• No results found

Mørenett AS og Linja AS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Mørenett AS og Linja AS"

Copied!
24
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)
(2)

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

1. SAMMENDRAG 3

2. KONTAKTINFORMASJON 3

2.1. Introduksjon 3

2.2. Melder 1 3

2.3. Melder 1s representant 4

2.4. Melder 2 4

2.5. Melder 2s representant 4

2.6. Melder 3 4

2.7. Melder 3s representant 4

2.8. Øvrige involverte foretak 5

3. BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 5

3.1. Beskrivelse av foretakssammenslutningens art 5

3.2. Tidsplan for gjennomføring 6

4. FORETAKENES STRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER 7

4.1. Tafjord Kraft AS 7

4.1.1. Juridisk og organisatorisk struktur 7

4.1.2. Virksomhetsområder 8

4.1.3. Omsetning og driftsresultat 9

4.1.4. Bransjeorganisasjoner 9

4.2. Tussa Kraft AS 9

4.2.1. Juridisk og organisatorisk struktur 9

4.2.2. Virksomhetsområder 11

4.2.3. Omsetning og driftsresultat 12

4.2.4. Bransjeorganisasjoner 12

4.3. Sogn og Fjordane Energi AS 12

4.3.1. Juridisk og organisatorisk struktur 12

4.3.2. Virksomhetsområder 14

4.3.3. Omsetning og driftsresultat 15

4.3.4. Bransjeorganisasjoner 15

5. MARKEDSFORHOLD 15

6. VILKÅR FOR FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 16

6.1. Rettslig bakgrunn 16

6.2. Markedet for distribusjon av kraft 16

6.3. Markedet for produksjon og grossistsalg av kraft 17

(3)

6.4. Markedet for salg av kraft til sluttbrukere 19 7. PARTENES VIKTIGSTE LEVERANDØRER, KUNDER OG KONKURRENTER 20

7.1. Innledning 20

7.2. Sogn og Fjordane Energi AS 21

7.3. Tussa Kraft AS 21

7.4. Tafjord Kraft AS 22

8. DE INVOLVERTE FORETAKENES SISTE ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 22

9. OFFENTLIGHET OG KONFIDENSIALITET 23

VEDLEGG 23

(4)

1. SAMMENDRAG

Foretakssammenslutningen gjelder fusjonen av Mørenett AS og Linja AS. Transaksjonen medfører en konsolidering av nettvirksomheten til Tafjord Kraft AS, Tussa Kraft AS og Sogn og Fjordane Energi AS.

Mørenett AS og Linja AS har begge virksomhet innenfor markedet for distribusjon av kraft, men har ikke geografisk overlapp. Det er dermed ingen konkurranseflate mellom de involverte nettselskapene.

Partene i foretakssammenslutningen har fra før overlappende virksomhet innenfor markedene for produksjon og grossistsalg av kraft. Dersom den snevreste geografiske avgrensningen for dette markedet legges til grunn (NO3/NO4), er markedsandelen til partene under 10 %.

I tillegg er partene aktive innenfor markedet for salg av kraft til sluttbrukere. Partene har imidlertid samordnet salg av kraft til sluttbrukere gjennom fellesforetaket Wattn AS og har dermed ikke virksomhet med konkurransemessig overlapp i markedet for salg av kraft til sluttbrukere.

Etter partenes oppfatning vil foretakssammenslutningen ikke begrense konkurransen. Videre forventer partene at foretakssammenslutningen vil gi effektivitetsgevinster som kommer forbrukerne til gode.

Siden partenes andel i markedet med konkurransemessig overlapp er under 20 %, er vilkårene for forenklet melding oppfylt.

2. KONTAKTINFORMASJON 2.1. Introduksjon

Foretakssammenslutningen innebærer erverv av felles kontroll og meldes derfor i fellesskap av Tafjord Kraft AS, Tussa Kraft AS og Sogn og Fjordane Energi AS.

2.2. Melder 1

Navn: Tafjord Kraft AS

Org.nr: 976 726 626

Adresse: Retirovegen 4, 6019 Ålesund

Telefon: 70 10 00 00

(5)

2.3. Melder 1s representant

Navn: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Kontaktperson: Advokat Even Tukun

Org.nr: 988 371 084

Adresse: Sandviksbodene 2A, 5035 Bergen

Telefon: 93 41 77 35

E-post: even.tukun@pwc.com

2.4. Melder 2

Navn: Tussa Kraft AS

Org.nr: 916 929 641

Adresse: Langemyra 6, 6160 Hovdebygda

Telefon: 70 04 62 00

2.5. Melder 2s representant

Navn: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Kontaktperson: Advokat Even Tukun

Org.nr: 988 371 084

Adresse: Sandviksbodene 2A, 5035 Bergen

Telefon: 93 41 77 35

E-post: even.tukun@pwc.com

2.6. Melder 3

Navn: Sogn og Fjordane Energi AS

Org.nr: 984 882 092

Adresse: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Telefon: 57 88 47 00

2.7. Melder 3s representant

Navn: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Kontaktperson: Advokat Even Tukun

Org.nr: 988 371 084

Adresse: Sandviksbodene 2A, 5035 Bergen

Telefon: 93 41 77 35

E-post: even.tukun@pwc.com

(6)

2.8. Øvrige involverte foretak

Navn: Mørenett AS

Org.nr: 912 631 532

Adresse: Langemyra 6, 6160 Hovedbygda

Navn: Linja AS

Org.nr: 984 882 114

Adresse: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

3. BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 3.1. Beskrivelse av foretakssammenslutningens art

Foretakssammenslutningen innebærer at Mørenett AS og nettvirksomheten til Linja AS fusjoneres.

Mørenett AS eies i dag av Tafjord Kraft AS med 53,66 % av aksjene og Tussa Kraft AS med 46,34 % av aksjene. Selskapet er et rendyrket nettselskap uten annen virksomhet enn det som faller innenfor monopolreguleringen1. En aksjonæravtale gir Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS felleskontroll i Mørenett AS.

Linja AS er før fusjonen 100 % eid av Sogn og Fjordane Energi AS. Selskapet driver i all hovedsak med fiber- og kraftnettvirksomhet.

Gjennom foretakssammenslutningen samler Tafjord Kraft AS, Tussa Kraft AS og Sogn og Fjordane Energi AS sine nettvirksomheter i ett felles selskap. Foretakssammenslutningen er en såkalt fisjon-fusjon.

I “første steg” fisjoneres nettvirksomheten i Linja AS ut fra selskapet. Linja AS blir videreført som et eget selskap 100 % eid av Sogn og Fjordane Energi AS og beholder stort sett den

eksisterende fibervirksomheten. Planen er å endre selskapsnavnet på fibervirksomheten till SFE Fiber AS.

I “andre steg” av prosessen fusjoneres den utfisjonerte delen av selskapet (nettvirksomheten) i Linja AS inn i Mørenett AS. Som vederlag får Sogn og Fjordane Energi AS en eierandel på 33,3

% av det fusjonerte selskapet etter bytteforholdet mellom selskapene (Mørenett AS og utfisjonert del av Linja AS) basert på virkelig verdi. Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS sine eierandeler etter fisjon-fusjonen utgjør henholdsvis 33,8 % og 32,9 %.

1Med unntak av salg av driftssentraltjenester til blant annet Tafjord Kraftproduksjon AS og Tussa Energi AS.

(7)

Foretakssammenslutningen vil resultere i følgende selskaps- og eierstruktur i Mørenett AS:

I forbindelse med foretakssammenslutningen blir det inngått en aksjonæravtale som gir Tafjord Kraft AS, Tussa Kraft AS og Sogn og Fjordane Energi AS felleskontroll i Mørenett AS (som vil endre navn til Linja AS) etter fusjonen.

Siden Sogn og Fjordane Energi AS går inn som ny aksjonær og får sammen med Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS kontroll i fellesforetaket Mørenett AS, foreligger det en overdragelse av kontroll jf. konkurranseloven § 17 (1) a.2

Gjennom å slå sammen nettvirksomheten til selskapene Mørenett AS og Linja AS forventer eierne av selskapene å oppnå nettverks- og stordriftsfordeler som vil legge til rette for at strømkundene får en strømforsyning av god kvalitet til en riktig pris.

Kraftnettvirksomhet er naturlig monopol som ofte drives i samme selskap eller konsern som annen konkurranseutsatt virksomhet. For å forhindre kryssubsidiering og forhindre at nettselskapene gir fordeler til enkeltaktører, er det innført regler om selskapsmessig- og

funksjonelt skille i energilovens §§ 4-6 og 4-7. Som en følge av disse reglene, må nettselskapet skilles ut i eget selskap og driftes uavhengig av annen virksomhet. Dermed vil fellesforetaket operere uavhengig av eierne, og ivareta alle funksjoner som hører inn under en uavhengig økonomisk enhet.

3.2. Tidsplan for gjennomføring

Aksjonærene har som mål at foretakssammenslutningen skal gjennomføres med

regnskapsmessig virkning fra/så nært mulig fra 1. januar 2023 og selskaps- og skattemessig virkningstidspunkt så snart kreditorfrist på 6 uker for meldt fisjon-fusjon er utløpt. Fisjon-fusjonen

2Se også EU-Kommisjonens konsoliderte jurisdiksjonsveiledning (2008/C 95/01) para 87.

(8)

planlegges vedtatt og meldt medio desember 2022/primo januar 2023 der registrert gjennomført fisjon-fusjon i Foretaksregisteret tentativt vil være primo mars 2023.

4. FORETAKENES STRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER 4.1. Tafjord Kraft AS

4.1.1. Juridisk og organisatorisk struktur

Tafjord Kraft AS er morselskapet i Tafjord-konsernet. Selskapet eies av Ålesund kommune med 52,61 %, Eviny AS med 43,11 % og Fjord kommune med 4,28 %. I tillegg til nettvirksomheten som omfattes av foretakssammenslutningen, driver Tafjord-konsernet virksomhet innenfor følgende bransjer:

● Vannkraft, herunder produksjon og omsetning av elektrisk kraft.

● Energigjenvinning, herunder energigjenvinning av restavfall til fjernvarme og varmekraft, samt distribusjon av fjernvarme.

● Telekom, herunder utbygging av fiberinfrastruktur og salg av fiberbaserte bredbåndstjenester.

Tafjord Kraft AS sin hovedvirksomhet er å sørge for god eierstyring i konsernet og tilby administrative tjenester til datterselskapene.

Tafjord-konsernet består av følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper:

Selskap Org.nr Eierandel

Tafjord Kraftproduksjon AS 977 461 898 100 %

Tafjord Kraftvarme AS 977 461 804 100 %

Tafjord Connect AS 977 461 863 51 %

Mørenett AS 912 631 532 50,68 %

Wattn AS 925 638 153 36,73 %

Eviny Solutions AS 916 036 930 11,42 %

Tafjord Kraftproduksjon AS (100 %)

Tafjord Kraftproduksjon AS er et kraftproduksjonsselskap, med eierskap i 11 heleide og 9

deleide kraftverk. Selskapet som er heleid av Tafjord Kraft AS drifter og er eneeier av 9 kraftverk i Fjord kommune og 2 i Stranda kommune. I tillegg eier selskapet 12 % av Grytten Kraftverk i

(9)

Rauma kommune, 21 % av kraftverkene i Øyberget og Framruste i Skjåk kommune og 34 % av seks kraftverk i Bremanger kommune.

Tafjord Kraftvarme AS (100 %)

Tafjord Kraftvarme AS er et selskap som driver med energigjenvinning. Selskapet er heleid av Tafjord Kraft AS.

Tafjord Connect AS (51 %)

Tafjord Connect AS eies 51 % av Tafjord Kraft AS og 49 % av IN fiber Vest MidCo AS. Tafjord Connect AS leverer fiberbaserte bredbåndstjenester.

Mørenett AS (50,68 %)

Mørenett AS eies i dag av Tafjord Kraft AS med 50,7 % og av Tussa Kraft AS med 49,32 %.

Selskapets virksomhet er distribusjon av kraft.

Wattn AS (36,73 %)

Wattn AS eies 36,73 % av Tafjord Kraft AS, 26,52 % av Sogn og Fjordane Energi AS, 21,89 % av Tussa Kraft AS og 14,86 % av Sognekraft Mor AS. Selskapets virksomhet er salg av kraft.

Eviny Solutions AS (11,42 %)

Eviny Solutions AS eies 11,42 % av Tafjord Kraft AS, 71,23 % av Eviny AS, 9,86 % av Tussa Kraft AS og 7,50 % av Multivolt Holding AS. Selskapets virksomhet er ingeniør- og

entreprenørtjenester innen digital og elektrisk infrastruktur.3 4.1.2. Virksomhetsområder

Kraftproduksjon er hovedaktiviteten i Tafjord-konsernet og forestås gjennom datterselskapet Tafjord Kraftproduksjon AS. Selskapet produserte gjennom sine 11 heleide og 9 deleide

kraftverk, 1 531 GWh i 2021. I tillegg sto Tafjord Kraftvarme for produksjon av 106 GWh i 2021.

Utover kraftproduksjon, leverer Tafjord Connect AS fiberbaserte bredbåndstjenester til 25 500 kunder i Møre og Romsdal. Utbygging av fiberinfrastruktur blir gjennomført både i egen regi og i samarbeid med andre e-verk. Tafjord-konsernet tilbyr også telekomprodukter og -tjenester basert på fiberinfrastruktur.

Mørenett AS, hvor Tafjord Kraft AS eier 50,68 %, er ett av landets største nettselskaper.

Selskapet er eier av sentralnettet (132 kV via Kjelbotn) fra Giskemo til Tresfjord og

regionalnettet på søre og nordre Sunnmøre. Mørenett eier, bygger og vedlikeholder i tillegg distribusjonsnettet i 13 kommuner på Sunnmøre og Nordfjord og sørger for lys og varme til 73 000 kunder.

3Mørenett AS og BKK sin sammenslåing av entreprenør- og byggherretjenester, prosjektering, drift og vedlikehold, vakt og beredskap vedrørende energi og industri, fiber og tele samt lys og trafikkteknikk ble meldt til Konkurransetilsynet i 2017 (sak 2017/145).

(10)

4.1.3. Omsetning og driftsresultat Omsetning og driftsresultat i Tafjord-konsernet:

Omsetning og driftsresultat i 2021

Omsetning NOK 1 630 296 000

Driftsresultat NOK 447 692 000

Omsetning og driftsresultat i Mørenett AS, beregnet ut fra Tafjord-konsernets andel:

Omsetning og driftsresultat i 2021

Omsetning NOK 339 000 000

Driftsresultat NOK 68 000 000

4.1.4. Bransjeorganisasjoner

Tafjord Kraft AS er medlem av Energi Norge, Avfall Norge og Norsk Fjernvarme.

4.2. Tussa Kraft AS

4.2.1. Juridisk og organisatorisk struktur

Tussa Kraft AS er morselskapet i Tussa-konsernet. Selskapet eies av 8 kommuner i Møre og Romsdal og Nordfjord (Stryn kommune) med 85,73 %, Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap med 13,9 % og Hornindal Kraftlag AS med 0,37 %. I tillegg til nettvirksomheten som omfattes av foretakssammenslutningen, driver Tussa-konsernet med energiproduksjon, IT, bredbånd, installasjon og fjernvarme.

Administrative støttefunksjoner innen økonomi, finans, personal, sekretariat og kommunikasjon er samlet i morselskapet, som yter tjenester til datterselskapene.

Tussa-konsernet består av følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper:

Selskap Org.nr Eierandel

Stryn Energi AS 976 626 192 100 %

Sunnmøre Energi AS 916 579 020 100 %

(11)

Tussa Ikt AS 983 450 342 100 %

Tussa Energi AS 876 795 442 100 %

Tussa Installasjon AS* 915 050 514 100 %

Ose & Aarseth AS 973 196 839 100 %

Mørenett AS 912 631 532 49,32 %

Istad AS 913 004 043 36 %

Wattn AS 925 638 153 21,89 %

Nordfjeldske Energi AS 966 675 497 10,08 %

Eviny Solutions AS 916 036 930 9,86 %

*Tussa Installasjon AS har følgende datterselskap: Kvalsvik Elektro AS, Rud Elektro AS, Stryn Elektro AS og Elektrotunet AS.

Stryn Energi AS (100 %)

Stryn Energi AS er et energiselskap som er 100 % heleid av Tussa Kraft AS. Selskapet har ett datterselskap, Innvik Kraftverk AS, hvor de har 58,82 % eierskap.

Sunnmøre Energi AS (100 %)

Sunnmøre Energi AS er et energiselskap som er 100 % heleid av Tussa Kraft AS. Selskapet er et rent produksjonsselskap.

Tussa Ikt AS (100 %)

Tussa Ikt AS er leverandør av kommunikasjons- og IT-tjenester til privatpersoner og bedrifter.

Selskapet er heleid av Tussa Kraft AS.

Tussa Energi AS (100 %)

Tussa Energi AS er et energiselskap som er 100 % heleid av Tussa Kraft AS. Selskapet eier 24 vannkraftverk og et fjernvarmeanlegg. Selskapets virksomhet er kraftproduksjon, utbygging og drift av vannkraftverk og fjernvarmeanlegg samt salg av elektrisk kraft på den nordiske

kraftbørsen Nord Pool.

Tussa Installasjon AS (100 %)

Tussa Installasjon AS er 100 % heleid av Tussa Kraft AS. Tussa driver elektroteknisk installasjonsvirksomhet innenfor blant annet sterkkraft, svakkraft, automasjon, tele og data.

Selskapet tar på seg enkelte mindre oppdrag for mindre kraftverk i nærområdet.

Ose & Aarseth AS (100 %)

Ose & Aarseth AS er 100 % heleid av Tussa Kraft AS. Selskapet har ingen virksomhet.

(12)

Mørenett AS (49,32 %)

Mørenett AS eies i dag av Tafjord Kraft AS med 50,7 % og av Tussa Kraft AS med 49,32 %.

Selskapets virksomhet er distribusjon av kraft.

Istad AS (36 %)

Istad AS eies i dag av Tussa Kraft AS med 36 %, Molde kommune med 42,51 %, Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap med 13 % og Molde Kommunale

Pensjonskasse med % 8,49. Istad-konsernets virksomhet er nettvirksomhet, kraftproduksjon, kraftomsetning, fjernvarme og fiber.

Wattn AS (21,89 %)

Wattn AS eies 21,89 % av Tussa Kraft AS, 36,73 % av Tafjord Kraft AS, 26,52 % av Sogn og Fjordane Energi AS og 14,86 % av Sognekraft Mor AS. Selskapets virksomhet er salg av kraft.

Nordfjeldske Energi AS (10,08 %)

Nordfjeldske Energi AS eies 10,08 % av Tussa Kraft AS, 10,08 % av Istad Kraft AS, 10,08 % av NTE Energi AS, 10,08 % av Nordkraft Magasin AS, 10,08 % av Tafjord Kraftproduksjon AS, 10,08 % av Trønderenergi Kraft AS, 10,08 % av Helgeland Kraft Vannkraft AS, 10,08 % av Troms Kraft AS og 9,26 % av Nordfjeldske Energi AS. Selskapet er et fagforum hvor aksjonærene samarbeider om prosjekter, møte- og informasjonsvirksomhet for å øke kunnskaps- og kompetansenivået hos eierne.

Eviny Solutions AS (9,86 %)

Eviny Solutions AS eies 9,86 % av Tussa Kraft AS, 11,42 % av Tafjord Kraft AS, 71,23 % av Eviny AS og 7,50 % av Multivolt Holding AS. Selskapets virksomhet er ingeniør- og

entreprenørtjenester innen digital og elektrisk infrastruktur.

4.2.2. Virksomhetsområder

Hovedaktiviteten i Tussa-konsernet er kraftproduksjon og forestås av Tussa Energi AS, Sunnmøre Energi AS og Stryn Energi AS. Tussa-konsernet eier 25 vannkraftverk og ett

fjernvarmeanlegg. Vannkraftverkene har en samlet gjennomsnittlig produksjonskapasitet på 750 GWh i året. Det er nok til å forsyne rundt 37 500 boliger med elektrisk kraft i ett år. I 2021 ble det produsert 609 GWh elektrisk kraft. Tussa Energi AS er også aktør på NordPool Spot og Nasdaq OMX.

I tillegg til kraft leverer konsernet kommunikasjons- og IT-tjenester, installasjon, levering av bredbåndsprodukt og fjernvarme.

Mørenett AS, hvor Tussa Kraft AS eier 49,32 %, er ett av landets største nettselskaper.

Selskapet er eier av sentralnettet (132 kV via Kjelbotn) fra Giskemo til Tresfjord og regionalnettet på søre og nordre Sunnmøre. Mørenett AS eier, bygger og vedlikeholder i tillegg distribusjonsnettet i 13 kommuner på Sunnmøre og Nordfjord og sørger for lys og varme til 73 000 kunder.

(13)

4.2.3. Omsetning og driftsresultat Omsetning og driftsresultat i Tussa-konsernet:

Omsetning og driftsresultat i 2021

Omsetning NOK 966 300 000

Driftsresultat NOK 167 600 000

Omsetning og driftsresultat i Mørenett AS, beregnet ut fra Tussa-konsernets andel:

Omsetning og driftsresultat i 2021

Omsetning NOK 320 500 000

Driftsresultat NOK 64 200 000

4.2.4. Bransjeorganisasjoner

Tussa Energi AS er medlem av Energi Norge, Norsk Bioenergiforening, Norsk Energi, Norsk Fjernvarme og Småkraftforeninga. Tussa IKT AS er medlem av Norsk Informasjonssikkerhets- forum og Den Norske Dataforening. Tussa Installasjon AS er medlem av Nelfo.

4.3. Sogn og Fjordane Energi AS

4.3.1. Juridisk og organisatorisk struktur

Sogn og Fjordane Energi AS er morselskapet i SFE-konsernet. Selskapet eies av Sogn og Fjordane Holding AS med 49,51 %, Eviny AS med 36,8 %, Bremanger kommune (gjennom Bremanger Eigedom AS) med 2,47 % og fem kommuner i Vestland med 11,22 %. I tillegg til nettvirksomheten som omfattes av foretakssammenslutningen, driver SFE-konsernet med energiproduksjon. Sogn og Fjordane Energi AS sin hovedvirksomhet er å tilby administrative tjenester til datterselskapene.

(14)

SFE-konsernet består av følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper:

Selskap Org.nr Eierandel

SFE Produksjon AS 984 882 106 100 %

Linja AS 984 882 114 100 %

Skipskraft AS 927 403 056 50 %

Enivest AS 982 503 620 38,75 %

Hyfuel AS 925 625 655 33,33 %

Wattn AS 925 638 153 26,52 %

Eviny Elsikkerhet AS 994 302 299 10 %

Esmart Systems AS 998 927 854 4,91 %

SFE Produksjon AS (100 %)

SFE Produksjon AS er helheid 100 % av Sogn og Fjordane Energi AS. Selskapet har tre helheide datterselskap, Lutelandet Energipark AS, Bremangerlandet Vindpark AS og Firdakraft AS. I tillegg eier selskapet 56 % av datterselskapet Svelgen Kraft Holding AS som er eneste eier av Svelgen Kraft AS. SFE Produksjon AS sin virksomhet er kraftproduksjon.

Linja AS (100 %)

Linja er et nettselskap som er heleid 100 % av Sogn og Fjordane Energi AS. Selskapet er et nettselskap og står for overføring av elektrisk kraft.

Skipskraft AS (50 %)

Skipskraft AS er et selskap som eies 50 % av Sogn og Fjordane Energi AS og 50 % av Florø Hamn Kinn Kommune KF. Selskapets formål er å etablere anlegg for landkraft til større skip.

Enivest AS (38,75 %)

Enivest AS eies 38,75 % av Sogn og Fjordane Energi AS, 52,51 % av Eviny AS, 3,6 % av Eviny Digital AS, 2,16 % av Tussa Ikt AS, 2,16 % av N Helgheim AS og 1,25 % av tre kommuner i Vestland. Enivest AS er et bredbåndsselskap som tilbyr tjenester innen elektronisk

kommunikasjon. Selskapet eier 33,96 % av Årdalsnett AS, 20 % av Bluefjords Holding AS og 17,63 % av Bluefjords AS.

Hyfuel AS (33,33 %)

Hyfuel AS eies 33,33 % av Sogn og Fjordane Energi AS, 33,33 % av Fjord Base Holding AS og 33,33 % av Gasnor AS. Selskapets virksomhet er å utvikle, eie og drifte anlegg for produksjon av hydrogen.

(15)

Wattn AS (26,52 %)

Wattn AS eies 26,52 % av Sogn og Fjordane Energi AS, 21,89 % av Tussa Kraft AS, 36,73 % av Tafjord Kraft AS og 14,86 % av Sognekraft Mor AS. Selskapets virksomhet er salg av kraft.

Eviny Elsikkerhet AS (10 %)

Eviny Elsikkerhet AS eies 10 % av Sogn og Fjordane Energi AS og 90 % av Eviny AS.

Selskapets virksomhet er entreprenør- og rådgivningstjenester innen elsikkerhet.4

Esmart Systems AS (4,91 %)

Esmart Systems AS eies 4,91 % av Sogn og Fjordane Energi AS, 20,39 % av Kongsberg Gruppen ASA, 15,85 % av Energy Impact Fund Lp, 11,07 % av Ecapital AS, 9,32 % Nysnø Klimainvesteringer AS, 9,32 % av Equinor Energy Ventures Fund B.V, 7,46 % av Innogy Ventures Gmbh, 5,24 % av Fredrikstad Energi AS og 1,45 % av The Ict Company AS.

Selskapets virksomhet er IT-tjenester og -løsninger for inspeksjon og vedlikehold av infrastruktur for energi. Selskapet eier Verico Invest AS med 100 %, Esmart Systems International AS med 100 %, Smart Cognition AS med 24 % og Nordic Media Lab AS med 20 %.

4.3.2. Virksomhetsområder

Sogn og Fjordane Energi AS er et energikonsern med hovedaktivitet innen vannkraftproduksjon og kraftoverføring gjennom de heleide datterselskapene SFE Produksjon AS og Linja AS. Sogn og Fjordane Energi AS er morselskapet i konsernet og yter hovedsakelig tjenester internt i konsernet.

SFE Produksjon AS forvalter konsernets samlede produksjonsportefølje fra heleide og deleide kraftverk med fysisk krafthandel på Nordpool Spot og finansiell krafthandel på Nasdaq OMX Commodities. Segmentet omfatter også håndtering av sluttbrukerselskap sitt kraftbehov samt mindre mengder kjøp og salg av kraft engros gjennom bilaterale avtaler. SFE-konsernet produserte 1 987 GWh i 2021 noe som tilsvarer kraftbruken til 100 000 boliger.

Nettvirksomheten ligger i datterselskapet Linja AS. Selskapet sin hovedvirksomhet er overføring og distribusjon av elkraft. Selskapet leverer elektrisk kraft til 25 300 kunder i seks kommuner i Nordfjord og Sunnfjord. Linjenettet strekker seg over 4 000 km. Nettvirksomheten består også i utleie av fiber og noe entreprenørarbeid som i all hovedsak er knyttet til eget nett.5

5Linja AS har skilt ut et segmentområde for entreprenørvirksomhet som ikke driver ordinær konkurranseutsatt virksomhet, representerer et helt marginalt område og er uten egne ansatte.

4Mørenett AS og BKK sin sammenslåing av entreprenør- og byggherretjenester, prosjektering, drift og vedlikehold, vakt og beredskap vedrørende energi og industri, fiber og tele samt lys og trafikkteknikk ble meldt til Konkurransetilsynet i 2017 (sak 2017/145).

(16)

4.3.3. Omsetning og driftsresultat Omsetning og driftsresultat i SFE-konsernet:

Omsetning og driftsresultat i 2021

Omsetning NOK 1 643 771 000

Driftsresultat NOK 160 792 000

Omsetning og driftsresultat i Linja AS:

Omsetning og driftsresultat i 2021

Omsetning NOK 721 198 000

Driftsresultat NOK 65 601 000

4.3.4. Bransjeorganisasjoner

Sogn og Fjordane Energi AS er medlem i bransjeorganisasjonene Energi Norge og faglig medlem av Distriktsenergi.

5. MARKEDSFORHOLD

Både Linja AS og Mørenett AS har virksomhet innenfor distribusjon av kraft i grossist- og sluttbrukermarkedet. Transaksjonen innebærer derfor en sammenslåing av nettselskapenes virksomhet til innenfor distribusjon av kraft (kraftnettvirksomheten).

I tillegg driver de involverte foretakene produksjon og salg av kraft i grossistmarkedet.

Produksjon og salg av kraft i grossistmarkedet inngår imidlertid ikke i transaksjonen ettersom det kun er nettselskapene som skal underlegges felles eierskap.

De involverte foretakene har videre samordnet sin produksjon og salg av kraft i

sluttbrukermarkedet gjennom fellesforetaket Wattn AS6. I dette markedet har de involverte foretakene dermed ikke konkurransemessig overlapp.

Siden fibervirksomheten til Sogn og Fjordane Energi AS blir videreført i Linja AS, som ikke er en del av foretakssammenslutningen, innebærer ikke transaksjonen en konsolidering av de

involverte partenes fibervirksomhet. Det skjer likevel overføring av noe fibervirksomhet som er nært tilknyttet nettvirksomheten til Linja AS.

6Tidligere Kraftfire AS som er vurdert av Konkurransetilsynet i sakene 2020/265 og 2021/0081.

(17)

RME har tidligere pekt på at større nettselskaper på kan bidra til lavere kostnader og dermed lavere samlet nettleie for strømkundene.7Partene forventer dermed at

foretakssammenslutningen vil gi effektivitetsgevinster som kommer forbrukerne til gode. Siden vilkårene for forenklet melding er oppfylt jf. punkt 6 under, er dette ikke drøftet nærmere.

6. VILKÅR FOR FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 6.1. Rettslig bakgrunn

Meldepliktsforskriften § 3 regulerer hvilke foretakssammenslutninger som kan som kan inngis ved forenklet melding. Det følger av nr. 3) bokstav b) i bestemmelsen at

foretakssammenslutninger mellom virksomheter som befinner seg på det samme relevante markedet kan meldes forenklet dersom de fusjonerende foretakene til sammen har en markedsandel under 20 prosent.

Under følger en vurdering av hvordan de relevante markedene må avgrenses og en beskrivelse av involverte foretaks konkurransemessige overlapp. Som det kommer fram av vurderingen, har ikke de involverte foretakene en markedsandel på over 20 % i noen av de relevante markedene.

Ved avgrensning av de relevante markedene er det tatt utgangspunkt i Kommisjonens og Konkurransetilsynets tidligere praksis.

6.2. Markedet for distribusjon av kraft

Det norske nettet for distribusjon av kraft er delt inn i tre nivåer: transmisjonsnettet som også betegnes som sentralnettet, regionalnettet som driftes av ulike regionale operatører og distribusjonsnettet som driftes av lokale nettselskap.

Transmisjonsnettet knytter sammen produksjon og forbruk mellom ulike landsdeler.

Distribusjonsnettet sørger for at kraften kommer frem til sluttbrukerne. Regionalnettet binder transmisjons- og distribusjon nettet sammen.

Kommisjonen har i tidligere avgjørelser lagt til grunn at det det er et eget marked for distribusjon av kraft gjennom distribusjonsnett. Produktmarkedet omfatter drift og vedlikehold av kraftnett med lav spenning som overfører og fordeler elektrisk energi helt ut til sluttbrukerne.8

Distribusjonsnett har ikke geografisk overlapp. Videre skjer distribusjon av elektrisk kraft over ulike kraftnett som eies av forskjellige operatører eller selskaper. Kommisjonen har derfor lagt til grunn at det geografiske markedet må avgrenses til området som er dekket av det relevante

8COMP/M.5827 – Elia/IFM/50Hertz, para. 18; COMP/M.5467 – RWE/Essent, para. 179, 440

7RME Høringsdokument Nr. 1/2019 “Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie” side 8.

(18)

distribusjonsnettet. Det har videre blitt lagt til grunn at kraftdistribusjon gjennom ett

distribusjonsnett ikke kan erstattes (er substituerbart) med distribusjon gjennom et annet nett.9 Linja AS og Mørenett AS har konsesjon fra NVE for å distribuere elektrisk kraft. Konsesjonene er knyttet til spesifikke geografisk adskilte områder. Selskapene Mørenett AS og Linja AS har dermed konsesjon for og monopol på distribusjon av elektrisk kraft innenfor ulike geografiske områder.

Siden virksomhetene til Mørenett AS og Linja AS drives som geografisk atskilte (lovlige) kraftnettmonopoler, har selskapene ingen konkurransemessig overlappende virksomhet i markedet for distribusjon av elektrisk kraft, og er følgelig er ikke konkurrenter.

6.3. Markedet for produksjon og grossistsalg av kraft

Elektrisk kraft produseres fra ulike energikilder og overføres til sluttbrukerne via kraftnettet. Det er vanlig å skille mellom grossistmarkedet og sluttbrukermarkedet for elektrisk kraft.

Grossistmarkedet består av kraftprodusentene og store kjøpere av elektrisk kraft (hovedsakelig kraftleverandører og større industribedrifter).

I grossistmarkedet fungerer kraftbørsen NordPool som en markedsplass for handelen mellom produsenter og kjøpere. Handel over kraftbørsen kalles finansiell handel. I tillegg skjer det handel via kraftmeglere eller ved direkte handel mellom kraftprodusenter og større kjøpere (såkalt fysisk handel/OTC10-handel).

Kommisjonen har i tidligere praksis lag til grunn at produksjon og salg av elektrisk kraft i grossistmarkedet er ett produktmarked som omfatter kraftproduksjon, import samt fysisk og finansiell handel.11

I forhold til elektrisitetforsyningen i Norden, har EU-kommisjonen tidligere funnet at det relevante produktmarkedet dekker elektrisk kraft solgt ved bilaterale kontrakter og på Nord

Pool-plattformens Elspot (day-ahead) og Elbas (intra-dag) markeder.12Tilsvarende har blitt lagt til grunn i Konkurransetilsynets rapporter.13

I sine tidligere vurderinger har Kommisjonen videre lagt til grunn at det er nasjonale geografiske markeder for produksjon og grossistsalg av kraft i Norden.14

I Kommisjonens praksis har det imidlertid blitt åpnet for en snevrere geografisk

markedsavgrensning. Nord Pool er en nordisk markedsplass for elektrisk kraft. På Nord Pool

14Case M.8660 - Fortum/Uniper, para 36.

13Konkurransetilsynets rapport Konkurransen i Norge fra Januar 2009 side 51.

12Case M.8660 - Fortum/Uniper, para 18 og Case COMP/M.3268 – Sydkraft/Graninge, para. 19.

11COMP/M.5549 – EDF/Segebel, para. 21.

10OTC - Over the counter.

9COMP/M.5827 – Elia/IFM/50Hertz, para. 23; COMP/M. 5467 -RWE / ESSENT para 21; COMP/M.4238 – E.ON/Prazskà plynárenská, para. 19; COMP/M.3440 – ENID/EDP/GDP, para. 75.

(19)

settes det en felles pris, Nord Pool systempris, for hele Norden på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Ved beregningen av systempris legges det til grunn at det ikke er begrensninger i overføringskapasiteten mellom ulike geografiske

områder.

Det hender imidlertid at overføringskapasiteten mellom ulike geografiske områder ikke er stor nok til å transportere det volumet av elektrisitet som følger av tilbuds- og etterspørsels- forholdene i de ulike områdene.

I slike tilfeller blir det satt forskjellige priser i overskuddsområder og underskuddsområder, og den fysiske handelen foregår ikke til systempris. Hvert enkelt prisområde vil da få sin egen spot områdepris som balanserer tilbud og etterspørsel innenfor området. Norge har fem ulike

geografiske områder hvor det kan bli fastsatt egen spot områdepris. Det er egne prisområder for Østlandet (NO1), Sør Norge (NO2), Midt Norge (NO3), Nord Norge (NO4) og Vestlandet (NO5).

I tidligere praksis har Kommisjonen lagt til grunn at det ikke kan utelukkes at det geografiske Nordiske kraftmarkedet må snevres inn til ett eller flere ulike prisområder dersom det er vesentlige forskjeller i områdepris.15

I 2021 var det store deler av tiden to priser på kraft i Norge. Skillet gikk mellom de sørlige (NO1, NO2, NO5) og nordlige (NO3, NO4) prisområdene.16Dersom de geografiske markedene for produksjon- og grossistsalg av kraft skal deles ytterligere inn på bakgrunn av forskjeller i tilbud og etterspørsel mellom prisområder bør det dermed legges til grunn at NO3 og NO4 er et samlet geografisk marked.

16NVE Kraftsituasjonen Fjerde kvartal og året 2021

https://www.nve.no/media/13338/kvartalsrapportq4_2021.pdf

15Case M.8660 - Fortum/Uniper, para 29.

(20)

Det er i vårt tilfelle ikke nødvendig å ta stilling til hvilken geografisk avgrensning av markedet som er korrekt, siden de involverte foretakene vil ha en markedsandel på under 20 % uavhengig av hvordan det geografiske markedet avgrenses, se tabellen under.

Produksjon

Selskap Kraftproduksjon

2021

Estimert markedsandel

NO3/NO4 Norge

Tafjord Kraftproduksjon AS

1 531 GWh17 3,4% 1 %

Tussa Energi AS

613 GWh18 1,3% 0,4 %

Stryn Energi AS Sunnmøre Energi AS

SFE Produksjon AS 1 987 GWh19 4,4 % 1,3 %

Sum 4 131 GWh 8,7% 2,7 %

Salg Nordpool NO3 og NO4 2021

45 566 GWh20

Samlet produksjon i Norge 2021

157 000 GWh21

6.4. Markedet for salg av kraft til sluttbrukere

Sluttbrukermarkedet omfatter kraftleverandørene som selger kraft videre til sluttkundene, som typisk vil være private husholdninger og bedrifter.

EU-kommisjonen har lagt til grunn at det er et eget marked for salg av elektrisk kraft til sluttbrukere adskilt fra markedet om produksjon og salg av kraft til grossistkunder. Ved

21NVE Kraftsituasjonen Fjerde kvartal og året 2021, slide 9.

https://nve.no/media/13338/kvartalsrapportq4_2021.pdf

20Dette er et konservativt anslag, siden kraft også blir solgt OTC vil det reelle tallet for produksjon og salg være høyere enn det som fremgår av NordPool markedsdata. Tallene er hentet fra NordPool sine

hjemmesider 24. Juni 2022, se:

https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Volumes/ALL1/Hourly1111/?view=table

19Tallene er hentet fra Sogn og Fjordane Energi sin årsrapport for 2021 s. 15, den 24.06.2022, se:

https://sfe.no/globalassets/sfe.no/finans-og-eigarinfo/arsmelding-2021_lavopplost.pdf

18Tallene er hentet fra Tussa sin årsrapport for 2021 s. 61-62, den 24.06.2022, se:

https://www.tussa.no/uploads/images/Om-oss/Filer/Tussa-rapport-2021-lita-fil.pdf

17Tallene er hentet fra Tafjord sin årsrapport for 2021 s. 16, den 24.06.2022, se:

https://www.tafjord.no/media/2841/tafjord-a-rsrapport-2021.pdf

(21)

markedsavgrensing har det videre blitt skilt mellom i) salg av elektrisk kraft til store industrielle og kommersielle sluttbrukere og ii) små industrielle, kommersielle og husholdningskunder.22 EU-kommisjonen sine markedsundersøkelser i forbindelse med foretakssammenslutningen mellom de svenske foretakene Sydkraft AB og Graninge AB pekte i retning av at det

geografiske markedet for salg av kraft er nasjonalt av to grunner. For det første kjøpte nesten ingen sluttkunder kraft av utenlandske selskaper. For det andre var det i Sverige, som i Norge, et krav til selskaper som solgte kraft om å ha avtale om balansekraft23.24

Gjennom Wattn AS har konsernene Sogn og Fjordane Energi AS, Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS samordnet sin virksomhet knyttet til salg av energi og har ikke dermed ikke virksomhet med konkurransemessig overlapp i markedet for salg av kraft til sluttbrukere.

7. PARTENES VIKTIGSTE LEVERANDØRER, KUNDER OG KONKURRENTER 7.1. Innledning

Det fremgår av forskrift om melding av foretakssammenslutninger at det skal oppgis navn på de fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i markeder i Norge, eller som Norge er en del av, hvor de involverte foretak og foretak i samme konsern er aktive på det samme

produktmarked og det samme geografiske marked (horisontalt overlapp).

Som beskrevet ovenfor er ikke de involverte foretakene aktive på samme geografiske marked når det gjelder distribusjon av kraft og markedet for overføringskapasitet. Videre har de involverte foretakene allerede slått sammen sin virksomhet knyttet til salg av kraft til

sluttbrukere. Under er derfor bare de involverte foretakenes viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i markedet for produksjon og grossistsalg av kraft beskrevet. Det bemerkes at produksjon og salg av kraft i grossistmarkedet ikke inngår i transaksjonen ettersom det kun er nettselskapene som skal underlegges felles eierskap.

24COMP/M.3268 – Sydkraft/Graninge para 80 - 81.

23For å få tilgang til å handle i engrosmarkedet, er det krav om at aktører inngår en balanseavtale med Statnett. Aktøren må enten selv være balanseansvarlig, eller ha en avtale med en balanseansvarlig som håndterer aktørens ubalanse mot avregningsansvarlig.

22Case No COMP/M.4517 - Iberdrola / Scottish Power para 10-11.

(22)

7.2. Sogn og Fjordane Energi AS

Nedenfor gis en oversikt over Sogn og Fjordane Energi AS sine fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det gjelder markedet for produksjon og grossistsalg av kraft.

Konkurrenter Kunder Leverandører

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

7.3. Tussa Kraft AS

Nedenfor gis en oversikt over Tussa Kraft AS sine fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det gjelder markedet for produksjon og grossistsalg av kraft.

Konkurrenter Kunder Leverandører

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

(23)

7.4. Tafjord Kraft AS

Nedenfor gis en oversikt over Tafjord Kraft AS sine fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det gjelder markedet for produksjon og grossistsalg av kraft.

Konkurrenter Kunder Leverandører

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

8. DE INVOLVERTE FORETAKENES SISTE ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Årsberetning og årsregnskap for Tafjord Kraft AS, Tussa Kraft AS, Sogn og Fjordane Energi AS fremgår av vedlegg 1, 2 og 3.

Vedlegg 1 : Årsberetning og årsregnskap for Tafjord-konsernet, 2021 Vedlegg 2: Årsberetning og årsregnskap for Tussa-konsernet, 2021

Vedlegg 3: Årsberetning og årsregnskap for Sogn og Fjordane Energi-konsernet, 2021 Årsberetning og årsregnskap for Mørenett AS og Linja AS fremgår av vedlegg 4 og 5.

Vedlegg 4: Årsberetning og årsregnskap for Mørenett AS Vedlegg 5: Årsberetning og årsregnskap for Linja AS

Årsberetning og årsregnskap for Wattn AS fremgår av vedlegg 6.

Vedlegg 6: Årsberetning og årsregnskap for Wattn AS.

9. OFFENTLIGHET OG KONFIDENSIALITET

Opplysninger i punkt 7.2 - 7.4 er unntatt offentlighet siden dette er opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt (forretningshemmeligheter) jf. offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. De aktuelle opplysningene er sladdet i partenes offentlige versjon av meldingen.

(24)

Vi ber om at Konkurransetilsynet behandler disse opplysningene konfidensielt og skjermer dem fra innsyn.

VEDLEGG

Vedlegg 1 Årsberetning og årsregnskap for Tafjord-konsernet, 2021 Vedlegg 2 Årsberetning og årsregnskap for Tussa-konsernet, 2021

Vedlegg 3 Årsberetning og årsregnskap for Sogn og Fjordane Energi-konsernet, 2021 Vedlegg 4 Årsberetning og årsregnskap for Mørenett AS

Vedlegg 5 Årsberetning og årsregnskap for Linja AS Vedlegg 6 Årsberetning og årsregnskap Wattn AS Vedlegg 7 Offentlig versjon av melding

Med vennlig hilsen Advokatfirmaet PwC

Even Tukun

PwC | Advokat | Senior Manager

Saksansvarlig advokat: Gunn Merete Paulsen

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Sogn og Fjordane fylkeskommune meiner at det er eit rettmessig krav frå styresmaktene a t miljøutfordringane må løysast før vidare vekst.. Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gjett konsesjon på avtale om klausulering av areal på gbnr 30/1 og 43/2 i samband med uttak av grunnvatn til nye Dale vassverk..

Svardola kraft AS —Søknad om tillatelse til bygging av Svardøla kraftverk i Svardøla, Luster kommune, Sogn og Fjordane — oversendelse av NVEs vedtak.. Vi viser til deres søknad

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE av tunnelane er i så dårleg forfatning at det kan vere nødvendig å stenge dei, dersom det ikkje raskt vert

I Sogn og Fjordane er 4,5 prosent av arealet kvalifisert villmark, som ligg 5 kilometer eller meir frå større inngrep1. Dette er litt under gjennom- snittet

Kartgrunnlag Norge digitalt: N250 Buskerud, N250 Telemark, N250 Hordaland og N250 Sogn og Fjordane. Vernet

- Fjord1 har lokal forankring i Sogn og Fjordane gjennom tett samarbeid med lokale verksemder, når vi skal utvikle «Det grøne skifte».. Skipsdesign: Multi Maritim Nett

Innstilling fra finanskomiteen om endringer av tolltariffens be- stemmelser som følge av Avtale mellom Norge og Det Euro- peiske Økonomiske Fellesskap og Avtale