• No results found

Sakliste - Møte i RG 14. - 15. november 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Sakliste - Møte i RG 14. - 15. november 2019"

Copied!
44
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

Hva med besparelsene i administrative kostnader, det er der du bør spare penger. RG anbefaler at konferansen utvikles mer som en brukerkonferanse, da det finnes flere lignende konferanser på forskningsfeltet. Det er ikke tilstrekkelig å kompensere for de økte kostnadene og vil ha implikasjoner for tjenesteleveransen da det vil medføre at aktiviteter og.

Det er stor etterspørsel etter utbyggerkapasitet, så det er uproblematisk for Unit at konsortiet reduserer denne kapasiteten. Det er behov for å kjøpe konsulentbistand i forhold til oversettelse i Oria og sluttbrukerrettede tekster i Alma (brev etc.) og kapasitetsbygging og bistand i forhold til Universell utforming. Det kan også tenkes at det er behov for å forberede konsortiet på en ny anskaffelsesprosess.

Det er investert i en konvertering av våre tjenester til skydrift og en overgang til bruk av Amazon Web Services (AWS). Det er arbeid som ikke har vært tilstrekkelig prioritert over tid, og som vi nå ser konsekvensene av. Det er en risiko for at mindre endringer kan føre til alvorlige komplikasjoner og utilsiktet nedetid.

Det er blant annet ønskelig å flytte dagens fullmaktsregister for personer og foretak til enhetsregisteret.

Fjernlån

Dokumentasjon

Brev

Publiser informasjon på unit.no og/eller dok.unit.no eller informer om viktige saker på katkontlisten. En ny verktøykasse blir opprettet for å inkludere de nye katalogiseringsreglene, "Ressursbeskrivelse og tilgang" (RDA). Få praktisk veiledning om Alma-funksjonalitet med trinnvise guider, nyttige tips, vanlige spørsmål og informasjon om aktuelle hendelser i utgivelsesnotatene fra ExLibris.

Unit Wiki bør også revideres med RDA i tankene i tilfelle det er referanser til katalogiseringsregler og eksempler som ikke samsvarer med de nye reglene. Det vil være en fordel for BIBSYS-konsortiet å bruke samme regelverk som store deler av verden nå bruker. Dette gjelder også for BIBSYS-konsortiet hvor vi har kopiert og redigert RDA-poster fra eksterne kilder en stund.

Når verktøykassen er på plass og kan brukes, vil vi informere konsortiet om opphør av bruk av katalogiseringsregler. I RG-2019/39 har vi redegjort for utfordringene knyttet til redusert budsjett og at vi har identifisert områder hvor det er behov for store forbedringer, men som vi ikke har fått plass til innenfor budsjettet. Vi ønsker å diskutere potensielle satsingsområder for å avklare om det er grunnlag for å gå videre med å konkretisere forslagene.

Enheten presenterer fire relevante investeringsområder, og ber gjennom diskusjonen Rådgivningsgruppen vurdere hvilke av dem Enheten bør undersøke og fremme nærmere.

Fra sårbarhet til innovasjon

En forutsetning for integrasjoner er å ha god, sikker og effektiv håndtering av APIer. Det er grunnlaget for å skape gode brukergrensesnitt og sanntidsprosesser som utgangspunkt for våre tjenester og for at konsortiet kan tilby nye tjenester og jobbe mer effektivt. Et forprosjekt for en bedre håndtering av APIer gjennomføres i 2019, men det må settes av midler til å gjennomføre nødvendige tiltak på dette området i 2020.

Et tiltak på dette området vil gi oss nødvendig kompetansetapp i bibliotektjenestedelen.

En framtidsrettet plattform for autoriteter

Forprosjekt CampusM

Det samme gjelder andre tjenester som biblioteket og andre deler av institusjonen tilbyr brukerne. Det vil derfor være avgjørende at de ulike tjenestene tilbys på en felles plattform for å forenkle hverdagen og gi sluttbrukere en kraftig tjenestepakke som brukes aktivt. CampusM1 er en tjeneste fra Ex Libris som gir en felles plattform for tjenester til studenter/brukere på mobile enheter/plattformer.

CampusM tilbyr noen etablerte integrasjoner med andre systemer rett ut av boksen, men det er mulig å utvide porteføljen med andre integrasjoner etter institusjonenes ønsker og behov. Enheten snakket med noen institusjoner om CampusM, som rapporterte at det var interessant. Enheten foreslår derfor gjennomføring av et lite prosjekt for å sjekke om denne tjenesten er viktig for institusjonene i konsortiet.

Det vil også være aktuelt å inkludere en annen tjeneste som eksempel på andre mulige integrasjoner. Et naturlig resultat i prosjektet vil også være å utrede interessen i konsortiet for tjenesten, og forberede hvordan den eventuelt kan tas videre til beslutning og realisering innenfor de rammer Enhet og sektoren er enige om.

Støtte for kopibestillinger i fjernlånsfunksjonaliteten i Oria

Enheten har hatt flere møter med Rådgivningsgruppen, sist i sak RG-2019/13, hvor vi har diskutert hvordan vi best kan jobbe for å oppdage fremtidige behov og utforske relevante alternativer som kan erstatte dagens tjenester og løsninger. Resultatet av dette arbeidet vil forberede enheten og rådgivningsgruppen til å ta gode valg for fremtidige tjenester. Et alternativ som har vært diskutert er opprettelsen av en arbeidsgruppe som kan jobbe med disse oppgavene.

Rådgivningsgruppen har antydet behov for en slik gruppe og ønsker at den etableres. Det var ønsket fra Enheten og enkelte medlemmer av Rådgivningsgruppen at arbeidsgruppen skulle ha en bred tilnærming, slik at tjenestebehov sees under ett for at institusjonene og brukerne skal unngå silotjenester. Enheten ønsker å avklare med rådgivergruppen når en slik arbeidsgruppe bør etableres og dette bør ses i sammenheng med kontraktens varighet.

Dette er en oppsummering av arbeidet for utarbeidelse av en felles administrasjon og videreutvikling av fellestjenester for sektoren. Arbeidet med å lage en styringsmodell for styring og videreutvikling av fellestjenester har resultert i et forslag til oversikt over styringsmodellen og konkretisering av hvordan den skal operasjonaliseres. Modellen skal ikke være en modell for alle formål, men en samling av virkemidler for felles forvaltning og administrasjon av.

Rammeverket vil inneholde en definisjon av delte tjenester, samt beskrive en felles tilnærming til prismodeller og kontraktsmessige avtaler knyttet til tjenestelevering. Diskusjoner i ulike fora har konsekvent pekt på at det er viktig å skille det strategiske fokuset fra den daglige ledelsen og videreutviklingen. Tjenesteledere og/eller tilbydere som Unit, Uninett eller andre felles aktører i sektoren utarbeider årlige budsjetter og leveranseplaner som tjenesterådene.

Behov som ikke dekkes av løpende styring og videreutvikling, og som krever større innsats og finansiering, skal samordnes med et fagutvalg som gir sin innstilling til Digitaliseringsstyret. I tillegg til å identifisere nye mekanismer og rutiner for felles styring og videreutvikling av fellestjenester, legges det i stor grad opp til å videreføre praksis som fungerer godt basert på eksisterende styringsmodeller. Planen er at konsortiemodellen og eksisterende konsortier videreføres og gjenbrukes der det er relevant.

ARBEID MED RAMMEVERK

I det videre arbeidet og innen utgangen av 2019 skal det etableres en felles styringsmodell for videreutvikling og forvaltning av fellestjenester.

TJENESTESTYRINGSTRATEGISK STYRING

Digitaliseringsstyret

UH-IT FFA og

NSD AS UNINETT AS

Koordinert og enhetlig styring og videreutvikling av fellestjenester i henhold til avtalte budsjetter og tjenesteveikart.

FELLESTJENESTER

Administrasjon

Aspekter som påvirker utarbeiding av modell

Prosess

Prinsipper for tjenestestyringen

Tjenesteråd

Styringsmodell digitalisering i UH/F

Prosess i tjenestestyringen

Dette jobbes det videre med

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER