• No results found

Statnetts praktisering av systemansvaret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Statnetts praktisering av systemansvaret"

Copied!
56
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

Dette dokumentet angir hvilke enheter i Statnett som har ansvar for gjennomføringen av de ulike komponentene. Det er NVE som kan gi nødvendige pålegg som kreves for gjennomføring av FoS, herunder ileggelse av bøter.

FoS § 5. Flaskehalser og elspotområder

Å utarbeide og formidle informasjon om forhold i elektrisitetssystemet som er relevante for elektrisitetsmarkedet og om forhold som er relevante for den samlede forsyningskvaliteten. Systemansvarlig bruker også andre virkemidler enn spesialregulering for å avhjelpe flaskehalser som ikke er hensiktsmessige å ta tak i ved å opprette strømpunktsoner.

FoS § 6. Handelsgrenser

Bud som brukes til å lindre interne flaskehalser i strømnettområder, håndtere feilsituasjoner, håndtere spenningsproblemer eller håndtere andre spesielle årsaker blir spesielle regler. Systemansvarlig informerer om bindingskapasitet for handelsrammer til Elspot for kommende dag, samt ukentlige prognoser på Nord Pool Spots nettsider.

FoS § 7. Overføringsgrenser

For å sikre driftssikkerhet på egne områder er systemansvarlig avhengig av balanse mellom produksjon og forbruk inn i driftsfasen. I egne områder med flere produsenter og forbruk som skal dekkes, tar systemansvarlig kontakt med konsulentene for å oppnå ønsket produksjon i eget område, før det foretas en fordeling pr. produsent/stasjon til systemadministrator. Produksjonstilpasning brukes i områder med kun én produsent eller i områder hvor én produsent har stor markedsmakt.

Det betyr at det kan være flere produsenter i området, men at det i realiteten kun er én produsent som kan delta i et balanse-/reguleringskraftmarked. På spesifikke områder som dette må produksjonen tilpasses nettkapasiteten uten noen form for kompensasjon. Systemansvarlig skal informere konsesjonshaverne i god tid ved revisjoner av nettinstallasjoner, slik at produsenten kan tilpasse seg begrenset nettkapasitet.

Ved feil i nettet justeres produksjonen fra tiden etter at neste prisfastsettelse i strømmarkedet trer i kraft.

FoS § 9. Regulerstyrke og effektreserve

FoS § 10. (Opphevet)

FoS § 11. Regulerkraftmarkedet

Dersom det er mistanke om at utformingen av prisene gitt til markedet ikke er økonomisk rasjonell, vil systemansvarlig først kontakte driftssentralen til den aktuelle konsesjonæren og be om en begrunnelse for utformingen av prisene. Dersom begrunnelsen ikke umiddelbart kan gis, sender systemansvarlig en e-post til konsesjonshaver med anmodning om avklaring og eventuell dokumentasjon på at prisen er økonomisk rasjonell, eller at konsesjonshaver selv endrer prisen. Dersom konsesjonshaver ikke kan gi troverdige grunner, vil de aktuelle budene bli suspendert og regulert mengde betales til gjeldende spotpris på strøm for området.

Dette kan gjøres konkret i hvert enkelt tilfelle, eller i form av en generell begrunnelse for kraftverk som normalt har bud med negative priser.

Konsesjonshaver skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for effektiv etablering av normal drift av egne anlegg, ved driftsforstyrrelser i regional- og sentralnettet og tilhørende produksjonsenheter. Det stilles også krav om egen plan for gjenoppretting av normal drift knyttet til individuelle utkoblinger ved planlagte driftsstans, jfr. For spesielle driftssituasjoner kan systemansvarlig iverksette andre varslingsrutiner i samarbeid med berørte konsesjonshavere. ved driftsforstyrrelser.

I første omgang tas beslutninger om aktører som i dag deltar i RK-markedet og aktører som har tilbud i RKOM. Alle aktører som omfattes av vedtaket og som ikke har levert nye tilbud vil bli kontaktet før åpningstid. Vi vil utvide vedtaket slik at det også inkluderer spillere som deltok i RKOM denne sesongen.

Avhengig av hvilket område som har en vanskelig driftssituasjon, kan krav om minimumsmengde på 10 MW eller en aktiveringstid på 15 minutter fravikes. Vedtaket vil omfatte aktører som normalt deltar i RK-markedet, forbrukeraktører som har deltatt i RKOM denne sesongen, samt aktører som allerede regulerer etter vedtaket, jfr øydrift, og produksjonsenheters evne til å starte opp uten ekstern forsyning.

FoS § 13. Tvangsmessig utkobling av forbruk

Systemoperatøren tilrettelegger tvangsutkobling av kunden slik at Regionhovedkvarteret i samarbeid med Nasjonalt hovedkvarter gir pålegg til konsesjonshaver om omfang, varighet og mulig belastning av utkoblingen.

14 omfatter alle som har planer om nye anlegg eller endringer av sine anlegg knyttet til regional- eller sentralnettet, når andre konsesjonshavere blir berørt av dette. Det vises til veilederen Funksjonskrav i Kraftsystemet (FIKS) for nærmere detaljer om FoS-applikasjoner og funksjonaliteten som er vanlig å legge til grunn for beslutninger fattet av systemansvarlig. Systemansvarlig er lisensiert og påvirket av alle nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- eller sentralnettet.

Veilederen «Funksjonskrav i elsystemet» (FIKS) bør derfor legges til grunn for alle anlegg, både nett- og produksjonsanlegg, tilknyttet regional- eller sentralnettet. Konsesjonshaver plikter gjennom FoS å informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer av eksisterende anlegg. 14 2. ledd fremgår at områdekonsesjonær skal informere ansvarlig system om planer for nye eller endringer av eksisterende produksjonsanlegg i eget distribusjonsnett, når disse planene kan ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av det regionale eller sentrale. Nettverk.

Områdekonsesjonshaver skal i forbindelse med kunnskap om planer for produksjonsanlegg i distribusjonsnettet foreta en objektiv vurdering av om disse anleggene samlet sett kan ha vesentlig betydning for drift og utnyttelse av regional- eller sentralnettet. Systemansvarlig plikter å ha systemer og rutiner som sikrer effektiv informasjon etter 1 og 2 ledd. Systemansvarlig plikter å melde fra til NVE alle brudd på § 14 1. pkt. og 2. punkt 1. punkt

FoS § 14a. Rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse

Rapportering omfatter nye anlegg eller endringer av eksisterende anlegg i regional- og sentralnettet samt produksjonsanlegg som det kreves konsesjon for på alle spenningsnivåer. Systemansvarlig kan sette spenningsgrenser og grenser for utveksling av reaktiv effekt i regional- og sentralnettet. Produksjonsenheter tilknyttet regional- og sentralnettet skal bidra ved å produsere reaktiv kraft innenfor enhetenes tekniske begrensninger.

Systemansvarlig skal betale konsesjonshaverne for nødvendig produksjon av reaktiv effekt utover de grenser systemansvarlig har satt. Systemansvarlig kan kreve at kostnadene ved tiltak betales av ansvarlig konsesjonshaver etter dette ledd. Systemansvarlig kan be om frakobling og tilkobling av kondensator/batteri etter behov. reaktor og MVAr-drev til generatorer.

Alle konsesjonshavere med tilslag ≥10 MVA tilknyttet regional- og sentralnettet og medvirkende reaktiv kraft premieres etter en fastbetalingsmodell. Ved systematisk høy utveksling av reaktiv effekt kan det også utbetales kompensasjon for leveranser utover visse rammer under en variabel betalingsmodell. Med en systematisk høy reaktiv kraftutveksling forstås i denne sammenheng at den reaktive fordelingen er systematisk over +40. kapasitiv) og -20 % (induktiv) av den aktive strømutgangen, referert til spenningssiden.

FoS § 16. Koblingsbilde

FoS § 16a. Detaljskjema

FoS § 17. Samordning av driftsstanser

FoS § 18. Målinger og meldinger

FoS § 19. Jordstrømkompensering

Konsesjonærene plikter å informere den lokale koordinatoren om alle forhold som kan påvirke erstatningsbeløpet i nettet. Lokal koordinator har ansvar for å utarbeide delplan, fortløpende vurdere den for vedvarende jordfeil og tilpasse den til næringssituasjonen.

FoS § 20. Vern og reléplanlegging

FoS § 21. Systemvern

I god tid før idriftsettelse skal konsesjonærer sende til systemansvarlig kopi av alle konfigurasjonsplaner for beskyttelses- og omkoblingsutstyr for sine anlegg på regionalnettet. Systemansvarlig skal fastsette kapasiteten for overføringsseksjonen og om nødvendig vedta automatiske inngrep for å øke overføringsgrensene eller påvirke driftssikkerheten i kraftsystemet. Systembeskyttelse brukes for å muliggjøre økt nettverksoverføringskapasitet ved automatisk å koble fra utvalgte kraftstasjoner i tilfelle bryterfeil eller kritisk nettverksoverbelastning.

Når aktivering av vernet innebærer en kontrollert produksjonsstans, kompenseres dette av en todelt ordning bestående av I tillegg til avtalte tariffer (faste og ved utkobling) dekker Statnett tilleggspålagte kostnader knyttet til energiubalansen i saldoen på grunn av frakoblingen. Systembeskyttelsen aktiveres på grunn av feil på visse linjer, ved overbelastning eller ved unormal spenning.

I følge FSH skal operatøren dekke sine faktiske kostnader knyttet til hendelsesstyrt lastavfall. Nettdeling brukes for å skille nettet ved kritisk overbelastning, oftest som følge av linjebrudd i strømnettet. I følge FSH skal operatøren dekke sine faktiske kostnader knyttet til frekvensstyrt lastavfall.

FoS § 22. Feilanalyse og statistikk

Konsesjonshaver skal levere FASIT-rapporten til systemansvarlig for kontroll og analyse snarest og innen maksimalt 4 uker. For 1 - 22 kv-nett er det ikke krav om løpende rapportering, men det er fortsatt krav om at alle driftshensyn skal analyseres fortløpende. I tillegg er det ønskelig at andre anleggseiere også bruker Internett til å overføre feiltypeposter til Statnetts server.

Rapportering av driftshensyn og annen informasjonsutveksling knyttet til feilanalyser sendes til feilanalyse@statnett.no.

FoS § 22a. Svært anstrengte kraftsituasjoner

Systemansvarlig har ansvaret for kontinuerlig å utrede og utvi- kle nødvendige virkemidler for å håndtere perioder med en

Virkemidler for å håndtere perioder med svært anstrengt kraft- situasjon kan ikke tas i bruk uten etter vedtak fra Norges vass-

FoS § 23. Opplysningsplikt

De som omfattes av denne forskriften skal gi systemansvarlig de opplysninger som er nødvendige for å utføre systemansvarli-

De som omfattes av denne forskriften skal gi systemansvarlig de opplysninger som systemansvarlig blir pålagt av Norges vass-

NVE har innført et nytt annet ledd som åpner for at systemansvarlig kan være ansvarlig for innhenting av opplysninger fra konsesjonshaverne, på områder hvor NVE har behov for informasjon, men hvor dette ikke nødvendigvis er kritisk for utøvelsen av systemansvaret. Systemansvarligs spørsmål vil avdekke om dette er basert på artikkel 23 første eller annet ledd.

  • Systemansvarlig skal informere relevante aktører om forhold som er av betydning for utviklingen av et effektivt kraftmarked
  • Systemansvarlig skal informere konsesjonærene og systeman- svarlige i andre land om forhold som er nødvendig for sikker
  • Systemansvarlig skal informere Norges vassdrags- og energidi- rektorat om utviklingen av kraftsystemet og effekt- og energiba-
  • Systemansvarlig skal rapportere til Norges vassdrags- og energi- direktorat ethvert betydelig tiltak som begrenser fornybar kraft-

Informasjon gis gjennom møter og brev, NordPool og Statnetts nettsider, elektronisk kommunikasjon og telefon. Konsesjonærer kan abonnere på informasjon fra systemansvarlig via tjenesten "Kraftsystemet/Meldinger fra landsentralen" på www.statnett.no. Melding om ny informasjon på www.statnett.no, som Statnetts praktisering av FoS, halvårs-/årsrapporter og oppdatering av Statnetts kraftsituasjonsvurdering.

FoS § 25. Tilsyn og kontroll

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i denne forskrift blir overholdt

FoS § 26. Pålegg og tvangsmulkt

De som omfattes av vedtak fattet av systemansvarlig under sys- temansvaret, plikter å rette seg etter disse

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av denne forskrift

For overtredelse av pålegg gitt i medhold av annet ledd kan Norges vassdrags- og energidirektorat fastsette tvangsmulkt

Systemansvarlig vil fortløpende registrere og rapportere til NVE alle utilgjengelige bud på regulerkraftmarkedet som ikke er trukket senest 45 minutter før driftstime.

FoS § 26a. Overtredelsesgebyr

FoS § 27. Betaling

Vedtaket fastsetter prinsippene for betaling og satser for betaling, der betalingen er basert på dette. For leveranser hvor betaling er basert på faktiske kostnader (§ 21 BFK), er betalingsprinsippene angitt her. Vedtak sendes berørte parter og sendes som informasjon til NVE og aktuelle interesseorganisasjoner.

Ved endring av prinsipper for betaling eller takster, treffes vedtak før endelig vedtak, hvor berørte parter gis anledning til å komme med merknader innen en gitt frist på minst 2 uker. Melding om vedtak for kommende år sendes vanligvis i september/oktober i forkant av møte i «Forum for Systemtjeneste». Varsling av vedtak, herunder prinsipper og satser, gjennomgås og drøftes med aktørene på møte i «Forum for Systemtjeneste» som avholdes høsten (oktober).

For mer informasjon om prinsipper, grunnlag og gebyrer, se § 27 betalingsvedtak for systemtjenester for inneværende år. Betaling skal baseres på reelle dokumenterte kostnader, og derfor fattes beslutninger for sent og spesielt for aktører hvor det foreligger vedtak om slik systembeskyttelse. Vedtak om betaling av kostnader når det påløper beskyttelse/hendelser fattes løpende uten ugrunnet opphold og bør normalt fattes innen 1 måned etter at tilstrekkelig dokumentasjon på faktiske kostnader er innhentet og verifisert.

  • Forvaltningsloven og offentleglova gjelder i saker hvor system- ansvarlig treffer enkeltvedtak
  • Systemansvarliges vedtak etter denne forskrift kan påklages til Norges vassdrags- og energidirektorat. Vedtak i klagesak kan
  • Avgjørelser fattet i medhold av § 17 fjerde ledd defineres som systemkritisk dersom søknad om omprioritering sendes system-
  • Systemkritiske vedtak er unntatt forvaltningsloven kapittel IV–
  • Systemansvarlig skal etablere et system for arkivering og logg- føring av systemkritiske vedtak. Systemet skal vise antall vedtak
  • Systemansvarlig skal gjennomføre taleregistrering av alle tele-

En rekke spesifiserte vedtak er av NVE definert som systemkritiske og er unntatt fra forvaltningslovens kap. IV-VI og VIII. I teksten til det enkelte avsnitt er det angitt om hele eller deler av det er definert som kritisk for systemet.

FoS § 29. Dispensasjon

FoS § 30. Ikrafttreden

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Første punktum viser til plikt til å bruke tolk som følger av særlovgivningen, mens annet punktum viser til at det i tilfeller der plikt til å bruke tolk ikke er regulert i annen

7 om kontroll med etter- retnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste skal § 4 første ledd nytt tredje punktum lyde:.. Utvalgets rett til innsyn og adgang etter første punktum

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional-

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional-

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet,

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og

Herunder e r det i forslag til nytt andre ledd fore slatt a innf ore krav til at konsesj onæ r innen fire uker skal analysere og rapportere til systemansvarlig

Nåværende § 5 tredje ledd tredje til åttende punktum blir nytt fjerde ledd første til sjette punktum.. Ny § 30