• No results found

INTEGRERT PLANTEVERN (IPV)

In document Plantevern i veksthus, prydplanter (sider 148-158)

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer utført

Rengjøring/desinfeksjon

Grundig rengjøring/desinfeksjon av 3 dyrkingsbed før innsett av nye planter

Sortsvalg

Bruk av motstandsdyktige sorter 3

Friskt dyrkingsmedium

Bruk av rent dyrkingsmedium 2

(torv, perlite, steinull)

Rent plantemateriale/friske småplanter 3 (frie for sjukdommer og skadedyr)

God hygiene

Innkjøpt plantemateriale settes i karantene 2 og sjekkes for skadegjørere

Unngå spredning av skadegjørere via 2 planteredskap, jord- og planterester og

mennesker

Unngå å ha andre planteslag i 2

roseavdelingen

Infiserte plantedeler fjernes 2

Fjerne planterester 1

Desinfeksjon av alt brukt utstyr 2

Rensing/desinfeksjon av næringsløsning

Fysiske metoder eller 2

Biologiske metoder eller 2

Kjemiske metoder eller 1

Rent vann 1

Overvåking

Plantene undersøkes minst én gang per 10 uke hele vekstperioden for:

Skadedyr (bl.a. veksthusspinnmidd, veksthusmellus, bladlus og trips) og sjukdommer (bl.a. mjøldogg, gråskimmel, rot- og stengelråte)

Bruk av limfeller for å oppdage angrep 5 av flygende skadedyr (sjekk fellene minst

én gang per uke)

Ugras eller andre vekster utenfor vekst- 2 huset undersøkes jevnlig for skadegjørere

I DYRKINGSPERIODEN

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer utført

Fysiske tiltak mot skadegjørere

Tildekking av lufteåpninger med insekt- 2 nett for å hindre skadedyr i å fly inn i

veksthuset

Manuell fjerning av sommerfugllarver 2 eller ingen problemer med sommerfugl- 2 larver

Regulere klima for å hindre angrep av 2 gråskimmel og mjøldogg

Biologisk bekjempelse Veksthusspinnmidd

Ingen behandling nødvendig eller 3

Straks angrep oppdages 3

Bladlus

Ingen behandling nødvendig eller 3

Forebyggende og/eller 3

Straks angrep oppdages 2

Mellus

Ingen behandling nødvendig eller 3

Forebyggende og/eller 3

Straks angrep oppdages 2

Trips

Ingen behandling nødvendig eller 3

Forebyggende og/eller 3

Straks angrep oppdages 2

Veksthussnutebille

Ingen behandling nødvendig eller 3

Forebyggende og/eller 3

Straks angrep oppdages 2

Nattfly

Ingen behandling nødvendig eller 3

Straks angrep oppdages 3

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR IPV I SNITTROSER (forts.)

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer utført

Kjemisk bekjempelse – behandlinger per år – skadedyr

Ingen behandling 6

1–5 behandlinger 3

5–10 behandlinger 2

10–15 behandlinger 1

15 eller flere behandlinger 0

Benytte midler med lavest mulig avgifts- 2 klasse

Benytte midler som er skånsomme mot 2 nyttedyr

Kjemisk bekjempelse – behandlinger per år – soppsjukdommer

Ingen behandling 6

1–5 behandlinger 3

5–10 behandlinger 2

10–15 behandlinger 1

15 eller flere behandlinger 0

Benytte midler med lavest mulig avgifts- 2 klasse

Benytte midler som er skånsomme mot 2 nyttedyr

Ugrasbekjempelse i veksthuset

Luke vekk ugraset regelmessig 3

Ugrasbekjempelse rundt veksthuset

Mekanisk bekjempelse 6

Mekanisk + kjemisk bekjempelse 3

Kjemisk bekjempelse 2

Benytte midler med lavest mulig avgifts- 2 klasse

TOTAL POENGSUM 113

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR IPV I SNITTROSER (forts.)

I julestjerne kan plantedyrkeren oppnå maksimalt 102 poeng ved å utføre for- skjellige planteverntiltak. Hvis minst 70 prosent av denne poengsummen oppnås, er produksjonen basert på IPV.

Disse skjemaene finnes i PDF-format på www.planteforsk.no se forbindelsen til Integrert plantevern. Ved hjelp av Acrobat kan disse lastes ned og skrives ut.

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer

utført Deltatt på relevante faglige kurs 5 over flere dager

Medlem av forsøksring 5

Deltatt på fagdager/gartnerivandring 1

siste år (1 poeng per fagdag, 1

maks. 2 stk. per år)

Rutiner for sprøytearbeid

God rengjøring av utstyr 2

Kalibrering av sprøyteutstyret,

minst en gang per år 3

Sprøyting ikke nødvendig 5

GENERELT

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer

utført Rengjøring/desinfeksjon

Rengjøring/desinfeksjon av bord og 3 produksjonsutstyr før oppstart av kulturen

Sortsvalg 5

Bruk av motstandsdyktige sorter 4

Friskt dyrkingsmedium og friske planter

Bruk av ren torv/torvblandinger 2

Rent plantemateriale/friske småplanter 3 (Kontrollerte og fri for sjukdommer/

skadedyr)

OPPSTART AV KULTUREN

Forslag til retningslinjer for

IPV i julestjerne

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer utført

God hygiene

Nyinnkjøpt plantemateriale og emballa- 2 sje isoleres fra julestjernekulturen i en

observasjonsperiode

Unngå spredning av skadegjørere via 2 planteredskap, jord- og planterester og

mennesker

Infiserte planter fjernes 2

Ugras i veksthuset fjernes etter hvert 1

Fjerne planterester 1

Desinfeksjon/rengjøring av alt brukt utstyr 2 Rensing/desinfeksjon av næringsløsning

Fysiske metoder eller 2

Biologiske metoder eller 2

Kjemiske metoder eller 1

Rent vann 1

Overvåking

Plantene undersøkes minst én gang per 10 uke hele vekstperioden for:

Skadedyr (bl.a. mellus, hærmygg og trips) og sjukdommer (bl.a. rot- og stengelråte, gråskimmel og mjøldogg)

Bruk av limfeller for å oppdage angrep 5 av trips og mellus (sjekk fellene minst

én gang per uke) Fysiske tiltak

Tildekking av lufteåpninger med inskkt- 2 nett for å hindre skadedyr i å fly inn i

veksthuset

Biologisk bekjempelse Mellus

Ingen behandling nødvendig eller 3

Forebyggende og/eller 3

Straks angrep oppdages 2

Trips

Ingen behandling nødvendig eller 3

Straks angrep oppdages 3

Hærmygg

Ingen behandling nødvendig eller 3

Forebyggende og/eller 3

Straks angrep oppdages 2

I DYRKINGSPERIODEN

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer utført

Veksthusspinnmidd

Ingen behandling nødvendig eller 3

Straks angrep oppdages 3

Kjemisk bekjempelse av skadedyr

Ingen behandling 6

1 behandling 3

2 behandlinger 2

3 behandlinger 1

4 eller flere behandlinger 0

Benytte midler med lavest mulig avgifts- 2 klasse

Benytte midler som er skånsomme mot 2 nyttedyr

Kjemisk bekjempelse av soppsjukdommer

Ingen behandling 6

1 behandling 3

2 behandlinger 2

3 behandlinger 1

4 eller flere behandlinger 0

Benytte midler med lavest mulig avgifts- 2 klasse

Benytte midler som er skånsomme mot 2 nyttedyr

Ugrasbekjempelse rundt veksthuset

Mekanisk bekjempelse 6

Mekanisk + kjemisk bekjempelse 3

Kjemisk bekjempelse 2

Benytte midler med lavest mulig avgifts- 2 klasse

VED ENDT KULTUR

Rengjøring/desinfeksjon

Grundig rengjøring/desinfeksjon av 5 bord og produksjonsutstyr

Huset står tomt en periode

Faren for smitte til neste kultur minkser, 2 spesielt ved høy temperatur og lang dag

(alle skadegjørere), eller hvis huset fryses (mellus og bladlus)

TOTAL POENGSUM 102

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR IPV I JULESTJERNE (forts.)

I utplantingsplanter kan plantedyrkeren oppnå maksimalt 107 poeng ved å utføre forskjellige planteverntiltak. Hvis minst 70 prosent av denne poengsummen oppnås, er produksjonen basert på IPV.

Disse skjemaene finnes i PDF-format på www.planteforsk.no se forbindelsen til inte- grert plantevern. Ved hjelp av Acrobat kan disse lastes ned og skrives ut.

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer

utført Deltatt på relevante faglige kurs 5 over flere dager

Medlem av forsøksring 5

Deltatt på fagdager/gartnerivandringer 1

siste år (1 poeng per fagdag, 1

maks. 2 stk. per år)

Rutiner for sprøytearbeid

God rengjøring av utstyr 2

Kalibrering av sprøyteutstyret,

minst en gang per år 3

Sprøyting ikke nødvendig 5

GENERELT

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer

utført Rengjøring/desinfeksjon

Rengjøring/desinfeksjon av bord og 3 produksjonsutstyr før oppstart av kulturene

Sortsvalg 5

Bruk av motstandsdyktige sorter 3

Friskt dyrkingsmedium og friske planter

Bruk av rent dyrkingsmedium 2

Rent frø, plantemateriale/friske 3

småplanter (Kontrollerte og fri for sjukdommer/skadedyr)

OPPSTART AV KULTUREN

Forslag til retningslinjer for

IPV i utplantingsplanter

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer utført

God hygiene

Unngå spredning av skadegjørere via 2 planteredskap, jord- og planterester og

mennesker

Infiserte planter fjernes 3

Fjerne planterester 1

Fjerne ugras 3

Desinfeksjon/reingjøring av alt brukt utstyr 2 Rensing/desinfeksjon av næringsløsning

Fysiske metoder eller 2

Biologiske metoder eller 2

Kjemiske metoder eller 1

Rent vann 1

Overvåking

Plantene undersøkes minst én gang per 10 uke hele vekstperioden for:

Skadedyr (bl.a. veksthusspinnmidd, veksthusmellus, bladlus og trips) og sjuk- dommer (bl.a. rotråte, bladflekksopper, mjøldogg og gråskimmel)

Bruk av limfeller for å oppdage angrep 5 av flygende insekter (sjekk fellene minst

én gang per uke)

Ugras eller andre vekster utenfor vekst- 2 huset undersøkes jevnlig for skadegjørere

Fysiske tiltak mot skadedyr

Tildekking av lufteåpninger med insekt- 2 nett for å hindre skadeinsekter i å fly inn

i veksthuset

Manuell fjerning av sommerfugllarver 2 eller

Ingen problemer med sommerfugllarver 2 Biologisk bekjempelse

Veksthusspinnmidd

Ingen behandling nødvendig eller 3

Straks angrep oppdages 3

Bladlus

Ingen behandling nødvendig eller 3

Forebyggende og/eller 3

Straks angrep oppdages 2

I DYRKINGSPERIODEN

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR IPV I UTPLANTINGSPLANTER (forts.)

Tiltak Poeng Tiltak er Kommentarer utført

Mellus

Ingen behandling nødvendig eller 3

Forebyggende og/eller 3

Straks angrep oppdages 2

Trips

Ingen behandling nødvendig eller 3

Forebyggende og/eller 3

Straks angrep oppdages 2

Kjemisk bekjempelse av skadedyr

Ingen behandling 6

1 behandling 3

2 behandlinger 2

3 behandlinger 1

4 eller flere behandlinger 0

Benytte midler med lavest mulig avgifts- 2 klasse

Benytte midler som er skånsomme mot 2 nyttedyr

Kjemisk bekjempelse av soppsjukdommer

Ingen behandling 6

1 behandling 3

2 behandlinger 2

3 behandlinger 1

4 eller flere behandlinger 0

Benytte midler med lavest mulig avgifts- 2 klasse

Benytte midler som er skånsomme mot 2 nyttedyr

Ugrasbekjempelse rundt veksthuset

Mekanisk bekjempelse 6

Mekanisk + kjemisk bekjempelse 3

Kjemisk bekjempelse 2

Benytte midler med lavest mulig avgifts- 2 klasse

VED ENDT KULTUR

Rengjøring/desinfeksjon

Grundig rengjøring/desinfeksjon av 5 bord og produksjonsutstyr

Huset står tomt en periode

Faren for smitte til neste kultur minkser, 2 spesielt ved høy temperatur og lang dag

(alle skadegjørere), eller hvis huset fryses (mellus og bladlus)

TOTAL POENGSUM 107

In document Plantevern i veksthus, prydplanter (sider 148-158)