• No results found

«Den klare linjen» gjør prosjekter sikrere

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "«Den klare linjen» gjør prosjekter sikrere"

Copied!
34
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

Det er viktig at vi alle utfører oppgavene vi har som byggherrer på en god og oversiktlig måte, og at vi har en felles forståelse av byggherreforskriften. Det er viktig at alle har samme forståelse av hvem som har hvilket ansvar og hva målet er.

Han skal jakte på de gode historiene

Gruppen skal fortløpende utarbeide «Lessons Learned» med tiltak og bidra til formidling av informasjon om disse. Jeg mener det er viktig å fokusere på det positive – det som fungerer bra, både når det gjelder arbeidsmetoder og informasjon i prosesser. Gruppen vil være aktiv i formidlingsarbeidet om hvordan vi i Statnett løser våre HMS-oppgaver og vi skal bidra til eksisterende HMS-arenaer både internt og eksternt.

KONTROLL: HMS INNSATSGRUPPE

Vi vil også invitere andre aktører og vil ikke nødvendigvis begrense oss til vår egen bransje, og vi vil også besøke underleverandører for å få erfaring, legger Schuhmacher til. Avslutningsvis minner han om at gruppen primært skal ha en rådgivende funksjon, og det avhenger av prosess-, linje- og prosjektledere hva de skal bruke og gjennomføre.

Beste Praksis HMS

Han ønsker å høre og se gode eksempler på HMS i praksis som hele bedriften kan lære av og bruke. Noen har spurt oss: «Skal vi slutte å ha H1-hendelsesstatistikk?», men det vil vi ikke. Samtidig er det nå fokus på å bli enda bedre til å lære av hverandre i både prosjekter og drift.

Vi må bli bedre til å lære av hverandre

HMS-sjef i IKT-divisjonen i Statnett, Håkon Fartum, har ledet det viktige arbeidet med å etablere proaktive måleindikatorer for å komplementere de eksisterende reaktive indikatorene som er brukt til dags dato. Nå har vi imidlertid et indikatorsett med både reaktive og proaktive – eller ledende – indikatorer, legger han til. Ved å bruke både reaktive og proaktive indikatorer på HMS-tilstand er målet å redusere den samlede HMS-risikoen i Statnett.

KONTROLL: ANALYSE OG LÆRING

Vi har allerede en stor erfaringsbase, men vi må bli flinkere til å bruke den riktig, sier HMS-sjefen. Vi må bli flinkere til å lære av hverandre; Vi må lære av avvikene og gi tilbakemelding til de som har meldt fra, slik at læringen fører til en endring i måten vi presterer på. Brukes til å kjøre og måle aktiviteter utført for å unngå og kontrollere ulykker. Bilkjøring.

Vi vil bygge videre på en tydelig

Fokus flyttes nå til utrulling og gjennomføring av de ulike HMS-tiltakene som arbeidsgruppene har kommet frem til. HMS-satsingene i denne handlingsplanen kan likevel tilføre noe nytt, både når det gjelder bevisstgjøring, holdningsendring og innføring av bedre rutiner. I tillegg er det viktig at både leverandører og andre samarbeidspartnere kjenner til reglene på byggeplassene våre og rollefordelingen Byggeierforskriften gir.

HMS-kultur

KULTUR: KOMMUNIKASJON

HMS-kommunikasjon

Etter en bred høring, som førte til en rekke justeringer, ble de ni livreddende reglene vedtatt. Alle de ni livreddende reglene må i utgangspunktet være observerbare: det skal være enkelt å kontrollere om reglene følges. Livredningsregler er et viktig tiltak for å skape en skadefri arbeidsplass for alle Statnett-ansatte og andre som jobber med våre prosjekter.

9 enkle huskeregler for å redde liv

Vi har mange regler og prosedyrer som skal følges, men de livreddende reglene er de aller viktigste for de oppgavene som blir utført i Statnetts regi. Selv om vi legger føringer for HMS langt tidligere i prosessen, er reglene et viktig bidrag for å få en skadefri arbeidsplass, forklarer Mathisen. Mathisen har ledet arbeidet med å føre i pennen det som på mange måter er et sett med «fjellvettregler» for Statnett-ansatte og leverandører.

KULTUR: LIVREDDENDE REGLER

Arbeidsgruppen som jobbet med Livredningsregler har startet gransking av risikobildet, som er basert på ulykker, registrerte hendelser i avviksregisteret, tilsyn og forskningsrapporter. Store ambisjoner om livreddende regler Utrullingen av reglene er allerede i full gang og dreier seg først og fremst om generell bevissthet i hele virksomheten. Samtidig er det viktig at alle ansatte kjenner reglene og vi vil prøve å nå alle med informasjon om dette.

SE EGEN PLAKAT

Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig jording på arbeidsstedet ved arbeid på frakoblet anlegg». Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig avsperring eller avskjerming ved arbeid nær ved. Jeg forsikrer meg alltid om det er etablert tiltak som forhindrer at utstyr eller personell kommer.

HMS-krav tydeliggjøres i kontraktene

Fra og med i høst, vil alle nye prosjekter være underlagt en oppdatert kontraktstruktur som gjør Statnetts krav til HMS og Elsikkerhet tydeligere. Til nå er krav til HMS og Elsikkerhet beskrevet noe i vedlegg A, leveringsomfang, i eksisterende vedlegg D, administrative bestemmelser, og i vedlegg E, spesifikasjoner. Etter at dette er implementert, skal vi ikke lenger kreve at vårt prosedyreverk følges til punkt og prikke ved utøvelse av LfS-rollen som forskriftene krever under bygging eller riving.

KONTRAKT: HMS- OG ELSIKKERHETSKRAV

Sen planlegging skaper farlige situasjoner. HMS-rådgiver Christian Opofte har vært en av pådriverne i arbeidsgruppen som jobbet med elsikkerhetskravene i kontrakten. LfS er personlig oppnevnt for en begrenset periode og har ansvar for å etablere, administrere og avslutte arbeidsplasssikkerhetstiltak ved arbeid på eller i nærheten av elektriske høyspentanlegg. AfA er personlig oppnevnt for en fast periode og har ansvar for å etablere, lede og gjennomføre sikkerhetstiltak på arbeidsplassen.

LFS OG AFA

Det vil bli foretatt en gjennomgang av rutiner og mal for elsikkerhetsvurderinger i de to første fasene av prosjektene. I tillegg må det bevisstgjøres om hva valgene som ble tatt i de tidlige fasene kan bety for strømsikkerheten den dagen spaden endelig settes i jorden, avslutter Opofte. En AfA skal identifiseres for alt arbeid på lavspenningsanlegg eller i nærheten av uisolert lavspenningsanlegg.

KONTRAKT MED VEDLEGG

En viktig del av arbeidet har vært å sikre at relevante HMS-krav er tilpasset risikonivået ved hvert enkelt oppkjøp. Ved høyrisikooppkjøp vil det i tillegg til evaluering basert på dokumentsjekker også gjennomføres revisjoner og referansesjekker fra andre kunder. Arbeidsgruppen som jobbet med kvalifisering har også oppsummert arbeidet med den nye metoden og hvilke utfordringer som gjenstår i et eget notat.

Ny kvalifiseringsprosess differensierer HMS-krav

Statnett vil på denne måten prioritere bruk av ressurser for å kvalifisere leverandørene for høyrisikoinnkjøp for å sikre at de er rustet til å møte alle krav. Med så mange forespørsler er det avgjørende å sikre at leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene til HMS så tidlig som mulig i prosessen, ifølge Kjeldsen. Når de er kvalifisert, er det disse leverandørene vi skal bruke i den kommende konkurransen, sier hun.

KONTRAKT: KVALIFISERING

Nå vil kravene i stedet graderes etter ubetydelig, lavt, middels eller høyt risikonivå, forklarer Kjeldsen. Vi har også sett på flere mulige måter å rasjonalisere kvalifiseringsprosessen, slik at en kvalifisering kan omfatte flere kjøp av samme type innenfor en tidsbegrenset periode, legger Kjeldsen til. Etter full implementering av metoden, samt gjennomgang og konsultasjon, er neste steg å tilby opplæring i den nye metoden.

Anskaffelsesprosessen

Statnett krever at entreprenører i mye større grad beskriver hva og hvordan de skal levere til oss for å oppfylle kravene i kontrakten. De skal for eksempel beskrive hvordan SHA og ytre miljø skal ivaretas i prosjektet og hvordan de skal følge med på at dette blir ivaretatt. Når vi etablerer dette før oppstart vil det skape en bedre forståelse og bedre samarbeid mellom entreprenøren og vårt byggherreteam, sier Lars Erik Johansen, som ledet arbeidet.

Bedre kontraktsoppfølging

Det er viktig at vi på grunn av tidsklemma ikke aksepterer halvhjertede løsninger, men heller at vi bruker nok tid mellom kontraktsinngåelse og byggestart til å sikre at entreprenøren har alt klart og at forholdene spesifisert. i kontrakten respekteres. Som en del av oppfølgingen av kontrakten jobbet vi med hvordan vi kan bli enda bedre på kontraktsarbeid. Et av de konkrete resultatene knytter seg til hvordan vi følger opp kravene vi stiller til våre entreprenører.

KONTRAKT: KONTRAKTSOPPFØLGING

En tidligere hypotese var at vi måtte legge til flere folk på byggeplassene. Fremfor å ha flere folk, handler det om å være mer bevisst utbyggers rolle og oppfylle kravene i kontrakten slik at Statnett ikke trer inn i entreprenørenes ansvarsområde. Vi er opptatt av å mobilisere internt og planlegger å alltid utforske om det er interne ressurser som passer til rollene vi har tilgjengelig etter hvert som vi etablerer nye team, sier Solberg.

Ikke behov for økt Statnett-

Men vår konklusjon er at Statnetts byggeplassteam generelt er godt bemannet, og det er ikke grunnlag for å foreslå økt bemanning, sier Randi Solberg, som har stått i spissen for HMS-satsingen. Vi skal støtte opp om entreprenørenes bruk av egne internkontrollsystemer og fokusere på at vi får det produktet vi ønsker å betale for i henhold til kontrakten, både når det gjelder kvalitet, kompetanse, leveranser, fremdrift, kostnader og SHA. Det er ofte mange innleide ressurser i byggeplassteamene, og med mange nye prosjekter på vei vil behovet for byggeledere fortsatt være stort.

KONSOLIDERE: RESSURSUTVIKLING OG -STYRING

Porteføljeplanen vår definerer omfanget og aktivitetsnivået for det vi skal gjøre og bidrar til å sikre at vi har riktig størrelse på selskapet med nok og riktige ressurser både internt og hos leverandører. En svært ambisiøs portefølje kan bety at vi ikke kan bemanne dyktige prosjektteam eller at det ikke er nok leverandører som oppfyller våre HMS-krav. I Statnett er føringene at vi må tilpasse porteføljen til den kapasiteten vi nå er bygget for.

Bedre balanse mellom behov og kapasitet

Et stort omfang av prosjekter – slik vi har nå – er ikke nødvendigvis et problem, men det blir et problem dersom omfanget blir for stort i forhold til den kapasiteten og evnen vi har, sier direktør Grete Westerberg, som har ledet balansearbeidet. portefølje og er ansvarlig for den daglige forvaltningen av prosjektporteføljen i Statnett.

KONSOLIDERE: BALANSERE PORTEFØLJEN

Dette fordi toppen vi er i nå, med mange prosjekter som planlegges eller gjennomføres samtidig, gradvis vil avta. Konklusjonene her er nært knyttet til arbeidet i Ressursutviklings- og forvaltningssatsingen, hvor det er lagt klare føringer for å sikre godt sammensatte og dyktige team. Vi utsetter også en del prosjekter hvor det er usikkerhet om behov og lønnsomhet, avslutter Westerberg.

Nå må alle gode krefter

VEIEN VIDERE

Som leder i Statnett har du et ansvar for å oppdatere de prosessene og prosedyrene du «eier». Som ansatt har du et ansvar for å sette deg inn i oppdateringene som er relevante for deg. At du som leder gir nok tid og rom til å oppdatere instrukser, prosesser og prosedyrer, og til nødvendig informasjon og opplæring.

HMS-tiltak og utvikling av fraværsskader (H1)

Mot en utviklende HMS-kultur

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER