• No results found

Vegetasjon og beite på Øyerfjellet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vegetasjon og beite på Øyerfjellet"

Copied!
60
0
0

Fulltekst

(1)

YNGVE REKDAL  

Divisjon for kart og statistikk 

NIBIO RAPPORT  | VOL. 3 | NR. 68 | 2017 

Vegetasjon og beite på Øyerfjellet  

 

Rapport frå vegetasjonskartlegging i Øyer kommune  

(2)

 

 

   

TITTEL/TITLE 

Vegetasjon og beite på Øyerfjellet

FORFATTAR/AUTHOR 

Yngve Rekdal

DATO/DATE:  RAPPORT NR./ 

REPORT NO.: 

TILGJENGE/AVAILABILITY:  PROSJEKT NR./PROJECT NO.:  SAKSNR./ARCHIVE NO.: 

21.04.2017 3(68) 2017 Open 10351-1 17/01569

ISBN‐NR./ISBN‐NO: 

978-82-17-01854-4

ISSN‐NR./ISSN‐NO:  

2464-1162

SIDETAL/NO. OF PAGES: 

58

OPPDRAGSGJEVAR/EMPLOYER: 

Øyer kommune

KONTAKTPERSON/CONTACT PERSON: 

Karen Saksum

STIKKORD/KEYWORDS:   FAGOMRÅDE/FIELD OF WORK: 

Vegetasjonskartlegging, utmarksbeite Utmarksbeite Vegetation mapping, outfield pasture Outfield pasture

SAMANDRAG/SUMMARY: 

Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 152 km² på Øyerfjellet i Øyer kommune.

Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite i kartområdet.

The vegetation types over a total area of 152 km2 on Øyerfjellet in Øyer municipality have been mapped according to the methodology for vegetation mapping (scale 1:20 000 - 50 000). The most of the mapped area is in the subalpine zone. A vegetation map has been produced, from which 2 different thematic maps have been derived. This report describes the methodology and gives a detailed description of the

registered vegetation types and their distribution in the area. Further, a description of other information which could be derived from the vegetation map is provided, with emphasis on grazing conditions for domestic animals.

GODKJENT /APPROVED 

Hildegunn Norheim 

NAMN/NAME 

PROSJEKTLEIAR /PROJECT LEADER 

Yngve Rekdal 

NAMN/NAME 

 

(3)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  iii 

FORORD  

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utførte sommaren 2016 vegetasjonskartlegging av eit område på 152 km² i Øyer kommune i Oppland fylke. Som felles kartnamn for det kartlagte området er det her bruka Øyerfjellet. Kartlegginga skal tene som grunnlag for planlegging av beitebruk og skjøtsel av landskap i området. Arbeidet er utført på oppdrag frå Øyer kommune. Prosjektet inngår i NIBIO sitt nasjonale program for vegetasjonskartlegging i utmark der oppdragsgjevar prioriterer kartleggingsområde og bidreg med finansiering.

Vegetasjonskartlegginga er gjort etter NIBIO sin instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Feltarbeidet er utført av Michael Angeloff, Finn-Arne Haugen, Kjell Moen, Hans Petter Kristoff- ersen , Yngve Rekdal, Geir-Harald Strand og Kristina Thygesen. Digitalisering av kart og kartpresentasjon har Hans Petter Kristoffersen og Michael Angeloff stått for. I tillegg til vegetasjonskartet er det utarbeidd avleidde temakart kring beite for sau og storfe. Foto er tekne av Michael Angeloff (MIA), Hans Petter Kristoffersen (HPK), Kjell Moen (KJM), Geir-Harald Strand (GHS) og Yngve Rekdal der fotograf ikkje er nemnt. Lokal kontakt har vore Karen Saksum ved landbrukskontoret for Lillehammerregionen.

Ås, 21.04.17 Yngve Rekdal

(4)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  iv 

INNHALD 

1 INNLEIING  ...  1

2 VEGETASJONSKARTLEGGING, GENERELL DEL ...  2

2.1 Mål.. ... 2

2.2 Kva er eit vegetasjonskart? ... 2

2.3 Korleis blir kartet laga? ... 3

2.4 Bruk av vegetasjonskart ... 4

3 OMTALE AV KARTOMRÅDET ...  6

3.1 Oversikt ... 6

3.2 Klima ... 7

3.3 Berggrunn og lausmassar ... 8

4 ARBEIDSMETODE  ...  9

4.1 Feltarbeid og kartframstilling ... 9

4.2 Feilkjelder ... 9

4.3 Farge og symbolbruk ... 10

5 VEGETASJONEN I KARTOMRÅDET ...  11

5.1 Kartleggingssystem og arealfordeling ... 11

5.2 Omtale av kartlagte vegetasjonstypar ... 14

5.3 Områdevis omtale av vegetasjon og beite ... 33

6 BEITEVERDI OG BEITEKAPASITET  ... 37

6.1 Beiteverdi ... 37

6.2 Beitevanar ... 39

6.3 Beitekvalitet ... 40

6.4 Beitekapasitet ... 42

6.5 Litt om smyle ... 45

6.6 Skjøtsel av beite og kulturlandskap ... 46

LITTERATUR ...  50

(5)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

SAMANDRAG  

Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. Ei oversikt over utbreiinga av vegetasjonstypar gjev oss på denne måten informasjon også om variasjonen i økologiske faktorar (klima, næring og vatn i jorda, snødekke og kulturpåverk- nad) i eit område. I tillegg kan kvar vegetasjonstype tilleggast eigenskapar med omsyn til ulik

ressursutnytting og bruk (beite, slitestyrke for ferdsel, artsmangfald m.m.).

I Øyer kommune i Oppland, er det vegetasjonskartlagt eit areal på 152 km², 150 km² av dette er landareal. Kartlegginga er utført på oppdrag frå Øyer kommune. Viktigaste målsettinga er å lage eit grunnlag for planlegging av beitebruk og skjøtsel av landskap. Kartlegginga er gjort etter instruks for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er framstilt vegetasjonskart og avleia temakart for sauebeite og storfebeite.

Området ligg på austsida av Gudbrandsdalen og omfattar delar av det fjellområdet som blir kalla Øyerfjellet. I vest startar kartområdet 800-900 moh. der den bratte stigninga frå Gudbrandsdalen slakar ut i eit vidt fjellplåtå 900-1000 moh. Fleire aust-vestgåande, godt runda fjellryggar, når opp mot 1100 moh. og deler platået i fleire landskapsrom. I aust er øvre delen av den nord-sørgåande Åstdalen med i kartområdet, sideelvene Gjæsa og Hynna samt Hornsjøen heilt i sør. Herifrå går sørgrensa for området vestover til Reinsfjellet. I nord er det kartlagt om lag til vegen inn til Akksjøsætra. Høgaste punktet er Hitfjellet 1083 moh., lågast ligg det kring 770 moh. ved Åsta.

Av kartområdet er berre 43% av arealet skogsett, sjølv om det meste ligg under den klimatisk potensi- elle skoggrensa. Det er grunn til å tru at denne grensa går kring 1100 moh. i området. Dette av di grana går opp mot 1000 moh., og som i Skandinavia elles vil det kunne etablerast eit bjørkebelte 100-150 høgdemeter over barskoggrensa. Dei mest eksponerte toppane vil truleg likevel ikkje bli skogsette da ein her får ein «toppeffekt» av vind, uttørking og magert jordsmonn. Skogen i området er open fjell- skog også nede i barskogen, og ligg over vernskoggrensa der det skal takast særskilde omsyn ved hogst.

Området har eit kontinentalt temperaturklima med låg vintertemperatur og høg sommartemperatur i høve til høgda over havet. Nedbøren i kartområdet viser stor ulikheit frå Sjusjøen ei mil sør for området med 1020 mm i året, til Søre Brekkom, to mil mot nord, med 600 mm. Heile kartområdet er dominert av sandsteinar også kalla sparagmitt. Denne bergarten er vanlegvis fattig med omsyn til næring for plantevokster. I sandsteinane kan det finnast mindre innslag av mørke skifrar, konglo- meratar og kalksteinar som lokalt kan gje utslag i rikare vegetasjon. Det er i første rekkje i gode vassig slik påverknad vil koma til syne i plantedekket. Det meste av kartområdet har tjukke lausmassar, som stort sett er morene. Over dei høgaste høgdene kan dekket vera tynt, men det er lite av fjellblotningar.

Morena kan stadvis vera grov. Torvavsetningar i form av myr og sumpskogar er det rikeleg av.

Kartområdet har lite variasjon i vegetasjonsdekket. 60% av arealet er blåbærmark (blåbærskogar + rishei). Av fastmarksarealet utgjer blåbærmarka 88%. Gras- og urterik mark (engskogar + høgstaude- eng) utgjer 7%. Dei fattigaste vegetasjonstypane, lav- og lyngrik mark (lav- og lyngrike skogar + lavhei), utgjer heller ikkje stort areal med berre 0,4%. Dette er overraskande ut frå den fattige berggrunnen, dei djupe, til dels grove lausmassane og det heller flatlendte terrenget. Truleg er godt snødekke vinterstid og finstoff i lausmassane som held på vatnet, forklaringa på dette.

Store areal er forsumpa, i alt 31% av området. Det meste av dette er myr som fordeler seg nokså likt mellom vegetasjonstypane rismyr med 44% og grasmyr 50% av myrarealet. Området ligg for lågt til at snøleievegetasjon får noko omfang anna enn mindre areal i nordsida av Hitfjellet. Det er store areal med dyrka mark og beitevollar kring dei mange setrene i området. På vestsida er det dyrka mykje også utanom setrene. Jordbruksareala i området er i ulik hevd, og mykje areal blir ikkje hausta. Samla jordbruksareal utgjer 3% av kartområdet.

(6)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  vi 

Tilgjengeleg utmarksbeite i kartområdet er berekna til 146 019 dekar. Dette kjem fram ved å trekkje klassane som ikkje er vegetasjonsdekte eller ikkje er tilgjengelege for beiting, frå det samla landarealet. Nyttbart beiteareal er samla areal av vegetasjonstypar som ein kan rekne med at dyra tek beiteplanter av betydning for tilvekst i frå. Dette utgjer 117 275 dekar for storfe og 105 385 dekar for sau. Av tilgjengeleg utmarksbeiteareal utgjer dette 80% for storfe og 72% for sau. Forskjellen på storfe og sau ligg først og fremst i at mindre av arealet av grasmyr og fattig sumpskog er rekna som beite for sau. 5% av utmarksbeitearealet er i beste klassen svært godt beite for både storfe og sau.

Ut frå terreng og vegetasjon er utmarksbeitet i kartområdet Øyerfjellet eigna for både sau og storfe.

Beiteterrenget er godt framkomeleg, med unntak av mindre parti med steinrik morene og nokre blaute myrer. Det vesentlege av beiteressursen ligg i blåbærmarka, og for storfe også på grasmyrene. Det er svært lite areal av svært godt beite, men ein uvanleg høg del av området er nyttbart beite. Områdevis er det ikkje så stor variasjon i beitekvalitet, men austsida, og særleg øvre del av Åstdalen, har høgare forekomst av svært godt beite og er beste delen av kartområdet. Her er det òg litt mindre myr enn i den myrrike vestdelen, som særleg for sau har lågare beitekvalitet. Setervollane utgjer ein stor beite- ressurs der dei er tilgjengelige. Det er ikkje så store høgdeforskjellar i beitet. Det vil derfor ikkje vera store skilnader i utviklinga av plantene ulike stader i beitet, anna enn det som ulik eksposisjon skapar.

Samla beitekarakteristikk for kartområdet er sett til godt - mindre godt beite med eit høveleg dyretal på 60 sau eller 12 storfe per km² nyttbart beiteareal. Dersom ein reknar 10% usikkerheit til kvar side og avrunding til næraste 100-eining for sau og 50-eining for storfe, kan eigna dyretal vera 5700 - 7000 sau eller 1300 - 1500 storfe. Best arealutnytting vil ein få ved bruk av både sau og storfe da ulike dyreslag nyttar terreng og plantedekke ulikt. Fordeler ein tilgjengeleg fôrproduksjon med ¾ på sau og

¼ på storfe kan kring 5 300 sau og 350 storfe vera høveleg. Det tilrådde dyretalet forutset nokolunde jamn fordeling av dyr i området.

Det kartlagte området er del av Øyer beite- og gjetelag sitt beiteområde, som igjen er delt i fleire rodar.

Kartområdet er del av to rodar: Aksjøsætervegen-Augsæter (146 km²) der det vart sleppt 3796 sau og 54 storfe i 2016, og Gjæslia/Sørbygda (119 km²) med 1176 sau og 33 storfe. I tillegg går det om lag 100 mjølkekyr i området frå fem setrer som er i drift. Det er vanskeleg å gje noko akkurat berekning av beitetrykk i kartområdet. Dersom ein reknar same prosent nyttbart beite i rodane som i kartområdet (80%) skulle det tilsvare 35 sau per km² i roden Aksjøsætervegen-Augsæter og 14 sau per km² i Gjæslia/Sørbygda. I tillegg kjem mjølkekyrne og det som rein og elg tek opp av beiteplanter. Det skulle uansett tilseie at utnyttinga av utmarksressursen er låg. Det viste også avbeitinga vi såg under siste del av kartlegginga som foregjekk sist i august. Den var gjennomgåande låg i det meste av området.

Det låge beitetrykket i utmark og vekslande hausting av setervollar gjer at vegetasjon og landskap endrar seg. Dersom ein ønskjer å ta vare på det landskapet som er skapt av tidlegare tiders langt hardare utmarksshausting må ulike tiltak settast inn.

(7)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

1 INNLEIING 

Det har vorte sterkt auka merksemd kring bruk av norsk utmark dei siste åra. Miljøvernforvaltninga er gjennomfører ei rekkje tiltak med målsetting å sikre det biologiske mangfaldet i utmarka bl.a. gjennom fleire typar av verneplanar. Endringar i landbrukspolitikken har ført til ei sterkare satsing på ny næringsmessig utnytting av utmarksressursane gjennom til dømes jakt og gardsturisme. Interesse for bruk av utmark til hyttebygging har vore vedvarande høg i mange år. Meir reine kommersielle interesser melder seg på arenaen, og det dukkar opp nye bruksformer og det kjem inn personar med andre haldningar, kulturell bakgrunn og målsettingar for si økonomiske verksemd enn det vi finn i dei meir tradisjonelle utmarksnæringane.

Sitande regjering ønskjer ei auka satsing på utmarka som fôrressurs for beitedyr (Landbruks- og matdepartementet 2016). I regjeringa sin nyleg framlagte bioøkonomistrategi blir det signalisert ei sterkare utnytting av biologiske ressursar (Nærings- og fiskeridepartementet 2016). Klimaendringar kan endre produksjonstilhøve og vilkåra for bruk av utmarka til ulike formål.

Dei utviklings- og endringsprosessane som no er i gang i utmarka skapar behov for kunnskap. Kunn- skap som grunnlag for riktige avgjerder når næringsverksemd skal etablerast eller forvaltningstiltak skal settast ut i livet. Det er viktig både for tradisjonelle og nye brukarar å synleggjera arealinteressene sine og planlegge arealbruken sin. Fleirbruk er eit viktig stikkord for all arealplanlegging i både skog og fjell. God kjennskap til naturgrunnlaget er eit vilkår for miljøretta planlegging og forvaltning. Dei naturgjevne arealeigenskapane bør danne utgangspunkt for arealdisponering. På den måten vil areal kunne disponerast til formål som gjev størst utbytte, samtidig som det er muleg å forutsjå konsekven- sar av ulike inngrep. Som grunnlag for slik planlegging treng planleggaren vidast muleg kunnskap om økologiske tilhøve og eigenskapar for ulik ressursutnytting.

Vegetasjonskartet er i dag den karttypen som gjev mest allsidig informasjon om naturgrunnlaget. Det er det næraste vi har kome eit økologisk kartverk. Kartet gjev informasjon som generelt aukar

kunnskapen og forståinga for kva naturressursar som finst og kva som skal forvaltast. Kartet gjev eit felles informasjonssystem for mange ulike brukarar og dannar ei felles plattform som eventuelle motstridande interesser kan diskuterast over. Vegetasjonskartet er den einaste systematiske reiskapen vi har for å arbeide med arealsida av beitebruk i utmark.

Informasjonen i vegetasjonskartet kan vera tungt tilgjengeleg utan botanisk og økologisk kunnskap.

Målsettinga med denne rapporten er å gje ein nærare omtale av kva vegetasjonskartlegging er og kva informasjon som ligg i vegetasjonskartet over Øyerfjellet.

I rapporten tek kapittel 2 for seg vegetasjonskartlegging generelt, kapittel 3 gjev ein omtale av natur- grunnlaget i kartområdet og kapittel 4 beskriv metode for arbeidet som er utført. Vegetasjonstypane som er funne er nærare omtala i kapittel 5, saman med ei områdevis skildring av vegetasjon og beite. I kapittel 6 er beite for husdyr behandla særskilt. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet i kartområdet, samt gjeve nokre betraktningar med omsyn til skjøtsel av beite og landskap.

(8)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

2 VEGETASJONSKARTLEGGING, GENERELL DEL 

2.1 Mål 

Vegetasjonskartlegging skal skaffe informasjon for betre forvaltning og bruk av naturgrunnlaget.

Kartlegginga skal skape grunnlag for å forstå samanhengar i naturen og ta vare på og nytte biologiske ressursar, kulturverdiar og naturen som kjelde til oppleving og rekreasjon.

2.2 Kva er eit vegetasjonskart? 

Ville planter lever i konkurranse med

kvarandre om vatn, næring og lys. Dei som er best tilpassa miljøet på veksestaden vil vinne.

I område som har fått utvikle seg gjennom lengre tid er det derfor langt frå tilfeldig kva planter som veks kvar. Veksemiljøet til plantene er samansett av ei rekkje natur- gjevne og menneskeskapte tilhøve. Dei viktigaste av desse såkalla økologiske faktorane er vist i figur 1. Planter som har nokolunde same krav til miljøet vil vekse på same stad. Dei dannar det vi kallar eit

plantesamfunn eller ein vegetasjonstype. Ein vegetasjonstype er såleis ei karak- teristisk samling av artar som vil finnast att på stader med like veksevilkår.

Mange artar vil opptre i fleire vegetasjonstypar. Desse har eit vidt økologisk leveområde, men mengdeforholdet vil oftast variere frå kanskje dominerande art i ein type til spreitt forekomst i ein annan. Andre artar kan ha snevre tolegrenser for ein eller fleire miljøfaktorar. Desse kallar vi

karakterartar fordi dei fortel oss noko heilt bestemt om tilhøva på veksestaden og om plantesamfunnet dei veks i. Når vi kartlegg utbreiinga av vegetasjonstypar, brukar vi dominerande artar og

karakterartar som kjenneteikn.

Vegetasjonsøkologar har arbeidd med å definere kva artskombinasjonar vi skal kalle plantesamfunn, og kva økologiske tilhøve desse indikerer. Ut frå denne forskinga er det forma system for praktisk vegetasjonskartlegging. Det er i dag i bruk to system som er nokolunde landsdekkande; eitt for

detaljert kartlegging (M 1:5 000-20 000) (Fremstad 1997) og eitt for oversiktskartlegging (M 1:20 000 - 50 000) (Rekdal og Larsson 2005). Einingar frå det detaljerte systemet kan slåast saman til

oversiktsnivå.

Det detaljerte systemet er bygd opp på tre nivå kalla grupper, typar og utformingar. Det er 24

grupper som står for hovedtypar av vegetasjon. Systemet inneheld 137 typar som vanlegvis tilsvarar ei plantesosiologisk eining på noko ulike nivå. Dei fleste typane er igjen er delt opp i utformingar som tilsvarar plantesosiologiske einingar på lågare nivå. Regionale utformingar eller spesielle lokale økologisk vikarierande samfunn blir vanlegvis rekna som typar.

Kartleggingssystemet for oversiktskartlegging er tilpassa eit mindre intensivt feltarbeid. Identifi- kasjon av typane byggjer meir på utsjånaden (fysiognomisk utforming) av vegetasjonen slik den blir prega av dominerande artar eller artsgrupper. Systemet deler vegetasjonstypane i 10 grupper. Under

Figur 1. Viktige faktorar som avgjer veksemiljøet til  plantene. 

Vatn

Næring

Klima

Snødekke Andre

planter Menneskje

og dyr

(9)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

desse er det definert 45 vegetasjonstypar og 9 andre arealtypar. I begge systema blir det bruka ei rekkje tilleggssymbol for å få fram viktig informasjon som ikkje ligg i typedefinisjonen som dekning av lav, vier, bart fjell, grasrik utforming m.m. Samla gjev dette eit detaljert bilete av vegetasjonsdekket der ein jamt vil ha 200-300 unike figursignaturar i eit kart på 50-100 km².

Eit vegetasjonskart er eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som utgjer plantedekket i eit område. Ved å utnytte den informasjonen som plantene gjev oss om

veksetilhøva blir dette likevel langt meir enn ein botanisk oversikt. Forsking og erfaring har gjort at vi kan trekkje ut ei rekkje opplysningar om miljøforhold innafor kvar vegetasjonstype. På same måte kan ulike eigenskapar med omsyn til ressursutnytting og arealbruk knytast til typane. Grovt skissert kan vi dele informasjonen frå vegetasjonskartet i 3 grupper:

 Botanisk informasjon

 Økologisk informasjon

 Eigenskapar med omsyn til ressursutnytting og anna naturbruk

2.3 Korleis blir kartet laga? 

Feltarbeid: Mykje av innsatsen bak eit vegetasjonskart ligg i feltarbeidet.

Kartlegginga foregår som ein kombinasjon av synfaring i felt og tolking av flybilete ut frå nyansar i farge og struktur i biletet, og økologisk kunnskap. Kartleggaren ser på bileta gjennom eit stereoskop og får da land- skapet fram tredimensjonalt. Ute i terrenget blir vegetasjonen klassifisert i typar og grenser teikna mellom desse.

Oversiktskartlegging vil i langt større grad enn detaljert kartlegging, vera basert på tolking og kikkertbruk. Ved

oversiktskartlegging vil kvar inventør greie rundt 3 km²/dagsverk i skog og 5 km² i fjellet, ved detaljert kartlegging 0,5-1

km²/dagsverk. Minste figurareal er vanlegvis 1-2 dekar i M 1:10 000. I oversiktskartlegging er minstearealet kring 10 dekar, men ein kan gå under dette på viktige areal.

Kartframstilling: Framstilling av vegetasjonskart skjer ved bruk av digital kartteknikk. Vegeta- sjonsgrenser og -signaturar blir digitalisert frå ortofoto eller flyfoto. Eit dataprogram korrigerer for feil som vil oppstå på flybileta på grunn av ulike fotograferingsvinklar og flyhøgder. Kartriktige digitale data blir lese over i ei datamaskin som har eit program for behandling av kartdata, eit såkalla geograf- isk informasjonssystem (GIS). Her finst modular for lagring, bearbeiding og presentasjon av data.

Avleia produkt: Behandling av vegetasjonsdata i GIS gjev høve til å lage ei rekkje avleia produkt både som kart og statistikkar. Meir om dette under pkt. 2.4.

  Figur 2. Produksjon av vegetasjonsdata ved NIBIO. 

(10)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

2.4 Bruk av vegetasjonskart 

Temakart: Informasjonen som ligg i vegetasjonskartet kan vera tungt tilgjengeleg utan botanisk og økologisk kunnskap. Behandling av data i eit geografisk informasjonssystem gjev mulegheiter til å sortere dei ulike eigenskapane som kan knytast til vegetasjonstypane. Dette kan da presenterast tilpassa den enkelte brukar sine behov framstilt som temakart eller arealstatistikkar.

Figur 3 viser kopling av eitt sett av eigenskapsdata for vegetasjonstypane (beitekvalitet for sau), med geografiske data (vegetasjonsgrenser

og -signaturar) til avleia beitekart for sau.

Figur 4 viser ei oversikt over tema som kan avleiast frå vegetasjonskartet.

Presisjonen i informasjonen vil sjølsagt vera forskjellig etter om det er kartlagt etter system for over-

sikts- eller detaljert kartlegging.

Botanisk informasjon: Ulike planteartar vil vekse innafor ein eller fleire vegetasjonstypar. Ut frå vegeta- sjonskartet, kan det derfor avleiast informasjon om forekomst av mange enkeltartar eller artsgrupper. Døme på avleia tema kan vera kart over tre- slagsfordeling og artsmangfald eller ei forenkling av vegetasjonskartet til hovedtrekk i vegetasjonen.

Økologisk informasjon: Med kunnskap om forekomst av artar i dei ulike vegetasjonstypane og deira krav til veksemiljøet, kan vi avleie ei rekkje tema kring veksetilhøva. Dette gjeld t.d. nærings- og vasstilhøve i jords- monnet, grad av kulturpåverknad og kor varig og tjukt snødekket er i fjellet.

Ulik klimatisk informasjon kan òg tolkast ut.

Eigenskapar for ressursutnytting og anna arealbruk: Ut frå botanisk og økologisk informasjon samt kunn- skap om ulike bruksområde, kan vi av- leie fleire tema kring naturgrunnlaget sine eigenskapar med omsyn til ressursutnytting og anna arealbruk.

Døme på dette kan vera kart over planteproduksjon, bær- og sopp- forekomstar, vegetasjonen sin slite-

styrke, marka si bereevne for ferdsel, beiteverdiar for husdyr, rein og viltartar m.m.

Figur 3. Prinsipp for avleiing av temakart frå  vegetasjonskart 

Figur 4. Avleia informasjon frå vegetasjonskart 

(11)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

Brukartilpassa kart: Ut frå informasjon som vegetasjonskartet gjev, kan vi trekkje ut opplysningar den enkelte brukar er interessert i og stille desse saman til spesielle brukartilpassa produkt. Dette kan gjelde bruk i planlegging og forvaltning eller som dokumentasjon av næringar eller andre brukargrupper sine interesser i utmarka. Kopla saman med informasjon frå andre databasar opnar dette for svært mange mulegheiter.

Brukarinteresser i utmark som vil kunne hente informasjon frå vegetasjonskart:

A. Planlegging og forvaltning 

 Gode kart over naturgrunnlaget gjev betre grunnlag for avgjerder og større effektivitet i planlegging og  forvaltning. Kart gjev innsyn og mulegheiter til brei medverknad i planprosessen.  

 Vegetasjonskartet vil kunne brukast til å vurdere kor eigna areal er til ulike formål, dokumentere ei rekkje  arealbruksinteresser og avdekke brukskonfliktar. 

 Plantene er primærprodusentar og legg grunnlag for "maten" og det fysiske miljøet for andre artar. 

Registrering av plantelivet gjev derfor nøkkelen til informasjon om biologisk mangfald. 

B. Næringsutvikling 

 Vegetasjonskartet gjev skogbruksnæringa ein reiskap for planlegging av fleirsidig skogbruk og skogskjøtsel  tilpassa veksestaden. 

 Vegetasjonskartlegging er einaste systematiske reiskapen vi har for vurdering av beitekvalitet i utmark. 

Kartet kan brukast til dokumentasjon av beiteinteresser, vurdering av beitekapasitet og planlegging av  beitebruk og tiltak for skjøtsel av kulturlandskap. 

 Reindrifta vil kunne nytte vegetasjonsdata til betre tilpassing av drifta til naturgrunnlaget. 

 Basisressursen for grønt reiseliv er landskap. Vegetasjonen er ein viktig del av landskapet. Eit 

vegetasjonskart vil kunne bidra til dokumentasjon av reiselivet sine arealinteresser, brukast i planlegging  av naturbaserte aktivitetar og til marknadsføring av natur som reiselivsprodukt. 

C. Forsking og undervisning 

Vegetasjonskartet viser samanhengar, årsakstilhøve og mangfald i naturen og kan brukast i naturfagunder‐

visning og informasjonsverksemd. Kartet er vel eigna som referansegrunnlag for ulik naturfagleg forsking. 

Dette er òg eit historisk dokument som kan vise utvikling over tid. 

D. Friluftsliv 

Turgåarar vil kunne nytte kartet for å gjera turen meir opplevingsrik, finne bærforekomstar, sopp og andre  nyttevekstar. Med kunnskap om ulike dyreartar sine miljøkrav kan kartet gje rettleiing om kvar desse helst  forekjem. 

E. Forsvaret 

Vegetasjonskartet gjev informasjon som kan nyttast i taktisk‐ og konflikt‐/skadeforebyggande planlegging. 

Dette kan vera framkomelegheit, marka si bereevne, høve til å finne skjul, sårbare naturtypar m.m. 

(12)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

3 OMTALE AV KARTOMRÅDET 

3.1 Oversikt  

Det kartlagte området er 152 km² og ligg i Øyer kommune i Oppland fylke. 150 km² av dette er land- areal. Området ligg på austsida av Gudbrandsdalen og omfattar delar av Øyer statsalmenning i fjell- området som blir kalla Øyerfjellet. I vest startar kartområdet 800-900 moh. der den bratte stigninga frå Gudbrandsdalen slakar ut i eit vidt fjellplåtå 900-1000 moh. Fleire aust-vestgåande, godt runda fjellryggar, når opp mot 1100 moh. og deler platået i fleire landskapsrom. I aust er øvre delen av den nord-sørgåande Åstdalen med i kartområdet, og sideelvene Gjæsa og Hynna samt Hornsjøen heilt i sør. Herifrå går sørgrensa for området vestover til Reinsfjellet. I nord er det kartlagt om lag til vegen inn til Akksjøsætra. Høgaste punktet er Hitfjellet 1083 moh., lågast ligg det kring 770 moh. ved Åsta.

Heile området ligg under den klimatiske skoggrensa som ligg kring 1100 moh. i området. Granskogen når opp til vel 900 moh., stadvis til 1000 moh. på vestsida av området. Det er bjørkeskog opp til vel 1000 moh. særleg på austsida mot Åstdalen. På øvste delen av platået er det store areal som er skoglause på grunn tidlegare tiders langt hardare hausting av utmarka.

        Figur 5. Lokalisering av kartområdet (Grunnkart © Norge digitalt).  

(13)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

I kartområdet er det tolv setergrender og fleire meir spreidtliggande setrer. Fem setrer er i drift med mjølkeproduksjon ved Hornsjøen, Hita, Svartåsen, Rognhaugen og Sjøsætra. Det er lite bygningar utanom seterbusetnaden. På vestsida er det store dyrka areal i det svakt hellande terrenget kring 900 moh. Det er mange vegar som gjer området lett tilgjengeleg sommarstid. Stiar og turløyper er det òg mange av og terrenget blir bruka mykje både sommar og vinter av folk frå dei store hyttekonsentra- sjonane i lia mot Gudbrandsdalen. Området blir bruka til beiting av Øyer beite- og gjetelag. Området nord for Hornsjøvegen går inn i Rondane villreinområde, område sør, med mål om 2300 rein som vinterstamme (www.miljostatus.no/kart/). Elg er det òg i området.

Frå Sjøsæterfjellet mot nord med Gåssjøen og setergrenda Gullbringen. 

  Sjøsætra er ei av dei mange setergrendene i kartområdet. 

Hornsjøen.

 

(14)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

3.2 Klima 

Temperaturmålingar på Venabu fem mil nord for kartområdet, viser eit kontinentalt temperaturklima med låg vintertemperatur og høg sommartemperatur i høve til høgda over havet. Lågast er tempera- turen i januar med ÷9,7 grader, høgast i juli med 10,4. Årsmiddel er -0,3 grader. Ein peikepinn på temperaturen i ulike høgder kan ein få ved å rekne med ein nedgang med 0.6 grader for kvar 100 meter stigning.

Nedbøren i kartområdet viser stor ulikheit frå Sjusjøen ei mil sør for området med 1020 mm i året til Søre Brekkom, to mil mot nord, med 600 mm. Mest nedbør fell frå juni til og med oktober. Sjusjøen er av dei nedbørrikaste områda på Austlandet, snøforholda er jamt gode for skigåing til ut i mai.

Tabell 1. Normalar for temperatur og nedbør for nokre stasjonar nær kartområdet (http://eklima.no). 

  Stasjon  moh  jan  feb  mar  apr  mai  jun  jul  aug  sep  okt  nov  des  år  Temp.  Venabu  930  ‐9,7  ‐9,2  ‐6,6  ‐2,3  4,2  9,2  10,4  9,3  4,6  0,3  ‐5,4  ‐8,1  ‐0,3  Nedbør  Sjusjøen  931  61  50  57  51  75  100  116  117  114  116  93  70  1020  Søre Brekkom  770  33  26  30  28  43  67  81  79  66  63  48  36  600 

3.3 Berggrunn og lausmassar 

I følgje berggrunnskart frå Norges geologiske undersøkelser (www.ngu.no) er heile kartområdet dominert av sandsteinar også kalla sparagmitt. Dette er berggrunn som under den kaledonske fjellkjedefaldinga, vart skjøve mot sør og aust over det stadeigne grunnfjellet. Desse bergartane er vanlegvis fattige med omsyn til næring for plantevokster. I sandsteinane kan det finnast mindre innslag av mørke skifrar, konglomeratar og kalksteinar som lokalt kan gje utslag i rikare vegetasjon.

Det er i første rekkje i gode vassig slik påverknad vil koma til syne i plantedekket.

Det meste av kartområdet har tjukke lausmassar, stort sett morene. Over dei høgaste høgdene kan dekket vera tynt, men det er lite av fjellblotningar. Morena kan stadvis vera grov, men såg også ut til ofte å innehalde mykje finstoff. Torvavsetningar i form av myr og sumpskogar er det rikeleg av og utgjer 31% av samla areal.

(15)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017 

4 ARBEIDSMETODE 

4.1 Feltarbeid og kartframstilling 

Feltarbeidet vart utført sommaren 2016 i samsvar med metode skissert under pkt. 2.3, etter system for vegetasjonskartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50) (Rekdal og Larsson 2005). Under kartlegginga vart det bruka flybilete i farger frå 2013 i M 1:30 000 (COWI AS oppgåve 10208).

Topografisk kartgrunnlag er frå Statens kartverk sin kartserie N50.

Figur 6. Utsnitt av flyfoto med feltregistreringar kring Mjøvatnet og Brennlia.  

4.2 Feilkjelder 

Kartleggingssystemet i M 1:20 000 - 50 000 er eit kompromiss mellom kva informasjon ein ønskjer at kartet skal vise, kor mykje kartlegginga skal koste og kva som er kartografisk muleg å framstille. Kartet skal best muleg avspegle økologiske tilhøve og eigenskapar for ulik bruk av naturgrunnlaget, men samtidig må kartlegginga foregå i eit tempo som gjer dette økonomisk forsvarleg. Kartografisk set denne målestokken grenser for i detaljeringsgrad.

Det er begrensa kor mykje av kartleggingsarealet som kan oppsøkjast i felt. Vegetasjonstypane blir derfor i stor grad identifisert ut frå kriterie kring utsjånad som er lett kjennbare på foto eller med augekontakt. Vegetasjonsgrenser er som regel gradvise overgangar og vegetasjonen kan danne

innfløkte mosaikkmønster som er umuleg å kartfeste. Alle dei problem kartleggaren støyter på kan det ikkje lagast reglar for og må derfor løysast ved skjønn.

Vegetasjonskartleggaren si oppgåve blir av dette å dra ut hovedtrekka i vegetasjonsfordelinga og teikne dette ned som fornuftige figurar som det kan lagast kart av. Detaljert kontroll av grenser utan tanke på hovedtrekk, vil kunne vise mange "feil". Kartframstillingsmetoden er i seg sjøl komplisert og inneber overføring av liner og figursignaturar fleire gonger. For eit så innhaldsrikt kart vil dette gje risiko for

(16)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  10 

feil og set store krav til rutiner for lesing av korrektur. Mange vegetasjonstypar kan by på problem ved klassifisering. Dette er kommentert under omtalen av typane.

4.3 Farge og symbolbruk 

Vegetasjonskartet kan lesast på to nivå etter kor detaljert informasjon ein er ute etter. Fargene i kartet er det enklaste nivået. Hovedfargene er delt etter grupper av vegetasjonstypar som representerer viktige utsjånadsmessige (fysiognomiske) trekk i landskapet. Lauvskog er vist i gulgrønt, furuskog i grågrønt, granskog i blågrønt, heivegetasjon i fjellet i bruntonar, myrer i blått og jordbruksareal i gult.

Innafor kvar hovedgruppe er typane attgjevne ved ulike fargetonar frå lyst til mørkt etter ein fattig - rik gradient. Skravur er bruka for å få fram hagemarkskog, sumpskogar og nokre myrtypar. Meir detaljert informasjon får ein ved å lese signaturane i kartet. Alle figurar er gjeve ein signatur for vegetasjonstype som består av eit tal og ein bokstav. I tillegg er det bruka ei rekkje symbol for å vise viktige trekk i vegetasjonen som ikkje går ut frå typedefinisjonen. Desse er nemnt i pkt. 5.1. Her står også omtale av bruk av mosaikkfigurar.

Figur 7. Utsnitt frå vegetasjonskartet kring Mjøvatnet og Brennlia.  

  

(17)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  11 

5 VEGETASJONEN I KARTOMRÅDET 

5.1 Kartleggingssystem og arealfordeling 

Nedafor følgjer ei oversikt over kartleggingseiningar og tilleggssymbol i systemet for vegetasjons- kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK 50) (Rekdal og Larsson 2005). Typar eller tilleggssymbol merka med gult forekjem i kartleggingsområdet.

VEGETASJONSTYPAR OG ANDRE AREALTYPAR 

1. SNØLEIE         

     1a Mosesnøleie       

     1b Grassnøleie      

     1c Frostmark, letype    

2. HEISAMFUNN I FJELLET         2a Frostmark, rabbetype       2b Tørrgrashei 

     2c Lavhei         

     2d Reinrosehei      

     2e Rishei       

     2f Alpin røsslynghei

   

 

     2g Alpin fukthei    

3. ENGSAMFUNN I FJELLET        3a Lågurteng            3b Høgstaudeeng 

   

4. LAUVSKOG       

    4a Lav‐ og lyngrik bjørkeskog   

    4b Blåbærbjørkeskog     

    4c Engbjørkeskog         

    4d Kalkbjørkeskog     

    4e Oreskog       

    4f Flommarkkratt   

    4g Hagemarkskog     

 

5. VARMEKJÆR LAUVSKOG   

    5a Fattig edellauvskog      

    5b Rik edellauvskog     

       

6. FURUSKOG 

    6a Lav‐ og lyngrik furuskog   

    6b Blåbærfuruskog     

    6c Engfuruskog      

    6d Kalkfuruskog       

7. GRANSKOG 

      7a Lav‐ og lyngrik granskog        7b Blåbærgranskog        7c Enggranskog    

8. FUKT‐ OG SUMPSKOG        8a Fuktskog 

      8b Myrskog        8c Fattig sumpskog        8d Rik sumpskog   

9. MYR         9a Rismyr 

      9b Bjønnskjeggmyr        9c Grasmyr        9d Blautmyr        9e Storrsump   

10. OPEN MARK I LÅGLANDET       10a Kystlynghei 

     10b Røsslynghei       10c Fukthei 

     10d Knausar og kratt       10e Fukt‐ og strandenger       10f Sanddyner og grusstrender       10g Elveører og grusvifter   

11. JORDBRUKSAREAL             11a Dyrka mark             11b Beitevoll 

     

12. UPRODUKTIVE OG BEBYGDE AREAL      12a Jord og grus 

    12b Ur og blokkmark       

    12c Bart fjell  

    12d Bebygd areal, tett      12e Bebygd areal, ope      12f Anna nytta areal         12g Varig is og snø 

 

 

(18)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  12 

TILLEGGSSYMBOL  

 

Grus, sand og jord  Areal med 50–75% grus, sand og jord 

Stein og blokker    Areal med 50–75% stein og blokk 

Grunnlendt mark, bart fjell  Ʌ  I skog: Grunnlendt areal der jorddekket er 

mindre enn 30cm eller det finnes opp til 50 %  bart fjell. 

  Areal med 50–75% bart fjell  Spreitt vegetasjon 

~  Uproduktive areal (12a, b, c) med 10‐25% 

vegetasjonsdekke  Lav  v  Areal med 25‐50% lavdekning  x  Areal med meir enn 50 % lavdekning 

Vier 

  Areal med 25‐50% dekning av vier  s  Areal med meir enn 50 % dekning av vier 

Einer 

j  Areal med meir enn 50 % dekning av einer  Bregner 

p  Areal med meir enn 75 % dekning av bregner  Finnskjegg 

n  Areal med meir enn 75 % dekning av finnskjegg  Grasrik vegetasjon 

g  Vegetasjonstypar med grasrike utformingar,  over 50 % grasdekning 

Kalkkrevande vegetasjon  k  Kalkkrevande utforming av grasmyr og  

lågurteng,  

Treslag 

*  Gran  +  Furu 

o)  Lauvskog, i hovedsak bjørk  o  Gråor 

Ө  Osp 

Э  Selje 

$  Vier i tresjiktet   o))  Busksjikt 

Tetthet i skog  ]  25‐50% kronedekning 

Hevdtilstand på jordbruksareal 

  Dyrka mark eller beitevoll under  attgroing   

Grøfta areal  T  Areal som er tett grøfta 

Mosaikksignatur blir bruka der to vege- tasjonstypar opptrer i mosaikk. Dominer- ande vegetasjonstype blir ført først og type nr. 2 blir ført på dersom denne utgjer meir enn 25% av arealet innafor figuren. Dersom hovedtype og type nr. 2 har same talkode, blir talet sløyfa i signaturen bak

skråstreken.

Eks.: 6a/9c = Lav- og lyngrik furuskog i mosaikk med grasmyr

9c/a = Grasmyr i mosaikk med rismyr  

(19)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  13 

AREALFORDELING 

        Tabell 2. Arealfordeling av ulike vegetasjons‐ og arealtypar i kartområdet.  

Vegetasjonstype  Dekar  Vegetasjonstype  Dekar 

1b Grassnøleie  15  0,01  9a Rismyr  19 335  12,9 

2c Lavhei  159  0,1  9b Bjønnskjeggmyr  1 625  1,1 

2e Rishei       34 045  22,7  9c Grasmyr  21 938  14,6 

3b Høgstaudeeng  2 618  1,7  9d Blautmyr  788  0,5 

4a Lav‑ og lyngrik bjørkeskog  134  0,1  9e Storrsump  255  0,2 

4b Blåbærbjørkeskog   36 393  24,2  11a Dyrka mark  2 885  1,9 

4c Engbjørkeskog  3 517  2,3  11b Beitevoll  1 556  1,0 

4g Hagemarkskog  7  0,01  12b Ur og blokkmark   39  0,03 

7a Lav‑ og lyngrik granskog  71  0,05  12c Bart fjell  5  0,00 

7b Blåbærgranskog   20 877  13,9  12e Bebygd areal, ope  14  0,01 

7c Enggranskog  1 271  0,8  12f Anna nytta areal  31  0,02 

8b Myrskog  83  0,1  Sum landareal  150 141  100,0 

8c Fattig sumpskog  585  0,4  Vatn   1 834   

8d Rik sumpskog  1 893  1,3  Sum totalt  151 974   

 

       Figur 8. Vegetasjons‐ og arealtypar med 1% arealdekning eller meir i kartområdet.

 

24,2 22,7

14,6 13,9 12,9

2,3 1,9 1,7 1,3 1,1 1,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

%

(20)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  14 

5.2 Omtale av kartlagte vegetasjonstypar 

Nedafor følgjer ein omtale av vegetasjonstypar registrert under vegetasjonskartlegging i kartområdet Øyerfjellet. Vegetasjonstypane er gjevne beiteverdi etter ein tredelt skala som er omtala i kapittel 6.

SNØLEIE 

1b Grassnøleie 

Økologi: Grassnøleia opptrer i lesider over skoggrensa på stader med mindre ekstreme snøforhold enn i mosesnøleia, men med betre snødekke enn i rishei. Typen har størst forekomst i baklier, lesider og svake senkingar i le for herskande vindretning. Utsmelting skjer som regel i slutten av juni eller først i juli. Næringstilstanden i jordsmonnet er fattig til moderat. Vasstilhøva i veksesesongen vil variere mykje, men mange tørkar raskt opp når snøen er borte.

Artar: Karakteristisk for grassnøleia er dominans av gras- og halvgrasartar i feltsjiktet. Dei lokale utformingane er dominert av smyle eller stivstorr. Finnskjegg kan dominere i flate senkingar der smeltevatn blir ståande. Innhaldet av musøre er ofte stort, og artar som gulaks, seterstorr, fjelltimotei, fjellmarikåpe, engsyre og trefingerurt vil forekoma jamt. Blåbær og

blålyng kjem inn i overgangen mot rishei.

Forekomst: Området ligg for lågt til at snøleie blir utvikla i noko omfang. Berre 15 dekar med grassnøleie er registrert i nordsida av Hitfjellet.

Beiteverdi: Grassnøleie er viktige beite for sau ut på ettersommaren og hausten. Den sesongmessige tydinga av typen er større enn planteproduksjonen skulle tilseie da dyra her får tilgang på ferskt plantemateriale i ei tid da vegetasjonen elles fell raskt i verdi. For storfe vil planteproduksjonen bli låg.

Typen utgjer godt beite for sau og godt - mindre godt beite for storfe.

Grassnøleie i nordsida av Hitfjellet.

Botnsjikt: Mosar og lav  Feltsjikt: Gras, urter og lyng  Busksjikt: Busker og mindre tre  Tresjikt: Tre og store busker 

(21)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  15 

HEISAMFUNN I FJELLET 

2c Lavhei 

Økologi: Lavheia finst vanleg på næringsfattige, tørkesvake og vindeksponerte rabbar og andre opplendte parti som har tynt eller heilt manglar snødekke om vinteren. Typen høyrer først og fremst til i lågfjellet, men går også opp i mellomfjellet.

Artar: Planter som skal kunne leva på ein slik utsett vekseplass må kunne tåle vindslit, tørke og frost.

Dette er stort sett krypande busker og lyngartar, samt ulike lavartar. Urter og gras er det lite av. Viktige artar er krypande dvergbjørk, fjellkrekling, greplyng, tyttebær, blokkebær, rypebær, rabbesiv og saue- svingel. Lavartar som opptrer vanleg i typen er gulskinn, rabbeskjegg, kvitkrull og lys- og grå reinlav.

Det finst ulike variantar av typen etter kor tjukt snødekket er. På dei mest utsette stadene kan vinden rive opp lavdekket slik at det forekjem parti av grus og jord. Rabbeskjegg er lavarten som greier slike veksetil- høve best. Gulskinnrike utformingar tek over ved litt mindre eksponering. Kvitkrull og reinlavartar vil gjerne ha eit visst snødekke og kjem sterkare inn og blir dominerande på areal der snødekket er tynt, men stabilt. Lavhei opptrer ofte i mosaikk med rishei som krev betre snødekke. Grensa mellom desse blir sett der gulskinn går ut og blåbær får regelmessig forekomst. Dvergbjørka begynner her å få opprett vekst.

Forekomst: Lavhei finst berre på dei høgaste òg mest eksponerte høgdene, og utgjer 0,1% av arealet.

Beiteverdi: I lavheia er det svært lite beiteplanter slik at typen er mindre godt beite. I eit

beiteområde vil innslag av rabbar likevel ha betydning som "trivselsland", da sauen likar å streife og gjerne brukar rabbane til kvileplass.

   

Lavhei på Sjøsæterfjellet.

(22)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  16 

2e Rishei 

Økologi: Risheia er totalt dominerande vegetasjonstype på skoglause fastmarksareal i kartområdet.

Typen opptrer på areal med stabilt snødekke som gjev plantene ly mot låge temperaturar, vind og uttørk- ing, men er ikkje meir langvarig enn at det meste av snøen er smelta i slutten av juni. Vanlegvis finn vi risheia mest i lesider, men i dette lite vindeksponerte landskapet dominerer typen også på vide flater og over mange rabbar. Næringstilgangen kan variere frå moderat til låg, medan vasstilgangen er moderat.

Artar: Dvergbjørk, blåbær, smyle og fjellkrekling er dominerande artar. Andre lyngartar som tyttebær og blokkebær opptrer vanleg, samt artar som skogstjerne, gullris, fjellmarikåpe og fugletelg. I botnsjiktet finst oftast eit dekke av mest etasjemose og furumose, sjeldnare lavartar som kvitkrull, reinlavar og islandslav. Friske utformingar kan ha litt gråvierartar (sølvvier og lappvier). Ei utforming dominert av finnskjegg opptrer i senkingar med frysing og tining av smeltevatn.

Rishei med finnskjegg på Hitfjellet.  Rishei med tett einer i Vedemslia. 

Rishei inst i Brettdalen. 

(23)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  17 

I kartområdet er 24% av risheia registrert med svært høgt innslag av einer. Dette gjeld særleg kring setrer av di einer er pionerart på areal som tidlegare har vore hardt beita eller rydda. Det viste seg vanskeleg å registrere einerdekninga godt, og truleg er for lite einerareal teke ut. 65% av risheiarealet er registrert med spreidd dekning av gran godt over 1000 moh. Dette er eit uttrykk for at det meste av kartområdet ligg under den klimatiske skoggrensa. Ein skulle vente at lauvskogen kom først ved ei tilskoging, men lauvrenningar blir truleg beita bort.

Forekomst: Rishei har nest størst dekning av vegetasjonstypane i kartområdet med 22,7% av arealet.

Typen er totalt dominerande på skoglause fastmarksareal med kring 92% av dette arealet.

Beiteverdi: Risheia i området har ei veldig homogen utforming, oftast med godt smyleinnslag. Dette gjer typen til eit jamt godt beite. Noko areal kan ha redusert aktuell beiteverdi på grunn av tett einer.

ENGSAMFUNN I FJELLET 

3b Høgstaudeeng 

Økologi: Høgstaudeeng opptrer på stader med god tilgang på oksygenrikt sigevatn, som i lisider og dråg. I kartområdet finst typen vanlegast langs elver, bekkar og myrkantar. Næringstilgangen er moderat til svært god og snødekket stabilt, men kan smelte tidleg ut i sør- og vestvendte hallingar. Dette er den mest produktive av vegetasjonstypane i fjellet.

Artar: Utforminga av høgstaudeeng kan variere ein del i kartområdet. Oftast er det eit busksjikt av lapp- vier og sølvvier, men også grønvier og den meir krevande ullvieren forekjem. I rike utformingar finst mykje tyrihjelm og skogstorkenebb i feltsjiktet. Elles forekjem vanleg artar som engsoleie, engsyre, kvitbladtistel, mjødurt, enghumleblom, marikåper, ballblom, vendelrot og fjelltistel. I beita utformingar blir det mykje engkvein og sølvbunke og viersjiktet er ope. Andre gras som smyle, gulaks, skogrøyrkvein og rappartar er vanleg. Mykje av høgstaudeengene i kartområdet ber preg av attgroing, med tett busksjikt av vier og stadvis spreidd bjørk.

Høgstaudeeng langs Øver‐Åsta.  

(24)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  18 

Forekomst: Høgstaudeeng dekkjer 1,7% av arealet. Typen fordeler seg på mange små, spreidde areal langs bekkar og i vassig.

Beiteverdi: Høg planteproduksjon og stort artsmangfald gjer at denne typen er viktig for mykje liv i fjellet, både dyr, fuglar og insekt. Som beite er dette viktige areal både for sau og storfe, men den aktu- elle beiteverdien er oftast redusert på grunn av attgroing med busksjikt av vier. Grasrike utformingar har fått tilleggssymbolet g og er gjeve skravur på beitekarta for særleg høg beiteverdi. Dette gjeld 11 % av typearealet.

LAUVSKOG 

4a Lav‐ og lyngrik bjørkeskog 

Økologi: Dette er den karrigaste av bjørkeskogtypane og finst på godt drenerte avsetningar eller grunnlendt mark, mest knytt til haugar, ryggar og andre opplendte terrengformer.

Grasrik høgstaudeeng ved Hita.  Tett viersjikt i høgstaudeeng ved Hita. 

Lav‐ og lyngrik bjørkeskog ved Ner‐Åsta. 

(25)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  19 

Artar: Karakteristisk for typen er småvaksen, fleirstamma og krokut bjørk. Tresjiktet er oftast glissent. Undervegetasjonen er dominert av lyngartar, da særleg krekling, røsslyng, tyttebær, blokkebær og mjølbær. Av grasartar kan ein finne spreitt forekomst av smyle, sauesvingel og finnskjegg. Botnsjiktet er dominert av mosar, men noko lav kan forekoma.

Forekomst: Lav- og lyngrik bjørkeskog utgjer berre 0,1% av arealet i kartområdet. Noko areal er registrert aust for Høvrebutjønnet.

Beiteverdi: Typen har lite beiteplanter og er mindre godt beite.

4b Blåbærbjørkeskog 

Økologi: Blåbærbjørkeskog er dominerande vegetasjonstype i kartområdet og finst på middels nær- ingsrik mark med moderat vassforsyning. Typen kan opptre på fleire terrengformer, men mest vanleg i godt drenerte lisider, hellingar og flatt lende. I kartområdet går blåbærbjørkeskogen også over mange høgder.

Artar: Bjørk er oftast einerådande i tresjiktet, men innslag av osp og rogn forekjem. Gran kan ha spreidd innslag ned mot barskogen. Stadvis kan ein finne høg dekning av einer i busksjiktet.

Undervegetasjonen har mykje til felles med risheia og dominerande artar er blåbær, smyle og krekling.

Artar som tyttebær, blokkebær, gulaks, fugletelg og sauetelg kan ha høg dekning, medan urtene skogstjerne, stormarimjelle og gullris opptrer jamt. Ei rikare småbregneutforming med hengeveng, gaukesyre, engkvein og spreitt forekomst av skogstorkenebb forekjem i sider med litt betre vassforsyning.

Botnsjiktet har mest alltid eit samanhengande dekke av etasjemose, furumose og sigdmosar. Ei smyledominert utforming opptrer stadvis, ofte som resultat av tidlegare angrep i skogen av bjørkemålar.

Forekomst: Blåbærbjørkeskog har høgast arealdekning av vegetasjonstypane i kartområdet med 24,2%

av arealet. Av bjørkeskogen utgjer typen 91%, og den har høg dominans i skog over 900 moh.

Vanlegaste utforming av blåbærbjørkeskog med smyle og blåbær som dominerande artar. Her i  Purkebekklia (GHS) 

(26)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  20 

Beiteverdi: Blåbærbjørkeskogen i området har jamt godt innhald av smyle. Tørre utformingar kan innehalde mykje fjellkrekling og får litt begrensa beiteverdi. Jamt over er typen godt beite for både sau og storfe.

4c Engbjørkeskog 

Økologi: Dette er ein artsrik og frodig bjørkeskogtype som har mykje til felles med høgstaudeeng.

Typen opptrer i lier og dråg med god tilgang på næring og oksygenrikt sigevatn. Ei lågurtutforming forekjem sjeldnare på tørrare og meir opplendte lokalitetar.

Artar: Engbjørkeskogen består av fleire utformingar som har til felles eit tresjikt dominert av vokster- leg bjørk og undervegetasjon av næringskrevande urter, gras og bregner. I tresjiktet forekjem innslag av osp, selje og rogn. Ei høgstaudeutforming av typen er vanlegast i kartområdet med artar som skogstorkenebb, tyrihjelm, kvitbladtistel, marikåper, mjødurt, enghumleblom, skogburkne og grasartar som sølvbunke, myskegras, skogrøyrkvein, gulaks, engkvein, rappartar og smyle. Lågurtutforminga har feltsjikt dominert av låge urter, gras og småbregner, medan høgstauder berre finst spreitt.

Skogstorkenebb er oftast dominerande med innslag av småbregner og grasartane smyle, gulaks og engkvein. Karakteristiske artar er tågebær, skogfiol, fjellfiol, legeveronika, gaukesyre og sveveartar.

Engbjørkeskog er ein produktiv skogtype og har derfor vore ein viktig ressurs som beitemark og utmarksslått. Delar av engbjørkeskogen i dette området ber preg av å ha vore jamt og til dels sterkt hausta gjennom mange generasjonar. Slik utnytting har favorisert grasartane, særleg sølvbunke og engkvein, men også gulaks, raudsvingel og rappartar. Areal der grasdekninga er større enn 50% blir registrert med tilleggssymbolet g. Dette gjeld 30% av typearealet.

Forekomst: Engbjørkeskog dekkjer 2,3% av arealet i kartområdet. Typen forekjem jamt i sider og senkingar med godt vassig langs Øver-Åsta, Ner-Åsta og kring Augsætra, elles meir spreidt.

Engbjørkeskog ved Hornsjøen. 

(27)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  21 

Grasrik og godt beita engbjørkeskog ved Ner‐Åsta.

Beiteverdi: På beitekartet er typen sett som svært godt beite. Dette vil vanlegvis vera uttrykk for potensiell beiteverdi da den "normale utforminga" vil ha høg dekning av høge urter som tyrihjelm og skogstorkenebb. Grasrikdomen som tidlegare tiders intensive utmarkshausting har gjeve, finst enda stadvis i kartområdet, men mykje areal ber preg av redusert beiting med lite gras i botnen.

4g Hagemarkskog 

Økologi: Dette er ein kulturbetinga skogtype skapt som resultat av langvarig slått, beite og tynning av skogen. Dersom slik kulturpåverknad opphøyrer vil den opphavlege vegetasjonen med tida koma inn att. Opphavet kan vera kven som helst av skogtypane, men i første rekkje engskogar og dei friskaste delane av blåbærskogen. Skogen vil vera prega av open tresetting med lite eller manglande tilvokster av ungskog.

Artar: Feltsjiktet har tett grasvokster med eit innslag av beitetolande urter. Sølvbunke, engkvein og gulaks er gjerne dominerande. Andre viktige gras er raudsvingel og rappartar. Av urter forekjem vanleg ryllik, engsoleie, kvitkløver, kattefot, harerug og marikåpeartar. Eit botnsjikt med engkransemose er vanleg.

Forekomst: Typen vil i første rekkje finnast nær setrer og gardsbruk. 7 dekar er registrert ved Akksjøsætra.

Beiteverdi: Her finst det mykje gras og produksjonen er oftast høg. Svært godt beite.

 

   

(28)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  22 

GRANSKOG   

7a Lav‐ og lyngrik granskog 

Økologi: Dette er lysopen granskog som opptrer på skrinne og godt drenerte avsetningar i barskogsona.

Typen er ein parallell til lav- og lyngrik bjørkeskog.

Artar: Gran er dominerande treslag, men innslag av bjørk forekjem. I feltsjiktet dominerer krekling, tyttebær, blokkebær og røsslyng. Smyle opptrer spreitt. Lavartar som kvitkrull, lys- og grå reinlav og islandslav forekjem. Botnsjiktet blir oftast dominert av furumose og etasjemose.

Forekomst: 71 dekar med lav- og lyngrik granskog er registrert.

Beiteverdi: Typen har lite beiteplanter og er mindre godt beite.

Lav‐ og lyngrik granskog. 

7b Blåbærgranskog 

Økologi: Blåbærgranskog forekjem på stader der tilgangen på næring og vatn er betre enn i førre type. Typen finst i lisider, samt i flatt og opplendt terreng med moderat vassforsyning.

Artar: Gran er vanlegaste treslaget på blåbærmark i barskogsona. Høgtliggande granskog er oftast glissen, 16% av arealet er registrert med 25-50% tredekning. Skogen har gjerne innslag av bjørk, og 33% av typearealet er registrert med meir enn 25% lauvinnslag. Den typiske utforminga av blåbærgran- skogen er dominert av blåbær med eit godt innslag av smyle. Krekling kan ha god dekning. Tyttebær og blokkebær opptrer jamt, mens artar som maiblom, skogstjerne, stormarimjelle, gullris og hårfrytle forekjem meir spreitt. Ei frisk småbregneutforming med gaukesyre, fugletelg og spreitt oppslag av hengeveng og skogstorkenebb, kan forekoma ved betre tilgang på næring og vatn. Botnsjiktet har oftast eit samanhengande dekke av etasjehusmose, sigdmosar og furumose. På hogstflater og lysopne flekkar kan smyle få total dominans.

(29)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  23 

Forekomst: Blåbærgranskog utgjer 13,9% av arealet i kartområdet og er sterkt dominerande

vegetasjonstype på fastmark i barskogregionen under 900 moh. Typen utgjer 94% av granskogsarealet.

Beiteverdi: Den forholdsvis glisne fjellskogen har jamt høgt innslag av blåbær og smyle og typen kan settast som godt beite for både sau og storfe. På hogstflater kan smyledekninga bli svært høg, men i denne høgtliggande skogen er det lite flatehogst.

7c Enggranskog 

Økologi: På rik mark vil gran være vanlegaste treslag i barskogsona. Enggranskog opptrer i lier med godt vassig, og etter elver og bekkar med god tilgang på næring og oksygenrikt vatn.

Arter: Gran er dominerande treslag, men innslag av bjørk er vanleg i typen og 50% av typearealet er registrert med over 25% lauvinnslag. Dette vil elles vera ein parallell til engbjørkeskog med ei

høgstaudeutforming som dominerande. Viktige artar her er tyrihjelm og skogstorkenebb. Andre artar som inngår i typen med varierande mengd er engsoleie, enghumleblom, mjødurt, myskegras, gauksyre, skogsveve og skogburkne. Grasartar som sølvbunke og engkvein kan ha høg dekning i beitepåverka utformingar. 22% av typearealet er registrert med høg grasdekning. Hogstflater i enggranskog får svært høg produksjon i feltsjiktet.

Forekomst: Enggranskog utgjer 0,8% av arealet i kartområdet. Av granskogsarealet er dette 6%.

Spreidde areal finst i heile granskogsregionen.

Beiteverdi: Enggranskogen er svært godt beite, men den aktuelle beiteverdien kan vera redusert av tett tresjikt og høge urter som tyrihjelm og skogstorkenebb.

Blåbærgranskog i Moksjølia. 

(30)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  24 

FUKT‐ OG SUMPSKOG 

8b Myrskog 

Økologi: Dette er skogdekte myrer på djup, næringsfattig torv der torvlaget har bygd seg opp slik at vegetasjonen har mista kontakten med grunnvatnet. Overflata er oftast sterkt tuva. Typen opptrer i flatt eller svakt hellande terreng, ofte som ei sone mellom rismyr og fastmark.

Artar: Tresjiktet er glissent med mest bjørk i dette området, men også gran kan dominere. Under- vegetasjonen har mykje til felles med rismyr. Dominerande artar er dvergbjørk, molte, røsslyng, krekling, blokkebær og torvull. Artar som kvitlyng, tyttebær, bjønnskjegg og tranebær forekjem spreitt. Botnsjiktet blir oftast dominert av torvmosar, men lavartar som kvitkrull og reinlavar kan ha høgt innslag på tuver.

Forekomst: Typen utgjer berre 83 dekar av arealet, og er registrert ved Kvannbekken aust i området.

Beiteverdi: Myrskog har lite beiteplanter og er mindre godt beite.

8c Fattig sumpskog 

Økologi: Forsumpa mark med permanent høgt grunnvatn og låg næringsstatus. Dette kan vera i senkingar, langs bekkedrag eller i myrkantar. Typen tek også med grasmyrer der tre har meir enn 25% kronedekning.

Artar: Mest bjørk, men også gran dominerer tresjiktet. Trea er tydeleg hemma i vekst. Typen opptrer i fleire utformingar. Vanlege artar kan vera flaskestorr, slåttestorr, blåtopp, myrullartar, blåbær, molte, skogsnelle og skogrøyrkvein.

Enggranskog ved Steinsætra (MIA).

(31)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  25  Myrskog på Stormyra (MIA). 

Fattig sumpskog ved Hornsjøen.

(32)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  26 

Forekomst: Typen utgjer 0,4% av arealet under skoggrensa. Spreidde areal er registrert mest i barskogregionen.

Beiteverdi: Sau går i liten grad ut på forsumpa mark og typen er mindre godt - godt beite. Storfe vil finne storr- og grasartar her og beiteverdien kan settast til godt - mindre godt beite. Den aktuelle beiteverdien til typen kan vera svært variabel da tilgjenge og planteproduksjon i feltsjiktet ofte vil vera begrensa av tett tresjikt.

8d Rik sumpskog  

Økologi: Dette er ei samling av alle skogtypar på forsumpa mark med god næringstilgang. Rikmyrer med tett tresetting blir òg teke med i denne typen. Rik sumpskog er vanleg på areal med høgt

grunnvatn langs elver og bekkar, og i senkingar. Andre utformingar finn ein i hellande terreng under kjeldeutspring eller ovaforliggande myrer som gjev jamn vassforsyning.

Artar: Dei rike sumpskogane dannar artsrike samfunn. Bjørk er dominerande treslag på dei registrerte areala, og vier er vanleg i busksjiktet, men kan og danne tresjikt. Vanlegaste utforming er dominert av storrartar med innslag av høgstauder som enghumleblom, mjødurt, fjellpestrot, sløke og skogstorkenebb. Skogrøyrkvein kan ha høg dekning. Trea er tydeleg hemma i vokster. Botnsjiktet er artsrikt med kravfulle mosar som fagermosar og spriketorvmose.

Forekomst: Typen utgjer 1,3% av arealet. Størst areal er registrert etter Åsta og ved Mattisbekken i vest.

Beiteverdi: Rik sumpskog utgjer godt beite for storfe og godt - mindre godt beite for sau. Den aktuelle beiteverdien til typen kan vera svært variabel da tilgjenge og planteproduksjon i feltsjiktet ofte vil vera begrensa på grunn av tett tresjikt. Typen er viktig som beite for elg.

   

Rik sumpskog ved Mattisbekken (HPK).

(33)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  27 

MYR 

9a Rismyr 

Økologi: Denne myrtypen har artsfattig og nøysam vegetasjon som klarar seg med den næringa som blir tilført med nedbøren og som blir frigjeve ved nedbryting av torv. Dei typiske rismyrene finst i flatt eller svakt skrånande terreng og kan ha eit mektig torvlag. Overflata er oftast ujamn med tuver.

Artar: Vegetasjonen er artsfattig og dominert av nøysame artar som dvergbjørk, krekling, røsslyng, kvit- lyng, blokkebær, molte, bjønnskjegg, torvull og sveltstorr. Ei utforming dominert av torvull er vanleg.

Botnsjiktet består av ei tett matte av torvmosar. Tuvene kan ha noko lav, mest kvitkrull og reinlavar.

Forekomst: Rismyr utgjer 12,9% av arealet i kartområdet. Dette er 43% av det totale myrarealet. Dei største areala med rismyr ligg inn mot og mellom høgdene i høgaste delen av kartområdet.

Beiteverdi: Typen har lite av beiteplanter og er mindre godt beite. I dette området kan ein stadvis sjå smyle i rismyra utan at dette forekjem i så stort omfang at beiteverdien må oppgraderast.

Rismyr ved Sjøsætra.

9b Bjønnskjeggmyr 

Økologi: Dette er artsfattig fastmattevegetasjon på myr som er dominert av bjønnskjegg. Myrflata er som regel flat, men kan også vera svakt hellande. Her vil ein stadvis ha strengedanningar med tilhøyr- ande våte parti (flarkar). Typen vil ha ein glidande overgang frå nedbørsmyr til meir preg av jordvass- myr. Myrmatta er tett, men kan vera veldig blaut og vanskeleg farbar, litt avhengig av nedbørsaktivitet.

Artar: Typen er svært artsfattig, oftast totalt dominert av bjønnskjegg i feltsjiktet. Botnsjiktet består av varierande dekning av torvmosar. Utformingar dominert av torvull eller sveltstorr finst vanleg. Da desse økologisk er lik bjønnskjeggmyr, blir dei klassifisert til denne typen.

Forekomst: Bjønnskjeggmyr dekkjer 1,1% av kartleggingsarealet.

Beiteverdi: Typen har lite av beiteplanter og er mindre godt beite.

(34)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  28  Bjønnskjeggmyr i Brettdalen.

9c Grasmyr  

Økologi: Dette er jordvassmyrer dominert av storr- og grasartar.

Utforminga av vegetasjonsdekket vil vera påverka av kor høgt vatnet står, kor fort vatnet strøymer (verknad på oksygeninnhald) og mengd av næringssalt oppløyst i vatnet.

Artar: På grunnlag av forekomst av meir eller mindre næringskrev- ande planter, kan grasmyrene delast inn etter næringstilstand i jorda.

Vanlegast i dette området er fattige, ofte våte myrer dominert av

flaskestorr, duskull og trådstorr, den siste vanleg i lågareliggande delar. Artar som slåttestorr, blåtopp og bjønnskjegg kan ha høgt innslag og stadvis dominere. Det er lite urter i myrene, men artar som

bukkeblad, myrhatt og myrfiol forekjem. Ei litt rikare utforming dominert av stolpestorr opptrer, og stadvis finn ein rikmyrartar som fjelltistel, jåblom, vendelrot og sløke. Meir enn 50% vierinnslag i busksjiktet er registrert på 8% av grasmyrarealet. Torvmosar dominerer oftast i botnsjiktet.

Forekomst: Grasmyr dekkjer 14,6% av arealet i kartområdet og utgjer 50% av myrarealet. Dei største areala finst langs Åsta, i dalgangen over Gåssjøen og mot bygda i vest. Elles forekjem typen ofte i mosaikk med rismyr.

Beiteverdi: Mykje av grasmyrene er så våte at sau i liten grad vil gå ut på slike areal, men bruken vil variere etter nedbør og uttørking. Nokre myrer er så faste at dei blir beita også av sau. Elles vil myr- kantane bli bruka. Beiteverdien er sett som mindre god - god for sau og 25% av arealet er rekna som nyttbart beite. Grasmyrene vil bli beita av storfe. Produksjonen av beiteplanter kan variere, men i snitt kan beiteverdien settast til godt beite. Deler av myrene vil vera for våte med dårleg bereevne for tyngre dyr, slik at berre 75% av arealet er sett som nyttbart beite.

Inndeling av grasmyr etter  næringskrav: 

 Fattigmyr 

 Mellommyr 

 Rikmyr 

 Ekstremrik myr eller kalkmyr 

(35)

NIBIO RAPPORT / VOL. 3, NR. 68, 2017  29 

Grasmyr med vier i Brettdalen.  Grasmyr med stolpestorr i Moksjølia. 

 

9d Blautmyr 

Økologi: Samlenemning for djup myr med dårleg bereevne. Felles for alle utformingar er ei svært mjuk myrmatte eller naken, gjørmeaktig torv. Slik myr let seg normalt ikkje ferdast på.

Artar: Artsutvalet er begrensa til nokre få halvgras og urter, ofte med ei tett matte av torvmosar på dei minst fuktige partia. Vanlege artar er bukkeblad, myrhatt, dystorr, frynsestorr, flaskestorr og duskull.

Forekomst: Berre 0,5 % av kartområdet er registrert av blautmyr. Større areal finst til dømes ved Svartåsen. Typen kan vera underrepresentert i kartet da det kan forekoma for små areal til at dei kan figurerast ut.

Beiteverdi: Dette er ikkje beitemark.

Flaskestorrdominert grasmyr i Brettdalen.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

lyngrik skog Blåbærskog Engskog Mindre godt. beite Godt beite Svært godt

Beiteutnyttelse og Svært godt beite i beitelag

Beitekapasitet: Dersom ein går ut frå at utmarksbeitet i Sømna kommune held same kvalitet som i Nordland fylke er 17% svært godt beite, 40% godt beite og 43% mindre godt beite. 57%

Svært godt beite Areal der over 50% av arealet med nyttbart beite er vegetasjonstypar med beiteverdien mykje godt eller bedre.. Modell for oppbygging av kunnskapsbase

Dersom samla karakteristikk av området settes som godt – mindre godt beite, kan en ut fra tabell 1 slippe fra 6,5 til 10 storfe per km² nyttbart areal, dersom fôropptaket

Risheier under skoggrensa har lite med beiteplanter i dette området, og er derfor sett som mindre godt beite.. For nokre av vegetasjonstypane som er sett som mindre godt beite

Beiteverdi: Dette er attraktive beite for både sau og storfe og typen er sett som svært godt beite, men betyr lite i dette området da det er små areal av

Beiteverdi: Enggranskogen er svært godt beite, men på grunn av lite areal betyr typen lite for beitet i området.. Her i

Beiteverdi: Typen utgjer svært godt - godt beite for storfe og godt - mindre godt beite for sau der typen ikkje er for våt.. Tett tre- og viersjikt kan redusere

Beitekvalitet: Beiteområdet kan karakteriserast som svært godt - godt beite på dei areala som blir jamt bruka av buskapen.. Skog eldre enn hogstklasse 2 er gjennomgåande

Svært godt beite Areal der meir enn 25% av arealet med nyttbart beite er vegetasjonstypar med beiteverdien svært godt.. For å få eit bilete av korleis kvaliteten på

Kranklia er også sett som godt beite for sau og storfe på tross av lite innhald av vegetasjonstypar med beiteverdien svært godt beite.. Denne verdien er sett av

Typen utgjer svært godt beite for storfe og godt beite for sau der marka ikkje er for våt. 9a Rismyr: Typen har

Det blir lagt vekt på kor mykje av det nyttbare beitearealet som er svært godt beite, men arealet av nyttbart beite og korleis dette fordeler seg er også viktig.. I

Svært lite snøleie og rikinnslag på fastmark, gjer at beiteverdien i dette fjellpartiet ikkje kan settast til meir godt – mindre godt beite..

Samla beitekarakteristikk for kartområdet er sett til svært godt – godt beite med eit høveleg dyretal på 75 sau eller 15 storfe per km² nyttbart beiteareal.. Best

Beiteareal og beitekvalitet: Figur 1 viser landarea- let i Hordaland fordelt på beitekvalitetar for husdyr.. Klassene godt beite og svært godt beite utgjer til

Lyftingsmo og Hersoug karakteriserer området som mindre godt beite, men dette er gjort ut frå ei totalvurdering av området, som har svært høgt innslag av vegetasjonslause

Mindre godt beite Areal dominert av vegetasjonstyper med beiteverdien godt beite og mindre godt beite. Vegetasjonstyper med beiteverdien svært godt forekommer lite. Godt beite

Svært godt beite Areal der meir enn 25 % av arealet med nyttbart beite er vegetasjonstypar med beiteverdien

Dette utgjer mykje areal slik at beitet i dalbotnen ikkje kan få bedre verdi enn godt – svært godt beite.. Grasrik engbjørkeskog

Beiteverdi: Av beiteplanter har typen noe blåbær og smyle, og settes til godt - mindre godt beite der 75% er nyttbart beite.. Typen utgjør viktig

Beiteverdi: Dette er attraktive beite for både sau og storfe, og typen er sett som svært godt beite.. Da mykje av arealet er høgtliggande vil det likevel først og fremst