• No results found

Lett og tilfreds

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Lett og tilfreds"

Copied!
45
0
0

Fulltekst

Kopiering til annet enn privat bruk er kun tillatt når det er godkjent ved lov eller avtalt med Kopinor (www.kopinor.no). Det interessante her er at den ikke stiger høyere enn 1,2 på slutten av programmet, noe som kan tyde på at det er gjort «permanente» endringer i kostholdet underveis. Første gang ved oppstart (måned 0) og siste gang et halvt år etter avsluttet EasyLife-programmet (måned 18).

Færre mennesker har søvnproblemer og en større andel forbedret forholdet til andre mennesker i løpet av programperioden. Det er velkjent at overflødig kroppsvekt, inaktivitet og et dessverre komplekst kosthold påvirker mange kroppsfunksjoner, fra kondisjon og utholdenhet til fysiologisk. Både blodtrykk, kolesterol og langtidsblodsukker er verdier som det er mulig å måle og eventuelt iverksette tiltak for å forbedre.

Derfor var hensikten med studien å følge utviklingen av noen nøkkelverdier identifisert blant deltakere i EasyLife i Grande. Prosjektet er en prospektiv kohortstudie, og målet er å følge utviklingen av noen nøkkelverdier bestemt i forhold til helsetilstanden til deltakerne i EL Grande. Dette betyr at prosjektet starter med de første registreringene i september 2011 og avsluttes med de siste spørreskjemaene i august 2014.

Deltakerne i prosjektet er EasyLife-deltakere som ble registrert og målt som vanlig i alle EasyLife-ordninger, men i tillegg ble det gjennomført en del blodprøver og noen fysiske tester i starten og under utviklingen av prosjektet.

Gjennomføring

De siste deltakerne var de som registrerte seg ved utgangen av 2012 og startet aktivt i januar 2013. Siste aktivitet i studien var skjemaet som siste gruppe fylte ut et halvt år etter slutten av EasyLife-programmet. Midlertidig bruk av kostholdserstatning for rask vektreduksjon og med gradvis overgang til et sunt og allsidig kosthold.

Utvalg og datainnsamling

Til tross for store feil, fant vi betydelige endringer i flere måleparametere i løpet av prosjektperioden. Målinger av vekt/BMI, fettprosent og muskelmasse ble tatt ved baseline og ved hver klasse, noe som resulterte i at alle deltakerne gikk ned i vekt og gjennomsnittsvekten ved uke 8 var 93 kg, sammenlignet med 103 kg ved baseline.

I figuren under har vi laget et plott over deltakernes vekt ved start (blå punkter) og i uke 8 (røde punkter). Med få unntak ligger vekten både ved start og etter 8 uker i området 70-140 kg, og alle deltakerne har gått ned i vekt. Det er nærliggende å tro at det betydelige fallet i løpet av de første 8-10 rundene skyldtes stort frafall blant de aller tyngste deltakerne.

Tilsvarende kan vi sammenligne de 54 deltakerne som fullførte programmet med de samme deltakerne i begynnelsen. Standardavviket uttrykker gjennomsnittlig avvik fra middelverdien og har endret seg lite i løpet av undersøkelsesperioden. I denne perioden sank det diastoliske blodtrykket litt, men ikke signifikant, noe som sannsynligvis er en direkte konsekvens av reduksjonen i kroppsvekt.

Rundt 60 prosent av deltakerne vurderer livskvaliteten sin som god eller svært god i begynnelsen av kursperioden. Blant de som deltok etter 12 måneder var det kun 2 prosent som vurderte livskvaliteten som dårlig ved oppstart og forholdet endret seg ikke i løpet av året. Blant dem som også leverte skjema etter 18 måneder, var det ingen som anså livskvaliteten som dårlig, verken da eller i begynnelsen.

Andelen som ikke er fornøyd reduseres med 13 prosentpoeng i løpet av programperioden, og det er omtrent samme vekst i andelen som er fornøyd. Korrigert for frafall økte andelen som er svært fornøyd med energinivået sitt (høyt eller helt) fra 16 til 66 prosent i løpet av de 12 månedene av programperioden. I løpet av programperioden har andelen med tilfredsstillende relasjoner til andre personer økt fra 65 til 89 prosent. korrigert for frafall.

Det ser også ut til at sexlivet ble bedre for mange av deltakerne i løpet av programperioden. Til tross for ovennevnte nedgang er det gledelig å se at korrigert for frafall fortsatt er en større andel fornøyd med seksuallivet 6 måneder etter programslutt enn ved programstart. Følgende spørsmål handler om hvor fullt ut du har opplevd eller vært i stand til å gjøre visse ting de siste to ukene.

Det neste spørsmålet handler om hvor ofte du har opplevd eller følt negative følelser de siste to ukene.

Tabell 3: Måleparametere og måletidspunkt
Tabell 3: Måleparametere og måletidspunkt

Praktiske erfaringer

Kroppsmålinger

Vekt og BMI

Medianen er den midterste observasjonen i en rangering av verdier fra laveste til høyeste verdi og er i likhet med gjennomsnittet et mål på sentral tendens. Vekten til deltakerne i begynnelsen varierte fra 72-171 kg, mens minimums- og maksimumsverdiene i 8. uke var henholdsvis 67 og 160 kg. Den hardeste deltakeren var også i 8. runde, mens den letteste ble slått ut før denne runden.

Statistikken viser oss også at frafallet før 8. runde var 11 % (5 av 47) blant de som veide mer enn snittet ved start, og 18 % blant de som veide mindre enn snittet . prosent (11 av 63). En måte å løse dette på er å se på sammenlignbare grupper, slik vi gjorde i plottet ovenfor. BMI (body mass index) viser sammenhengen mellom høyde og vekt og forteller om en person er overvektig, undervektig eller normalvektig.

Personer med en BMI over 25 regnes ofte som overvektige, men dette er langt fra en eksakt vitenskap. Muskuløse personer og/eller personer med tunge bein kan for eksempel ha en BMI-verdi over 25 uten å være overvektige. 35 både for alle deltakere og for gruppen som deltok helt frem til siste måling, mens det etter 50 uker var 30.

Figur 1: Deltakervekt ved oppstart og i uke 8
Figur 1: Deltakervekt ved oppstart og i uke 8

Fettprosent, muskelmasse og blodtrykk

Midjemål / Livvidde

Dette er samme trend som har vært sett i andre store kliniske studier, hvor man har sett endringer i vekt og blodtrykk» (lege H. Skaalerud). Grafen under viser deltakernes midjemål ved slutten av programperioden (røde prikker) og de samme deltakernes midjemål i begynnelsen (blå prikker). Til sammenligning hadde de som var med oss ​​frem til siste måling (12. måned) i snitt redusert midjemålet med 13 cm.

Figur 5: Midje. Utvikling i median- og gjennomsnittsverdi
Figur 5: Midje. Utvikling i median- og gjennomsnittsverdi

Blodverdier

Kondisjonstest

Svaralternativene er for eksempel: Ikke i det hele tatt - Litt - Til en viss grad - I høy grad - I veldig høy grad.

Livskvalitet

Helse og søvn

Arbeidskapasitet og energi til daglige gjøremål

Andelen som svarte at de har nok energi til å håndtere daglige gjøremål økte fra 18 til 57 prosent i første halvår.

Figur 10: Tilfredshet med arbeidskapasitet
Figur 10: Tilfredshet med arbeidskapasitet

Tilfredshet med seg selv

Samtidig økte andelen av de som i høy grad eller helt kunne akseptere utseendet fra cirka 10 prosent til cirka 50 prosent.

Figur 12: Tilfredshet med seg selv
Figur 12: Tilfredshet med seg selv

Forhold til andre mennesker og seksualliv

Uansett om vi korrigerer for frafall eller ikke, har andelen av de som er fornøyd med sexlivet gått litt ned 6 måneder etter avsluttet program. Den samme trenden ble observert både i målinger av tilfredshet med helse og generell selvtilfredshet. Dette spørreskjemaet spør hvordan du opplever din livskvalitet, din helse og andre aspekter av livet ditt.

Hvis du er usikker på hvilket svaralternativ du skal velge, velg det alternativet som passer deg best. Tenk på dine håp og gleder, hva du er interessert i, og hvordan du vil at livet skal være. Sett ring rundt tallet som best beskriver i hvilken grad du har mottatt den typen støtte du trengte fra andre i løpet av de siste to ukene.

Du setter ring rundt tallet 1 hvis du ikke har mottatt den typen støtte du trengte fra andre i det hele tatt. Vennligst les hvert spørsmål, tenk over hvordan du har det, og sett ring rundt tallet på svarskalaen som gir deg det beste svaret på hvert spørsmål. Følgende spørsmål spør hvor mye du har opplevd visse ting de siste to ukene.

Følgende spørsmål spør hvor glad eller tilfreds du har følt deg med visse aspekter av livet de siste to ukene.

Figur 14: Tilfredshet med forholdet til andre mennesker
Figur 14: Tilfredshet med forholdet til andre mennesker

Figur

Tabell 3: Måleparametere og måletidspunkt
Tabell 5: Tidspunkter for gjennomførte spørreundersøkelser  Spørreundersøkelse
Tabell 4: Antall leksjoner
Figur 1: Deltakervekt ved oppstart og i uke 8
+7

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Styret tar saken til orientering og er tilfreds med at det er etablert en risikostyring for byggeprogrammene i Nye Oslo universitetssykehus som identifiserer og begrenser

På det grunnlag kan det ikke sies at Enebakk Bioenergi AS har brutt betingelsene for konsesjonen, til tross for at varmesentralen er bygget med en større bioenergikjel enn det som er

Fordelane ved tiltaket er vurdert til å vere større enn ulempene for allmenne og private interesser, og fylkeskommunen rår til at det vert gitt løyve.. Det er ein føresetnad at den

Til det spørsmål som representanten Oftedal kom med, er det ikke annet å si enn at det for det første er en gammel tradisjon, og for det annet er det for at representantene fritt

Fordelane ved prosjektet er vurdert til å vere større enn ulempene for allmenne og private interesser, og fylkeskommunen rår til at det vert gitt løyve.. Føresetnaden for løyve er

Møre bispedømmeråd er tilfreds med å se at arbeidet med Kystpilegrimsleia nå gir frukter og at den er høyt prioritert og synliggjort i langtidsplan for det nasjonale

Det er gledelig – og nødvendig for demokratiet i kirken. Det mange ikke er klar over, er at det sammen med menig- hetsrådsvalget også er mulig å stemme ved bispedømme- rådsvalget,

Kopi til: Kystverket HK – Sjefsingeniør Jarle Strand Kystverket Vest – Senioringeniør Rita Svendsbøe Kystverket Vest – Havne og farvannsjef Geir Skaret Kystverket UTB –

Når det for eksempel gjelder psykoanalysen, konkluderer Fisher & Greenberg med, e er å ha gjennomgå all foreliggende li eratur, at det fremdeles ikke finnes noen studier