• No results found

tro og viten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "tro og viten"

Copied!
40
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

§

ar

j

P

med åh

(2)

Redaktøren har ordet

TRO OG VITEN

Kjære leser!

A

Opplag dctlc nr.: 35 000.

«Også teologer ve/», hevdet en av MF’s lærere i årets debatt om utviklingslæren og Biblens skapelsesberetninger.

Ja, utvilsomt består god teologi av mye eksakt viten. Det finnes enorme mengder av historisk, språklig og syste­

matisk viten i teologiens skattkammer.

Dette er noe av det som gjør dette fag til en fascinerende vitenskap. Her møtes år- hundreders intens forskning med dagens forsøk på å vite enda mer. Mer i bredde og dybde. Mer om Guds spor i mennes­

kenes verden.

Ofte får teologer langt mindre respekt for det de vet, enn det som blir andre fag­

folk til del. Dette rammer ikke minst teo­

loger fra Menighetsfakultetet.

Målt med internasjonale mål har vi ingen ting å skamme oss over i faglig henseende, og nasjonalt har vi lenge vært det ledende teologiske fakultet. Li­

kevel fremstilles vi ofte som stedet der vi­

ten ofres på troens alter.

UTGITT AV

MENIGHETSFAKULTETET

Hva kan dette skyldes. - De rnest po­

sitive forklaring finnes en jertesak som MF deler med bl.a. jøre Kierke­

gaard: «Man reflektere! ig i !;e ind i christendom. Men man eflekterer sig ud af alt annet og bliver - eenfoldigere og eenfoldigere christen».

Denne sannhet må imidlertid aldri danne grunnlag for falske motsetninger mellom tro og viten. Vi trenger - nå som før - teologiske fakulteter som tar begge deler på fullt alvor!

Ansv.redaktører: Konst. rektor TorJohanSørensen ogdirektørErlingServan. Red.sekretær: Tom- Egil Engebråten. Redaksjonsmedarbeider: Landssekretær Trond Solvang.

Utkommer 8 ganger årlig.- Ekspedisjon: Gydas vei 4,0363 Oslo 3. - Postgiro 5 12 87 80.Bankgiro:

6038.30.18636. - Telefon: Sentralbord 46 79 00. Bladet sendes gratistil alleMF-foreninger, samtlige menighetsrådi landet ogallenavngitte bidragsytere. Allesom ellers ønsker det,får bladet gratistil­ sendt. Forsidebilde: Foto: Målfrid Norum

i

•i :

(3)

Andakt

Det beste tilbudet

!

3

Av

stud, theol. Stein

Vangen,

leder

av

Studentutvalget

1985/86

Tilbudene florerer på livssynsmarke- det. Fred og harmoni er kanskje de vare­

ne som er mest etterspurt. Mange lover store resultater om en følger deres reli­

giøse eller meditative metode.

Også kirkens folk fristes ofte til å for­

søke å selge kristendommen på marke­

det som et middet til et bedre liv, eller en slags livsforsikring.

Personlig klarer jeg ikke å se slik på min tro. Min tro er ikke valgt ut fra hen­

siktsmessighet og lønnsomhet.

I møtet med Jesu ord om seg selv i Bi­

belen, og i tro på beretningen om hans oppstandelse hadde jeg bare ett valg.

Akseptere eller ikke akseptere Jesu til­

bud om å ta konsekvensene av mine feil­

grep. Jeg diskuterer ikke med Guds sønn som har latt seg drepe for min skyld.

«Da jeg kor il di brødre, var det ikke med fremrai nde aiekunst eller visdom jeg forkyn . Gud- vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» (1 Kor 2,1-2).

Det skal ikke underslås at mange har fått leve et nytt og bedre liv etter å ha gitt etter for Jesus. Men det er ingen automa­

tikk. Og mange har også fått oppleve at deres tro har krevd at de har måttet leve med ufred og slit. De har opplevd egen utilstrekkelighet i møte med seg selv og sin neste. De kunne nok ha levd et tilsy­

nelatende mer harmonisk liv, tilbake- trukket i seg selv, om de hadde valgt å folge en av Østens guruer.

Et ja til Jesus gir et spennende og ut­

fordrende liv i tilgivelse.

(4)

I

Økonomi

Drifts- og finansinntekter Drifts- og finanskostnader Gaver ...

Etter en opphetet avisdebatt sommeren 1985, vedtok styret for MF å innby de fleste store kristelige organisasjonene til samtalemøter. Resultatet av disse samta­

lene i 1986 tyder på at vedtaket var det viktigste som ble fattet av styret ifjor.

I årsmeldingen skriver styret blant annet:

- Styret antar at kritikken i masseme­

dia gir uttrykk for omsorg for Menig­

hetsfakultetets teologiske kurs, og styret ønsker å ta alle kritiske bemerkninger opp til vurdering og samtale. Styret er overbevist om at en åpen dialog med de som er opptatt av MF’s virksomhet, er den beste måten å møte kritikk på.

Forstanderskapet

Forstanderskapets viktigste vedtak på møtet i april 1985 gjaldt innføringen av et semesteremne i livssynskunnskap.

Forstanderne vedtok også at medlem­

mer av Den evangelisk-lutherske frikirke kan fortsette som medlemmer av MF’s forstanderskap og velges inn der.

Ombygginger

Ombyggingene skjedde først og fremst i 4. etasje, der MF fikk 13 nye arbeidsrom.

Dataanlegget krevde plass i 3. etasje, der også trykningssentralen ble flyttet. I kjelleren ble det foretatt store ombyg­

ninger av toaletter og garderober.

Stillingsstrukturen i administrasjo­

nen er under revisjon. Blant ar.net har administrasjonssjef Erli/r; Se. an skif­

tet tittel til direktør. Dette b-e foteslått av styret i 1985, og er bare en u> m;ngeend- ringer som er skjedd ettei at forstander­

skapet i april i år vedtok den nye organi­

sasjonsstrukturen som styret foreslo.

1985 20 472 713 18 469 013 8 915 930

1984 16 417 246 16 949 034 6 474 606

Økning (%) 24,7

9,0 36,9

1985 - et godt år for Menighetsfakultetet

(Årsmeldinger og regnskap for 1985 finnes på sidene 7-34 i dette nummer)

Stor overskudd

Gleden var stor over det rekordartede overskuddet i 1985 på kr. 1 938 914. Til sammenligning var underskuddet i 1984 kr. 531 788. Det gode resultatet skyldes først og fremst uvanlig store testamen­

tariske gaver - tilsammen kr. 1 993 069 - men også øvrige gaveinntekter har økt. Driftsinntektene totalt ble kr.

20 472 713, mot 16 417 246 i 1984, en økning på 24 prosent.

Nytt dataanlegg

Ved siden av vedtaket om samtalemøter, viser årsmeldingen for 1985 at styret har gjennomført en rekke nyanskaffelser og ombygninger i Gydas vei 4. Det største økonomiske løftet var kjøp av data­

anlegg. Dette anlegget nyttes på en rekke arbeidsområder, blant annet MF’s øko­

nomi, MF’s givere og oversikt over abon­

nenter til Lys og Liv. Årsmeldingen pe­

ker ellers på den nye, forbedrede råds- strukturen på fakultetet, vedtaket om ny organisasjonsstruktur for undervis­

nings- og forretningsadministrasjonen, arbeidet med en ordning av MF’s historiske arkiver og vedtaket om en egen langtidsplan for kontaktvirksom­

heten.

Styrets årsmelding

I

(5)

Styrets årsmelding

MENIGHETSFAKULTETET OG ORGANISASJONENE

Antall studerende totalt Teologi

Practikum

Kristendomskunnskap totalt

Grunnfag Mellomfag Hovedfag Kateketseminaret

1985 574 329 39 202 147 29 26 4

1984 604 353 46 203 128 40 35 2 - Dette resultatet gjør det mulig å sette

av et driftsfond for å sikre økonomien i de nærmeste år, og dessuten betale noe ned på det drifts-lån som har vært nød­

vendig for å makte investeringene i 1985, heter det i årsmeldingen.

I forbindelse med driftsregnskapet, understreker styret særiig det gledelige i at de ordinære gaver på vel 6,6 millioner kroner overstiger summen av ordinære gaver og gaver tii nedbetalingen i 1984.

Styret uttrykker v. takknemlighet over den omsorg og ■ rrglede alle Me­

nighetsfakultetets vc ter har vist, som har sikret det gode driftsresultatet i

1985. T.-E. E.

STATISTISK OVERSIKT Studenter

Fra møtet med Den norske Sjømannsmisjon i Bergen 24. april 1986.

Fra venstre: A dm.sjef Helge Pettersson, DNS, professor A nders Jørgen Bjørndalen, MF, direktør Erling Servan, MF, gen.sekr. Halfdan T. Bondevik, DNS, styreformann MF, res. kap. Jens : -ter Johnsen, inf.sjef Kjell B. Nyland, DNS, fak.lektor Tore Kopperud, MF, førstelektor Oskar Skarsaune, MF, professor Torleiv Austad, MFog utesekretær Tkygve Danielsen, DNS.

(6)

Ny bok

På vandring gjennom kirkeåret

Luther Forlag Fakultetslektor Tore Kopperud har vært

på tur. Han har vandret gjennom kirke­

året. Resultatet er blitt en guide fra søn­

dag til søndag, som kan tjene som veivi­

ser både for prester og legfolk.

- «På vandring gjennom kirkeåret» er sprunget ut av et behov i presteskapet, i møte med nye tekster og ny samlebok.

Men også legfolk ønsker å møte hver en­

kelt dag i kirkeåret, slik at ikke alt opple­

ves like grått fra søndag til søndag, sier Tore Kopperud.

Han understreker at kirkens liv er alt annet enn stillestående. Hver søndag har sin profil, sitt særpreg. Kirkeåret er et år i veksling og drivkraften bak det hele er Ordet selv.

- Boken skal være pensum på prakti­

kum på MF. Men den er også ment å gi praktisk veiledning til alle som har sin tjeneste i Guds hus - ikke bare prester og organister. Den passer for alle som går til gudstjeneste, og burde være en ypperlig gavebok for menighetsråd å gi sine an­

satte, mener Tore Kopperud.

Han synes tiden burde være inne for å utvide menighetens gudstjeneste-enga- sjement til å gjelde den personlige forbe­

redelse hjemme. Kanskje kunne man også ha et verkstedopplegg tidligere i uken, hvor man drøfter gudstjenesten sammen.

- Enkelte vil kanskje lure på om det er slutt på MF’s salmekalender etter denne boken?

- Nei, salmekalenderen vil fortsette.

Boken legger grunnlag og gir referanse for kalenderen, derfor kompletterer de hverandre.

«Vandring gjennom kirkeåret» er den første boken i serien «Tro og Tanke» på Luther forlag. Redaksjonen består av tre

En rettelse til bokt

«På vandring gje : virke­

året» (se annonse sis de;

Ved et nærmest uforki ,g o. svært be­

klagelig tilfelle er farge, igive‘ en på 2., 3. og 4. søndag i advent (sidenc 36, 37 og 39) feilaktig i margtekst . h- ide: fiolett er blitt til hvitt i boken. Det korrekte er selvfølgelig fiolett slik det fremgår av den generelle omtale av adventstiden (s.

33) og av kirkeårssirkelen på bokens bakside.

De av Lys og Livs lesere som har skaf­

fet seg eller skaffer seg boken, bes venn­

ligst rette opp dette.

MF-lærere, og serien er ment å være en håndsrekning til ansatte i menighetene og vanlige menighetslemmer. Språket i boken er skrevet slik at den skal kunne forstås langt utenfor rent faglige kretser.

T-E. E

MF’s PRESTEHYBEL

MF-prester er velkomne til å bo på hybe­

len i Gydas vei 4 en måneds tid for å vie seg til studier.

Hybelen tildeles normalt fra den 15. i hver måned i vårsemesteret og fra den 1. i hver måned i høstsemesteret.

Hybelen har fullt utstyr, og kan eventuelt nyttes av ektepar.

Reise tur/retur Oslo dekkes etter regning for billigste reisemåte.

Søknad om tildeling av hybel, i vår- eller høstsemesteret 1987 sendes til MF’s styre ved direktøren, helst innen 1. november

1986.

r 1

(7)

Årsmeldinger

ÅRSMELDING 1985

fra

STYRET

ved

32-33 20-23 24-26

og vedlagt

RESULTATREGNSKAP og BALANSE pr. 31.12.1985 med vedlagte utdrag av årsmeldinger fra

- DEKANUS

- LEDER for TEORETIKUMSRÅDET - INSTITUTTSTYRER ved

INSTITUTT FOR KRISTENDOMSKUNNSKAP 26-29 - REKTOR ved DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 30-31 - REKTOR ved KATEKETSEMINARET 31-34

□e eologiske Menighetsfakultet side 8-19

(8)

Årsmelding for 1985

fra styret ved Det teologiske Menighetsfakultet

il

Varamenn 1985/86:

1. Rektor Finn Andersen, Oslo 2. Bokhandler Karl Wisløff, Oslo 3. Cand, theol.Vigdis Ro Berntsen, Asker MENIGHETSFAKULTETETS STYRE har etter valgenepå forstanderskapetsmote, mandag 15.04.85, hatt følgende sammen­ setning:

Res. kap. Jens-Petter Johnsen, Bærum (1985-1990),formann 1985/86

. Forlagssjef Nils-Tore Andersen, Oslo(1982/

1987), gjenvalgt som nestfonn. 1985/86 Sokneprest Per Flacké, Langesund

(1981/1986)

Konsulent Jan H. Heitmann, Slemmestad (1983/1988)

Sjeflege Magne Roland. Oslo (1984/1989)

Styrets formann, res. kap. Jens-Petter Johnsen takker kontorfullmektig Ingrid Granheim for godt og trofast arbeid på MFi vel25 år (ved avskjeden 12. juni 1986).

Studentutvalgets leder i vårsemesteret var stud, theol. Kari VikStuhaugog i høstsemes­ teret stud, theol. Stein Vangen. Dekanusog SU-leder har deltatt ialle styrets møter i sam­ svar medgrunnreglenesparagraf26.

Styret avholdt ialt 9 møter og behandlet 141 saker. Ett avstyremotenevarspesielt satt av til drøfting om «Prinsipielltenkning om Menighetsfakultetet». Til dette møtet ble også prodekanus, tidligere SU-lederogavde­

lingslederne invitert. Styret har fortsatt be­

handlingen av en rekke større saker som har sammenheng med de ressursundersøkelsene som ble foretatt i løpet av1983.

Av spesielle saker styrethar behandlet, kan nevnes:

- Styret vedtok høsten85 etforslag til ny or­

ganisasjonsstruktur med endrede stillings- benevnclser og lønnsplasseringer for un­

dervisnings- og forretningsadministrasjo- nen. Forslaget vil blifremlagt for forstan­

derskapet i april 1986.

- Ny rådsstruktur for MF ble iverksatt og enkelte justeringer foretattbl.a. ved orga­ nisering av et eget administrasjonsmøte, der det administrative personell bl.a. velger sin representasjon til fakultetsrådet. Det ble videre foretatten deling avandaktsko- miteen ved opprettelse av et eget husråd,

som får ansvar for utleiesaker, utsmyk­

ning, romdisponering m.m.,slikat det nye andaktsutvalget kan konsentrere sitt ar­

beid om andakts-ogbønnelivetpåfakul­

tetet.

- Innføring av EDB iverksatt etter planer vedtatt i 1984. IBM 36 - systemetmed ter­ minaler og 2 skriverekom i drifti løpet av sommeren 1985 med organisasjonspro- grammetDA1SYogtekstbehandlingspro­

gram. De øvrige programmer, biblioteks- program og rcgnskap-/lønnsprogram, vil bli innførti 1986. Det tas ogsåsiktepå et eget program for studentregistrering.

- Nytt arkivrom ble tatt ibruk etter ombyg­ gingav kjellerlokaler sommeren 1985, og prosjek (arkivaren som skal arbeide med MF’s historiske arkiver, begyntesintjenes­ te 1. september.

Styrets årsmelding

(9)

Styrets årsmelding

FORSTANDERSK’

Forstanderskapet xa : trnlct til ordinært motemandag 15.a. 1985.

Det møtte 15forstandere, (av 19), og 6 va­

ramenn(av 8).

Tilstede på møtet x... dessuten 5 styremed­

lemmer, SU-ledcr. > • uamenn til styret, 32 - Omfattende ombyggingerble foretatt med

bl.a. 13nyearbeidsrom i4.etg., innredning av datarom og flytting avtrykningssentra- len i 3. etg., innredningav 3 nye rom i 2. etg og ominnredning avtoaletter, garderober m.m. i kjeller.

- En del nytt utstyrble innkjøpt og instal­ lert, bl.a. sentralbord, høyttaleranlegg i det store auditoriet og en del audiovisuelt utstyr.

- Utkasttil lovom prix •■•.te høyskoler ble flere ganger behandletav : y ret, men på grunn avat lovutkast behandleti Stor­ tingeti løpet. i'1'; ■ .1 styret kommet til­

bake til dette (elding.

- Menighetsfa' : organisasjonene.

Med bakgru ; : .isoppslagvedrø­ rende Menig: . h. ' eiet i løpet av som­ merenoghe . let i styretuttrykt et sterkt ønske - . ..drekontakt mellom fakultetet og <.!■;■ kti::ne organisasjonene i vårt land. Somet resultat av disse drottin- gene ble det i november sendt et brev til de fleste store kristne organisasjoner med innbydelse tilsamtale-møter somplanleg­

gesgjennomført fraog med våren 1986.

- Prinsippiell tenkning om MF. På bak­ grunnav et initiativ fra Studentutvalgets leder, ble det høsten 1985 satt av god tidtil drøfting av miljømessige og utdannelses- messige spørsmålvedrørende Menighets­

fakultetets virksomhet, der spørsmål som faglig profil, grad av integrasjonav prak­

tisk teologi ogfakultetets omsorg for stu­ dentene ble tatt opp tilsamtale.

- Forberedelse av spesiellesaker for forstan­

derskapet. I tilleggtilde ordinære forstan- derskapssakenebehandlet styret følgende saker før forstanderskapetsmøtei april:

- Spørsmålet om medlemmer a\’ Den evangelisk-lutherske frikirke kan være medlemmer av Menighetsfakultetets forstanderskap.

- Grunnregelendringer vedrørende stu­ dentrepresentasjonen i de forskjellige styrer på MF.

- Innføring av semesteremne i livssyns­ kunnskap.

lærere, 4fra undervisningsadministrasjonen, 9fra forretningsadministrasjonen, inkludert forstanderskapetssekretær og 5 representan­

ter fra destuderende.Fordi det ikkevar noen konfidensielle saker, deltok alle på hele møtet.

Ved framleggingen og gjennomgåelsenax årsmeldingen fra styret, med de vedlagte års­ meldingenefra dekanus,rektorene ved de to seminarene og fra instituttstyreren, fremkom det ingen innvendinger, men en del merk­

nader somstyret må arbeide videremed, bl.a.

følgende:

- Det var et sterkt ønskefra flere forstandere om en økt kontaktvirksomhet og informa­ sjonsvirksomhet i forholdril menighetene.

- Det ble uttrykt bekymringover kandidate­ nes overgang til praktikum på Universite­ tet,og det bleuttrykt ønske om å styrke det kristne felleskapet mellom Menighetsfa­

kultetets studenter.

- Forstandserskapet ba styret om en utred­

ning vedrørende praktikumsstyrets vedtak om brukav kvinnelige prestersom veilede­

re imenighetspraktikum. Utredningen leg­ gesfrempåneste møte i forstanderskapet.

Regnskapene for MF’sdrift, legatforvalt- ning og kantine ble godkjent uten merk­

nader. 1forbindelsemed budsjettbehandlin­ gen for budsjettet 1986 ble forstanderskapet orientertom styrets planer om åforlate ram- mebudsjetteringen oggå over til reell bud­ sjettering fra og medbudsjettåret 1987.

Biskop ThorWith ble gjenvalgt som for­ manni forstanderskapet, og sokneprest Rei­

dar Svoren ble gjenvalgt som nestforman.

Forstanderskapetvalgte res. kap. Jens-Petter Johnsen som nytt styremedlem og som ny styreformann.

Spørsmål om medlemmer av Den evange- lisk-luthcrske frikirkekan være forstandere, ble tatt opptilavgjørelse etter en grundig ut­

redning. Følgende vedtak ble fattet av for­ standerskapet:

«Medlemmer av Den evangelisk-lutherske frikirkekan fortsette som medlemmer av Menighetsfakultetets forstanderskap og velges til medlemmer av forstanderska­

pet.»

Et forslagfra styret om at tilsvarende ord­

ning i prinsippet skulle kunne gjøres gjelden­

de for medlemmer avandre lutherske kirke­ samfunn som hat <ict samme bekjcnnelses- grunnlag som Den norske kirke, ble ikkeved­

tatt avforstan. ,skapet.

Pågrun ■' ixei vedtak på forstanderska-

(10)

Styrets årsmelding

i

Lærerne

Styret har behandlet følgende ansettelser, opprykk, permisjoner, avskjeder m.m.:

LÆRERKOLLEGIET Stillingsstrukturen

Det er ikke opprettet eller foreslått opprettet flere nye lærerstillinger i løpet av året. Styret vedtok i februar 1985 at dosent-tittelen ved MF omgjøres til professor-tittel,uten atdette fører til lonnsmessigeopprykk. Dette vedtak er isamsvar med deordninger som ervedtatt for universitetene. Pågrunn av at en tittel­ endring også kan ha konsekvenser for MF’s grunnregler, fattet styret følgende vedtak:

«Inntil forstanderskapet vedtar noe annet, skal «professor»- betegnelsen i grunnreg- lenesparagraf5, paragraf 13,paragraf 17 ogparagraf 29, tolkes tilsvarende professor i øverstelønnstrinn, medgodkjent profes- sorkompetanse etter de reglersom var gjel­

dendeinntil31.desember 1984. På samme måteskal «dosentw-betegnelsen tolkes til­ svarende professor i laveste lønnstrinn med dosent-kompetanse etter deregler som var gjeldende inntil 31. desember1984.»

Styret har senere satt i gang enutredning av tittel-spørsmålet i forbindelsemed grunnreg­

lene. Dette har bl.a. sammenheng med prakti- kumstyrets sammensenting, der det er be­ stemt at samtlige professorer er medlemmer av styret.

pets møte i1984,hadde styretutredet spørs­ måletom studentrepresentasjonen istyrene i forhold til grunnreglene. På bakgrunn av denne utredningen vedtok forstanderskapet å stryke setningen «Kandidatenes tillitsmann har adgang til åuttale seg om vedkommendes pastorale og pedagogiske forutsetninger, men deltar ikke i den øvrige behandling avsa­ ken» i bestemmelsen om praktikumskandi- datens rettigheter.Kandidaten får etter dette sammme rettigheter som de øvrige medlem­ mene av praktikumsstyret og tilsvarende de rettigheter Kateketseminarets studentrepre­ sentanthar i Kateketseminaretsstyre.

Etteret forslag fra styret vedrørende plan forsemesteremne i livssynskunnskap,vedtok forstanderskapet følgende:

«Forstanderskapet går inn for å innføre se­

mesteremnei Livssynskunnskap på Insti­ tutt for kristendomskunnskap ved MF.»

Forlengelse av stipendieperiode:

- Forskningsstipendiat Leif Gunnar Enge- dals stipendieperiode ble forlenget med 1 måned framtil31. janur 1987.

Permisjoner:

Følgende er innvilgetpermisjon:

- Professor Ludivg Munthe- forlengelse av permisjon uten lønn med 1årfra01.09.85.

- Professor Ivar Asheini - studiepermisjon medlønn i tiden01.04.-03.06.1986.

- Professor Tore Wigen - studiepermisjon medlønn i 1986.

- Professor Ernst Baasland - permisjon uten lønn i september ogmed lønni okto­ ber 1985.

- Førstelektor Martin Synnes - forlenget permisjonutenlønnmedytterligere ett år fra 01.08.85.

- FakultetslektorKarlWilliam Weyde- per­ misjonuten lønn i inntil 3 årfra01.08.85.

- FakultetslektorKjell OlavSannes- permi­ sjon med lønn for studieåret 1985/86.

- Førstelektor OskarSkarsaune - permisjon med lønn for høstsemesteret 85.

- Fakultetslektor Arild Romarheim -permi­ sjonmed lønn i studieåret 1985/86.

Avskjed:

- ProfessorÅgeHolter erinnvilget a kjed fra professoratet i kirkehistorie ved opp­

nådd aldersgrensefra 31. januar 19' A nsettelser/engasjemen ter:

- Fakultetslektor Tormod Engelsviken ble gitt opprykk til førstelektor med virning fra18.10.84.

- Cand, theol. Harald Hegstadansatt som vitenskapeligassistentisystematisk teolo­ gi ved Institutt for kristendomskunnskap fra 01.08.85. Hegestader innvilget utsettel­ se med tiltredelse i stillingen til01.01.87.

- Cand, theol. Jostein Adna ansatt som vitenskapelig assistentibibelfag vedInsti­

tutt for kristendoms!, ' inskap fra 01.08- 85.

- Pastor Svein Rise eir. rtse : vikar i stil­ lingsomvitenskapeb,. .sis: : r vedInsti­

tutt for krisstendor.' >ni; ' p i tiden 01.08.85-31.12.86.

- Studieveileder Klara < ttsomvi- kar i lektorstillingi C: JK ikum i ti­ den01.08.85 oginnti

- SkoleungdomsprestJa >ps\ -asattsom vikar i Yi lektorstilling ■ igii .^vitenskap itiden01.08.85-31.07.1•

(11)

Styrets årsmelding

fastere organisasjonsmessig form.

NA VF-stipendiater:

Styret har mottatt meb.iing fra NAVF om for­

lengelse av forsknin; < tipendier ut 1986 for følgende (med MF :.i arbeidssted):

- Astrid Hauge - Karl William Hi;

- Gunnar Harald siene - Sverre Mogsta •

Overføring til annen avdeling:

- Fakultetslektor Fartein Valen-Sendstad er overført fra teoretikum til Instituttet for kristendomskunnskap fra og med høstse­

mesteret 1985.

Det er dessuten innvilget en del kortere per­

misjoner som f.eks. omsorgspermisjon, per­

misjon for repetisjonsøvelser m.m.

Søknad om or<: jonsløyve for fakultet lektor Geir S( ble av styret send biskopen i Bor . januar 1985.

Fra møtet i fc apet 7. april 1986. Første rekke fra venstre: Forstanderska- pets formann hor With, univ.lektor Oddbjørn Evenshaug, rektor Gunhild Hagesæther, :i.seM. Asbjørn Gjengedal, styrets formann, res. kap. Jens-Petter Johnsen, konsulent jan H. Heittnann og rektor Finn Andersen. Annen rekke fv.:

Siv.ing. Reida, Akselsen, prost Håkon Fred. Breen, prost Gunnar Holtskog, akade- milektor Einar Solli, sjeflege Magne Roland og forlagssjef Nils-Tore Andersen.

Tredje rekke f.v.: Domprost Even Fougner, gen.sekr Anfin Skaaheitn, kateket Reidun Ask, dosent Jan-Martin Berentsen, bokhandler Karl Wisløff og lege Johan Olaf Josephsen. Bakre rekke fv.: Cand, theol. Vigdis Rø Berntsen og domprost Birger Mathisen.

UNDERVISNINGS- OG FORRETNINGS- ADMINISTRASJONEN

Styret har vedtatt et forslag om ny organisa­

sjonsstruktur for undervisnings- og forret- ningsadministrasjonen, som bl.a. omfatter følgende endringer:

- Biblioteket overføres til forretningsadmi- nistrasjonen.

- Det opprettes en ny stilling som økono­

misjef.

- Skrivetjencsten styrkes ved opprettelsen av et eget skrivekontor.

- EDB-tjenesten og arkivtjenesten gis en

I forslaget forutsettes det at organisasjons­

planen iverksettes etter hvert som den økono- m situasjon og andre forhold gjør det dig. Forslaget vil bli lagt frem for forstan- d.--skapet våren 1986.

Styret har videre vedtatt en ny stillings- i . .krivelse for undervisningsleder, admini­

strasjonssjef, informasjonssjef og landssek-

■ trer. Det er igangsatt en egen utredning ved­

rørende vervet som dekanus.

(12)

y~--.

i Det nye Administrasjonsmøtet for ansatte i undervisnings- og forretningsadministra- sjonen har fungert etter forutsetningene i

1985.

Undervisningsadministrasjonen Ansettelser:

- Vitenskapelig assistent Svein Olaf Thor- bjornsen ansatt som vikar i stilling som studieveileder iteologi fra 01.08.85 oginn­

til 31.07.88.

- NAVF-stipendiat Ame Bugge Amundsen engasjert som prosjektarkivar i en 2-års- periodefra01.09.85.

Avskjed:

- Undervisningsleder Alfhild Bothner inn­ vilget avskjedfra sinstilling vedoppnåd al­ dersgrense fra31.07.86.

Dødsfall:

- Kontorfullmektig Ruth Larby ved Det praktisk-teologiske seminar, døde 07.11.- 1985.

Systemansvarlig EDB:

- Bibliotekar GunnarRein Olsen ble fra og med 6. mai gitt ansvaret som systeman­

svarlig for EDB i '/i stilling.

Forretningsadministrasjonen:

Ansettelser/engasjemcnter:

- Grete Juul ansatt som kontorfullmektig ved Sentralbordet og Studentekspedisjo­

nenfra 22.04.85.

- Anne JorunBerg ansatt som kontorfull­

mektigi Biblioteket fra 01.02.85.

- Siri Blakstad ansatt i Vi stilling som kon­

torfullmektig iBiblioteket fra 05.08.85.

- LailaTorp ansatt somkontorassistent i '/:

stilling vedBiblioteket fra 01.02.85.

Endring avansettelse:

- Marie Luise Diehlsstillingsom kontorfull­

mektig endres til saksbehandler (språk­

konsulent)i Vi stilling fra01.06.85.

Konstitusjon:

- Landssekretær Bjørn Tore Pettersen kon­

stituert som administrasjonssjef i tiden 01.03.-14.08.85.

Avskjeder:

- Landssekretær Bjørn Tore Pettersen inn­

vilget avskjedfra 15.01.86 etter først åha hatt permisjon utenlønnfra01.09.85.

- Kontorassistent Arne Storheim fra 01.02.1985.

- Kontorassistent Marit Rokkones fra 01.02.1985.

- Kontorassistent Karin Westnes fra 08.04.1985.

- Kontorassistent Laila Torpfra05.08.1985.

Permisjon:

- Administrasjonssjef ErlingServaninnvil­

get studiepermisjon i tiden 01.03.-14.08.- 1985.

UNDERVISNING, EKSAMENOG BIBLIOTEKSVIRKSOMHETEN

Det vises tilde vedlagte årsmeldingerfrade­

kanus (omfatter også Teoretikumog Institutt for kristendomskunnskap;, rektor for Det praktisk-teologiskeseminar (omfatter også praktikumsstyret), ogrekt; : ved Kateketse- minaret (omfatterogså s:y. ’ forKateketse- minaret).

Det har i løpet av året ' ; i; gert 2 et­ terutdanningskurs:

- Etterutdanningskurs f:, .:i.;. vslærere i den videregåendeskok . i ■ ituttfor kristendomskunnskap ; i.Jen 3. 5. janaur 1985. lema: «Jødedom ogkristendom».

- Etterdanningskurs for prester, teologiske kandidater og kateketer i tiden 1L-14. juni 1985. Tema: «Forsoningen».

Bibliotekets registrerte bokbestand pr.

31.12.1985 var på 31 826 (30078) bind,hvorav 1748 var tilvekst i1985. Av tilveksten var303 (106) bøker gittsomgave (det meste var bok- gaver fraprofessor Leif Aalensboksamling).

10 (0) bind er utgått.

Bibliotekethar dessuten 14 (14) ruller mik­ rofilm, 4940 (3975) mikrofilmkort, hvorav 955 (0) nye i1985. 334 (328)løpende tidsskrif­

ter, hvorav 6(19)nye i 1985.

Mediatekethar et materiell på 131(131) en­

heter. Ingen nye innkjøpt i 1985.

Det var 4731 skrankelån i 1985, hvorav 1646 var formidling av lån frainnenlandske bibliotek og 287 fra utenlandske bibliotek.

Kopiersom var sendti stedet forlån, var715.

Det var 295 utlån til innenlandske og 22 til utenlandskebibliotek. Det blesendt81 foto­ kopier istedet for lån. Det var 613utlån av mediatekutstyr og 21 av mediatekmateriell.

Det ble foretatt 51 søkninger på EDB-ter- minalcn.

Det har vært stort skifte avkontorpersona­

let i året som gikkog en delpermisjoner for bibliotekarene. Bibliotekar Gunnar ReinOl­

sen ble i mars av styret oppnevnt som EDB- ansvarlig ved MFi halv stilling. Arbeidet har imidlertid tatt mer tidenn halv stilling.

Styrets årsmelding

(13)

Styrets årsmelding

Studentprest Øvst. ; Larsen har ledet omsorgstjenesten : dr. (Foto ved av­

skjeden12. juni FS';. i omsorg

:

OmsorgtjeiK ær. i .• vært bemannet slik:

Studentprest ■System Larsen, sjelesørger Jo- frid Wiik, psykiater Willy Olsson og studie­

veilederne MålfridNorum og KlaraMyhgre (85 I), SveinOlaf Thorbjørnsen(85 II). Ora- sorgtjenesten har hatt 4 teammøter.

Tallenefor de regislrerte samtaler er slik (84-tall i parentes):

Biblioteket har fått en verdifull bokgave på ca. 1000 bind etter sokneprest GunnarTrana.

Samlingen har mye ny og aktuell litteratur.

Denomfatteremner biblioteket harlite litte­

raturom,f.eks. denortodokse kirke.

Biblioteket ble i 1985 ominnredet på en hensiktsmessig måte.Ett kontor ble utvidet.

Ett romble avsatt tilEDB-terminaler for lit- teratursøkningog ett ti! fotokopieringsma- skin/stiftingm.m. av kopiert materiale. Nytt magasinrommed mobile reoler var et meget kjærkomment tilskudd.

Biblioteket .-<mii.;:arerte i første halvår 440lesesalsp; ■ ■< ? .• 40i4. etasje. I siste halvår faltd. ne i4. etasje bort på grunnavom ■: resterendeleseplas­

ser i 4. etasje eres av Universiteteti Osloi samsv , avtale.

Jofrid Wiik 75 (21 + 60 = 81) samtaler med ialt 25 studenter, ialt 98 timer, i gjen­ nomsnitt 3 samtaler pr. student (1,6).Psykia­

ter harhatt6 studenter tilkonsultasjon (13) og ialtbrukt 10 (57) timer. 1gjennomsnitt 1,7 (4,5) timer pr. student. Studentpresten har hatt 587 (493) samtaler fordelt på 155 (175) konfidenter. Dettegir et snitt på3,8 (2,7) sam­ taler pr. konfident.

Det laverestudentall på MF gjørmuligens at studentprest ogsjelesørger bruker noe mer tidpå hver enkelt som oppsøker omsorgstje­

nesten. Men dette kan også ha sammenheng med mer tilfeldige svingninger i året, samt problemenes art. Studentrpresten har hatt en del undervisningi sjelesorg på Kateketsemi- naret og ved Praktikum ved lærerpermisjon der. Psykiater har dette året måttet taimot studentene påMF i stedet forpåsitt hjemme­ kontor, og det har vært etproblem å finne et fast rom til dette.

Sjelesorgtjenesten på det personlige plan er avhengig av en vekselvirkning med den mer generelle omgang med studentene, og bådestudieveilederne ogsjelesorger/student- prest kjennerpå at det er denne delen av ar­ beidet som blirbeskåret ved økendearbeids­ oppgaver. Omsorgstjenesten fyller fortsattet stort behov ved fakultetet, og fungerer etter de forutsetninger som ble lagt til grunn da den ble opprettet.

STATISTISK OVERSIKT (Tallene for 1984 i parentes).

Pr.01.11.85 vardet ialt 574 (604) studerende ved MF. Av disse var det 329 (353) somstu­

derte teologi, 39 (46)gikk Detpraktisk- teologiske seminar, 202(203) på Institutt for kristendomskunnskap og 4 (2) påKateketse- minaret. Instituttets studenter fordelte seg med 26(35) på hovedfag,29 (40) på mellom­ fag og 147 (128) på grunnfag.

Dette viser fortsattnoe nedgang i dettotale studenttall,og det skyldes hovedsakelig ned­

gang på antall teologistudenter.

Ved årets utgang var det ialt 2803 (2743)som har avlagt teologiskembetseksamen og 2293 (2254) kandidater som har gjennomgått Det praktisk-teologiske seminar. Ved Instituttet er det avlagt 2915 (2805) eksamener i hoved­ fag, mellomfag og grunnfag,og Kateketsemi- narethar uteksaminert48 (46)kandidater.

Oversikt over avlagte eksamener i vår- og høstsemesteret fremgår de vedlagte års­

meldinger.

(14)

Styrets årsmelding

<

h

kr. 18 000- kr. 18 000- TILDELING AVSTIPEND

Kandidatstipend bletildelt slik:

1985 I

Cand, theol. Anders Aschim Cand,theol. Per Halse

desbl.a. mindrerenteinntekter på grunnav at forvaltningsbevisetpå kr. 500 000måtteinn­

løses forå dekkeunderskuddet i 1984. For­

valtningsbevisetvarplassert til 13,5%rente.

Som en følge avombyggingen i Gydas vei 4, ble leiekontrakten med Universitetet i Oslo omgjort fra1. august 1985. Den nyeleiesum­

men er på kr.706 258pr. år, og deter en øk­ ning på kr. 227 278,- på årsbasis og kr.

94 700,- for tiden fra1.augsustogut 1985.

Statistilskuddet ifølge Stortingets bevilg­

ning, var ialt kr. 9 430 000, og det er en øk­ ning på 3,7% iforholdtil i 1til: .-ggkom det en dekningav merutt- som følge av lønnsregulering på ialt kr. 000. -g deter enøkning på kr. 187 000. il 1984, eller 92,1%.Denne øknin en føl­ ge av Justerings- og norm- handlin­

gene,med tilbakevirkend i r. august 1984. Fra Kirke- og unc r< parte- mentet mottok fakultetet d< en50 000 tiletterutdanningfor preste. .S.tmic: kningi statsstøttenvar etterdette j 6,2%.

Drifts- og finanskostnad! ne ble i alt kr.

18 469013 mot kr. 16 949 034 i 1984. En øk­ ning på9,0%.

Lønn og sosiale kostnader har økt med 11,1%, ogutgjørnå73,9%av driftskostnade­ ne mot 72,5%i 1984.

Administrasjonskostnader og kostnader tilkontaktsvirksomhetenharøkt, mens ren­ tekostnader er redusert vesentlig etter nedbe­

talingen av pantegjelden. Statstilskuddet dekket i 1985 53,6% av driftsutgiftene mot 54,9% i 1984.

Spesieltom gavene

1985ble det for førstegang sendt ut 4brev til Lys ogLiv-abonnentcr med oppfordringom å gi gaver til MF. Alle brevene hadde både postgiro- og bankgiroblanketter vedlagt.

Blankettenevar ferdig utfylt medavsenderog adressat. I tilleggtil det tradisjonelle «Vår- gavew-brevet og «Høstgavew-brevet ble det sendtut et eget «Sommergave»-brev og også

«Julebrev» i stedet for postgiroblankett i jule­

nummeretav Lys ogLiv.

Personlige gaver øktemed47,5% iforhold til 1984, givertjenesten med 23,8%, offer/kol- lekt med 8,4%,mens foreningsgaver og andre gaver viser noen nedgang. Det errimelig at foreningsgavenc går ned idet flere av 1'ore- ningsmedlcmmenc nå velger å gisin gavemed skattefritak på navn.

I 1984utgjordegavenetil«MF-Gjeldlritt»

ØKONOMI -MFs DRIFT

Etter anmodning frarevisorer oppstillingen av regnskapene endret tilsvarende de krav som gjelder ifølge«Lov om regnskapsplikt m.m.» (Regnskapsloven).

Resultatsregnskapet viser etsamletdrifts- og finansresultat på kr. 2 003 700 i over­ skudd, førekstraordinæreavskrivninger og disposisjoner. 1 1984 var det et underskudd på kr. 531 788.

Det gode resultatetskyldes først og fremst testamentariske gaver på tilsammen kr.

1 993 069,-, men det er også en stor økningi de øvrige gaveinntektene i forhold til 1984.

Drifts- og finansinntektene ble i alt kr.

20 472713 mot kr. 16 417 246i 1984. Enøk­ ningpå 24,7%.

Gaveinntektenehar øktmed 65,9% og ut­

gjør 43,6% av inntekter i alt mot 32,7% i 1984.I denneberegningen er ikkegavene til

«MF - Gjeld-fritt» i 1984tatt med i sammen­

ligningen. Dersom ogsågavene tilbygget blir regnet med i 84, blir gaveøkningen i 85 på 36,9%.

«Aksjon MF Gjeldfritt» ble avsluttet pr.

31.12.84medetoverskuddpåkr. 53 589, som ble overførttil et «Fond til MF - Ny Giv». - Dette beløpet er tilbakeført oginntektsførti 1985, sammen med kr. 23 416som blemotatt i januar-februar 1985til «MF Gjeldfritt».

Andreinntekter viser en nedgang på3,3%, ogutgjor 8,2%av alle inntekter, mot 10,6% i 1984. Nedgangen ide andreinntektene skyl-

1985II

Med begrunnelse i den økonomiske situa­ sjon, bledet ikke utdelt kandidatstipendier fordette semester.

Vitenskapelige stipender ble tildelt følgende:

- Peder Gravern, Gjora, kr. 15 000,-for stu­ dieåret 1985/86.

- Cand,theol. Han Dijk, Groeningen, som reisestøtte kr.4 000,-.

Stipender av professor Halleby og hustrus le­

gat samt studentstipendet: Se Lvs og Liv nr.

6/85.

Prestehybelen ble i alt tildelt 11 prester i 1985.

(15)

Styrets årsmelding

:ega,c

8 100 498 6 779 580

HJERTELIG TAKK FOR ALLE

GAVER TIL MF

uite, Ing.ogstatsauto- Rolf Ranheim, var

1982 5 740 709

855 162 6 625 871 153 709 6 779 580

1983 6 217 173 1 403 008 7620 181 480317 8 100 498

1984 5 263038 1 098 852 6 361 890 112716 6474606

1985 6 845 865

23 416 6869 272 1 993 069 8 862341 53 589 8 915 930

GYDAS VEI 4

1985 var preget av «MF - Ny giv» med om­

bygning, modernisering og nyanskaffelser, for flere arbeidsromog bedrearbeidsforhold.

Ombygging

Arkitektkontoret ) . & Mellbye A/S og Ingeniør-og Ent: mi firmaet Berntsen &

Boe A/S var eng som ansvarlige for ombyggningen s, ■■.ien 1985. Formannen for MF’s hustil-o .

riscrt eiendom prosjektleder.

Revisjon

Som nytt revisjonsfirma etter Revisjons - A/S AUDITOR v/statsautorisert revisorTer­

je Barth, er KMG NORSK REVISJONA/S med statsautorisert revisor Arne Grimsrud som ansvarlig for MF,engasjert fraog med 1985. Valg av nytt revisjonsfirma ble gjort et­ teren grundig vurdering og innhenting av an­

bud fra en rekke forskjellige revisjons­

firmaer.

17% av desamlede gaver. Deterikkeigang­

satt noe ny innsamlingsaksjon av sainme type, ogdet er gledelig å registrere at gaveinn­ tektenelikevelviseren økningtotalt.

Testamentariske gaver var ekstraordinært store i 1985. Det skyldes vesentlig2 store ga­ ver: Fra Bergenkr.626937og fra Stavanger kr. 1 295087.

En sammenligning av gaveinntektenei pe­

rioden 1982/85 viser ?.i de samlede gaver, utenom detestament.;:; ;e, nåddeen rekord i jubileumsåret > ;83. sikten erslik:

GAVER:

«Ordinære» r

«MF-Gjeldf:

SUM:

Testamenta,:

SUM:

Tilbakeført 1 i ..j MF NyGiv»

SUM I ALT

Likviditeten er blitt merkbart bedreetterat pantegjelden er nedbetalt. Som nevnt foran er «Sommergaven» nyi 1985, ogdet gjorde den likvide situasjonenbetraktelig lettere ien periode av året som vanligvis er vanskelig.

Øktgivertjeneste har også hattstor betyd­

ningforen jevnere inntektsfordeling i løpet av året.

6474 606 Følgende arbeid er utført:

4. etasje:

Den delenav lesesalen somMF disponerte + arbeidsrom med 8arbeidsplasser for sti­ pendiat-ogvit.ass.-gruppen, ergjort om til 13 nyearbeidsrom. Et dobbeltromerdelt etter ønske fraUniversitetet.

Det er lagetet nytt seminarrom (448),der hvordet tidligere var oppholdsplass som ikke blebrukt. Auditorium IV ergjort om til semi­

narrom, og det store seminarrommnet(440), er tatt i bruk som møte- og konferanserom.

3. etasje:

Seminarrom 6(371) erutvidet. Glassvegg ogdør ved resepsjon, studentekspedisjon og sentralbord er montert. Eget rom for EDB- anlegg erlaget der hvorgjestegarderoben var.

Trykningsentralen er flyttet til det gamle kon­ feranserommet (348). Dette rommet er nåav­

delt,med eteget rom formediatekutstyr.

2. etasje:

Bibliotekspedisjonen er utvidet med 2 dobbelte og 1 enkelt arbeidsrom. Dessuten er detinnredet et eget arbeidsrom for studente­ ne.

Kjeller:

Herretoalettet og denene herregarderoben er begge delt i to. Dette har gitt en nytt rom slik at vi nå har et rom tilbokmagasin og et rom tilarkiv begge med mobile hånddrevne reolerpåskier.;:. Før hadde vi detene rom både til bo' , ;asin og arkiv med faste hyller.

(16)

Forsikring, gis det «arbeidsgivers uttalelse»

for søknader om lån til boligformål. 1 1985 ble det gitt slikt tilsagn for lån på ialt kr.

930 000 kroner.

■jimom-

■ fr årtil år.

■ de kon- u;t Bådei dame- ogherregarderobe-anleggene

erdet innredetegne toaletter for funksjons­

hemmede.

Ombyggingenharførtmed seg delvis om­

legging og utvidelse av ventilasjons-og var­ meanlegg, samtomleggingeri det elektriske anlegget.

EDB-anlegg

IBM 36/System er anskaffet med 5 skjer- mer/terminalcr i 1985. Avprogram er forelø­

pig anskaffet tekstbehandling og gaveregi- streringsprogrammet DA1SY, som også bru­ kes til abonnementsregister for Lys og Liv.

Overhead-projector og filmlerret er an­ skaffet tilalle seminarrom ogauditorier.

HøyttaleranleggetiAuditorium I (store) er forbedret og utvidet, og teleslynge er lagt opp.

Kopiering. Den gamle IBM Copy III er skiftet utmed 2stk. NASHUA 4790fra Scan- vest Ring.

Omkostningene i forbindelse medombyg­

gingogmodernisering, er foreløpigregistrert i regnskapet under post «MFNY-GIV» med kr.2 970 000.

Styret vil fra år til årvurdere mulighetene for betaling av dette beløpet,evt. vediverk­

settingav en egen innsamlingsaksjon «NY GIV».

LÅN TIL ANSATTE

I tillegg til delåneordninger fakultetet hari forbindelse medanskaffelseav boliger til an­

satte, er deti 1985 også sattigang enlåneord­ ning til anskaffelse av personlig dataustyr (PC-er). Disse lån innvilges med inntil kr.

30 000rentefritt med en nedbetalingstid på5 år. Ialt ble deti 1985 innvilget 6 lånav denne typen, tilsammen kr. 180 000.

Det var mulig å innvilgelån av ledige legat- midlerpåialtkr.160 000 i løpet av året. Dess­

uten ble det gitt en del forlengelsepå lån sont er innvilget tidligere.

Innenfor denlånerammen MF har i UNI

KONTAKTVIRKSOMHETEN

Kontaktvirksomheten har gjennomgått en rekke størreforandringer i løpet av 1985.De vesentlige av disseforandringer skyldes inn­ føringen av eget data-anlegg med Menighets­ fakultetet. Det har gått myetid til opplæring og igangkjøringav anlegget, spesielti forbin­

delse med bruken av DA.ISY programmet for abonnements- og gavercg:•". <7. Samtidig har det værtarbeidet mye med utformingav enegen langtidsplanfor koma.uviiksomhe- ten. Formålet med en slik !;>.• . er å få en mer systematiskogpltm

føringavkontaktsvirksom Behandling av spørsmåk.:.

taktsvirksomhetens fremt r iming, har vært viet stor plass i su e im i løpet av året. I den tiden adm 1 Mtasjonssjefen hadde studiepermisjonvika: kae I; ssekre- tær Bjørn Tore Pettersen som administra­

sjonssjef ogstud, theol. Trond Solvang ble engasjert som vikar for Landssekretær. 1 høstsemesteret fortsatte stud, theol. Trond Solvang vikariat i '/z stilling i en periode da landssekretær Bjørn Tore Pettersen hadde permisjon uten lønn. Informasjonssjefstil- lingenble lyst ledig våren 1985,men detble ikke foretatt noen ansettelse. 1 forbindelse med utforming avlangtidsplanforkontakt­

virksomheten(LTP),ble konsulentJahnRo­

sen engasjert for å arbeidesammen medper­ sonellet på landssekretærkontoret. Styret oppnevnte en egenarbeidsgruppebestående av styretsformann,nestformannogadmini­

strasjonssjef som fikk ioppdrag å arbeidevi­

dere med ansettelse av informasjonssjefog evt. andre medarbeidereinnenfor kontakt­

virksomheten.

I forbindelse med LTP for kontaktvirk­

somheten, ble det foretatt tre undersøkelser i 1985: En ved Norges Markedsdata A/S, en blant Lys og Livs lesere og en intern hold- ningsundcrsøkelse.Den første undersøkelsen var landsomfattende, ogviste bl.a.at 19%av de spurtekunne tenke seg å støtte MF økono­

misk. ILysog Liv-undersokelscnvar svarpro­

senten meget lav, bare ca. 20%. Avde som svarte varca.60% over 60 år, og nesten 50%

bor påSyd-Vcstlandet.De fleste kan ikke ten­ ke seg å støtte MF mer ennde gjør idag, og de er enige i den teologi MF står for. De aller MODERNISERING OG NYTTUTSTYR

Sentralbord

Det gamle sentralbordet hadde en kapasitet tilutvidelser, men blirikkelenger produsert ogdeler finnes ikke. Nytt sentralbord UNI- PAXSmall er installert, ognyetastafoner er anskaffet for å nyttiggjøre utstyret. Det er dessuten anskaffetutstyr som gjør det mulig åregistrere tellerskrittfor hvertapperat, og hvilket telefonnummer som eroppringt.

Styrets årsmelding

(17)

Styrets årsmelding

17

flestesomhar svart, mener det et viktigat MF haret fritt forholdtil Staten.

IS

«Aksjonslederen» stud, theol. Trond Sol vang. (Foto ved avskjeden 12. juni 1986.)

7nummeri 1985,In (årsmeldingsnumi gjennomsnittlige .

INNSAMLINGSVIRKSOMHETEN Etter erfaringenemed jubileumsåret og kon­ taktenmed konsulentJahn Rosen, ble det i 1985 satset langt merpå innsamlingsbrevene.

Det ble arbeidet med utformingen både av tekstinnholdetog det ble engasjertprofesjo­

nell hjelp til lay-out-arbeidet. Kontaktvirk­

somheten har opparbeidet enbetydelig kom­

petanse vedrørende denne formen for inn­ samlingsvirksomhet. De4 brevenemed opp­

fordring til gavene som blesendt ut til Lys og Livs abonnenteri 1985, ga som etsamlet re­

sultat kr. 3 240 000i gaver. MF’s salmefor- slag ble ogsådette året sendt ut både forvår­

semesteret og høstsemesteret. Denoppford­

ringensomsendes med salmeforslagene omå gi gavertil Menighetsfakultetet, har vist seg å være meget vellykket, e; bare i forbindelse med høstsemesteret bie det gittover 70 000 kr. som et resultatav : ...

sen; ..er ble den årlige :'et. Denne gangen .tvanger domprosti,

■ ar vertskapspros-

>ruten rektorSkje- Brøndal, var med.

LYS OG LIV

MF’s kontaktblad 1 ■ ,iver kommetmed

;tt dobbeltnummer tn sommeren. Det tallforbladet ilø-

Mcnighetskon takter

Etter forslag fra tidligere . i.issekretær Eu­ gen Spydevold ble det tatt ■ Jtiativ til oppret­ telseav menighetskontakt.r for MF. Vi har pet av året var37 200. Det bletrykt noe større opplag i forbindelsemed de større aksjonene, bl.a. «Norgerundtw-aksjonen. Redaksjons­ komiteen har arbeidet systematisk medstof­ fet forbladet i løpet av året,og presentasjo­ nen av de forskjellige fagseksjonene i Lys og Liv,har vist seg å bli vel mottattblant leserne.

I administrasjonssjefens studiepermisjon hadde landssekretær FinnEdvin Brøndalre­ daktøransvaret ved siden avrektor på Prakti­ kum, mensass. landssekretærTrond Solvang hadde lay-out-ansvaret og ansvaret forstoff- innsamlinger.

Det er utarbeidet en enkel liten brosjyre

«Velkommen til gudstjeneste»der det gis in­ formasjon omMF og opplyses om hvem som representerer MF ved gudstjenesten. På midt- sidene i brosjyren trykkessøndagens tekster for hver enkelt søndag det gjelder, ogtrosbe­

kjennelsen. Denne brosjyren som vanligvis nyttes sammen med utdelingav Lys og Liv under gudstjenestem, har vist seg å være me­ get anvendelig,der fakultetet er representert.

Det tassikte på å utvide bruken av brosjyren etter hvert.

Aksjonsvirksomhet

Aret 1985blepreget avenstor aksjonsvirk­ somhet med høydepunktet, som mange gan­ ger tidligere,ved «Aksjon MF Norge rundt».

Helgen 16.-19. mars besøkte 115 lærere og studenter ialt21 steder iNorge fra Vennesla i sør til Vadsøi nord. I løpet av aksjonen ble detavvikletca. 65 .IF-g-ci.tjenester, enrekke skole- og instituJon-; søk, kveldsmøter, prestesamlinge:

Helgen 13.-1

«praktikumstu til Stavanger-c:

Ryfylkeog Ja pr tier. Ialt 29 ka. . -Via!, vesland og lam ,ekr

Landssekretær .ntos . tod for det prak­ tiske forarbeic. -g y’. nomføring.

Søndagene c ser? .ber og 3. november (AlleHelgendsJagen; bledenårlige«Oslo- aksjonen» avviklet. J.■, var disse søndagene representert ved ialt37 gudstjenester.

Søndag 6. oktober ble fylkesaksjonen i Akershusgjennomført. 14 kirker hadde den­ ne søndagen predikant fraMF, dessuten del­

tok MF’s studentkor bådelørdagog søndag.

(18)

Styrets årsmelding

>1.1

ved det forslag til ny sti MF’s studentkor

MF’s studentkor har også dette året bestått av 25-30 sangere, med organist Trond Dahlen som dirigent i vårsemesteret og organist Svein Rustad somdirigent i høstsemesteret.

Svein Rustad, som tidligere var akkompagna­

tør,ble innkalt tilmilitærtjenesteistudieåret 1984/85,og det varvanskelig å finneenkvali­ fisert vikar forham. Heldigvis kunne kor- medlemHanne Sødal tre innien delav ak- kompagnatørens funksjoner, og har der gjort en fin innsats. 1 høstsemesteret har Anne Guro Rustadvært engasjertsomakkompag­ natør.

Koret hadde sin årlige sommerturne til Nordmøre og Romsdal i tiden 8.-16. juni,og deltok i fylkesaksjonen i Akershus 4.-6.okto­

ber.1 tillegghar koret som vanlig deltatt i en del lokale arrangementer i Oslo-området, ved semesteråpningsgudstjenestene ogpå enkelte fester.

Styret har stilten garanti på kr. 75 000,- for plate/kasett-produksjonsomkoret skalsette igang med sikte på en samling av påskesal- mer/sanger for utgivelsevåren 1986.

KONKLUSJON

Som det fremgår av avsnittet om MF’s styre i begynnelsen av denne årsmeldingen, eråret preget av at mangetiltak er iverksattog full­ førti løpet avåret. Mye avdet som er gjortav nye tiltak i 1985 er tildelsresultatavlangeog grundige utredninger,bl.a.den ressursunder- søkelsen som ble sattigang våren 1983, og et langvarig arbeid medutredningen av Menig­ hetsfakultetets rådsstruktur. De tiltak som særlig kan få betydningfor Menighetsfakul­ tetets virksomhet i fremtiden, er dennye råds­ struktur som nå erprøvetog har vist seg å være en forbedring av den gamle ordningen, de forholdsvis omfattende ombygginger som er foretatt i Menighetsfakultetetsbygg, inn­

føring av etegetEDB-anlegg,vedtaket om en ny organisasjonstruktur for undervisnings- og forretningsa'Iministrasjoncn, arbeidet med ordning av Menighetsfakultetets histo- idag fått om lag 150 menighetskontakter inn­

meldt framenighetsrådene.Tankenbak me- nighetskontakteneer at prostikontakten skal ha noenåsamarbeidemed i sitt kontaktar- beid for MF. Det er derfor forutsetningen at prostikontakten skal haet overordnet ansvar forvirksomheten i sitt prosti når det gjelder kontaktsvirksomhetenog derved avlaste per­

sonelletpå landssekretærkontoret.

som disponereselleråbyg.

turen itidemed tanke på beidsinnsats. Dette gjeld sjonstjenestenog EDB t;

sikte på å bedre disseforl iei

ved det forslag til ny st: »str ur som skal legges frem forforstå:....tska

Styret er meget takknenTgovl. a kunne gjøreopp resultatregnskapet for 1935med et betydelig overskudd - ca.2 mill, kroner. Det­ teresultatet gjør det muligå sette avet drifts­ fondfor å sikreøkonomien i de nærmeste år, og dessuten kunne betale noe ned på det drifts-lån som har vært nødvendig for å mak­

te investeringene i 85. I forbindelse med driftsregnskapet, vil styretsærlig peke på det gledelige i at deordinære gaver på vel 6,6 mill, kr.overstiger summen av de ordinære gaver oggavenetil nedbetalingen 1984. Dette betyr at det har vært mulig å opprettholde,ja en­

dog økedettotale gavenivå etter at nedbeta­ lingen var avsluttet. Pådenannen side vil sty­

ret ikke unnlateå gjøre oppmerksompå at det er de testamentariske gaverpå nærmere 2 mill, kroner, som har førttildet store over­

skuddet i 1985. Dette innebærer at innsam­ lingsvirksomheten fortsatt må styrkes og in­ tensiveresfor å kunne sikre en inntekt som står i rimelig forhold til et økt utgiftsnivå.

Styret håper idenne forbindelse spesielt at dennyelangtidsplanenfor kontaktvirksom­ heten skal kunne være et verdifullt hjelpe­

middel i forbindelse med innsamlingsvirk­ somheten. I langtidsplanen er det bl.a. lagt vekt på å nå nye givergrupperog åutnytte de erfaringer og den kompetanse som fakultetet har lått i løpet av desiste år nårdegjelder kontaktsvirksomheten.

riskearkiver, og vedtaket om en egen lang­

tidsplan for kontaktvirksomheten.

Det er ikke tvilom at disse nye tiltakene ble iverksatt meden NyGivetter atMenighetsfa­

kultetet var gjeldfritt ved inngangen tilåret.

Iårsmeldingen for1984, uttaltestyret atde tiltak som ble planlagt og iverksatt i 1985, vil­ le «kreve en stdr arbeidsinnsatside kommen­ de år, ogfakultetet må derfor være villig tilå satse det som ernødvendigavressurser, både på det økonomiske og pcrsonellmcssigefelt, for å kunne oppnå deresultater som er øns­

ket». Det erikke tvil om at den innsats som er gjorti 1985i forbindelse n . i le tih k som er nevnt foran, har kostet me. beid ■ g en eks­ tra innsats framangeavf; tltetv- ansatte.

Det har dessverre ikke lyld odt >kå om­ prioritereinnsatsen og å : ■ e e essurser .tsti igstruk-

•v til ar- forma-

■ vret tar .86, bl.a.

(19)

Styrets årsmelding

■>rtr:

REJNNE-

MER

Nils-Tore Andersen nestformann Jan. H.Heitmann

styremedl.

Erling Servan adm.sjef.

Per Flacké styremedl.

BE FOR:

- økt kallsbevissthet, og at flere må få kall til å ta utdannelse iteologi og kris­ tendomskunnskap

- MFs lærere, administrasjonor ledelse - MFsomsorgstjeneste og denm „ stu­

dentpresten

Magne Roland styremedl.

TAKK FOR:

- all forbønn, alle gaver og all annen omsorg som omslutter virksomheten ved Menighetsfakultetet

- alle de uteksaminerte kandidatene som nå er utei tjenesten som såmenn medGuds ord

Jens-Petter Johnsen formann iayskoler.Styret be-

ikkeblelagt frem til ' vårsesjonen 1985,

■landling. Styret ser

■n ojt . på :• .

nfot

har vært fremme i massemedia. Styret er overbevist omat en åpen dialogmed de som cr opptatt av Menighetsfakultetetsvirksom­

het, er denbestemåten åmøte enkritikkpå.

Styret vil til slutt uttrykke sin store tak­

knemlighet over den store innsats som gjores i fakultetets lærerstab og administrasjon.

Styret vil spesielt takke for den ekstrainnsats som er gjort iforbindelsemed de mangetil­ tak som er iverksatt i løpet av 1985, ogsom nå danner grunnlaget for en effektivisering og rasjonalisering av virksomheten for kom­ mende år. Styret vil også uttrykkesin store takknemlighetover den omsorg og givertje- nestesom alle Menighetsfakultetets venner har vist, og som harsikret detgode driftsre­ sultat fordet året som nå eravsluttet.

Laoss sammen takkeGud fordetåret som er gått, ogbe forMenighetsfakultetets lære­ re,administrasjon, studenter,styrendeorga­ ner og alle andretrofaste MF-venner i de åre­ nesomnåliggerforan.

BÅRE

Statstilskuddetfor 1985 ble for førstegang bevilget over 2 forskjellige budsjetter ved Stortings-behandlingen, idet støtten til Det praktisk-teologiskeseminar ble bevilget over Kirke- og undervisningsdepartementetsbud­ sjett. Styrets forslag om åfåstøtteogså til Ka- teketseminaret over Kirke-ogundervisnings- departementes budsjett, førte ikke frem.

Statsstøtten øktemedialt6,2%,og dettecr noe lavereenn de totale økninger i driftsutgif­ tene som varpå9,3%. Styretvil spesielt peke påatstatsstøttensand. ’ av de totale driftsut­ gifter nå crremsert i a hold til 1984.

Styretuttry' ■■vca ■ rige årsskifte sin til­ fredshet medi uT m var gjort i å utar­ beideen lov o. . r;

klager imidler at å behandling i men utsatt ti!

det derforso i o cå følgeopp lovar­ beidet med si hi. ,eMenighetsfakulte- tetsegenart/ fot ns ramme, og åsikre en best mulé . ttc > :ing i fremtiden. I lø­ pet av 1985 I Me. netsfakultetet viet en del oppmerksomhet , massemedia, spesielt vedavisinnlegg, som rettet etkritiske blikk på Menighetsfakultetets profil. Styret antar at dennekritikk gir uttrykk forenomsorg for Menighetsfakultetetsteologiskekurs, ogsty­

ret ønsker å ta alle kritiske bemerkninger opp til vurdering og samtale.Styret har bestemt å ta kontakt med de største kristneorganisa­ sjonene, medsikte på å drøfte de forhold som

(20)

Årsmelding - dekanus

Prodekanus 1985I:

Dekanus 1985 II:

ble fattet medgrunnlag i en utredningav pro-

Utdrag av årsmelding for 1985 fra dekanus

Andre endringcr:

Fakultetslektor Axel Smith ansatt sum do sent i ST fra 01.01.19S5.

Stillingsbenevnclscn forfakultetets dosenter ble vedstyrevedtak 11.02.85 endret ti) pro­

fessor, utenendring i lønnen. Styrets vedtak Endringer ipersonalet:

Følgende har sluttet:

Fakultetslærer Liv Sødal Alfsen

Stipendiat (NAVF) Arne Bugge Amundsen Bibliotekar Torhild Hagene

Vit.ass. ReidarHvalvik

Vit.ass.Svein Olaf Thorbjørnsen DEKANUS

Dekanus 1985 I:

Studiefriår/permisjoner 1985 I:

Fakultetslærer Liv Sødal Alfsen Bibliotekar Sonja Ingebrigtsen Fakultetslektor Sverre Mogstad Professor Ludvig Munthe Fakultetslektor Jan Sehumacher Førstelektor MartinSynnes Professor Magne Sæbø

Fakultetslektor Tor Johan Sørensen Dekanus 1985/87, pro; .w theol.

A ndersJørgen Bjørncla • . i.

Professor dr. theol.

Torleiv Austad Professor dr. theol.

Ivar Asheim Professor dr.theol.

Anders Jørgen Bjørn- dalen

Prodekanus 1985II: Professor dr. theol.

TorleivAustad

fessor A. J.Bjørndalenog under henvisning til kgl.res. av21. desember 1984som endret stillingsbenevnelsen dosent til professor, uten lønnsendring, ved universiteteneogen- del statlige høyskoler.

De fem stillingsinnehavere vedMF som på dennemåten fikk endret sinstillingsbenev- nelse er Ernst Baasland, Hans Kvalbein, Bernt TorvildOftestad,Axel Smith ogTore Wigen.

Ved ansettelsensomdosent var disse lære­ rekompetansebedømt for dosentur. Ved se­

nere ledigher og eventuellny besettelse i disse stillinger vil kompetansekravet imidlertid være fullprofessorkompetanse,idet Menig­ hetsfakultetether som ellers ikkevil kunne stille lavere kompetansekrav ennde somuni- versitenenestiller ved tilsvarende stillinger.

Fakultetslektor, dr. Tormod Engclsvikcn er meddeltopprykktil førstelektor.

Følgende harbegynt:

Prosjektarkivar Arne BuggeAmundsen FakultetslektorLaila Riksaasen Dahl (enga­

sjertfor 1 år fra 1985 II)

Fakultetslektor Reidar Hvalvik (vikar for professor HansKvalbein)

Fakultetslektor Klara Myhre (vikar for fa­

kultetslektorKarl William Weyde) Forskningsstipendiat Nils Aksel Rosæg Fakultetslektor Jan Opsal (vikar for fakul­

tetslektor Arild Romarheim) Vit.ass. Svein Rise

Studieveileder i teologi Svein Olaf Thor­

bjørnsen (vikar for studieveileder Klara Myhre)

Vit.ass. Jostein Ådna

329 (353) 202 (203) 39 (46) 4 (2) Studenttallet pr. 1.11.85 var(tallet for 1984 i parentes):

Teologi

Kristendomskunnskap Praktikum

Kateketseminaret

(21)

Studieplan for semesteremne i livssyns­ kunnskap

Ferdigbehandlet iFakultetsrådet oktober og desember 1985.

Egendoktorgradso: ■ ngved MF?

Efter atetstort nwi-: -..ile til saken var samlet inn nedsatte LR i 1985 en komité til å ut­

arbeide de mest Ile alternativer med henblikkpåbehan avsaken iLRsenere.

Arbeidet skulle g; s høsten 1985. menko- 1985 II:

ProfessorErnst Baasland Professor Hans Kvalbein FakultetslektorSverre Mogstad Professor Ludvig Munthe Fakultetslektor Arild Romarheim Fakultetslektor Kjell Olav Sannes Førstelektor Martin Synnes Professor Magne Sæbø

Fakultetslektor Karl William Weyde

ØVRIG VIRKSOMHET Vi D FAKULTETET

Vitenskapelige oppd.. • . forfatterskap.

mc

•i sak.-.

VIKTIGERl RA RÅDENE

Ny organisas . ssl tur

Denne store i'< be- ndlct Fakultetsrådet 28. januar og 28. oktober 1985.

Rådene har i. itt fø’- nde inotesekvens og saksmengde:

Lærerråd 10 er 99 er Fakultetsråd

Lærernespedagogiskekvalifikasjoner Ferdigbehandlet i Fakultetsrådet i oktober 1985.Mantar sikte påå bygge opp en egen kurslederkompetanse ved MF, ogpå atefter- hvert alle lærere skal gjennomgå et kursved MF i «universitetspedagogikk».

Årsmelding - dekanus i- L.

Revisjonav studieordningen for det teologiske studium

På sittførste møte i 1985 nedsatte Fakultets­ rådet enkomitémed det mandat å utrede om­ fattende endringeri ordningene for det teolo­

giske studium bådehva angår teoretikumog praktikum. Vekten ligger på de studieord- ningsmessige konsekvenser av en utvidet in­ tegrasjon av praktisk teologi i teoretikum, og på en mulig omlegning avteologistudiets be- gynnelsesfase.

Komitéens formann erfakultetslektor Geir Sørcbø.

Gjennomgåelse av søndagsteksten

I 1985 I var det hver onsdagkl. 10.00-10.30 tekstgjennomgåelse i kapellet meden litur­

giskinnramming ved en av lærerne/student- presten.

I 1985 11 bledet enkelte onsdager itillegg til gjennomgåelseav søndagens tekst arrangert

«Apen post» frakl. 10.30-11.00. der en tok opp aktuelleteologiske og kristelige emner.

SPESIELLEUNDERVISNLNGSSTILBUD FOR HELEFAKULTETET

Gjesteforelesninger:

1985 I:

Professor CarlFredrik Hallencreutz:

1) Kristendommen og de andre religioner:

Kontinuitet eller diskontinuitet?

2) Teologi fra den tredjeverden: En utford­

ring til vestlig teologi.

1985 II:

Professordr. Ernst W. Nicholson,Oxford:

1) Covenant in a Centry of Studysince Well- hausen.

2) Covenant and the Distinctiveness of Is- rael’s Faith.

mitéen kom ikke igang før januar 1986på grunn av at den nødvendige sekretærhjelp ble tilgjengelig da.

UTVALG OGKOMITEER I ARBEID Stipendkomitéen har hatt 3 møter og 15 saker er behandlet.Komitéen er innstillende organ overfor lærerrådi stipendsaker. Detvar i1985 god tilgang på søkere til MF’s studentstipend av legetmidler.Detvar imidlertid meget fåsø­ kere til de 4mulige studentstipend for opp­ hold i Celle og Neuendettelsau sommerse- mesteret 1985.

Fakultetsrådet har følgendefaste underut­

valg:

A Ufor fakultetsråd har hatt 6møter og be­ handlet 79 saker. Arbeidsutvalget forbereder sakenefor fakultetsråd og fatter i enkelte sa­ kervedtak til avlastning forfakultetsrådet.

Budsjettutvalget har hatt 2 møter ogbe­

handlet i alt 8 saker.

Biblioteksutvalgethar hatt 6møter og be­

handlet ialt 37 saker.

Andaktsutvalget har hatt 8 møter og be­ handleti alt23saker.

(22)

I

Årsmelding - dekanus

22

Også i 1985 har flere lærere vært engasjert som sakkyndigemedlemmer av vitenskapeli­ ge bedømmelseskomitéen

Flereav lærerne harvært virksomme som faglitterære forfattere i 1985. Fire doktor­ avhandlinger har vært under trykning eller forberedelsefor trykning,Og en rekkemind­

rearbeiderer kommet.

Utenlandske studenter

Fakultetet tilbyr hvert år 2 stipendier for utenlandske studenter. Itillegg er her gjerne noenandreutlendinger blandt de studerende.

I vårsemesteret 1985 var her1amerikansk,1 tyskog 1 sveitsisk student. Den siste studerte her ogsåihøstsemesteret,samtidig som nok ensveitsiskstudent studerte her, og 2 tyske.

æpr

•og

Misjonsuka 1985

Etter initiativ fra stud,theol. S:m:Tore ■:•;

ble en «tnisjonsukc» gjennomført itihn ?5.

februartil 1.mars 1985. Arrangementet sik­

tet særlig på enstøtte tilprofessor Hans Kval- beins tjeneste iHong Kong, men haddesam­

tidig enuomtvistelig og gledelig miljøpregen- de effekt med betydelig gjennomslag: misjon kom pådagsordenenfor mange som en frukt avgod teologi og som et sant uttrykk for kir­ kensliv. - Deter sterkt å håpe at en misjons- uke kan bli en årvissforeteelseved MF.

Åpen post

Fakultetsrådet anordnet i april 1985 med virkning fraogmed høstsemesteret en såkalt

«åpen post». Tiltaket gårtilbake til et initia­ tiv fra fakultetslektorTore Kopperud. Man tar opp aktuelle teologiskeog kristelige em­

ner, i form foredrag til inspirasjon, innled­ ningtilsamtaleeller enkle mini-forek -.r rager - onsdag formiddag. «Apenpost» admini­ streres av Andaktsutvalget.

Studenttilgang

Tilgangen til teologistudiet er forholdsvis stabil, muligens svakt stigende. I året 1983 ble 61 nyeteologistudenter innskrevet ved MF, i 1984 59nyestudenter. Foråret 1985 var denne sum 66.

Pålengre sikt vil det trolig være ønskelig med ennoestørre tilgang til teologistudiet.

En faktor somda imidlertid vilslåinn med full tyngde, er det forholdat ungdomskulle­

nes størrelse synker sterkt i årenefremover.

Det blir efter hvert mange færre mennesker til åfylle de ledige plassene i de ulike yrker. En må regne medat universiteter oghøyskoler vil tre fram og søke åskape interessefor sine studietilbud blandt de unge. I denne situa­ sjonvildet oppstå et nytt behov for å infor­ mere om MF’s studietilbud rundt om på de videregående skoler. Denne virksomhet er ikkenyved MF, men bør efter min mening trappes opp fordi vi vil stå overfor en ny si­ tuasjon.

Ny rådsstruktur

Forstanderskapetvedtok på sitt møte 7. mai 1984en rekke endringer i grunnreglene. Noen av disse medføreren fundr.e.entai endring i rådsstrukturen ved MF. D.. nye r. (struktu­

renble iverksatt fra 1. jam 198 De vik­

tigste nye trekk er atfakuil :d. ' ble et re­ presentativt organ helt r:' >i '.ærerne .:k.'■ isrådet, fo. ■ en disse atante- : o repre-

rere. - har ikke lenger personlig s;

men et antallrepresentan:c;

lærerrepresentanterogstue ne omfatter fakultetetsråd sentanter for de ansattese • !;e

Fakultetsrådets fullmakter ; pli er be­

skrevet i grunnreglene,§ 12

Foruten nyordningen , . fakultetsrådet medførteden nye rådstruktur at fakuiletet nå har fire undervisningsavdelinger med hver sin ledelse, hversitt avdelingsråd og hversitt lærermøte. Jfr. grunnreglene, §§ 14-20. - Med bakgrunn idetteforhold foreligger det nåegenårsmelding også frateoretikum, som dekanus tillater seg ålegge vednærværende årsmelding sammen medmeldingen fraInsti­

tutt for kristendomskunnskap.

1985er det første årmeddenne nyordnete rådstruktur. Det som springer iøyene vedet tilbakeblikk er særlig disse forhold: Fakul­ tetsrådet er blittavlastetfor mange saker som spesielt angår teologistudiet (teoretikum),og som nåførst ogfremst behandles i Teoreti- kumsrådet. Dette innebærerogså en betyde­ lig avlastning forlærere tilhørendeandre av­

delinger, somhadde personlig sete i det gamle fakultetsråd. Videremå en kunne si atfakul­

tetsrådets saksbehandling er blitt effektivi­

sert. Fordet ene er rådet mindre:20 isteden­

for 40-50 medlemmer. Og fakultetsrådet har nå ansvar for alle sidervedfakultetetsvirk-

• ømhet, selvsagt frasett styrenes saksområ­ der. Alle representanter deler dette ansvar.

'' •; er segogså ansvaretoverforegenavde- ug bevisst, men det utvidete, felles ansvar har troligbidratttil atsamarbeidetifruail-

idetnå ermeget bra. Tileffektiv'.-: rin- ,:v fakultetsrådet har også virksom!:, ten nyttunderutvalg bidratt:budsjettu. lg,

(23)

Årsmelding - dekanus

kap. Jens-PetterJohnsen, takker und '.sningsleder Alfhild

■ie innsats med MFi 14år. (Fotoved. jeden 12.juni 19S6.)

Alfhild Bothner undervisningsleder Rekrutterin . et '.e for fremtiden

Budsjettutvalget har innhentet begrunnede ønskerom opprettelse eller besettelse avstil­

linger fra de ulike fagseksjoner/avdelinger.

Representasi Påanbefalin. ia! MFskal vær, ast r.

veddekanus tet represen.

Utvalgetharrapportert atenrekke uttalelser inneholder ønsker om rekruttstillinger,iførs­

te rekkestipendiaturer, og peker på at dette behoverskjerpetpå grunn av alderssammen­

setningen iendel fagseksjoner: lærerne er i stor utstrekning gruppevis jevnaldrende.

(Eksempel: I GT-seksjonener «man» enten ca. 57 åreller ca. 40 år.) Det er mot denne bakgrunn beklagelig at fakultetet ikke har kunnet seseganledning til merennén forsk- ningsstipendiat(NT).Budsjettutvalget peker på at vit.ass. - stillingenepå Institutt forkris­

tendomskunnskap til en viss grad leverer re­ krutter, men behovet forstipendiaturer kan pålangt nær fullt dekkes slik. Her forblir et stadigmerpåtrengende behov for å få tilsatt noenstipendiater.

Årsmeldingfor 1985 fra lederen forTeore- tikumsrådet ogÅrsmeldingfor 1985 fraIn­

stitutt for kristendomskunnskap legges ved denneårsmelding.

Anders Jørgen Bjørndalen dekanus

opprettet efter anbefling fra administra­

sjonssjef Servan.

Fakultetsrådeterklærteseg konstituert 28.

januar 1985, og nedsatte disse faste underut­

valg: Fakultetsrådets Arbeidsutvalg, Bud­ sjettutvalget, Biblioteksutvalgetog Andakts- utvalget. -Fakultetsrådet nedla «Komite for undervisningsbehov og lærerkrefter», den såkalte UL-komitc,som var opprettetav pro- fessorrådet 18.11.1970. Komiteen ble nedlagt fordi en regne: med dens funksjonerdels vilbli ivareta' av far: ksjonene henholdsvis Instituttesla møt . lelsav Budsjettutval­

get og i noer m-d:: kultetsrådet.

IL

Styretsformår' Bothnerforhe.

i 'ådet vedtokstyret av

■entert påKirkemøtet am. meddettevar fakulte- på s.emøtet 1985 i Tøns­ berg ved delr mus.

(24)

Årsmelding - teoretikum

i

Galater-

Undervisningsplanens 4. semester:

- Bjorn Helge Sandvei underviste grupper i gresk.

For 3. semestersstudenter:

Innføringskurs iprekenlære ved fakultetslek- tor TorJohanSorensenog studentprest Øy­ stein Lar

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER