• No results found

Rutepakke x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Rutepakke x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

Copied!
73
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

Alminnelige vilkår

Datoen for oppsigelse av kontrakten i punkt 1.1.5 og muligheten for forlengelse i punkt 1.1.6.1 gjelder tilsvarende når en opsjon utøves i samsvar med denne klausulen. Operatørens mulighet for tidligere oppstart etter dette punktet gjelder ikke i tilfelle Byggherren utløser opsjon på bruk av fossilt brensel i henhold til 1.1.6.3.

Utføring av oppdraget

Ved forsinkelser og avvik fra fremdrifts- og prosjektplan, samt andre former for kontraktsbrudd under oppstartsforberedelsene, vil Byggherren anvende misligholds- og sanksjonsreglene pkt. 1.12. Operatøren skal rapportere tall, data og opplysninger (heretter kalt data) knyttet til utførelsen av oppgaven i henhold til punkt 2.14.

Garantistillelse

Operatør og underleverandør har rett til å bruke samme data i den grad det er nødvendig. Operatøren eller underleverandøren har imidlertid ikke rett til å endre eller dele dataene uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kunden.

Miljøsertifisering av Operatør

Operatør og underleverandør har rett til å beholde data for dette formålet også etter at kontrakten er utløpt. Operatøren er forpliktet til å gi Oppdragsgiver tilgang til relevante data fra Operatørens underleverandører eller tredjeparter på samme vilkår som Operatøren selv mottar data fra sine underleverandører eller tredjeparter.

Handsaming av personopplysningar og opplysningar kritiske for verksemda

Kvalitetssikring, Kontroll- og opplysningsplikt

Oppdragsgiver har videre rett til å be om opplysninger fra Operatøren i forbindelse med forespørsler fra statlige etater til forsknings- og forskningsformål. Kunden, eller den som er utpekt av Kunden, har rett til å revidere Operatøren, herunder utføre inspeksjoner og kontroller av alle forhold knyttet til utførelse av Ordren.

Bruk av underleverandørar

Oppdragsgiver har rett til innsyn i Operatørens GA-planer og skifte- og turnusplaner, samt rett til å kreve fremlagt nødvendig dokumentasjon for å vurdere skipets tilstand, funksjoner og standard. Kontroll kan foretas av rektor eller personer med fullmakt til å opptre på rektors vegne.

Lover, forskrifter og etiske handlingsreglar

Dersom Operatøren i konkurransefasen er avhengig av at andre virksomheter oppfyller kravet til faglige kvalifikasjoner eller kravet til relevant yrkeserfaring, skal disse virksomhetene utføre det arbeidet som krever slike kvalifikasjoner, khs.

Overdraging av kontrakt

Kontraktforhold til andre

Endringar

Dersom endring i henhold til pkt. 1.11.2.1 endrer entreprenørens estimerte årlige antall rutekilometer, skal Grunnproduksjonen i pkt. 4.4 justeres. Ved endringer i henhold til punkt 1.11.7 skal refusjonen justeres etter faktiske merkostnader eller besparelser endringen medfører.

Misleghald og sanksjonar

Direktøren har rett til å kreve at Operatøren driver et vaktfartøy som eies eller fremleies av Direktøren. Dersom Operatøren ikke rapporterer og overfører data i henhold til punkt 2.14, har Kunden rett til å stoppe betaling inntil forholdet er rettet.

Force Majeure og Covid-19

Ved svikt, som beskrevet i punkt 5, skal Kunden ha rett til å kreve gebyrene spesifisert deri. Dersom operatøren unnlater å betale billettinntektene, dagbøter, klimastraff (kapittel 6) eller avviksgebyr (kapittel 5), har oppdragsgiver rett til erstatning.

Tvister, lovval og verneting

Med inngåelsen av denne kontrakten har norske myndigheter iverksatt tiltak for å bekjempe Covid-19-viruset. Dette forutsatt at operatøren ikke skulle ha tatt hensyn til hindringen ved inngåelse av denne kontrakten eller med assistentene til kontrakten, eller med rimelighet kunne forvente å unngå eller overvinne konsekvensene av den.

Oppdraget og ansvarsfordeling

Krav til planlegging

Operatøren er ansvarlig for å utarbeide skipsplaner, og har ansvar for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall fartøyer tilgjengelig til å gjennomføre ruteproduksjonen som omfattes av oppdraget. Operatøren er ansvarlig for å sikre at gjeldende skipsplaner er tilgjengelige for Kunden minst fire (4) uker før endringen finner sted. Operatøren skal ivareta hensynet til egen trafikk i forhold til offentlige myndigheter når det gjelder forhold som påvirker den daglige driften.

Krav til gjennomføring av ruteproduksjonen

Operatøren skal delta i møter og tilsyn som skjer i regi av oppdragsgiver eller andre offentlige virksomheter. Operatøren plikter å sette av én dag i året slik at alle på driftsledernivå kan delta på kurs/møte i regi av rektor i forbindelse med kjøreoppgaven.

Oppdrag for tredjepart

Handtering av avvikssituasjonar

Operatøren skal ha tilstrekkelig med reservefartøy til å utføre oppgaven i henhold til de til enhver tid gjeldende rutetabeller. Rektor kan kreve at operatøren gjennomfører ekstraturer dersom det er passasjerer og/eller kjøretøy igjen. Operatøren skal ha gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser, som vurderer risikoen operatøren står overfor, samt utforme en forebyggings- og beredskapsplan for håndtering av uønskede hendelser.

Krav til Mannskap

Operatøren skal ha rutiner som sikrer at alle har oppdatert informasjon om ruter, priser, billetter og annen kunderelatert informasjon som er gjeldende. Operatøren skal ha rutiner som sikrer at alle ansatte til enhver tid har tilgang til denne informasjonen. Operatøren skal gjøre all informasjon tilgjengelig for Kunden vederlagsfritt i maksimalt to dager per kalenderår.

Avvik relatert til Helse, miljø og tryggleik (HMT)

Operatøren skal ved oppstart, og på forespørsel under gjennomføringen av Oppdraget, dokumentere at kravet er oppfylt. Ved utgangen av hvert kalenderår skal det leveres en oversikt over lærlinger/kadetter og antall arbeidstimer lærlinger/kadetter. Dette for å gjennomgå blant annet Oppdragsgivers opplæring for kundehåndtering, billettsystem og eventuell tilleggsopplæring på de områder Oppdragsgiver anser nødvendig.

Krav til frakt av gods

Krav til sal av billettar

Klienten er ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde mobilapplikasjonen som skal brukes til å selge billetter om bord. Oppdragsgiver er ansvarlig for å utføre billettkontroll og forbeholder seg retten til å foreta kontroller om bord uten forvarsel. Nye frikort registrert av Operatør i det enkelte kontraktsår vil bli fakturert halvårlig.

Krav til handsaming av hittegods

Krav til reinhald og vedlikehald av fartøy

Krav til marknadsføring og kundekommunikasjon

Operatøren skal gi hensiktsmessig informasjon på alle digitale overflater på fartøyet i henhold til retningslinjer fastsatt av oppdragsgiver, inkludert skjermer som ellers brukes til visning. Abonnenten forbeholder seg retten til å be om hvilken publiseringsløsning operatøren vil benytte for disse digitale flatene. Alle tiltak fra administrator skal avtales og koordineres med oppdragsgiver i god tid (minst fire uker).

Krav til kundehandtering og reiseinformasjon

Datastraumar og rapportering

Operatøren skal dokumentere format, standarder og kvalitet på datastrømmene som vil være tilgjengelige ved kontraktsstart. Operatøren må dokumentere hvilke datakilder som skal legges til grunn for hver enkelt rapport listet opp nedenfor. Rute, fartøy og tidsenhet Formål med kontinuerlig analyse Batteristrømforbruk Klient/tredjepart, rute, fartøy og tidsenhet Formål med kontinuerlig analyse.

Generelle krav til fartøy

Fartøyets dekkshøyde skal være slik at alle ordinære kjøretøy uten særlig lav undervognsklaring til enhver tid kan kjøre i land og om bord. Det skal være mulig å åpne dørene fra utsiden i nødstilfelle med spesialnøkkel, selv om dørene viser seg opptatt. Det skal være minst 110 cm fra fronten av toalettet til motsatt vegg eller installasjon, minst 90 cm ledig plass på den ene siden av toalettet kombinert med min.

Reservefartøy

Det er også etterspørsel etter et elektronisk kartbilde på interne monitorer som viser hvor fartøyet befinner seg til enhver tid. Ytterligere avklaringer vedrørende informasjon om flyet etter dette punktet vil bli utført i samarbeid mellom hovedoppdragsgiver og operatør. I henhold til punkt 2.5.3.2 kan operatøren benytte reservefartøy i inntil 400 virkedager for hele tildelingen (alle ruter) i løpet av de første 12 driftsmånedene etter startdato, men slik at hvert enkelt hovedfartøy ikke kan erstattes. med reservefartøy i mer enn 100 dager de første 12 månedene.

Godshandtering

Krav til hovudfartøya ved bruk av opsjon om bruk av fossilt drivstoff

Innleiing

Rutetabellar

Bestillingsstopp

Estimert årleg tal rutekilometer - Basisproduksjon

Godtgjering for Oppdraget

Operatørens kostnader knyttet til kjøp og installasjon av den kvalifiserte energiinfrastrukturen i henhold til punkt 8.2.2 skal rapporteres på Prisskjemablad "Total" celle J29. Driftskostnader knyttet til kjøp og installasjon av energiinfrastruktur som Kunden ikke mottar støtte for, jf. eventuelle energiinfrastrukturkostnader fordelt utenom normal kontraktsperiode og inkludert i Kundens månedlige honorar i henhold til punkt 5.1. .5 tredje ledd og/eller 5.1. første ledd siste punktum vil ikke bli utbetalt i opsjonsperioden.

Billettinntekter

En slik kontroll kan utføres ved at Operatøren fremlegger dokumentasjon fra leverandøren av den aktuelle infrastrukturen som bekrefter verdien/kostnaden knyttet til den aktuelle infrastrukturen installert på kaien, og/eller ved at Kunden benytter en tredjepart for å utføre estimatet. verdien av infrastrukturen. etablert infrastruktur. Dersom investeringskostnadene som er oppgitt i prisskjemaet er mer enn 10 prosent høyere enn de dokumenterte kostnadene/anslått verdi for den aktuelle infrastrukturen installert på kaien, har Arbeidsgiver rett til å fordele kostnadsforskjellen over kontraktsperioden ved en slik slik at kostnadene blir en del av månedsavgiften. Operatøren har krav på å få dekket løpende kostnadene knyttet til nettoppgraderingen som Arbeidsgiver påtar seg ansvar for etter kapittel 8, da Operatøren mottar faktura fra nettselskapet.

Prisregulering

8 % av prisen beregnes som drivstoffkostnad knyttet til forbrenningsmotoren og skal justeres ved hjelp av Statistisk sentralbyrås Kostnadsindeks for innenlands transport, underindeks drivstoff (MGO) (kildetabell 11585). 24 % av prisen regnes som personalkostnad og bør justeres ved hjelp av Statistisk sentralbyrås kostnadsindeks for innlandstransport, mannskapsdelindeks (kildetabell 11585). 35 % av prisen regnes som personalkostnad og bør justeres ved hjelp av Statistisk sentralbyrås kostnadsindeks for innlandstransport, mannskapsdelindeks (kildetabell 11585).

Ekstraordinær regulering

Fordi oppgjøret etter pkt. 5.1.4 kun kan finne sted én gang i året, må oppdragsgiver benytte gjennomsnittet av disse fire oppgjørsprisene fra gjeldende oppgjørsperiode ved foret av oppgjøret etter pkt. 5.1.4. Dette betyr at eventuelle endringer i operatørens kompensasjon som følge av endringer i henhold til artikkel 1.11.2 og 1.11.3 ikke vil påvirke enhetsprisene og overføringsprisene til Kontrakten. Summen (beløp i kroner) for beregning av klimastraffen i punkt 6.3.1 skal indekseres på samme måte som summen av driftskostnadene etter punkt 5.3.3 eller 5.3.4, avhengig av Operatørens energiløsning .

Fakturerings- og betalingsvilkår

Enhver slik prisjustering vil være basert på partenes dokumenterte og faktiske økte/reduserte kostnader som følge av endringen.

Trekk og gebyr

Mer enn 5 minutter etter rutetidene fra den enkelte båtplass, med mindre det er stilt særlige korrespondansekrav. Mer enn 5 minutter etter rutetidene til den enkelte båtplass hvor det stilles særskilte korrespondansekrav. kr 2,14 5 000 pr fartøy Pr time manglende data Dersom Operatøren ikke oppfyller kravene til overføring av miljødata (energi, drivstoff, utslipp) over en lengre periode enn 1 måned, vil Oppdragsgiver ved oppfølging av Klimakravet anta 100 % forbruk av drivstoff i forbrenningsmotoren for inneværende periode.

Krav til energi, energilager og motor

Dokumentasjon og kontroll av klimakravet

Dersom Operatøren ikke oppfyller kravene til overføring av miljødata (energi, drivstoff, utslipp) i en lengre periode enn 1 måned, vil Byggherren ved oppfølging av Klimakrav anta 100 % forbruk av drivstoff i innvendig forbrenningsmotor i den aktuelle perioden.

Klimabonus og klimasanksjon

Konsekvensar av endringar i Ruteproduksjonen

Strategisk samarbeid

Oppstartsførebuing

Operatøren skal levere dokumentasjon på motor- og lagerbehov og kraftsystemet senest 12 måneder før oppstart. Operatøren skal fremlegge dokumentasjon på at forbindelsen mellom fartøyet og infrastrukturen er testet før startdato. Operatøren skal varsle direktøren om sentrale møter med tredjeparter i rimelig tid og direktøren har rett til å delta i slike møter.

Samarbeid gjennom kontraktsperioden

Dersom fremdrifts- og prosjektplan ikke foreligger innen fastsatt frist, kan Arbeidsgiver ilegge dagmulkt i henhold til punkt 1.12.7. Dersom Operatøren ikke oppfyller fremdrifts- og prosjektplanen, eller det er stor sannsynlighet for at det vil bli avvik fra fremdrifts- og prosjektplanen, herunder fastsatte frister, har Oppdragsgiver rett til å anvende misligholds- og sanksjonsreglene i kontraktsdelen. 1.12. Ved varsel om forsinket oppstart har Arbeidsgiver rett til å benytte standard- og sanksjonsreglene i Kontraktens pkt. 1.12.

Bruk av kaiene

Energiinfrastruktur

Nettoppgradering

Eventuell ombygging av kai

Orden på kaiene

Skade på kai, kaiareal og utstyr

Vedlikehald og drift av kaier

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Dersom Partene innen 20 dager etter at Kjøper mottok Selgerutkastet ikke er enige om Kjøpesummen, skal Partene i fellesskap oppnevne en uavhengig norsk statsautorisert

Byte-adressen i dette elementet inneholder sekvensnummeret på det første nummererte objektet som ikke er i bruk, eller 0 dersom alle er i bruk.. Status-byte er alltid

Hva det første spørsmål gjelder, kan jeg i og for seg forstå de synspunkter som herrene Bratteli og Christiansen har gjort gjeldende, nemlig at dersom Regjeringen allerede for et

Dersom departementet ikke innen 30 dager etter mottagelse av slik melding har bedt om ytterligere opplysninger i samsvar med første ledd, skal bio- banken etter dette tidspunkt være

Straffelova § 204 første ledd bokstav f femner om noko meir enn kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn, og annan pornografi, ved at føresegna gjeld «fremstilling av rørlige

kan innføres uten avgift dersom de leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate merverdiavgiftsområdet. § 4-11-1 første ledd første punktum

Dersom det er påvist tørråte på riset bør det foretas risdreping, mekanisk og/eller bruk av Reglone (dikvat) ca 14 dager før høsting. Reglone vil også kunne virke direkte

• Følgefeil skal normalt ikke straffes, men trekk inntil 20% om kandidaten burde forstå at dette var feil uten å kommentere dette.. • Pluss/minus-feil trekkes