• No results found

Samtykke til ekspropriasjon i forbindelse med oppgradering av Rød transformatorstasjon

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Samtykke til ekspropriasjon i forbindelse med oppgradering av Rød transformatorstasjon"

Copied!
2
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen Capitolgården Postboks 2124 Postboks 4223

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR

Statnett SF

Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO

Vår dato: 24.04.2020

Vår ref.: 201904611-51

Arkiv: 611 Saksbehandler:

Deres dato: Martin Windju

Deres ref.:

22959490/mwi@nve.no

Samtykke til ekspropriasjon i forbindelse med oppgradering av Rød transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknader av 24.4.2019 og 30.10.2019 fra Statnett SF. NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor angitte anlegg, utvilsomt er større enn ulemper som påføres andre. For nærmere begrunnelse for vedtaket viser NVE til notatet «Bakgrunn for vedtak» av dagens dato.

I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959 (ekspropriasjonsloven) § 2 nr. 19, og bemyndigelse gitt ved kgl. res. 05.11.1982, gir NVE herved Statnett SF tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i Skien kommune i Vestfold og Telemark fylke for å oppgradere Rød transformatorstasjon.

Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende:

 Nødvendig terrengkjøring og landing med helikopter til bygging og drift av anleggene på alle eiendommer som er oppført på liste over grunneiere (vedlegg 3 i søknaden), herunder også nødvendig rydding av skog som hindrer slik kjøring eller landing. Arealene er vist på vedlagte kart, men vil bli tilpasset etter stedlige forhold.

 Bruk av eksisterende veier og plasser til bygging og drift av ledningene, herunder også rett til nødvendige utbedringer og omlegginger. Arealene er vist på oversiktskart vedlagt søknaden (vedlegg 1 og 2), men vil bli tilpasset etter stedlige forhold.

 Rettigheter for å bygge og drive ny veitrasé fra bro over jernbanen til eksisterende anleggsvei, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport i anleggsfasen, uttak og deponering av masser.

For bruk i driftsfasen gis det rettigheter til å bruke over nevnte vei til transport som pga.

transportens størrelse e.l. ikke kan foretas på dagens adkomstvei (Hoppestadveien, Stulenvegen, Rosvall). Kart over veien er vedlagt anleggskonsesjonen.

(2)

Side 2

NVE forutsetter at Statnett forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte

grunneiere/rettighetshavere. Det forutsettes at dere underretter grunneierne/rettighetshaverne om ekspropriasjonstillatelsen, jf. forvaltningsloven kap. V. Vi ber om at vedlagte orienteringsbrev med NVEs påtegning sendes til grunneiere og rettighetshavere snarest. En bekreftelse på at orienteringen er sendt og dato for oversendelsen skal sendes til NVE.

Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf.

ekspropriasjonsloven § 16.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby direktør

Lisa Vedeld Hammer seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

NVE setter vilkår om at Statnett ikke kan bruke denne veien som permanent adkomstvei til Rød transformatorstasjon.. Hvis Statnett ser det som ønskelig å bruke anleggsveien

NVE vil på denne bakgrunn gi Dønnesfjord Vindpark AS ekspropriasjonstillatelse for å kreve avstått grunn og nødvendige rettigheter for bygging og drift av nødvendig bianlegg

05.11.1982, gir NVE herved SKL Nett AS tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i Etne kommune i Hordaland fylke for bygging/drift av en ny cirka 850 meter lang

05.11.1982, gir NVE herved Skagerak Nett AS tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i Bamble kommune i Telemark fylke for bygging og drift av 132 kV

Dette gjelder blant annet rettigheter til adkomst, ferdsel og transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og..

Dette gjelder blant annet rettigheter til adkomst, ferdsel og transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og..

05.11.1982, gir NVE herved Agder Energi Nett AS tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i Vennesla og Kristiansand kommuner i Agder fylke for bygging/drift av

05.11.1982, gir NVE herved Eidsiva Nett AS tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i Elverum, Våler og Trysil kommuner i Hedmark fylke for bygging og drift av