• No results found

Årsrapport for BIBSYS 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Årsrapport for BIBSYS 2007"

Copied!
37
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

1

Årsrapport 2007

(2)

2

Innhold

Hovedpunkter...3

Generelt om virksomheten ...4

Brukerstøtte, drift og vedlikehold ...7

Utviklingsprosjekter...9

Bruken av BIBSYS produkter ...10

Noen tall fra BIBSYS – databasene ...16

Årsregnskap ...18

BIBSYS styre ...19

Arbeidsgrupper...20

Styringsgrupper ...21

BIBSYS brukermøte 2007 ...22

Personalet i BIBSYS...24

Statusmøter med bibliotekene...25

Andre møter ...25

Deltakelse på konferanser og seminarer o.l...25

Foredrag...28

Publikasjoner...29

Deltagelse i komiteer, tillitsverv m.m. ...29

BIBSYS Kurs ...31

Institusjoner som bruker BIBSYS biblioteksystem ...33

Institusjoner som bruker BIBSYS ForskDok...35

Institusjoner som bruker BIBSYS Galleri ...36

Institusjoner som bruker BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr ...36

Institusjoner som bruker BIBSYS Brage...37

(3)

3

Hovedpunkter

Modernisering

Våren 2007 ble det gjennomført et

”Forprosjekt modernisering” som hadde som mål å utarbeide et beslutningsgrunnlag slik at BIBSYS styre kunne ta stilling til videre arbeid med moderniseringen av BIBSYS. Prosjektet ble gjennomført med brukermedvirkning fra bibliotekene og med ekstern representant i styringsgruppen. Hovedelementene i rapporten var:

• Prosessanalysen, der en så nærmere på noen av dagens prosesser innen akkvisisjon og katalog, og kom med forslag til forbedringer

• Kravsspesifikasjon, ett sett med overordnete krav med fokus på biblioteksystemet.

• Markedsanalyse, en enkel vurdering av markedet for kommersielle biblioteksystem samt system basert på de foregående

• Kostnadsanalysen, basert på de foregående punktene

Disse punktene ble oppsummert i et beslutningsgrunnlag. Rapporten dannet grunnlag for drøfting i BIBSYS-styret, som i desember fattet vedtak om at:

Grunnlaget for modernisering av BIBSYS er åpen systemarkitektur basert på internasjonale standarder, der det velges fleksible løsninger for datamodell og database. Bruk av

tjenesteorientert arkitektur er et grunnleggende prinsipp. Bruk av iterative metoder er viktig for at utvikling av nye moduler kan skje skrittvis.

Modernisering kan da baseres på en

kombinasjon av egenutvikling, kommersielle moduler og åpen kildekode ut fra best kost/nytte-effekt.

Biblioteksystemet

I BIBSYS Biblioteksystem ble det i 2007 ferdigbehandlet 155 meldinger og endringsforslag. Det kan nevnes:

• Fullstendige eksemplarlister er blitt tilgjengelige i alle program.

• Forbedringer er gjort i søkeskjerm for ordresøk.

• Katalog Hovedstatistikk er utvidet til også å omfatte minidata-objektposter.

• Det er gjort flere forbedringer i skjermer hvor nettlenker registreres.

• Det er satt i drift løsning for automatisert import av SFX-titler til BIBSYS for de fem institusjonene som bruker SFX/Metalib.

• Det er nå mulig å søke på hyllesignatur i BIBSØK.

• Lokale søkefiler er fjernet.

Meldingssystemet

En ny versjon av BIBSYS Meldingssystem med bedre søkefunksjoner, mer detaljert treffliste med sorteringsfunksjoner og flere opplysninger i visningen av den enkelte melding ble satt i drift i februar 2007. Den nye versjonen inneholder også en helt ny funksjon for å bestille import (inkl. oppdatering eller avslutning) av opplysninger knyttet til abonnement på e-tidsskrifter og e-bøker.

Samtidig ble det laget nye retningslinjer for bruk av BIBSYS Meldingssystem.

Galleri

En ny database, ANTON (Antikvarisk oppmålingsbase for norske hus), er nå gjort tilgjengelig. Universitetsbiblioteket i Trondheim er databasens eier og sørger for innholdet.

(4)

4

Serverteknologi

I 2007 fullførte BIBSYS innføringen av ny serverteknologi som startet i 2006, slik at hele produksjonsmiljøet nå benytter denne teknologien. De nye serverne er kraftige fysiske maskiner som kan deles inn i flere logiske maskiner, og bruk av denne teknologien girforenklet vedlikehold.

Sikret strømforsyning

Maskinhallen i Teknobyen fikk i 2007 sikret strømtilførsel ved tilkobling av dieselaggregat.

Begge maskinhallene vi benytter er nå sikret med aggregat for lengre avbrudd i

strømforsyningen, samt sikret med UPS (Uninterruptibel Power Supply) som håndterer kortere avbrudd.

BIBSYS Brukermøte 2007

BIBSYS brukermøte ble i 2007 holdt i Oslo fra 16. til 19. april med Høgskolen i Oslo som lokal arrangør.

Generelt om virksomheten

Organisasjon

I 2007 ble BIBSYS formelt organisert, 35 år etter at det ble startet som et prosjekt i 1972. I 35 år var BIBSYS formelt basert på avtaler mellom noen av institusjonene som brukte BIBSYS. Den siste avtalen ble inngått i 1999, der er det anført:

”Denne avtale er midertidig i påvente av et endelig vedtak om organisasjonsform”.

Det var derfor en merkedag i BIBSYS historie da Kunnskapsdepartementet (KD) den 28. mars 2007 fastsatte ”Vedtekter for BIBSYS”.

Vedtektene gjør BIBSYS til et nasjonalt forvaltningsorgan under KD, der driften er lagt

til NTNU med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler. BIBSYS formål er nå:

”BIBSYS er opprettet for at universiteter og høgskoler skal sikres gode og

kostnadseffektive bibiliotektjenester gjennom samarbeid om bibliotekfaglige fellessystemer”

(Vedtektene §1).

Arbeidsmiljø

Personalet i BIBSYS var stabilt i 2007, fem fast ansatte sluttet. Det ble ansatt tre nye personer i fast stilling.

(5)

5

BIBSYS gjennomførte en

arbeidsmiljøundersøkelse som NTNU

iverksatte i 2007. Undersøkelsen ble besvart av 75% av de ansatte ved BIBSYS. Tema som ble berørt i undersøkelsen var sosialt samspill, organisasjon og ledelse, trivsel og

arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og konflikter på arbeidsplassen. Resultatene på samtlige ligger over 3 (skala fra 1-5) og på noen områder i underkant av 5. De beste resultatene er på sosialt samspill, trivsel og oppgaver. Konflikter på arbeidsplassen går stort sett på sak. Forbedringspotensialet ligger i endringsgjennomføring, kompetanse-

oppbygging og utviklingsmuligheter. BIBSYS har minimalt med sykefravær.

Likestilling

Ved utgangen av året hadde BIBSYS 43 ansatte, 16 kvinner (40 %) og 24 menn (60 %).

I ledergruppen, som omfatter direktør og lederne for Administrasjon/ Kundesenter, Servicesenter og Produktsenter, var det to kvinner og to menn.

Lokaler

BIBSYS leier kontorlokaler i 4. etg. i Teknobyen Innovasjonssenter. Lokalene tilfredsstiller bedriftens behov på en god måte.

Etter å ha foretatt måling av inneklima i lokalene har huseieren KLP planlagt og iverksatt montering av utvendige persienner.

Maskinhallen med eget utstyr er lokalisert i samme bygning. I tillegg leier BIBSYS en maskinhall ved Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet. Dette som en del av vår katastrofeberedskap.

På grunn av organisasjonsomstrukturering og tilpasning til ny metodikk som BIBSYS har tatt i bruk, er det utarbeidet planer for ny

møblering og fysisk omstrukturering av opprettede team.

Driftsrapport

BIBSYS sine produkter har vært stabile med god ytelse gjennom hele året. Oppetid for Biblioteksystemet ved oppkobling via Telnet var 99.98%, og 99.95% ved oppkobling via web. For de andre produktene, som alle er web-baserte, var oppetida 99.98%. Oppetida er beregnet i forhold til bibliotekenes normale åpningstid.

Produkter og tjenester

BIBSYS tilbød i 2007 tjenester som omfatter brukerstøtte, kurs, dataforvaltning,

dataregistrering, konsulentoppdrag og utvikling og drift av applikasjoner. De produktene som ble tilbudt var BIBSYS Biblioteksystem, BIBSYS ForskDok, BIBSYS Galleri, BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr.

Kunder

BIBSYS Biblioteksystem

Ved utgangen av 2007 var 102 institusjoner deltagere i BIBSYS-samarbeidet, noe som gir institusjonen rett til å bruke BIBSYS

Biblioteksystem. Det ble inngått fire nye avtaler i 2007.

BIBSYS ForskDok

BIBSYS ForskDok er et system for doku- mentasjon av forsknings- og utviklingsarbeid ved norske forskningsinstitusjoner.

Ved utgangen av 2007 var dette produktet i bruk ved 53 institusjoner, hvorav 44 også er deltagere i BIBSYS-samarbeidet.

BIBSYS Galleri

BIBSYS Galleri er et enkelt og effektivt verktøy for å gjøre bilde-samlinger tilgjengelige på Internett.

Det ble ikke inngått noen nye avtaler om bruk av BIBSYS Galleri i 2007, men en ny database, ANTON, er nå gjort tilgjengelig.

(6)

6

BIBSYS Galleri er foreløpig kun tatt i bruk ved en institusjon. Denne er også deltager i

BIBSYS-samarbeidet.

BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr

BIBSYS Mime er en søketjeneste spesielt laget for studenter, forskere og

undervisningspersonell ved universiteter og høyskoler.

Det ble inngått to nye avtaler for Mime/Tyr i 2007. Ved utgangen av 2007 var BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr i bruk ved 39 institusjoner. Alle disse er også deltagere i BIBSYS-samarbeidet.

BIBSYS Brage

Deltagelse i PEPIA-konsortiet innebærer deltagelse i et samarbeid om utvikling av et system for elektronisk publisering, BIBSYS Brage. BIBSYS Brage vil bli satt i ordinær drift i 2007. Ved utgangen av 2007 hadde 30 institusjoner inngått avtale om deltagelse i PEPIA-konsortiet. Alle disse er også deltagere i BIBSYS-samarbeidet.

Brukere

I 2007 var det ca 1 400 bibliotekansatte som brukte BIBSYS Biblioteksystem daglig, mens ca 9 000 forskere hadde brukerID for BIBSYS ForskDok.

Gjennomført utvikling

Det ble i 2007 arbeidet med omlag 20 ulike produkter og prosjekter. To av prosjektene mottok finansiering fra ABM-utvikling. Det er utført oppdrag for Nasjonalbiblioteket og UniPort. Arbeid med Brage og Mime/Tyr har vært organisert gjennom egne konsortieavtaler.

Framtidig utvikling

BIBSYS lagrer bibliografiske data i flere ulike databaser: Biblioteksystemet, Forskdok, Brage mfl. Likedan finnes personopplysninger og

data om institusjoner lagret flere ulike steder.

Det er behov for en samordning av dette i et arbeid mot et sømløst system. For å oppnå det må det arbeides med systemarkitektur og datamodellering. Det må også arbeides med systemprogramvare som gjør det mulig å kunne operere mot ulike databasesystemer på en ensartet måtet. Som et ledd i arbeidet mot sømløse systemer vil det i 2008 bli arbeidet med en felles registreringsklient basert på utstrakt grad av kopikatalogisering og verdikontroll. Det vil også bli arbeidet med integrasjon mellom flere av produktene.

Innlevering av publikasjoner til Brage via Forskdok. Overføring av data fra Brage til Biblioteksystemet.

Scrum-organisering

I starten av 2007 ble det innført ny

utviklingsmetodikk, Scrum, basert på smidig og skrittvis utvikling. I tråd med dette ble det opprettet to utviklingsteam og definert produkteiere. Teamene arbeider i sykluser på én måned. Formålet med omorganiseringen er å få leveranser raskere og med bedre kvalitet.

Omorganiseringen fullføres i 2008 med formell opprettelse av tre utviklingsteam og

produkteiergruppe.

Ny konsortieorganisering

De to nyeste konsortiene i BIBSYS: Brage- konsortiet og Portal-konsortiet har egen organisering i form av arbeidsgruppe, styringsgruppe og eget brukermøte. Styret har godkjent midlertidige vedtekter. Disse vil bli revidert og endelig fastsatt i 2008. Formålet med den nye organiseringen er en regulering av forholdet mellom BIBSYS’ styrende organer og konsortiene.

(7)

7

Brukerstøtte, drift og vedlikehold

Brukerstøtte

BIBSYS Brukerstøtte er tilgjengelig via telefon og e-post innenfor ordinær arbeidstid. BIBSYS Brukerstøtte er også ansvarlig for mottak og fordeling av meldinger i BIBSYS

Meldingssystem. Det ble brukt 2 årsverk til brukerstøtte i 2007.

Informasjon og

brukerdokumentasjon

I 2007 ble det utgitt fire nummer av BIBSYS- nytt. I tillegg ble det gitt informasjon til brukermiljøene om nye tjenester og produkter, og om endringer i eksisterende produkter og tjenester, via informasjonssider på BIBSYS nettsted og via e-post til ulike brukergrupper.

Det ble publisert sju nye brukerhåndbøker i 2007, fem for BIBSYS Biblioteksystem, en for BIBSYS Ask og en for BIBSYS Brage. 12 av brukerhåndbøkene blir revidert og publisert i ny utgave minst en gang i løpet av året.

Kurs

BIBSYS arrangerer kurs og seminarer om bruken av de ulike produktene som tilbys.

Kursene er først og fremst beregnet på nye brukere og blir arrangert hvert semester såfremt det melder seg nok deltagere.

Seminarer er som regel et opplæringstilbud til etablerte brukere og kan bli arrangert ved større endringer i et produkt. I tillegg til åpne kurs og seminarer kan det, ved behov, også arrangeres in-house kurs og seminarer.

I 2007 ble det arrangert 11 åpne kurs og to in- house kurs i bruk av BIBSYS Biblioteksystem.

Det ble arrangert to åpne kurs i bruk av BIBSYS ForskDok. Det ble også arrangert tre åpne en-dags seminarer for BIBSYS Brage, BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr.

12 ulike personer var engasjert som ledere av kurs eller seminarer i 2007. Sju av disse var ansatt ved institusjoner som benytter BIBSYS Biblioteksystem, mens fem var BIBSYS- ansatte

Generell drift

Gjennom året ble det foretatt ukentlige importer til Bibliotekbasen fra Library of Congress, og det ble også foretatt ukentlig avleveringer til Norsk Samkatalog fra Bibliotekbasen. Totalt ble det produsert i overkant av 1 200 spesialkataloger, det ble foretatt kvartalsvis avregning av Fjernlån.

Emnehierarkiet i BIBSYS Emneportal ble oppdatert. Det ble importert data om

elektroniske ressurser til Bibliotekbasen, dette er nærmere beskrevet i eget avsnitt.

Importer av innholdsinformasjon til

Bibliotekbasen resulterte i nærmere 14.000 nye beskrivelser, og totalt 414.000 beskrivelser er nå tilgjengelige i databasen.

Det ble daglig importert data for nasjonale biblioteknummer fra Nasjonalbibliotekets Base Bibliotek til låntakerregisteret i BIBSYS Biblioteksystem. 4 institusjoner startet i løpet av året med daglig import av data om låntakere fra studentregistre. Ved årets slutt var det totalt 25 institusjoner som benyttet denne tjenesten. I tillegg ble det gjennomført 21 importer av data om egne låntakere for institusjoner som ikke benytter daglig import.

Også i 2007 importerte BIBSYS data om e- tidsskrifter og e-bøker til Bibliotekbasen. Det ble importert e-tidsskrifter for 81 ulike bibliotekkoder; en økning på 18 i forhold til 2006. Det ble foretatt E-bok import for 30 ulike bibliotekkoder; mot for 20 i 2006. Antall e-tidsskrifttitler i Bibliotekbasen økte i løpet av året med 3000 til totalt 35.500. Antall e-bok titler økte med 24.000 til 79.000. Totalt antall nye dokid som ble registrert for e-tidsskrifter i 2007 var ca 239.000. Av disse ble 3.000

(8)

8

registrert manuelt av bibliotekene, og 130.000 ved det vanlige importarbeidet som BIBSYS gjør. Nytt i 2007 var at BIBSYS la til rette for import fra SFX (UNIPORT) til Bibliotekbasen, og 106.000 titler ble importertfraSFX. Hvis vi regner med at man ved manuell behandling registrerer mellom 5.000og 8.000 dokid per årsverk, har importarbeideti BIBSYS også i 2007 spart bibliotekene for arbeid tilsvarende et tosifret antall årsverk.

Driftsoppdrag

I 2007 ble det importert bibliografiske data for ett nytt bibliotek – Forsvarets Høgskole. Dette resulterte i en tilvekst på 3285 nye titler med i alt 8187 eksemplarer.

I tillegg ble det i løpet av året utført to bibliografiske importer for eksisterende kunder. Det ene var en import av lyd-poster for Høgskolen i Agder. Denne resulterte i en tilvekst på 4293 nye titler med 5714 eksemplarer. Den andre var en import av en base for Nordisk samisk institutt. Denne importen gav 2282 nye titler og 5714 nye eksemplarer i Bibliotekbasen.

Det ble utført 70 større eller mindre driftsoppdrag og konverteringer av data i Bibliotekbasen; 8 ble utført uten å fakturere oppdragsgiver mens 62 ble fakturert. De største konverteringsoppdragene i 2007 var

sammenslåing ved UMH,

Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag og en sammenslåing ved Stavanger Universitetssjukehus samt

konverteringen fra Høgskolen i Agder til Universitetet i Agder.

Andre driftstjenester

BIBSYS drifter alle produkter som vi tilbyr våre kunder, unntatt Tyr som driftes av TDNet.

BIBSYS kan også yte driftstjenester til kunder ut over den vanlige drift dersom kundene ønsker dette. Per i dag tilbyr BIBSYS blant annet drift av hyllekartserver, og i løpet av året ble det også inngått avtale om leie av fillager for en av våre kunder.

En fleksibel teknisk infrastruktur gir oss mulighet til å tilby gode driftsløsninger til en konkurransedyktig pris. Alle løsninger har god sikkerhet og stabilitet blant annet ved bruk av to maskinhaller. Begge haller har sikret strømforsyning i form av dieselaggregat.

BIBSYS har gjennom mange års opparbeidet høy kompetanse på driftsløsninger, og alt ligger til rette for økt satsning på driftstjenester til våre kunder.

Produktvedlikehold

I 2007 ble det gjennomført ti

systemoppdateringer. Systemoppdateringene omfattet feilrettinger, mindre endringer og resultater fra prosjekter.

I BIBSYS meldingssystem ble det registrert 316 nye feilmeldinger og 201 nye endrings- forslag. I løpet av året ble 239 feilmeldinger og 105 endringsforslag ferdigbehandlet, mens 28 feilmeldinger og 47 endringsforslag ble avvist.

Ved utgangen av 2007 var 255 feilmeldinger og 281 endringsforslag under behandling.

Databaser og systemer

Produktene som BIBSYS tilbyr og drifter er utviklet ved bruk av ulike typer utviklings- og databaseverktøy. Det benyttes lagringsnettverk (SAN) med moderne og raske disktjenere.

Innføring av partisjonerbare servere som ble startet i 2006 ble i løpet av året fullført for hele produksjonslinja.

BIBSYS drifter flere egenutviklede databaser med egne versjoner for produksjon, utvikling og opplæring. Disse er Bibliotekbasen, Hamsun-bibliografien og en database med bibliografiske data fra Library of Congress som alle inngår i BIBSYS Biblioteksystem. I tillegg drifter BIBSYS en database for nettressurser i BIBSYS Emneportal, ForskPub og ForskPro i BIBSYS ForskDok, bildedatabasen BIBSYS Galleri og databasen BIBSYS Brage, som er en base for elektronisk publisering.

(9)

9

Utviklingsprosjekter

BIBSYS Ask

Det er laget forbedret eksport til

referansehåndteringsverktøy. I hovedsak støttes to verktøy: EndNote og RefWorks. Eksporten kan også brukes for andre systemer som kan importere poster i RIS-format. Postvisningen er også forbedret. Man kan velge mellom fem formater: Standard, fortekst, fortekst med eksemplarer, MARC og RIS.

BIBSYS ForskDok

Det er gjort en god del arbeid for å forbedre import fra ITAR og eksport til DBH. Det er også gjort en del grunnleggende arbeid for å kunne levere inn publikasjoner i ForskDok for lagring i det institusjonelle arkivet Brage.

Hovedaktiviteten har vært knyttet til utvikling av en ny Kompetansemodul for registrering av CV og relaterte opplysninger. Arbeidet med dette forsetter i 2008.

OIA-tjener

BIBSYS har utviklet en ny OAI-tjener som tillater høsting fra Bibliotekbasen i ulike formater. I tillegg til enkel Dublin Core kan høsting foretas i MARC21 formatert i xml (MarcXchange). Som en del av dette er det gjennomført et større arbeid med konvertering mellom BIBSYS-MARC og MARC 21.

BIBSYS Galleri

For UBiTs Billedsamling er det importert poster til Fjellangersamlingen. Det er også importert poster til en egen database opprettet for Norsk Arkitektur Portal. Basen heter ANTON og inneholder faksimiler av

katalogkort for oppmålingstegninger av norske bygninger.

Bibliotektjenester i læringsmiddelsystemer

I samarbeid med Universitetet i Agder og Fronter er det startet et utviklingsprosjekt som skal utrede muligheten for å innføre

bibliotektjenester i LMS

(læringsmiddelsystemer). Resultatet så langt er en spesifikasjon. Arbeidet er støttet av ABM- utvikling. Arbeidet fortsetter i 2008.

BIBSYS Mime og Tyr

Arbeidet i 2007 har i hovedsak omfattet forbedring av databasekonfigurasjoner.

BIBSYS Brage

BIBSYS Brage er fortsatt i beta-versjon. Det er arbeidet med støtte for NBs nye ID-tjeneste og eksport til NORA. Arbeidet er støttet av ABM- utvikling. Arbeidet fortsetter i 2008.

Import fra UniPort til BIBSYS

Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø samt Ullevål universitetssykehus samarbeider i konsortiet UniPort om en søkeportal basert på Metalib og SFX.

Tidsskriftbeholdningen vedlikeholdes i SFX.

For at beholdningen også skal være oppdatert i BIBSYS Bibliotekbase er det laget et program for import av data til Bibliotekbasen.

(10)

10

Bruken av BIBSYS produkter

Bruken av BIBSYS Biblioteksystem

Tabell 1. Bruken av BIBSYS Biblioteksystem

2005 2006 2007

Antall søk mot Bibliotekbasen via BIBSYS Ask 5 858 539 13 449 487 14 286 710

Antall nye titler 225 221 199 238 181 190

Antall nye eksemplarer 1 086 982 1 050 893 1 125 565

Antall utlån 3 500 268 3 592 999 3 587 748

Antall fjernlånsbestillinger fra BIBSYS-bibliotek 290 151 294 662 282 536 Antall låne- og kopibestillinger fra låntakere 550 654 590 693 624 284

Tabell 1 viser bruken av BIBSYS Biblioteksystem i perioden 2005-2007. Figurene 1-6 illustrerer utviklingen for hele den perioden hvor det foreligger sammenlignbare data.

BIBSYS Biblioteksystem omfatter både funksjoner som benyttes av de ansatte ved BIBSYS- bibliotekene for å ivareta de interne rutinene ved biblioteket, og funksjoner som benyttes av

bibliotekenes brukere for å søke fram og skaffe litteratur og annet materiale fra bibliotekenes samlinger.

Søke- og bestillingsfunksjoner for bibliotekenes låntakere er tilgjengelige i BIBSYS Ask.

(11)

11

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

OBJEKTID DOKID

Figur 1. Årlig tilvekst av OBJEKTID (forskjellige titler) og DOKID (forskjelllige eksemplarer) i Bibliotekbasen i perioden 1990-2007.

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

OBJEKTID DOKID

Figur 2. Totalt antall OBJEKTID (forskjellige titler) og DOKID (forskjelllige eksemplarer) i Bibliotekbasen i perioden 1990-2007.

(12)

12

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Figur 3. Antall utlån ved BIBSYS-bibliotekene pr. år i perioden 1990-2007.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figur 4. Antall fjernlånsbestillinger fra BIBSYS-bibliotek pr. år i perioden 1993-2007.

Datagrunnlaget inkluderer både låne- og kopibestillinger til andre BIBSYS-bibliotek, og til bibliotek som ikke benytter BIBSYS Biblioteksystem.

(13)

13

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Figur 5. Antall låne- og kopibestillinger fra BIBSYS-bibliotekenes låntakere pr. år i perioden 1991-2007. Datagrunnlaget omfatter bestillinger via låne- og kopibestillingsfunksjonen i BibSøk Nett, og fra 14. mars 2005 også BIBSYS Ask.

Bruken av BIBSYS ForskDok

BIBSYS ForskDok er et system for forskningsdokumentasjon. Det består av to databaser, ForskPub for publikasjoner og andre resultater av FoU-arbeid og ForskPro for FoU- prosjekter. Den enkelte institusjon bestemmer selv hvilke data som skal registreres.

Tabell 2 viser tall for bruken av BIBSYS ForskDok i perioden 2005-2007. Figur 6 viser utviklingen av registrering i ForskPub i perioden 1993-2007.

Det er en økning i antall nye poster i ForskPub fra 2006 til 2007, noe som skyldes både flere publikasjoner og at flere blir registrert.

Mens alle institusjonene registrerer data i ForskPub, er det kun et fåtall som systematisk registrerer prosjekter i ForskPro. Antall nye poster gikk ned fra 2005 til 2006, men viser igjen en økning fra 2006 til 2007.

Fra 2005 til 2006 økte antall søk via BIBSYS Ask, mens antall søk går litt ned fra 2006 til 2007.

Tabell 2. Bruken av BIBSYS ForskDok

2005 2006 2007

Antall søk mot ForskDok-basene via BIBSYS Ask 2 326 327 3 546 081 3 280 272

Antall nye registreringer i ForskPub 16 556 16 506 20 156

Antall nye registreringer i ForskPro 686 581 628

(14)

14

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figur 6. Totalt antall poster i ForskDok-basen ForskPub i perioden 1993-2007.

Bruken av BIBSYS Emneportal

Alle som ønsker det, kan fremme forslag om nye nettressurser i BIBSYS Emneportal.

Godkjenning av forslag og registrering av nye poster blir utført av medlemmene i 28 fagredaksjoner. Disse rekrutteres fra bibliotek som bruker BIBSYS Emneportal.

Tabell 3. Bruken av BIBSYS Emneportal

2005 2006 2007

Antall nye poster i databasen 398 290 197

Totalt antall poster i databasen 4 889 4 950 5 049

Antall søk i eget søkegrensesnitt 35 643 44 310 40 946

Antall navigeringer i eget søkegrensesnitt 1 499 255 5 235 500* 1 536 986 Antall søk mot databasen via BIBSYS Ask 1 187 423 1 772 364 1 532 735

* Tallet for 2006 skiller seg betraktelig ut fra tallene for 2005 og 2007. Årsaken er en uvanlig høy aktivitet rettet mot BIBSYS Emneportal fra ulike søkeroboter.

(15)

15

Bruken av BIBSYS Galleri

I 2007 fikk Galleri en ny base, ANTON (Antikvarisk oppmålingsarkiv for norske bygninger). I denne basen er det lastet inn 8155 faksimiler av kartotekkort med tilsvarende beskrivelse.

BIBSYS Billedsamling hadde i 2007 en tilvekst på 6000 bilder. Av disse utgjorde 1111 bilder import av Fjellanger-samlingen.

Bruksstatistikk for BIBSYS Galleri foreligger ikke.

(16)

16

Noen tall fra BIBSYS – databasene

Tabell 7 viser tall fra BIBSYS-databasene ved utgangen av henholdsvis 2005, 2006 og 2007.

For Bibliotekbasen angis antall dokumenter (titler) i hele databasen, for noen materialtyper og for de største bibliotekene.

Tabell 7. Antall poster i BIBSYS-databasene

Database Deldatabase pr. 31.12.05 pr. 31.12.06 pr. 31.12.07

Bibliotekbasen Alle 4 074 900 4 264 400 4 424 500

Tidsskrifter (periodika) 160 500 167 000 172 800

E-tidsskrifter 27 200 32 500 35 400

E-bøker 26 900 55 700 79 200

Master- og Hovedoppgaver 84 800 92 800 103 200

Artikler og kapitler 38 300 43 900 48 300

Lyd 99 900 129 200 160 000

Noter 55 100 58 900 62 300

Pliktavlevert materiale 327 300 355 700 380 800 Depotbiblioteket (NB Rana) 481 700 527 700 582 400 Nasjonalbiblioteket (NB Oslo) 596 200 633 300 709 500

UBO 1 584 500 1 640 100 1 698 400

UBiT 1 357 600 1 472 200 1 546 300

UBB 1 069 400 1 110 800 1 149 200

UBTø 563 400 602 200 636 300

UBA 339 500

UBIS 336 700

UBMB 99 800

HiO 215 100

NHH 189 100

BI 118 900

(17)

17

Tabell 8 viser tall for LC-brønn, ForskDok- basene ForskPub (publikasjoner) og ForskPro (prosjekter), BIBSYS Emneportal og UBiTs bildedatabase i BIBSYS Galleri.

Tabell 8. Antall poster i BIBSYS-databasene

Database pr. 31.12.05 pr. 31.12.06 pr. 31.12.07

LC-brønn 8 740 800 9 042 100 9 422 000

ForskPub 207 800 222 200 241 100

ForskPro 6 800 7 370 7 900

BIBSYS Emneportal 4 889 4 950 5 000

UBiTs bildedatabase 48 500 50 300 56 300

(18)

18

Årsregnskap

Tabell 8. Revidert budsjett og regnskap for BIBSYS for 2007. Alle tall i hele 1.000 kroner

BIBSYS Felles Rev. Budsjett 2007 Regnskap 2007

Inntekter

Fra institusjonene 29 770 30 278

Fra Kunnskapsdepartementet 2 700 2 700

Overført fra foregående år 4 120 4104

Overhead 2 211 2 086

Andre inntekter 233 756

Sum inntekter 39 034 39 924

Utgifter

Varer og tjenester 16 569 14 232

Lønn 19 985 17 267

Store ny innkjøp 2 480 507

Sum utgifter 39 034 32 005

Saldo, overføres neste år 0 7 919

Andre tjenester Rev. Budsjett 2007 Regnskap 2007

Inntekter 4 315 4 653

Utgifter 4 315 3 978

Saldo, overføres neste år 0 675

Eksternt finansierte prosjekt Rev. Budsjett 2007 Regnskap 2007

Inntekter 4 228 3 712

Utgifter 4 228 3 586

Saldo, overføres neste år 0 126

Modernisering Rev. Budsjett 2007 Regnskap 2007

Inntekter 2 590 2 731

Utgifter 2 590 1 858

Saldo, overføres neste år 0 873

(19)

19

BIBSYS styre

BIBSYS styre oppnevnes av

Kunnskapsdepartementet. Styret var oppnevnt med funksjonstid ut 2006, men styreperioden ble utvidet med 3 måneder i påvente av nytt styre.

I perioden 1. januar – 31. mars 2007 hadde BIBSYS følgende styre:

Leder: Ragnar Fagereng, adm.dir., Norges handelshøyskole.

Vara: Sverre Spildo, ass. universitetsdirektør, Universitetet i Bergen.

Nestleder: Anne Hustad, leder Norsk Bibliotekforening (hovedbibliotekar, Høgskolen i Molde, permisjon).

Vara: Else-Margrethe Bredland, hovedbibliotekar, Høgskolen i Agder.

Leikny Haga Indergaard, avdelingsdirektør, ABM-utvikling.

Vara: Jon Birger Østby, direktør, ABM- utvikling.

Svein Arne Solbakk, direktør for IKT, Nasjonalbiblioteket.

Vara: Roger Jøsevold, assisterende nasjonalbibliotekar, Nasjonalbiblioteket.

Trond Singsaas, organisasjonsdirektør, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet.

Vara: Paul Stray, informasjonsdirektør, Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Inger Stray Lien, spesialrådgiver, Universitetet i Oslo.

Vara: Helge Salvesen, bibliotekdirektør, Universitetet i Tromsø

Ella Leth-Olsen, førstekonsulent, BIBSYS.

Vara: Jan Erik Kofoed, leder Produktsenter, BIBSYS.

Kirsten Engelstad, riksbibliotekar, ABM- utvikling.

Vara: Signy Irene Karlsen, seniorrådgiver, ABM-utvikling.

Observatør fra arbeidstakerorganisasjonene:

Sigbjørn Hernes, hovedbibliotekar, Høgskolen i Lillehammer. Forskerforbundet.

Vara: Lars Egeland, avdelingsdirektør, ABM- utvikling. Norsk Tjenestemannslag.

Sekretær: Roy Gundersen, direktør, BIBSYS.

(20)

20

Kunnskapsdepartementet oppnevnte nytt styre for BIBSYS for perioden 10.september 2007 til 9. september 2011:

Leder: Sverre Spildo

ass. universitetsdirektør, Universitetet i Bergen Nestleder: Bente R. Andreassen

bibliotekdirektør, Universitetsbiblioteket i Oslo Marit Vestlie

direktør for formidling, Nasjonalbiblioteket Else Norheim

hovedbibliotekar, Høgskolen i Østfold Lasse Lønnum

universitetsdirektør, Universitetet i Tromsø 1. vara. Petter Kongshaug

direktør, UNINETT

2. vara: Dagmar Langeggen

bibliotekdirektør, Handelshøyskolen BI Representant for BIBSYS' ansatte: Ingvild Kongsbakk, seniorkonsulent

(vara: Jan Erik Garshol, rådgiver)

Sekretær: Roy Gundersen, direktør, BIBSYS Styret hadde 3 møter i 2007, og behandlet 28 saker.

Arbeidsgrupper

I utviklingen av produkter og tjenester kan BIBSYS ha behov for å nyttiggjøre seg den kompetansen som finnes ved de institusjonene som bruker disse. Dette formaliseres ved opprettelse av arbeidsgrupper. Arbeidsgrupper kan opprettes i tilknytning til utviklings- prosjekter, i tilknytning til fagområder eller i tilknytning til bestemte aktiviteter.

BIBSYS hadde i 2007 fire arbeidsgrupper, Arbeidsgruppe for BIBSYS Brage, Arbeidsgruppe for BIBSYS Emneportal, Arbeidsgruppe for BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr og Bibliografisk gruppe. Medlemmer i disse arbeidsgruppene ved utgangen av 2007 var:

(21)

21

BIBSYS Brage:

Arthur Olsen (Høgskolen i Agder) Else Sauge Torpe (Universitetet i Stavanger)

Erik Mønness (Høgskolen i Hedmark) Kristian Seterås (Havforskningsinstituttet) Marit Strandås (Høgskolen i Bodø) Vara: Kari Kalland (Diakonhjemmet Høgskole og Sykehus)

Vara: Kåre Olav Holm (Høgskolen i Tromsø)

BIBSYS Emneportal:

Hanne Wollebæk, Universitetet i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag Regina Küfner Lein, Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket i Bergen Berit Sonja Hougaard, Universitetet i Oslo, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap

Lisbeth Eriksen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Biblioteket

BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr:

Liv Inger Lamøy, Høgskolen i Sør- Trøndelag

Ingeborg Hvaale, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bård Seterås, Høgskolen i Bergen Kristin S. Vigdal, Handelshøyskolen BI Jørn Hjørungnes, Høgskolen i Agder Vara: Torhild Larsen, Høgskolen i Østfold

Vara: Karen Marie Øvern, Høgskolen i Gjøvik

Bibliografisk gruppe:

Eva Sandhaugen, Høgskolen i Lillehammer

Tove Aursøy, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Universitetsbiblioteket i Trondheim Frank Haugen, Nasjonalbiblioteket Gøril Hesstvedt, Universitet i Tromsø, Universitetsbiblioteket i Tromsø Anne Munkebyaune, BIBSYS

Styringsgrupper

Det er i tillegg opprettet to styringsgrupper, en for BIBSYS Bragekonsortium og en for BIBSYS Portalkonsortium. Dette er en midlertidig ordning for brukermedvirkning i BIBSYS konsortier i påvente av senere behandling og vedtak i BIBSYS styre.

Medlemmer i disse gruppene var ved utgangen av 2007:

BIBSYS Bragekonsortium:

Britt Elise Hjortnes Wold, Høgskolen i Hedmark

Lars Bauna, Høgskolen i Bodø

Espen Skjoldal, Universitetet i Stavanger Arne Samuelsen, Misjonshøgskolen Gunnar Andersson, Høgskolen i Østfold Brit Skotheim (vara), Havforskningsinstituttet

(22)

22

Dagmar Langeggen (vara), Handelshøyskolen BI

Gunvald Strømme, BIBSYS

Ellen Røyneberg (referent), BIBSYS

BIBSYS Portalkonsortium:

Turid Holtermann, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nils Klitkou, Nasjonalbibilioteket

Magnhild Bøyum Aase, Norges Handelshøgskole

Lars Bauna, Høgskolen i Bodø

Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI Kristin Vigdal, Handelshøyskolen BI Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen Espen Skjoldal, Universitetet i Stavanger Jan Erik Garshol, BIBSYS

Jan Erik Kofoed, BIBSYS

BIBSYS brukermøte 2007

BIBSYS brukermøte ble i 2007 holdt i Oslo fra 16. til 19. april med Høgskolen i Oslo som lokal arrangør. Totalt antall påmeldte var 442.

Programmet omfattet seminar, fellesmøte, temamøter, bibliotekledermøter og brukermøter for konsortiene.

Seminar 16.april

Formålet med seminarene var å presentere og gi opplæring i bruk av produktene.

BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr (79 deltagere) BIBSYS Ask (80 deltagere)

BIBSYS Lisa (30 deltagere) BIBSYS Forskdok(22 deltagere) BIBSYS Brage(29 deltagere) Fellesmøtet tirsdag 17. april BIBSYS fellesmøtet ble holdt med 344 deltagere.

Temamøter onsdag 18. april

BIBSYS Mime og Tyr og BIBSYS X (77 deltagere)

Forskningsdokumentasjon (35 deltagere)

(23)

23

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS – samarbeidet (58 deltagere)

Referansehåndteringsverktøy (56 deltagere) Dannet eller bare utdannet? (2 bolker hhv 113 og 67 deltagere)

BIBSYS Tyr – en mer inngående presentasjon og diskusjon (42 deltagere)

BIBSYS Ask – veien videre (123 deltagere) Open Access og BIBSYS Brage (62 deltagere) Dokumentlevering – utfordringer og

muligheter (50 deltagere)

Møter torsdag 19. april Bibliotekledermøte (63 deltagere) Brukermøte Bragekonsortiet Brukermøte Portalkosortiet

Arbeidsgruppemøte for BIBSYS Mine og BIBSYS Tyr

Arbeidsgruppemøte for BIBSYS Emneportal Arbeidsgruppe for BIBSYS portalkonsortium Møte i Bibliografisk gruppe

Mer informasjon om disse møtene og seminarene samt presentasjoner ligger ute på vår hjemmeside under :

http://www.bibsys.no/brukermote2007

(24)

24

Personalet i BIBSYS

Pr. 31. desember 2007 var 43 personer ansatt i BIBSYS. Disse var:

Sølvi Alfnes, overingeniør Roger Aunet, seniorkonsulent Roar Berg, avdelingsingeniør Per Christian Bjelke, overingeniør Svein Bjerken, førstekonsulent

Tore Christian Bolgnes, avdelingsingeniør Ove Bruvoll, seniorkonsulent

Timo Brøyn, overingeniør Daniel Buchmann, overingeniør Anita Ellerås, førstekonsulent Erling Fossan, rådgiver

Gregor Gabriel, seniorkonsulent *) Jan Erik Garshol, rådgiver Svenn Gjetø, overingeniør

Hans Olaf Gundersen, overingeniør Erlend Gutteberg, overingeniør Roy Gundersen, direktør Arnvid Hellebust, overingeniør Ole Husby, seniorrådgiver Hege Johannesen, rådgiver

Jan Erik Kofoed, seniorrådgiver (leder Produktsenter)

Ingvild Kongsbakk, seniorkonsulent Ella Leth-Olsen, førstekonsulent Thomas Lund, førstekonsulent Gunnfrid Løveng, førstekonsulent Bjørn Løvås, overingeniør Arne Midtun, senioringeniør

Ingrid Mogset, seniorkonsulent Anne Munkebyaune, seniorrådgiver Eirik Nilsen, overingeniør

Unni Nilsen, førstekonsulent Nils Olav Pukstad, seniorrådgiver Ragnhild Høgler Rohde, førstekonsulent Ellen Røyneberg, overingeniør *) Christian Skaiaa, seniorkonsulent *) Sigrid Smedsrud, rådgiver (leder Servicesenter)

Gunvald Strømme, seniorkonsulent Vera Tagseth, førstekonsulent Surur Taso, seniorrådgiver (leder Administrasjon)

Elsa Ytterland, førstekonsulent *) Siri Coldevin Vikan, overingeniør Anita Øynes, seniorkonsulent

*) Ny i 2007

Rune Brandshaug, Mona-Lise Pedersen, Atle Olsø, Sverre Magnus Elvenes Joki og Sigbjørn Holmslet sluttet i 2007.

(25)

25

Statusmøter med bibliotekene

BIBSYS arrangerer statusmøter mellom ledelsen i BIBSYS og ledelsen ved de bibliotekene som bruker BIBSYS Biblioteksystem. Det ble i 2007 holdt

statusmøter med UBO, UBIT, UBB og UBTØ, og ABM-utvikling.

Andre møter

Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalunya

Møte med ledelsen for et stort konsortium av bibliotek i Katalonia, Barcelona.

E-framework

Ett møte i Oslo.

SVUC

BIBSYS er medlem i Scandinavian Virtual Union Catalogue (SVUC) og har deltatt på to møter i 2007, i København og Stockholm.

Deltakelse på konferanser og seminarer o.l.

Ansatte i BIBSYS deltok i 2007 på en rekke arrangementer i Norge og i utlandet, bl.a. på disse:

Cataloguing 2007 - Back to Basics - and Flying into the Future

Reykjavik, Island, 1. - 2. februar

WebSphere TechnicalConference Vienna

konferanse i Wien fra 5. - 9. november

(26)

26

Javazone 2007

Rasjonelle beslutninger ved valg av metoder og verktøy, Oslo 12. – 14. september

ScrumMaster

5. og 6. mars, kursing av 3 stk Seminar med Johan van Halm 4. - 6. september

Mime/Tyr seminar 6. februar, Lillestrøm

BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr 16. april, Oslo

BIBSYS Nettportal brukarmøte 20. april, Oslo

BIBSYS Nettportal brukarmøte 10. desember, Oslo

Testteknikker og agile testing

i regi av Dataforeningen, 13. -15.- februar, Oslo DSpace user group meetion

17. – 19. oktober, Roma

«Jäg trivas best i opna landskap»

i regi av NORA Referansehåndteringsverktøy – miniseminar 31. oktober, Oslo

Into the user environment now!

Arr.: Universitetsbiblioteket i Trondheim 17. - 18. januar, Trondheim

Webdesign og bildebehandling for nettredaktører

Arr: Nettredaktor.no v/Nina Furu 23. oktober, Oslo

Intranett 2007 - Strategi og brukeropplevelser

31.oktober - 1. november, Oslo

(27)

27

En ny bibliotekvirkelighet

Arr.: Norsk fagbibliotekforening, avd. Trondheim 8. november, Trondheim

Kunnskapsorganisasjon 2.0 - Kunnskapsorganisatoriske utfordringer ved Bibliotek 2.0.

25. - 26.februar, Oslo BIBSYS Brukermøte April, Oslo

NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

17.-19.oktober, Trondheim Elsevier Seminar 22. mars, Trondheim

ABM-seminar om konsortieavtaler 8. mai, Oslo

ABM-seminar om databaser 31. mai, Trondheim

Nordisk Elsevier-seminar 8. – 9. november, Oslo Software 2007

Dataforeningens årlige konferanse, 15. februar, Oslo

Sertifisert som ScrumMaster hos Programutvikling

5. - 6. mars, Oslo Yggdrasil 2007

Dataforeningens konferanse for

brukergrensesnitt og brukerdokumentasjon, 15.

- 16. oktober, Lillehammer KORG-dagene i Oslo 25. og 26. januar

Bibliotekledermøte 19. april, Oslo

Temadag om "Udviklingstendenser indenfor indeksering og

repræsentation"

4. oktober, København Internet Librarian 8. og 9. oktober, London DSpace brukermøte 2007 30. oktober, Oslo

Bibliotek 2.0- workshop 12. og 13. november, Bergen London Online

Ustilling London 4. – 7. desember ELAG

8. – 11. mai, Barcelona

Seminar om overvåking og deling av erfaringer/kunnskap innen IKT og kunnskapsforvaltning i høyere utdanning

25. januar, Oslo

Bibliotekreform 2014 20. februar, Trondheim

En ny bibliotekvirkelighet, NFF- seminar

8. november, Trondheim

(28)

28

Foredrag

Ole Husby:

Biblioteklaboratoriets workshop Bergen 12. november

KORG 2007 Oslo 25. - 26. januar

BIBSYS Brukermøte i Oslo Foredrag "Bibliotek 2.0" 17. april ELAG, Barcelona

Ledet workshop "Library 2.0" 9. - 11. mai

"Tour de FRBR"

Biblioteket i CERN, Geneve 8. oktober og ved Nasjonalbiblioteket, Bern 9. oktober

Jan Erik Garshol:

BIBSYS Mime/Tyr seminar Lillestrøm 6. februar

Brukermøte for BIBSYS Portalkonsortium 10. desember

Ellen Røyneberg:

Seminar om institusjonelle arkiv IDI NTNU 30. januar

«Samarbeid gir resultater – Om felles løft for institusjonelle arkiv i BIBSYS»

«Brage – et verktøy for open access»

UiS 30.januar

ELAG 2007, Barcelona

«Electronic publishing and institutional archives: utilising open-source software»

9. – 11. mai

Anta Øynes:

Forprosjekt modernisering, BIBSYS Brukermøte 2007. Foredrag på fellesmøtet og bibliotekledermøtet.

Ingvild Kongsbakk:

Prosessanalyse og dialog med bibliotekene

Innlegg på bibliotekledermøtet i Oslo 19. april Erlend Gutteberg:

ELAG 2007, Barcelona

”Moving towards a service-oriented architecture”

9. – 11. mai

(29)

29

Publikasjoner

BIBSYS–nytt

Det ble i 2007 publisert fire hefter av nyhetsbladet BIBSYS-nytt. Disse ble utgitt i mars, juli, oktober og desember. BIBSYS-nytt publiseres både i en elektronisk utgave på BIBSYS nettsted, og i en trykt utgave med et opplag på ca 1600 som distribueres via posten til abonnenter i Norge og Danmark.

BIBSYS årsrapport

BIBSYS årsrapport 2007 ble utgitt i to versjoner, en lang og en kort. Begge versjoner er publisert i elektronisk utgave på BIBSYS nettsted. Den korte versjonen er i tillegg publisert i trykt utgave.

Publiseringer fra ansatte

Ellen Røyneberg:

Røyneberg, Ellen (2007). «Electronic

publishing and institutional archives : utilising open-source software». /BiD: textos

universitaris de biblioteconomia i documentació/, desembre, núm. 19.

<http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.ph p?fichero=19royneb.htm>

[Consulta: 13-03-2008].

DF Revy nr 1 jan 2007; «Kort om Open Access» av Sverre Magnus Elvenes Joki og Ellen Røyneberg (samme artikkel som ble trykket i BIBSYS nytt nr 3 2006)

Erlend Gutteberg:

Guttenberg, Erlend (2007). «Prepare the evolution : Moving towards a service-oriented architecture». /BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació/, desembre, núm. 19.

<http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.ph p?fichero=19gutteb.htm>

[Consulta: 13-03-2008].

Deltagelse i komiteer, tillitsverv m.m.

Jan Erik Garshol

Medlem i Styringsgruppen for "BIBSYS Nettportal"

Medlem i arbeidsgruppen for "BIBSYS Nettportal

Roy Gundersen

Medlem i programkomiteen og

arrangementskomiteen for Det 71. norske bibliotekmøte.

Medlem i ELAG Board

Medlem i ELAG Programcomittee

(30)

30

Jan Erik Kofoed

Representant for BIBSYS i NORA (Norwegian Open Research Archive) og

Biblioteksystemleverandørene i Norge Ingvild Kongsbakk

Medlem i Norsk komité for klassifikasjon og indeksering i regi av Nasjonalbiblioteket Medlem i programkomitéen for det 71. norske bibliotekmøtet i Bergen

Timo Brøyn

Medlem i referansegruppen for ITAR . Anne Munkebyaune

Medlem i Den norske katalogkomité.

(31)

31

BIBSYS Kurs

I 2007 omfattet tjenesten BIBSYS Kurs følgende arrangementer:

BIBSYS ForskDok

Åpent kurs for brukere av BIBSYS ForskDok.

Arrangert i Oslo 11.–12. januar. Kursleder var Hege Johannesen, BIBSYS.

BIBSYS Brage, BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr

Åpne seminar om nyheter knyttet til Brage, Mime og Tyr. Arrangert på Lillestrøm 5.– 6.

februar. Seminarledere var Ellen Røyneberg, Sverre Magnus Joki, Jan Erik Garshol og Jan Erik Kofoed BIBSYS.

Katalogisering

Åpent kurs for brukere av BIBSYS Biblioteksystem. Arrangert i Oslo 5. -8.

februar. Kursleder var Torill Johannessen, Sosial -og helsedirektoratet (i permisjon fra Universitetsbiblioteket i Tromsø).

Akkvisisjon

Åpent kurs for brukere av BIBSYS

Biblioteksystem. Arrangert i Oslo 7.-8. mars.

Kursleder var Vera Høstmark, Høgskolen i Molde.

Behandling av periodika Åpent kurs for brukere av BIBSYS

Biblioteksystem. Arrangert i Oslo, 9. -11. mai.

Kursleder var Torill Johannessen, Sosial -og helsedirektoratet (i permisjon fra

Universitetsbiblioteket i Tromsø).

Registrering av nettdokumenter Åpent kurs for brukere av BIBSYS

Biblioteksystem. Arrangert i Oslo 18.-19. juni.

Kursledere var Bård Seterås, Høgskolen i Bergen og Kristian Seterås, Fiskeridirektoratet Introduksjon og Søking

Åpent kurs for brukere av BIBSYS Biblioteksystem. Arrangert i Oslo 24.-25.

september. Kursleder var Jorunn Alstad, Universitetsbiblioteket i Trondheim Utlån og innlån

Åpent kurs for brukere av BIBSYS Biblioteksystem. Arrangert i Oslo 9.-12.

oktober. Kursleder var Kirsten Kårdal, Høgskolen i Bergen.

Akkvisisjon

Åpent kurs for brukere av BIBSYS Biblioteksystem. Arrangert i Oslo 29.-30.

oktober. Kursleder var Vera Høstmark, Høgskolen i Molde.

Behandling av monografier Åpent kurs for brukere av BIBSYS

Biblioteksystem. Arrangert i Oslo 31.oktober.

Kursleder var Vera Høstmark, Høgskolen i Molde.

Katalogisering

Åpent kurs for brukere av BIBSYS Biblioteksystem. Arrangert i Oslo 6.-9.

november. Kursleder var Linda Østbye, Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Akkvisisjon

Inhouse kurs ved Norges Handelshøyskole.

Arrangert i Bergen 12.-13. november.

Kursleder var Vera Høstmark, Høgskolen i Molde.

Behandling av monografier

Inhouse kurs ved Norges Handelshøyskole.

Arrangert i Bergen 14. november. Kursleder var Vera Høstmark, Høgskolen i Molde.

BIBSYS ForskDok

Åpent kurs for brukere av BIBSYS ForskDok.

Arrangert i Oslo 29.–30. november.Kursleder var Hege Johannesen, BIBSYS.

Behandling av periodika Åpent kurs for brukere av BIBSYS Biblioteksystem. Arrangert i Oslo, 5.-7.

desember. Kursleder var Torill Johannessen, Sosial- og helsedirektoratet (i permisjon fra Universitetsbiblioteket i Tromsø).

Registrering av nettdokumenter

(32)

32

Åpent kurs for brukere av BIBSYS Biblioteksystem. Arrangert i Oslo 10.- 11.desember.

Kristian Seterås, Fiskeridirektoratet.

BIBSYS Brage

Åpent seminar om nyheter knyttet til Brage.

Arrangert i Oslo 11. desember. Seminarleder var Ellen Røyneberg, BIBSYS

(33)

33

Institusjoner som bruker BIBSYS biblioteksystem

Pr. 31. desember 2007 var 102 institusjoner deltagere i BIBSYS-samarbeidet, noe som innebærer at de har rett til å bruke BIBSYS Biblioteksystem. Disse var:

Aker universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Arbeidsforskningsinstituttet AS Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Betanien diakonale høgskole

Bioforsk Plantehelse Chr. Michelsens Institutt Departementenes servicesenter Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet Høgskole og Sykehus Diakonissehjemmets høgskole Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeridirektoratet

Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarets skolesenter (ny) Glomdalsmuseet (ny) Handelshøyskolen BI

Helse Fonna HF Haugesund Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus

HL senteret Husbanken (ny) Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda

Institutt for energiteknikk Institutt for Journalistikk

Kompetansesentrene Bredtvet og Torshov Kriminalomsorgens utdanningssenter Kunsthøgskolen i Oslo

Lillegården kompetansesenter Maihaugen

MATFORSK AS Misjonshøgskolen Møller kompetansesenter Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt folkehelseinstitutt

(34)

34

NIFU STEP NINA Norges Bank

Norges Forskningsråd Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Norges veterinærhøgskole

Norsk filminstitutt Norsk Folkemuseum Norsk Lærerakademi Norsk Oljemuseum Norsk Polarinstitutt Norsk Teknisk Museum Norsk Treteknisk Institutt Nynorsk kultursentrum

Oslo Markedshøyskole og Norsk Reiselivshøyskole

Politihøgskolen Riksantikvaren

Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

Sámi sierrabibliotehka/Samisk spesialbibliotek SINTEF (ny)

SINTEF Byggforsk

SINTEF Energiforskning AS SINTEF Helse

Skog og landskap

Sosial- og helsedirektoratet

Statens institutt for rusmiddelforskning Statistisk sentralbyrå

Statped Vest Stavanger Museum

Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF

Sykehuset Asker og Bærum HF

Sykehuset Buskerud HF Sørlandet sykehus HF

Ullevål universitetssykehus HF Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø

Universitetssenteret på Svalbard AS

Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF, Medisinsk bibliotek og Stavanger Universitetssjukehus Helse

Stavanger HF, Fagbiblioteket, ble slått sammen til et bibliotek.

Høgskolen i Agder gikk over til å bli Universitetet i Agder

(35)

35

Institusjoner som bruker BIBSYS ForskDok

Pr. 31. desember 2007 hadde 53 institusjoner avtale med BIBSYS om bruk av BIBSYS ForskDok.

Disse var:

Ansgar Teologiske Høgskole

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Betanien diakonale høgskole

Bioforsk Økologisk

Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet Høgskole Diakonissehjemmets Høgskole Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning

Fjellhaug misjonshøgskole Handelshøyskolen BI Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda

Høyskolen Diakonova Kunsthøgskolen i Oslo

Lovisenberg diakonale høgskole Misjonshøgskolen

Møreforsking Molde AS Møreforsking Volda Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Norges veterinærhøgskole

Norsk lærerakademi Norsk reiselivshøyskole Oslo Markedshøyskole Politihøgskolen

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole SINTEF Energiforskning AS

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Stavanger

Universitetsstudiene på Kjeller Østlandsforskning

(36)

36

Institusjoner som bruker BIBSYS Galleri

Pr. 31. desember 2007 hadde en institusjon inngått avtale om bruk av

bildedatabasesystemet BIBSYS Galleri.

Denne var:

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Institusjoner som bruker BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr

Pr. 31. desember 2007 hadde 39 institusjoner avtale om deltagelse i BIBSYS Portalkonsortium. Det gir rett til bruk av søkeprotalen BIBSYS Mime og lenkeportalen BIBSYS Tyr. Disse var:

Akershus universitetssykehus HF Betanien diakonale høgskole Departementenes servicesenter Diakonissehjemmets høgskole Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning

Fiskeridirektoratet

Forsvarets forskningsinstitutt Handelshøyskolen BI Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag (ny)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda

Kriminalomsorgens utdanningssenter MATFORSK AS

Nasjonalbiblioteket (ny) Norges Handelshøyskole Politihøgskolen

SINTEF Helse

Sykehuset Asker og Bærum HF Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Universitetssenteret på Svalbard AS

(37)

37

Institusjoner som bruker BIBSYS Brage

Pr. 31. desember 2007 var 29 institusjoner deltagere i PEPIA-konsortiet, et samarbeid om utviklingen av system for elektronisk publisering, BIBSYS Brage, som ble satt i ordinær drift i 2007.

Disse var:

Betanien diakonale høgskole (ny) Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet Høgskole Diakonissehjemmets Høgskole Handelshøyskolen BI (ny) Havforskningsinstituttet Universitetet i Agder Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda

Misjonshøgskolen

Norges idrettshøgskole Norsk Lærerakademi

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Stavanger

Figur

Tabell 1. Bruken av BIBSYS Biblioteksystem
Figur 1. Årlig tilvekst av OBJEKTID (forskjellige titler) og DOKID (forskjelllige eksemplarer) i  Bibliotekbasen i perioden 1990-2007
Figur 2. Totalt antall OBJEKTID (forskjellige titler) og DOKID (forskjelllige eksemplarer) i  Bibliotekbasen i perioden 1990-2007
Figur 3. Antall utlån ved BIBSYS-bibliotekene pr. år i perioden 1990-2007.
+7

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

De skal være 4-6 personer som skal jobbe med å improvisere, og de ønsker å samarbeide med noen andre tidligere medlemmer fra Oslo Døveteater. Følgende personer som var

* Og vi som var til stede i Oslo Dø- vekirke disse dagene i august fikk se en ung kirketjenervikar som raskt måtte gå fra den ene oppgaven til den andre: Søndagen var det å lese

Hos 15 pasienter var dødsårsaken bronkopleural fistel, som hos 13 av disse pasientene oppstod etter pneumonektomi.. Hjerte- infarkt og hjertesvikt var dødsårsaken i

Forholdet mellom ytringsfrihet og religionsfrihet var et annet aktuelt tema som sto på dagsordenen, ikke minst i lys av Muhammed-karikaturene og de reaksjoner publikasjonen av

I Finstadbekken var episoder med høy turbiditet hovedsakelig knyttet til nedbør (figur 5, 6 og 28). De fleste episodene hadde en maksimal turbiditet på mellom 100 og 500

Jordtapene var meget små i 2018-2019 og var i gjennomsnitt mindre fra de vårpløyde rutene sammenlignet med ruter med høstpløying (vårkorn eller høstkorn).. Fosfortapene var

Noen viktige mål for økologisk husdyrproduksjon i Nord-Norge må være å kunne tilby melk og kjøtt av høy smaks- og ernæringsmessig kvalitet, som er produsert på lokale

6.1. De aktuelle data skal tjene to ulike formål - myndighetenes databehov og den offisielle statistikken. Det er stor grad av sammenfall mellom disse to typene av data. Det er