• No results found

Sammenheng mellom strategidokument og utredning av konkrete prosjekter

Tabell 3.4 viser hvorvidt vi har funnet formuleringer som tilsier at utredninger på prosjektnivå har føringer fra strategidokumentet.

Tabell 3.4: Inneholder veiledningen til utredninger på prosjektnivå eksplisitte formuleringer om at det er føringer fra strategidokumentet til utredninger på prosjektnivå.

Eksplisitte formuleringer om at det er føringer fra strategidokumentet til utredninger på prosjektnivå?

Østerrike Ikke funnet Finland Ikke funnet

Wales Ja

Skottland Ja

England Ikke relevant – England har ikke en felles nasjonal transportplan Irland Ikke funnet

Nederland Integrert tilnærming til mobilitetssystemet, nasjonal mobilitetsplan basert på samarbeid nasjonalt/lokalt

Vi har kun funnet eksplisitt henvisning til strategidokumentene for transportsektoren i veiled- ningsmaterialet for utredninger på prosjektnivå i Skottland og Wales. Her gis det med andre ord eksplisitte føringer som kan sette sitt preg på utredninger på prosjektnivå, men føringene er ikke nødvendigvis sterke. Føringene kan peke mot at identifisering og utvikling av mulige alter- nativer i prosjektutredningene skal være i tråd med strategidokumentet, eller at modellanalys- ene må ta hensyn til målsettinger i strategidokumentene. Kanskje det mest konkretiserte forholdet mellom strategidokument og føringer for metodikk i utredninger på prosjektnivå er funnet hos Wales, hvor det anbefales (ikke noe krav) at referansealternativet i analysene burde legge til grunn antagelsen om at veibruk er redusert i henhold til målet om at kjøretøykilometer per person er redusert med 10 prosent i 2030.

4 Oppsummering og diskusjon

Det finnes eksplisitte unngå-tiltak i strategidokumentene til seks av de syv landene, hvor tiltak relatert til hjemmekontor og arealplanlegging er de vanligste. I alle de syv landenes strategi- dokumenter har vi funnet eksplisitte formuleringer av flytte-tiltak. Mest utbredt av flytte-tiltak, er tiltak fokusert på kollektivt, sykkel og gange. Med unntak av det skotske strategidokumentet, hvor tiltaksformuleringene er relativt vage, har samtlige av de gjennomgåtte landene formuler- inger av forbedre-tiltak. Alle disse seks landene har formuleringer knyttet til dekarboniseringen av personbilflåten, som dermed er det oftest formulerte forbedre-tiltaket.

Seks av de syv landene oppgir mål om netto nullutslipp innen 2050. Skottland, Østerrike og Finland har formuleringer som tilsier mer ambisiøse klimamål. Selv om man har nasjonale utslippsmål, betyr ikke at det er formulert sektorvise utslippsmål. I seks av de syv landenes strategidokumenter har vi også funnet målformuleringer som kan tolkes som sektorvise klimamål. Kanskje den tydeligste formuleringen i sitt strategidokument er Finland, med et mål om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030.

Ingen av landene oppgir spesifikke målsettinger om redusert biltrafikk noen sentral plass i strategidokumentene. Skottland har et mål om at kjørte kilometer med bil skal reduseres med 20 prosent innen 2030. Dette er ikke formulert i strategidokumentet, men det dukker opp i et oppfølgings-dokument om hvordan Transport Scotland skal levere på strategien.

Vi har kun funnet eksplisitte henvisninger til strategidokumentene for transportsektoren i veiledningsmaterialet for utredninger på prosjektnivå i Skottland og Wales. Kanskje det mest konkretiserte forholdet mellom strategidokument og føringer for metodikk for utredninger på prosjektnivå ligger i strategien til Wales. Der anbefales det at referansealternativet i analysene burde legge til grunn antagelsen om at veibruk er redusert i henhold til målet om at kjøretøy- kilometer per person er redusert med 10 prosent i 2030.

Land som peker seg ut

Samtlige land har interessante aspekter ved sine transportplaner, som kan gi læringspunkter. Vi vil særlig trekke fram to land som peker seg ut på hver sin måte, nemlig Østerrike og Skottland.

Østerrike peker seg ut med sitt strategidokument ved at UFF-rammeverket har en sentral plass i dokumentet. Østerrike har en pyramide for bærekraftig mobilitet med unngå-tiltakene nederst i pyramiden, så flytte-tiltak og på toppen forbedre-tiltakene. Østerrike har alle tre tiltakstypene i sin mobilitetsplan frem mot 2030. Tiltak for å redusere transportmengden er blant annet hjemmekontor, godsoverføring til jernbane og arealplanlegging med fokus på kortere avstander mellom daglige gjøremål (15 minutters byen). Flytte-tiltak er blant annet mål for at alle nye kjøretøy innenfor ulike typer kjøretøykategorier er nullutslipp rundt 2030. Østerrike peker seg også ut med relativt ambisiøse klimamål, med relativt tidlig oppnåelse av netto nullutslipp og ved at de har også konkretiserte utslippsmål for transportsektoren.

Skottland peker seg ut ved at i et oppfølgingsdokument til transportstrategien konkretiseres et tiltak, nemlig å redusere antall kjøretøykilometer med bil med 20 prosent innen 2030, som vurderes som et kraftig unngå-tiltak. I kontrast er selve strategidokumentet til Skottland preget av tiltaksformuleringer som er relativt overordnede, uspesifikke og uten konkrete måltall. Det skotske strategidokumentet hevder å følge noen prinsipper som til en viss grad sammenfaller med UFF-rammeverket, som det Bærekraftige investeringshierarkiet og det Bærekraftige

transporthierarkiet. Disse prinsippene skal også legge føringer for transportutredninger i hen- hold til Scottish Transport Appraisal Guide - Managers Guide, spesielt på prosjektenes behovs- formuleringer og målsettinger.

Videre forskning

Dette har først og fremst vært en deskriptiv gjennomgang av noen av de klimarelaterte aspekt- ene i transportplanene til et utvalg europeiske land som forventes å kunne ha læringspunkter for Norge. Videre arbeid vil kunne gå dypere inn i sammenhengen mellom mål, tiltak og virke- midler og utredningsmetoder.

En innfallsvinkel kan være en sammenlignende studie av hvordan ulike land verdsetter CO2, NOx, PM og SO2 i analyser som gjøres i forbindelse med transportplaner og transportstrategier.

En annen mulighet er å inkludere tidligere transportplaner for å få utvidet forståelse av utvik- lingen over tid, f.eks. hvor stor endring det er i transportplanlegging i Europa. En slik studie kan også inkludere et større antall land for å kunne komme fram til mer generaliserbare funn, samt øke antall læringspunkter for utvikling av transportplaner her i Norge. Og kanskje viktigst, det bør gjøres mer forskning for å undersøke i hvilken grad tiltakene gjennomføres og hvor stor effekt de ulike tiltakene har på reduksjon av klimagassutslippene.

5 Referanser og linker

Referanser

Climate Change Committee. (2020). Sixth Carbon Budget. Retrieved from https://www.theccc.org.uk/publication/sixth-carbon-budget/

Dalkmann, H., & Brannigan, C. (2007). Transport and Climate Change. Module 5e: Sustainable Transport: A Sourcebook for Policy-Makers in Developing Cities. In. Eschborn: Deutsche Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ).

Department for Transport. (2018). TRANSPORT ANALYSIS GUIDANCE - The Transport Appraisal Process. Retrieved from

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938 766/tag-transport-appraisal-process.pdf

Department for Transport. (2021). Decarbonising Transport - A Better, Greener Britain Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/transport-decarbonisation-plan

Department for Transport. (2022a, 30 November 2022). Guidance - Transport analysis guidance. Retrieved from https://www.gov.uk/guidance/transport-analysis-guidance-tag

Department for Transport. (2022b). TAG UNIT A1.1: Cost-Benefit Analysis Retrieved from

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/112 0684/TAG_Unit_A1.1_-_Cost_Benefit_Analysis_Nov_2022_Accessible_v1.0.pdf

Department for Transport (2022c). TAG UNIT 3A. Environmental Impact Appraisal. TAG UNIT A3 Environmental Impact Appraisal (publishing.service.gov.uk)

Dreborg, Karl H. (1996). Essence of backcasting. Futures. Vol. 28 (9): 813-828. Essence of backcasting - ScienceDirect

EEA (2022a). Decarbonising raod transport - the role of vehicles, fuels and transport demand. Transport and environment report 2021. EEA report No. 02/22. Transport and environment report 2021 — European Environment Agency (europa.eu)

EEA (2022b). Greenhouse gas emissions form transport in Europe. Greenhouse gas emissions from transport in Europe (europa.eu)

Federal Ministry Republic Sustainablity and Tourism (2019a). Long-Term Strategy 2050 - Austria.

Federal Ministry Republic Sustainablity and Tourism (2019b). Integrated National Energy and Climate Plan for Austria 2021-2030.

Gota, S., Huizenga, C., Peet, K., Medimorec, N., & Bakker, S. (2019). Decarbonising transport to achieve Paris Agreement targets. Energy Efficiency, 12(2), 363-386. doi:10.1007/s12053-018-9671-3

Government of UK (2022). Active Travel England. About us. About us - Active Travel England - GOV.UK (www.gov.uk)

IPCC. (2022). Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch)

In Working Group III contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

International Transport Forum (2020). Decarbonising transport in Europe - Projects results, scenario feasibility and policy implications. final-agenda-dteu-final-event.pdf (itf-oecd.org)

Miljødirektoratet et al (2020). Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030.Rapport M-1625/2020. Klimakur

Köhler, J., Turnheim, B., & Hodson, M. (2020). Low carbon transitions pathways in mobility: Applying the MLP in a combined case study and simulation bridging analysis of passenger transport in the Netherlands.

Technological Forecasting and Social Change, 151, 119314.

doi:https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.06.003

Sovacool, B. K., Noel, L., Kester, J., & Zarazua de Rubens, G. (2018). Reviewing Nordic transport challenges and climate policy priorities: Expert perceptions of decarbonisation in Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden. Energy, 165, 532-542. doi:https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.09.110

Sperling, D. (2018). The three revolutions. Steering shared, automated and electric vehicles to a better future.

Washington: Island Press.

Wangsness, P. B., Rødseth, K. L., & Hansen, W. (2014). 22 lands retningslinjer for behandling av netto

ringvirkninger i konsekvensutredninger: En litteraturstudie / The role of Wider Economic Impacts in official transport appraisal guidelines in 22 countries. Retrieved from Oslo:

Wangsness, P. B., Rødseth, K. L., & Minken, H. (2015). Håndtering og sammenstilling av usikkerhet i nyttekostnadsanalyser [Handling and presenting uncertainty in cost-benefit analysis] (TØI rapport 1443/2015). Retrieved from Oslo:

Wangsness, P. B., Holmen R. B., & W. Hansen (2022). Internasjonal sammenligning av retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren: 7 land og 21 temaer (TØI rapport 1930/2022).

Linker

Link til transportplan eller strategidokument Østerrike: Austria's 2030 Mobility Master Plan (bmk.gv.at) Link til transportplan eller strategidokument Finland:National Transport System Plan for 2021–2032

(valtioneuvosto.fi)

Link til veikart Finland: Roadmap to fossil-free transport : Government resolution on reducing domestic transport’s greenhouse gas emissions - Valto (valtioneuvosto.fi)

Link til transportplan eller strategidokument Wales: Llwybr Newydd: the Wales transport strategy 2021 | GOV.WALES

Link til transportplan eller strategidokument Wales: Llwybr Newydd A New Wales Transport Strategy 2021: full strategy (gov.wales)

Link til transportplan eller strategidokument Skottland: National Transport Strategy (NTS2) - Second Delivery Plan - 2022-2023 | Transport Scotland

Link til transportplan eller strategidokument England:Bus back better - GOV.UK (www.gov.uk)

Link til transportplan eller strategidokument England: Great British Railways: Williams-Shapps plan for rail - GOV.UK (www.gov.uk)

Link til transportplan eller strategidokument England: Road Investment Strategy 2: 2020-2025 (publishing.service.gov.uk)

Link til transportplan eller strategidokument England: Decarbonising Transport – A Better, Greener Britain.

Transport decarbonisation plan - GOV.UK (www.gov.uk)

For en presentasjon av Irlands nasjonale transportplanlegging har vi brukt denne utredningen (fra 2019) som vurderer nettopp overgangen til et lavkarbon samfunn i Irland:

- Advancing the Low-Carbon Transition in Irish Transport (2019) Research_Series_Paper_13_DCU_.pdf (edepositireland.ie)

Link til transportplan eller strategidokument Nederland: National Climate Agreement - The Netherlands | Publicatie | Klimaatakkoord

Vedlegg

Vedlegg – Finland

Handlinger for å erstatte fossil energi:

1) Including biogas and electric fuels in the distribution obligation

2) Distribution infrastructure support for public charging and gas filling stations 3) Charging infrastructure support for housing companies and workplaces 4) Assessing the need for regulating charging points at service stations 5) Co-use and roaming of charging services

Handlinger for å fornye kjøretøyparken:

6) Updating the CO2 threshold that is binding on vehicle manufacturers 7) Procurement support for fully electric vehicles

8) Conversion support for ethanol and gas vehicles and, possibly, electric heavy-duty vehicles

9) Scrapping premium campaigns

10) Procurement support for electric and gas-operated vans

11) Procurement support for electric and gas-operated heavy-duty vehicles 12) Clean vehicle procurement by the public sector

13) Research into clean vehicles and alternative power sources Handlinger for å øke effektiviteten i transportsystemet:

14) Transport system plans (Transport 12 plan and cities' plans)

15) Cycling and walking investment programme and improving the conditions 16) Public transport subsidies

17) Support for mobility management 18) Large vehicles in road transport

19) Maintenance of transport infrastructure 20) Digitalisation of logistics