• No results found

Snilldal transformatorstasjon

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Snilldal transformatorstasjon"

Copied!
1
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

!

!

!

!!

!

!!

Selvneset-Snilldal

0000

0001

983\1

983\2 983\31

983\1 983\6

0\1

983\2

983\32

Snilldal - Surna

V54 FM167

B51 B50

R11 R10

R11a

R11b

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Tegnforklaring

Planlagte el. anlegg Reservefelt/mulig utvidelse Gjerde

Bygg

Elektrisk anlegg, eksisterende Vei- og parkeringsareal

Konsesjonsgitt/prosjektert ledning Eksisterende sentralnett

!

!! Planlagt mast

!

Eksisterende Statnett master Eksisterende baseplass Midlertidig baseplass Bilveg, eksisterende Eiendomsgrenser

0 50 100 200 Meter ±

Snilldal transformatorstasjon

Aktuelle riggområde for stasjonsarbeider

T2: Ny transformator, konsesjongitt installeres

Plassering reaktor

Prosjekt Åfjord-Snilldal og Surna-Viklandet

Tegning Arealbrukskart Snilldal transformatorstasjon

Dato 16.02.2022

Status Endringssøknad

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Agder Energi Nett planlegger å etablere transformering til regionalnettet inne på stasjonsområdet hvor Statnett er i gang med å bygge 420 kV Ertsmyra transformatorstasjon..

Eksisterende Ullandhaug transformatorstasjon omsøkes utvidet med et tilbygg for å få plass til et innendørs gassisolert 132 kV koblingsanlegg (GIS anlegg) som skal driftes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF konsesjon for å bygge og drifte ett nytt kontrollbygg i Nesflaten transformatorstasjon.. Vedlagt

NVE har motteke ein søknad frå Statnett SF for ny transformator, omlegging av 300 meter luftleidning, samt eit nytt massedeponi ved Ørskog transformatorstasjon i Ålesund kommune..

NVE gir Statnett SF tillatelse til å bygge nytt personalbygg på Sortland transformatorstasjon i henhold til omsøkte fasadetegninger vedlagt

Dersom det ikke gis konsesjon til Mo transformatorstasjon vil det være behov for oppgradering av eksisterende anlegg i Langvatn transformatorstasjon slik at det blir en

Statnett: Verneforslaget berører ikke direkte Statnetts eksisterende kraftledning i området, drøye 200 meter bort.. Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha uhindret tilgang

Statnett SF søker herved i henhold til energiloven av 29.6.1990, om konsesjon for midlertidig flytting av 300 kV master ved Hamang transformatorstasjon samt nye midlertidige master