• No results found

Veiledning til aktivitetsforskriften - Petroleumstilsynet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Veiledning til aktivitetsforskriften - Petroleumstilsynet"

Copied!
41
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

For å oppfylle kravet til forsvarlige helsetjenester som nevnt i første ledd, skal standard NORSOK U-100N kapittel 5.1 benyttes for bemannede undervannsoperasjoner. For å oppfylle kravet til prosedyrer som nevnt i annet ledd skal standard NORSOK U-100N kapittel 8.2 for bemannede undervannsoperasjoner benyttes. For å oppfylle brukskravet som nevnt i første ledd skal standard NORSOK Z-015N benyttes for midlertidig utstyr.

Planlegging og utføring Planlegging og utføring

Skifte av vakt og personell betyr daglig skift og utskifting av personell ved slutten av oppholdsperioden på anlegget, både for operatør- og entreprenøransatte.

Arbeidsmiljøfaktorer Arbeidsmiljøfaktorer

For å hindre eksponering som nevnt i første ledd må det benyttes forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 5 om varme arbeider. I tillegg bør spesiell oppmerksomhet rettes mot mulig utslipp av helseskadelige kjemikalier fra høytrykksmaterialer. I tillegg skal Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, for å oppfylle kravet om å forebygge eksponering: a) veileder 1 om industriell radiografi, .. b) veileder 9 om industrielle kontrollkilder i faste installasjoner og forskningsrelatert strålebruk og c. ) av veileder 13 om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien.

For å sette kriterier for valg av vernetiltak ved arbeid ute skal standard NORSOK S-002N kapittel 7.9 og A.8 i vedlegg A benyttes.

Vedlikehold

Kravet til forebygging som nevnt i 1. ledd innebærer også at programmene skal være på plass ved oppstart, jf. Ved utarbeidelse av vedlikeholdsprogram som nevnt i 1. ledd er standardene NORSOK Z-008, NS-EN ISO tilbygg. I og NEK IEC kan brukes innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. For å oppfylle kravet til frister som nevnt i 2. ledd bør fristene regnes fra det tidspunktet det oppdages en feiltilstand som er under utvikling eller har oppstått.

Effektiviteten av vedlikeholdet nevnt i første ledd refererer til forholdet mellom de krav som stilles til ytelse og teknisk tilstand og oppnådde resultater. Omfanget av undersøkelsene, som angitt i første ledd bokstav a, avhenger blant annet av avstanden til tidligere undersøkte områder, samt av grunnforholdene. Omfanget av utredningene, som nevnt i første ledd bokstav b, avhenger blant annet av hvilke sårbare miljøverdier (arter og naturtyper) som forventes i området.

Det forventes derfor at informasjon om barrierer og sikkerhetsfunksjoner også vil inngå i deteksjons- og kartleggingssystemet, som angitt i andre ledd i denne paragrafen. Med olje og kondensat, som kan fremstå som akutt forurensning, mener vi som angitt i tredje ledd også blandinger av ulike produksjonsstrømmer.

Utslipp til ytre miljø

For kjemikalier som følger det produserte vannet til sjøen etter rensing, kreves det tillatelse etter artikkel 66(1). Kjemikalier som brukes i hjelpesystemer, rørledninger og vanninjeksjon, inkludert kjemikalier som forblir i brønnen og kjemikalier som vil følge hydrokarbonstrømmen selv om det ikke er ment å slippes ut i feltet, er underlagt krav til økotoksikologisk testing og dokumentasjon. Den spesifiserer at kjemikalier som brukes til å rense ferskvannsproduksjonsanlegg, inkludert drikkevann, er underlagt krav til testing og dokumentasjon.

Kjemikalier som utelukkende brukes i husholdningen og i boligkvarteret på anlegget omfattes ikke av test- og dokumentasjonskravene. Det skal også foretas miljøvurderinger for kjemikalier som ikke omfattes av økotoksikologiske test- og dokumentasjonskrav. Grunnlaget for tillatelser som nevnt i første ledd er resultater av prøving, kategorisering, vurdering og utvelgelse av kjemikalier som nevnt i og 65.

Det er presisert at kjemikalier som brukes til rensing av anlegg for produksjon av ferskvann, herunder drikkevann, omfattes av plikten til å få tillatelse til bruk og utslipp etter § 66. Kjemikalier testet etter denne feltbestemmelsen er også unntatt fra kravet om økotoksikologisk dokumentasjon, jfr.

Avfall

Tiltakene nevnt i tredje ledd kan for eksempel være overvåking av olje og sjøfugl eller mekanisk sprøyting for å fjerne olje fra havoverflaten. Prøveanlegget, inkludert vann-, olje- og gassseparasjonsutstyr og fakkelsystemet, skal oppfylle kravene til bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), se .

Dersom olje og vann som inneholder kjemikalier fra opprydding og oppstart av brønner sendes i land, kan ikke fargekategorier og kjemikalieklassifiseringer som benyttes for offshore oljevirksomhet overføres direkte til operasjoner på land. Dersom vann som inneholder olje og kjemikalier sendes til en resipient på land utenfor Norge, skal operatøren sørge for at behandlingen av vannet hos resipienten er lovlig, men kravet om tillatelse vil ikke alltid være aktuelt. Måleprogrammet, som nevnt i andre avsnitt, bør inneholde en beskrivelse av metoden for manuell måling dersom en automatisk analysator er ute av drift.

I plan for avfallsbehandling som nevnt i fjerde ledd skal det behandles reduksjon av avfallsmengde, kildesortering, gjenvinning, gjenvinning og eventuell energigjenvinning. Med spillolje menes som nevnt i femte ledd brukte smøremidler og lignende oljer (motorsmøreoljer, giroljer, hydraulikkoljer, transformatoroljer, giroljer mv.), som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål.

Beredskap Beredskap

Handlingsplaner som nevnt i pkt. c i denne veilederen bør blant annet omhandle a) beredskapsstrategi, beredskapstiltak og beslutningskriterier for beredskapsfasene, .. b) for håndtering av akutt forurensning bør beredskapsstrategien inneholde mål for de beskyttelse av prioriterte sårbare miljøverdier. Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner Med å gi rett varsling som nevnt i bokstav a, menes melding om blant annet a) anleggets sentrale kontrollrom eller annen sentral funksjon, .. c) ett eller flere medlemmer av operatørens beredskap. respons. innsatsorganisasjon, d) entreprenørers beredskapsorganisasjoner, .. e) andre rettighetshavere og avtalepartnere etter avtale om samordnede beredskapsressurser eller ved sambruk av produksjons- og/eller transportsystemet. Kravet til redning som nevnt i pkt. c innebærer at den ansvarlige skal kunne a) lokalisere savnet personell ved hjelp av systemer for personellkontroll, .. b) bringe personell til sikkert område på fartøy, anlegg eller på land, .. c) yte skadet personell som yter livreddende førstehjelp og medisinsk behandling ved eget anlegg, utrykningsfartøyet eller andre anlegg.

Kravet om evakuering som nevnt i bokstav d innebærer at evakueringstiltakene er slik at det gir høyest mulig sannsynlighet for at personellet kan evakueres fra et eksponert til et sikkert område på anlegget, og eventuelt videre til sikre områder på fartøy, annet anlegg eller på land. For å oppfylle kravet til evakuering som nevnt i bokstav d, skal standard NORSOK U-100N kapittel 9.5 for dykkere under trykk benyttes. Kravet om normalisering som nevnt i bokstav e innebærer også at.. a) skadet eller sykt personell gis nødvendig behandling og pleie som medisinsk behandling på land og oppfølging av fysiske og psykiske forsinkelsesskader, og at pårørende gis. nødvendig informasjon, stell og oppfølging etter større ulykker, .. b) skader på anlegget og magasinet stabiliseres og korrigeres,.

Tiltakene nevnt i tredje ledd kan omfatte utvikling av nytt konsept eller nye løsninger, tidsforskyvninger av virksomhet eller økt beredskap. Ved utarbeidelse av planen, som nevnt i første ledd, skal det tas utgangspunkt i handlingsplanene til beredskapsplanen, jfr.

Kommunikasjon

Kjemisk kontroll bør benyttes dersom dette generelt fører til lavest belastning på miljøet, se kapittel 19 i forurensningsforskriften.

Bore- og brønnaktiviteter

Med en brønnkontrollhendelse som nevnt i første ledd menes svikt i en eller flere barrierer i en brønn, der bruddet resulterer i utilsiktet strømning av formasjonsvæske inn i brønnen, kryssstrømning i brønnen eller utslipp til brønnen. eksternt miljø. Med direkte inngrep i eller på brønn, som nevnt i første ledd, menes reetablering av hindringer ved bruk av etablerte brønnkontrollmetoder eller ved bruk av foringsrørutstyr. Ved planlegging av aktiviteter, som nevnt i annet ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 4.8 benyttes med følgende tillegg: teknisk og operasjonell mulighetsvurdering og risikovurderinger av sted, drift og brønn. valgt metode.

For å oppfylle vernekravet som nevnt i første ledd skal det innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet benyttes standarden NORSOK D-010 kapittel 9. For å verifisere brønnens integritet som nevnt i annet ledd er det nødvendig å ha mulighet til å overvåke trykkforhold eller å kunne montere blindplugg like over eller under tetningselementet. For overflatekompletterte brønner skal det være mulig å overvåke trykket i ringrommet og i produksjonsrøret, fortrinnsvis i sist innstilte beskyttelsesrør.

Kravet til begrensninger som nevnt i annet ledd innebærer blant annet at arbeidsområdet for fjernstyrte anlegg skal defineres. Med personell, som nevnt i tredje ledd, menes den som har funksjonen kontroll og overvåking, og personell som befinner seg i disse systemenes arbeidsområde.

Maritime operasjoner

Høy risiko, som referert til i bokstav a i denne tabellen, betyr de tilfellene hvor dykkeren ikke har forhindret en uhindret retur til dykkerklokken, eller hvor tap av fartøyets posisjon kan føre til tap eller skade på dykkerklokken og all tilhørende bunn vekt. Ved grunn boring kan imidlertid andre krav fra tabellen være aktuelle, for eksempel krav til utstyrsklasse 2 for annen virksomhet innenfor sikkerhetssonen uten risiko for helse, miljø og sikkerhet. Andre brønnaktiviteter oppført i punkt l i denne tabellen, med krav til utstyrsklasse 2, hvor produksjonsinnretningen har brønnkontrollutstyr, kan omfatte brønnstimulering og ubemannede undervannsoperasjoner, herunder bruk av fjernstyrte undervannsfartøy eller undervannsverktøy.

For å opprettholde posisjonen som nevnt i annet ledd skal flytende produksjons-, lager- og losseanlegg (eng. Flytende produksjons- og lageranlegg) til enhver tid kjenne nøyaktig posisjon og retning for egne og nærliggende anlegg og større fartøy, jfr. .Drift av posisjonerings- og ankersystemer skal være i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrift om posisjonering og ankersystemer på mobile enheter §§ 15-17.

For fartøy som er forankret innenfor sikkerhetssonen og som er større enn det innretningen er konstruert for kollisjon med, bør ankerplassen være i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrift om posisjonering og forankringssystemer på flyttbare innretninger (ankringsforskriften og evt. er tilknyttet anlegget, bør de oppfylle kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr § 16.

Elektriske anlegg Elektriske anlegg

Kravet gjelder for brønnvedlikeholdsanlegg dersom brønnkontroll ivaretas av et annet anlegg. m) Grunn boring. Med å stå på arbeidsdybden som nevnt i bokstav a, menes tiden mellom fullført kompresjon, kanskje første kompresjon dersom arbeidet skal utføres på flere trykknivåer, og begynnelsen av den endelige dekompresjonen. Klokkens strømning, som nevnt i bokstav c, skal beregnes kontinuerlig fra første utløsning av klemmen mellom klokken og kammeret og stopper når klemmen er koblet til igjen og klar for trykkutjevning og endelig overføring av dykkerne tilbake til kammerkomplekset.

Med overflatepersonell, som angitt under bokstaven h, menes en dykkeleder eller kanskje en dykkelederkandidat under kvalifisert veiledning. Ved fastsettelse av pausene fra bokstaven h skal det tas hensyn til belastningen, men pausene skal ikke være kortere enn en halvtime.

Avsluttende bestemmelser

Standarder og veiledninger American Petroleum Institute (API)

DNVGL-SI-0166 Verifikasjon av samsvar med norsk sokkelforskrift, utgave juli 2017, DNVGL-RU-OU-0102 DNV GL Regler for klassifisering: flytende produksjons-, lager- og lasteenheter, utgave juli 2018,. NS-EN ISO Olje- og naturgassindustri - Offshore produksjonsanlegg - Aspekter knyttet til analyse og styring av risiko for storulykker ved planlegging av nye produksjonsanlegg (1. utgave ISO, 2017. NS-EN ISO Olje- og naturgassindustrien - Spesielle krav til offshore strukturer - Del 1: Meteorologiske og oseanografiske forhold for operasjonelle vurderinger (1. utgave ISO, 2016,.

NORSOK D-010 Well Integrity in Drilling and Well Operations, Issue 4, June 2013, NORSOK N-001 Integrity of Offshore Structures, Issue 8, September 2012,.

Figur

Tabell 1 Utstyrsklasse

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Altså bør kommunane i tillegg til SNO (på vegne av Miljødirektoratet) ha rett til å nytte overtredelsesgebyr for brot på vilkår i løyve som er gitt av kommunane. Prosessen bør