• No results found

håndheving av gjeldende regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "håndheving av gjeldende regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap. "

Copied!
35
0
0

Fulltekst

Generelt

Problembeskrivelse

Ptil opplyste derfor i et tilsvarende brev til næringen at det vil starte et arbeid med sikte på å endre regelverket, som skal sikre at alle typer livbåter etter 2014 måles mot et sikkerhetsnivå lik det som oppnås ved bruk av ny industristandard for fritt fall. livbåter publisert som DNV-OS-E406. Samtidig foreslo Ptil at industrien skulle utvikle en ny standard for livbåter etter de samme prinsippene og i henhold til sikkerhetsnivået beskrevet i DNV-OS-E406.

Om sentrale regelverksbestemmelser

Det ser imidlertid også ut til at Petroleumstilsynet kan stille tilleggskrav der disse kravene kan begrunnes ut fra sikkerhetshensyn. Maritimt regelverk på dette området har en rekke preskriptive krav; krav som tidligere også ble brukt som forsvarlighetsstandarder for å lede relevante bestemmelser i installasjonsforskriften, inntil manglene ved slike løsninger brukt i petroleumsindustrien på norsk sokkel kom frem i oppfølgingen etter testing av frittfallslivbåter i 2005. .

Forslag til regelverksendringer

Det er også vår klare vurdering at «ALARP-kravet» i § 11 i rammeforskriften om prinsipper for risikoreduksjon, hvor det fremgår at risikoen reduseres ytterligere så langt det er mulig, ikke gjelder i en slik situasjon som den identifiserte. mangler medfører. klare brudd på lovkrav som fullt ut skal overholdes. Som følge av denne nye kunnskapen har deler av næringen systematisk fulgt opp og iverksatt en rekke tekniske og operasjonelle forbedringstiltak for å sikre en forsvarlig evakuering, noe som har ført til betydelige investeringer eller økte driftskostnader.

Anbefaling

Forslagene til regelendringer er fremmet som følge av at evakueringsmidler er dokumentert å ha svakheter, slik at de ikke kan brukes uten at de om bord utsettes for uakseptabel risiko under visse værforhold uten at det iverksettes tiltak. . tatt for å korrigere eller kompensere for disse svakhetene. De foreslåtte endringene, basert på kunnskap og omfattende testing, anses som nødvendige for å sikre like sikkerhetsnivåkrav for alle typer anlegg og for å sikre etterlevelse av regelverkets krav til forsvarlig evakuering av personell fra anlegg.

Sammendrag av den økonomiske vurderingen

Historikk

Videre er det utviklet nye frittfall-livbåter som etter vår mening oppfyller nivået til DNV-OS-E406. Leverandørene vurderer også nye frittfall-livbåtmodeller som oppfyller DNV-OS-E406-nivået og kan brukes i eksisterende utplasseringsordninger.

Dagens regelverkskrav til evakuering og begrunnelse for regelverksendring

Statoil har tatt konsekvensen av tilgjengelig informasjon og startet et prosjekt for å bygge nye frittfall-livbåter i henhold til DNV-OS-E406 og tilhørende ordninger for installasjon i henhold til Norsok R-002. Noe utviklingsarbeid har blitt utført av leverandørene og per i dag er ordninger på plass for å montere lårlivbåter som sannsynligvis vil oppfylle Norsok R-002-nivået. Vurderingen av situasjonen og identifisert behov for videreutvikling av regelverk med tilsvarende normative grunnlag for å ta hensyn til kunnskapen som er oppnådd om manglene ved utforming av evakueringsmidler og tilrettelegging av utplassering ble oversendt av Ptil i form av brev til Arbeidsdepartementet (AD) i januar 2011 [3].

AD ga i februar 2011 Ptil tillatelse til å starte arbeidet med endringer i regelverket i henhold til januarbrevet [4].

Arbeid med regelverksutvikling

Etter deres anmodning ble det avholdt møte med representanter for fagforeningene og vernetjenesten [10]. Under dette møtet ble det reist fagforeningsbekymringer for at regelverksendringer ikke blir implementert og at arbeidet med nødvendige forbedringer av evakueringsløsninger ser ut til å ha stoppet opp. Målet med trepartssamarbeidet har som vanlig vært å gi de som er berørt av endringene mulighet til å påvirke, og å sikre best mulig opplyst beslutningsgrunnlag og å skape en best mulig felles forståelse for hva som ønskes. å nå.

Høringsutkastet [13] stiller krav og gir veiledning for vurdering av eksisterende evakueringsløsninger med hensyn til sikkerhetsnivå basert på DNV-OS-E406 og Norsok R-002.

Endringer i forskrifter og veiledninger

For eksisterende anlegg krever sivilloven § 25 at egnetheten av evakueringsløsninger vurderes opp mot stedsspesifikke forhold, som værforhold, tilgjengelig infrastruktur etc., og at det legges eventuelle begrensninger på bruken av anlegget. som følge av de valgte evakueringsløsningene. Metodikk og lydnivå angitt i DNV-OS-E406 og Norsok R-002 bør legges til grunn for denne vurderingen, jfr. Forskriftskravet for bruk av frittfallende livbåter som evakueringsmiddel til sjøs er endret for å tillate bruk av andre løsninger forutsatt at sikkerhetsnivået gitt i DNV-OS-E406 oppnås, jfr.

Den foreslåtte endringen åpner for bruk av for eksempel lårlivbåter, men vil kreve at ansvarlig person kan dokumentere at slike livbåter kan oppnå samme høye sikkerhetsnivå som frittfall-livbåter designet i henhold til DNV-OS-E406 .

Ikrafttredelse

Det er krav om at redningsflåter skal settes ut med redningsvest, ikke redningsvest, se IF § 44. I tillegg foreslås det som en del av de årlige endringene i HMS-regelverket at normgrunnlaget for innsatsplanlegging gis med henvisning til Norskok R-002 i instruksjonene til § 69 IF.

Håndheving

Dersom det benyttes frittfallslivbåter, forutsettes det at DNV-OS-E406 legges til grunn, eller at ansvarlig velger andre tilsvarende standarder innenfor rammene gitt i RF § 24 for bruk av anerkjente standarder. Nye flyttbare gjenstander: Evakueringsløsninger for nye flyttbare gjenstander, registrert i nasjonalt skipsregister, hvor byggekontrakten ble inngått etter 1.1.20XX (tidspunktet avhenger av endringsforskriftens ikrafttredelse) skal bygges med et pålitelighetsnivå. . tilsvarende det som oppnås ved å bruke DNV-OS som basis -E406. Dersom det benyttes andre evakueringsløsninger enn frittfall-livbåter, er det skipsbyggerens/eierens ansvar å dokumentere at sikkerhetsnivået gitt i DNV-OS-E406 oppnås med valgt løsning.

Dette betyr at det skal gjennomføres en forsvarlighetsvurdering basert på metoden spesifisert i DNV-OS-E406 for evakueringsmidlene.

Overgangsordninger

Innarbeiding av henvisningen til DNV-OS-E406 som en anerkjent norm for metodikk for vurdering av forsvarligheten av etablerte evakueringsløsninger i veilederen til § 25 i aktivitetsforskriften vil bidra til forutsigbarhet ved valg av vurderingskriterier. Mangler ved evakueringsløsninger som avdekkes ved slik gjennomgang burde allerede i utgangspunktet vært kompensert som følge av gjeldende bestemmelser i forskriften og i lys av ervervet kunnskap om mangler ved etablerte løsninger; jf. Deler av næringen vil imidlertid, som følge av den mer systematiske og helhetlige oppfølgingen, måtte gjennomføre endringer i form av tekniske eller driftsmessige tiltak som vil medføre behov for investeringer, eller redusert driftsregularitet på enkelte anlegg.

Kostnadene knyttet til nødvendige tiltak er vanskelig å spesifisere, da disse vil variere fra anlegg til anlegg, samt i forhold til hvilke tiltak som besluttes iverksatt.

Avgrensinger og forutsetninger

Oppgradering av eksisterende livbåter eller erstatning av livbåter i en eksisterende utplasseringsordning kan føre til lavere livbåtkapasitet. Her vil vi anta at endringer av eksisterende livbåter og utskifting av eksisterende livbåter ikke reduserer anleggets livbåtkapasitet. Den mottatte dokumentasjonen viser blant annet at kostnadene for å erstatte et helt livbåtsystem kan variere fra godt over 100 millioner kroner til mellom 200 og 300 millioner kroner.

Dette skyldes blant annet at nødvendige utredninger ennå ikke er gjennomført og selskapene har endret oppgraderingsstrategi fra primært fullstendig utskifting av livbåtsystemet til kun modifikasjoner og delvis utskifting av livbåtsystemet.

Usikkerhet

For FFLB-systemer på mobile enheter vil vi anta at disse har samme oppgraderingsmuligheter som på permanent utplasserte enheter. De økonomiske konsekvensene av livbåtsystemer som oppfyller kravene til sikker evakuering består av flere elementer. Disse kan påvirke både investeringskostnadene til det enkelte anlegget, indirekte kostnader og kostnader for bransjen som helhet.

Følgende presentasjon vil ta for seg, på et aggregert nivå, de viktigste faktorene som påvirker industriens kostnader for å oppnå samsvar med riktige evakueringskrav.

Omfang

Fordeling på oppgraderingsalternativer

Modifikasjoner på eksisterende utsettingsarrangement og livbåt, FFLB system

Vi vil basere denne analysen på et lavt tilfelle på 15 MNOK, et middels tilfelle på 20 MNOK og et høyt tilfelle på 25 MNOK for permanent lokaliserte anlegg. Når det gjelder mobilt utstyr, er det ingen spesifikke tall for endringer i eksisterende utplasseringsordninger og utskifting av livbåter. Disse vil være lavere enn på fast installert utstyr på grunn av at det kan gjøres forbedringer i verft.

Det betyr at vi vil bruke et lavkosteksempel på 8 MNOK, et mellomstort på 11 MNOK og et høyt priset eksempel på 14 MNOK per system for endringer i eksisterende utplasseringsordning og utskifting av LB på mobile enheter.

Modifikasjoner av eksisterende utsettingsarrangement og utskifting av livbåt, FFLB-

Ingen spesifikke tall er tilgjengelige for endringer i eksisterende implementeringsordninger og erstatning av LB på mobile enheter. Når det gjelder utskifting av LLB-systemer på fast installert utstyr foreligger ingen konkrete tall. Når det gjelder å erstatte FLBB-systemet på mobile enheter, reduseres kostnadene sammenlignet med permanent installerte enheter.

Utskifting av LLB-systemet innebærer 140 systemer på mobil og 59 systemer på fast installert utstyr.

Indirekte kostnader

Oppholdstid på verft for flyttbare innretninger

Vi vil stole på tre tilfeller knyttet til utskifting av et FLBB-system på flyttbare enheter, et lite tilfelle på 70 MNOK, et middels tilfelle på 85 MNOK. I sin rapport anslo OLF kostnaden ved å erstatte ett LLB-system med et annet på mobile enheter til 40 millioner kroner. I diskusjoner med leverandører av livbåtsystemer foreslår de tall på 15 til 25 millioner kroner per system, som er i tråd med R-002 og DNV-OS-E406.

For utskifting av LLB-systemet på mobile enheter vil vi basere oss på tre kostnadssaker: en lavkostnadssak på 20 millioner kroner, en middels sak på 25 millioner kroner og en høykostnadssak på 30 millioner kroner per system.

Riggmarked, mobilitet av flyttbare innretninger og kostnader

En større oppgradering av livbåtsystemene vil da bidra til å begrense tilgangen til bærbare enheter ytterligere. I innspill fra ulike interessenter ser det ut til at en endring fra et LLB-system til et FFLB-system kan føre til at flyttbare innretninger får lavere fleksibilitet på grunn av den store vektforskjellen mellom de ulike systemene. I forslaget til endret forskrift er adgangen til bruk av LLB-systemet ikke begrenset når likestilling kan dokumenteres.

Diskusjoner med ulike operatører og produsenter av LB-systemer viser også at det er fullt mulig å oppfylle dagens krav til sikker evakuering ved teknisk oppgradering av eksisterende LLB-system eller ved å erstatte eksisterende LLB-system gjennom et nytt LLB-system.

Tapt inntekt ved produksjonsstans som følge av oppgradering av LB-system

Dette står imidlertid i sterk kontrast til andre uttalelser fra Transport- og Olje- og Gassforeningen, som selv understreker i diverse andre rapporter at HMS-krav er en mer perifer faktor for flytting av mobilt utstyr mellom plattformer enn f.eks. , tilbud og etterspørsel forholdet er. NR uttaler i sitt høringssvar til rapporten «Økende bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel» [17] at «det norske riggmarkedet historisk sett har vist betydelig mobilitet» og at faktorer som «Økende oljepris olje, TFO-ordningen , samt kontantrefusjon av skatteutgifter knyttet til leting...» totalt førte til en netto økning på 19 flyttbare borerigger på norsk kontinentalsokkel i perioden 1990 -2012. Dette kan resultere i en reduksjon i aktivitetstypene en mobil enhet kan utføre eller i store oppgraderingskostnader for å opprettholde enhetens stabilitet og mobilitet.

Kostnader oppsummert

10] Møtereferat fra møte med fagforeninger og vernetjenesten Endringer i regelverket høringsutkast evakuering februar 2013 rev 3 til høring OLF Konsekvensutredning - Rapport fra Arbeidsgruppen vedr. Petroleumstilsynets forslag til endret forskrift for evakueringsmidler i petroleumsnæringen [13] Utkast til forskriftsendring, fulltekst, revidert: juni 2013. 17] Rapport «Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel», utredning av en ekspertgruppe nedsatt av Olje- og energidepartementet.

For LLB-system på faste og mobile enheter: Utskifting av alle LLB-systemer Oppgraderingsalternativ/Kostnad Lav sak Medium.

Figur

Figur 1. Gir en skjematisk oversikt over og hvordan de ulike faktorene som legges til grunn i denne vurdering er  knyttet sammen
Tabell 1. viser antall livbåtsystem på norsk sokkel som må vurderes.
Tabell 2. viser antall livbåtsystem som vil bli omhandlet i denne analysen.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Pasienter er godt kjent med ordet journal, men det er ikke åpenbart at følgende pasientinformasjon er den beste: «Før du blir undersøkt vil en lege snakke med deg for å ta opp

Troms legeforening har valgt å gi Sigurd Sparr hedersprisen Tromsdoktern 2011 for hans betydelige innsats og etiske engasjement i arbeidet med de geriatriske pasientene gjennom

This study has investigated what kind of performance aspects teachers pay attention to in an EFL oral exam at the upper- intermediate level where no common rating scale exists. The

Using the framework of the family resemblance approach (FRA), we present a comparative analysis of three recent science education standards documents to examine their coverage of

Analysis of a copper sample for three cases: (a) SEM image of the initial surface at two different magnifications with compositional analysis; (b) SEM image of the surface after

designed that the coding region including the starting ATG and the splice donor of exon 1 was completely excised, preventing the generation of a functional mRNA. b)

Det enkelte fartøy kan etter de tidspunkt som nevnt i første og andre ledd, ikke fiske mer lodde til konsum enn det kvantum som er fastsatt ved særskilt faktor av Fiskeridirektøren.

Pasienter er godt kjent med ordet journal, men det er ikke åpenbart at følgende pasientinformasjon er den beste: «Før du blir undersøkt vil en lege snakke med deg for å ta opp

Det typiske er at personer som sover godt, ikke benytter noen knep, de bare legger seg ned i sengen og lukker øynene. Deretter kommer søvnen av