saps orientar-te en

l’espai Lateralitat

Et mostres expressiu/va amb el teu cos

Participac

Reconeix i assenyala les principals parts del cos Dibuixa la figura humana amb cap, ulls, braços i cames

Es desplaça correctament Manté

l’equilibri Controla els moviments de

Té un to muscular adequat S’orienta en l’espai Manifesta una dominància lateral de

Utilitza els objectes per expressar-se Sap trobar l’espai per expressar- se Es mostra imaginatiu (positiu) Participes en les activitats proposades

Caminant Corrent Saltant Arrossegant-se Pujant i baixant escales alternant els peus Estàtic Dinàmic El braç La mà Els dits La cama El peu Dins / fora Dalt / baix Davant / darrera Un costat / l’altre La mà L’ull El peu

D E D E D E

In document Fomentar la Resiliència a l'Escola (sider 34-50)