• No results found

ÅRSRAPPORT 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ÅRSRAPPORT 2021"

Copied!
57
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

Forskning viser at restriksjoner på privatbiler i byer vil redusere lokal forurensning, og vi vet at kollektivtransport er en viktig del av løsningen. Å komme seg ut av pandemien på en god måte kan være enda mer krevende – nå må vi begynne å tilpasse kollektivtransporten til en "ny normal". Foreningen skal ha en tydelig faglig tilnærming i alle saker og formidle kunnskap om både nåværende og fremtidig mobilitet.

Vår kommunikasjonsplan skal gjøre det lettere å jobbe målrettet for å øke bevisstheten og kunnskapen om bærekraftig mobilitet. Les mer om hva vi har gjort for å øke bevisstheten og kunnskapen om bærekraftig mobilitet i kapittel 2.3. For å lykkes må vi utvikle tjenester som er relevante for nye kundebehov, samarbeide for å finne de beste løsningene og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.

Aktivitet i komitéer og forum Båt- og Ferjeforum

Complianceforum

Distriktsforum

Kommunikasjonsnettverk

Kontraktskomiteen

Luftfartsforum

Markedsforum

Materiell- og miljøkomiteen

Mobilitets- og markedskomiteen

Skoleskyssforum

Storbyforum

Strategi- og utviklingsforum

Topplederforum

Økonomiforum

Det betyr at det er deltakerne i fora og utvalg som gjør arbeidet med å utvikle veiledere, høringssvar osv. Dette gjøres ofte ved å danne en midlertidig arbeidsgruppe, som har ansvar for å utarbeide forslag på vegne av fellesskapet.

Veileder komfortkrav for båt og ferje

Arbeidsgrupper

Smittevern

Transportvedtekter/reisevilkår

33,2 og jernbaneloven §7a

Revidering av bransjeordbok – Kollektivtrafikkens ordliste

Kollektivbarometeret er en standardisert undersøkelse som gjør det mulig å sammenligne kollektivtransport på tvers av geografi og kollektivselskaper. Selv om det er store variasjoner i tilbudet avhengig av hvor folk bor, gir denne studien et godt grunnlag for å forbedre tilbudet til kundene. Studien er den samme som gjennomføres som et samarbeid mellom kollektivselskapene i Stockholm, Helsingfors, København og Genève, den såkalte BEST-studien.

Noen tall fra 2021

Kollektivbarometeret

Samordningsmøter med NHO transport og samarbeid med andre organisasjoner

Samferdselssjefkollegiet

Eksternt samarbeid

Regsmart

Nordic Mobility Group

UITP/EU-representasjon

Bus Nordic

Smart mobilitet i distriktene

De nesten 500 deltakerne vil garantert være bedre forberedt på endringene bransjen står overfor på vei mot en ny normal. Gjenåpningen ligger snart to måneder bak oss - kan vi nå si at vi er på vei mot en ny normal?'' takler de viktige oppgavene som må løses dersom den nye normalen skal ta et sprang mot et mer bærekraftig transportsystem.

Kollektivkonferanse 2021 Den nye normalen, konferansen for alle som er interessert i kollektivtransport, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet samlet 487 deltakere, d.v.s.

Deltagere fra 109 ulike virksomheter i

Kollektivkonferansen 2021 – Den nye normalen

Hele 92 % svarte at de deltok for å få faglig utvikling og opplæring, og 59 % at de deltok for å få inspirasjon. Den viser at det er stor interesse for mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet og at konferansen har bred oppslutning.

Når vi i tillegg ser at 85 % gir karakterer 5-7 (på en skala fra 1 til 7) for det faglige innholdet, er det en god bekreftelse på at vi har levert på deltakerens forventninger til konferansen. Som oftest er ikke alle deler relevante, så det er greit å kunne delta i deler på nett.'

Ansatt hos

Kollektivtrafikkforeningens medlemmer

Andre aktører

Kollektivprisen og Ildsjelprisen 2021

Kollektivprisen

Årets ildsjel

Andre arrangement  Webinar om pågående endringer i ITS-direktivet  Kollektivtrafikkforeningen arrangerte den 2. juni et åpent

Som de pågående diskusjonene viser, vil dette kunne få stor betydning for hele kollektivsektoren i Norge. I dette webinaret ønsket vi å fremheve de pågående diskusjonene i EU, og fremheve noen implikasjoner som kan være av stor interesse for oss.

Lansering av Målbildet for den nye normalen   Kollektivtrafikkforeningens åpne Styre- og eierseminar

Anskaffelsesseminaret 2021

Arendalsuka 2021

Tilbake til en ny og bedre normal?

Regsmart sluttseminar

Introduksjonskurs

Mobilitet 2021

Sekretariatet er oppdatert på medlemmenes behov, og legger til rette for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling både mellom medlemmene og andre aktører. Høy grad av tillit fra medlemmer og forretningspartnere er nøkkelen til å være en attraktiv og etterspurt aktør på vegne av bransjen. I tråd med overordnede strategier skal det overordnede kommunikasjonsarbeidet vise at kollektivtransport og bærekraftig mobilitet er det naturlige valget for å løse fremtidens mobilitetsutfordringer.

Norsk Kollektivtrafikkforbund har vært en klar og tydelig stemme på vegne av kollektivtrafikken nasjonalt under pandemien. Daglig leder uttalte seg i intervjuer og koordinerte innspill om kompensasjonsbehov i næringen, og vi ble også publisert i Dagsavisen høsten 2021. Vi deltok også på høringer om statsbudsjettet i Stortingets samferdselskomité og kommunekomité. , og i tillegg utarbeidet høringssvar i ulike nasjonale høringer.

Deler av dette arbeidet er beskrevet andre steder i denne rapporten, for eksempel i kapittel 2.5 om kollektivtransport og korona og i kapittel 2.3.1 om kollektivkonferanse.

Kompetanseformidling

Sosiale Medier

Kommunikasjon gjenåpning

Vi kan reise som vi gjorde før, med buss, med båt,

Fremtidens Kollektivtrafikk i Norge 2025

Koronapandemien har igjen ført til en rekke nye endringer og fremskynder mange av endringene som vi som samfunn har sett komme. Spørsmålet er da hvilke tjenester vi som kollektivsektor skal tilby til hvilke målgrupper, og hva som skal kjennetegne «den nye normalen for mobilitet».

Workshops

Prosjektet har samlet ressurspersoner

Rapporten, kalt Fremtidens Kollektivtrafikk i Norge 2025, ble ferdigstilt i mars 2021 og lansert under et åpent styre- og eierseminar 9. Rapporten gir sektoren et felles kunnskapsgrunnlag for strategisk og operasjonell utvikling fram til 2025. og et rammeverk for å forstå hvordan industrien må utvikle seg i takt med store samfunnsendringer for å nå sitt samfunnsoppdrag. FNs bærekraftsmål er viktige for samfunnet som helhet og driver behovet for mer bærekraftige løsninger.

Noen av disse endringene i kundenes etterspørsel er positive, for eksempel er det flere som sykler og går, bruker hjemmekontor og bruker digitale løsninger for møter og konferanser. Målet med prosjektet har vært å skissere noen muligheter for inntektsgenerering i et landskap med endrede reisevaner. I lys av utfordringene som følger av korona-pandemien, ønsket Norsk Kollektivtrafikkforbund å sette i gang et prosjekt for å utforske og beskrive noen muligheter for inntektsgenerering i et landskap med endrede reisevaner.

Utformingen av prosjektet var å utforske og bygge videre på eksisterende innsikt, kompetanse og ideer blant de mange medlemmene i Samferdselsforbundet, med vekt på bred involvering og forankring. Prosjektet var en god samarbeidsplattform for nytenkning og diskusjon blant medlemmer av Samferdselsforbundet – og prosjektet hadde stor nytte av og kunne jobbe tett med aktørene. Nøkkelverdien i rapporten er evnen til å samle de viktigste ideene, konseptene og mulighetsområdene på ett sted – for så å utvide og dele disse ideene blant medlemmene i Norsk Kollektivtrafikkforbund.

For å sikre et bærekraftig inntektsnivå må kollektivtrafikken opprettholde og videreutvikle et bærekraftig og attraktivt tilbud i post-Covid-19-situasjonen. Noen av de identifiserte mulighetsområdene er allerede områder som vurderes, utvikles eller piloteres av ett eller flere medlemmer av Transportforbundet. Samlet har vi ikke lyktes med å identifisere mulighetsområder som vil gi umiddelbar eller tilstrekkelig høy inntektsvekst, men noen av mulighetsområdene har høy attraktivitet for målgruppen og et interessant inntektspotensial på lang sikt.

For å lykkes vil det være viktig å se helhetlig på disse mulighetsområdene – da den samlede effekten vil gi gode synergier.

Prosjektets nøkkelspørsmål

Overordnet svar

Mulighetsrom

Verktøyene som brukes er Zoom kommunikasjonsplattform, PowerPoint for presentasjoner og gruppearbeid og den digitale tavleløsningen Miro for innsamling av dokumentasjon og gruppearbeid. Seks grupper kom ut av denne første delen: 1) Mobilitetspoeng 2) Billettsystem og prismodeller, 3) Videresalg av produkter/tjenester 4) Bil som tjeneste 5) Eldre golf og mobilitetstjenester og 6) Smartby og datadeling. Her gjorde kun tre av gruppene fremgang; Mobilitetspoeng, Bil som tjeneste og Eldrebølge- og mobilitetstjenester.

Siden da har kollektivtransporten gjennom pandemien hatt en viktig funksjon for å frakte alle som har måttet reise til og fra jobb og skole. Hele vår bransje og resten av samfunnet hadde store forhåpninger til gjenåpningen, men det ble raskt klart at kundene ikke strømmet tilbake til kollektivtrafikken som forventet. Det var overraskende at folk ikke strømmet ut i samfunnet på den måten man trodde ville skje.

Selv om reisetallene for kollektivtrafikken økte forsiktig utover høsten, var det på senhøsten klart at det fortsatt var et stykke igjen til «normalsituasjonen» i 2019. Etter at inngangsdørene ble stengt som et føre-var-tiltak de fleste steder stengt tidlig i pandemien var det svært vanskelig å sikre betaling og forhindre unndragelse. Det ser ut til at det har spredd seg en mening om at «kollektivtransport er blitt gratis», en mening som er vanskelig å snu før inngangsdøren er åpen og det er mulig.

Det ble etablert en inntektsverngruppe bestående av deltakere fra operatør- og forvaltningsselskapene. Det er et tett samarbeid innad i forbundet på flere plan, og samarbeid med andre aktører er også utbredt. Fylkeskommunene hadde et nært samarbeid med både den forrige og den nye regjeringen om kompensasjon, og samarbeidet mellom forbundet med NHO Transport og andre organisasjoner om kompensasjon var svært viktig.

Samarbeidet med de andre organisasjonene og aktørene har vært svært viktig for å sikre myndighetenes forståelse for at kollektivtransport skal kompenseres.

2.5 – Korona, kollektivtrafikk og kollektivtrafikkforeningen

Etter det plutselige tapet av store passasjertall våren 2020 ble redningen at kollektivtransporten ble erklært som en samfunnskritisk infrastruktur som måtte skiftes ut for å kunne sikres. Flere ganger i løpet av året var det håp om bedring og gjennom året merket vi at antall passasjerer sakte økte. Fra sommeren og utover høsten 2021 har vi sett at kollektivkompensasjonen med stor sannsynlighet vil falle betydelig etter gjenåpning.

Vi har sett at det vil være et stort behov for omstillingsmidler, og at bransjen vil trenge minimum 6 måneder etter gjenåpning for å forstå kundenes nye reisevaner, justere tilbudet og tilpasse seg den «nye normalen for å passe». Samfunnet fikk i løpet av halvannet år pandemien et kunnskapsløft innen digitalisering som ellers ville ha bestått som samfunn lenge. Som landsdekkende forening var det positivt at vi kunne møtes digitalt, og at terskelen for å møte ble betydelig lavere.

Avstandene ble utjevnet, og alle kunne møtes på lik linje, uansett hvor i landet de bodde. Dette ga store muligheter for tett og god dialog i alle fora og utvalg gjennom pandemien. Den digitale opplevelsen er noe vi, som en landsdekkende organisasjon med en rekke ulike nettverk og samarbeidskonstellasjoner, tar med oss, i tillegg til at vi naturlig nok ønsker å møtes fysisk av og til når pandemien endelig kommer ut. hånd.

På slutten av 2021 var vi da midt i en ny bølge av pandemien med restriksjoner og avstandskrav. Mot slutten av 2021 ble det veldig tydelig at «den nye normalen» fortsatt var et stykke unna. Vår melding til myndighetene endret seg da til at vi trenger kompensasjonsmidler etter nyttår og at overgangen til «den nye normalen» må vente.

Direktørmøter

Året i Kollektivtrafikkforeningen

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

• Betyr ikke at man skal gjøre mer (kanskje heller mindre), men at man skal være bevisst på hva man gjør, hvorfor man gjør det og hvordan man gjør det.. • Kan drives

- Dialog med Legeforeningen: Stort behov for å bedre dialog og innsikt i hva leger industrien faktisk gjør, hva kan foreningen gjøre for å løfte kunnskapsnivået om

Kvensk kirkeliv har vært et område med stor aktivitet i 2021, og vi gleder oss over at det etterlengtede salmeheftet har blitt sendt til trykk når dette skrives.. For første gang

Hva gjør Regjeringen for å forhindre at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep, hva vil Regje- ringen gjøre for at flere barn og unge blir fanget opp og får hjelp, og

Emma Ja, man styrer mer selv hva man vil gjøre først.. Emma Mens på skolen skal man gjøre det og det og det i rekkefølge. Her gjør man det mer etter hvordan man selv vil. Men

 Hva skal vi gjøre da når pasienten eller brukeren IKKE ønsker hjelp?..  Hva gjør vi når pårørende krever at vi skal utføre helse- og

Dette merker lærerne og forteller hvordan elevenes plassering i klasserommet viser hvor viktig relasjonen mellom elevene er for læringsprosessen.. Noen elever gjør hverandre

kunnskap og gjøre hverandre bedre. Innenfor idrett beskriver informanten at det er en kultur og en arena som gjør det enkelt å dele kunnskap og erfaringer, og trekker også frem