• No results found

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane"

Copied!
30
0
0

Fulltekst

(1)

Vedlegg til Notat 2015–13

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd

i Sogn og Fjordane

Kommunesider

Sogn og Fjordane

(2)

Kommunesider for Sogn og Fjordane

Dette vedlegget til NILF-Notat 2015–13

1

inneheld ei side med informasjon for kvar kommune i Sogn og Fjordane. Denne informasjonen er dels offentleg tilgjengeleg statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB), dels er det resultat frå prosjektet Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektet har vore eit samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning (ØF), og er gjennomført på oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane.

I tillegg til statistikk frå SSB og resultat frå eigne berekningar, inneheld kommune- sidene også ein figur som viser verdiskaping frå jordbruket fordelt på ulike driftsformer.

Bruttoprodukt er nytta som mål på verdiskaping. Bruttoprodukt er definert som summen av inntekter inkludert verdien av familien sitt arbeid på nyanlegg, fråtrekt alle kostnader unntatt avskrivingar, leigd hjelp, og jordleige .

Alle resultata frå verdiskapingsberekningane som vert presenterte for kommunane, er også presenterte i Knutsen m.fl. (2015), men er her samla for kvar kommune. I Knutsen m.fl. (2015) er metodar og datagrunnlag nærare omtalte. Kommunane er sorterte etter kommunenummer.

Statistikk henta frå SSB

tal innbyggjarar

totalt areal i kommunen, km

2

jordbruksareal, km

2

produktivt skogareal, km

2

avvirking, m

3

tal landbrukseigedomar

tal jordbruksbedrifter

sysselsettingsprosent

prosent sysselsette i primærnæring

prosent sysselsette i offentleg forvalting

tal sysselsette i landbruksbasert industri

Resultat frå berekningar

1

, NILF og ØF

bruttoprodukt jordbruk, mill. kr

bruttoprodukt skogbruk, mill. kr

bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr

verdiskaping frå landbruk og land- bruksbasert industri som prosent av total verdiskaping i kommunen

tal årsverk i jordbruket

tal årsverk i tilleggsnæring

(3)

Kommuneoversikt:

1401 Flora 1421 Aurland 1433 Naustdal

1411 Gulen 1422 Lærdal 1438 Bremanger

1412 Solund 1424 Årdal 1439 Vågsøy

1413 Hyllestad 1426 Luster 1441 Selje

1416 Høyanger 1428 Askvoll 1443 Eid

1417 Vik 1429 Fjaler 1444 Hornindal

1418 Balestrand 1430 Gaular 1445 Gloppen

1419 Leikanger 1431 Jølster 1449 Stryn

1420 Sogndal 1432 Førde

(4)

1401 Flora kommune

Kumjølk; 13,6

Geitemjølk; 0,9 Ammekyr; 1,8

Sauehald; 10,8

Svinehald; 0,7 Egg ; 0,02

Frukt og bær;

0,02

Verdiskaping jordbruk, Flora, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

27,8

7,1

6,3

0,6

4 192

1,0 % 108

2

12

1 Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

11 697

648

19

130

905

555

150

70 % 4 % 5 %

(5)

1411 Gulen kommune

Kumjølk; 21,2

Ammekyr; 2,1

Sauehald; 5,5

Svinehald; 1,5 Egg ; 1,4 Anna hagebruk;

0,6

Birøkt og Pelsdyr; 0,2

Verdiskaping jordbruk, Gulen, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

32,5

5,5

4,8

-

1 110

3,8 % 104

-

8

-

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

2 305

576

19

80

135

481

101

74 % 11 % 5 %

(6)

1412 Solund kommune

Kumjølk; 0,8 Ammekyr; 0,2

Sauehald; 3,2 Egg ; 0,9

Verdiskaping jordbruk, Solund, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

5,1

0,3

0,7

-

266

2,3 % 20

-

2

-

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

842

219

3

3

-

189

25

71 % 19 % 6 %

(7)

1413 Hyllestad kommune

Kumjølk; 6,8 Ammekyr; 1,0

Sauehald; 1,6

Egg ; 0,01

Verdiskaping jordbruk, Hyllestad, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

9,4

5,3

2,4

-

518

3,3 % 32

1

6

-

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

1 428

248

8

88

35

330

53

71 % 8 % 6 %

(8)

1416 Høyanger kommune

Kumjølk; 13,1 Ammekyr

; 0,8

Sauehald; 3,3 Svinehald; 0,3

Frukt og bær; 0,07

Anna hagebruk;

0,3

Verdiskaping jordbruk, Høyanger, bruttoprodukt, mill. kr Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

18,0

5,9

5,2

-

1 328

2,2 % 59

-

10

-

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

4 222

838

10

105

451

319

74

67 % 5 % 4 %

(9)

1417 Vik kommune

Kumjølk; 23,3

Geitemjølk; 0,5 Ammekyr; 0,8

Sauehald; 13,0

Egg ; 0,01 Frukt og bær;

8,5

Anna hagebruk;

0,37

Birøkt og Pelsdyr; 0,04

Verdiskaping jordbruk, Vik, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

46,5

4,9

5,4

12,0

1 005

6,8 % 159

13

13

20

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

2 731

797

23

94

2 144

441

172

76 % 8 % 7 %

(10)

1418 Balestrand kommune

Kumjølk; 3,0

Ammekyr; 0,7 Sauehald; 2,6

Egg ; 0,01 Frukt og bær;

4,4

Anna hagebruk;

0,01

Verdiskaping jordbruk, Balestrand, bruttoprod., mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

10,6

3,7

2,1

2,5

418

4,5 % 38

6

4

4

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

1 337

411

5

63

4 410

178

47

72 % 5 % 8 %

(11)

1419 Leikanger kommune

Kumjølk;

0,8

Geitemjølk; 0,2

Ammekyr; 0,1

Sauehald; 3,8

Svinehald; 0,2 Frukt og bær;

7,1 Anna hagebruk;

0,7

Birøkt og Pelsdyr; 0,02

Verdiskaping jordbruk, Leikanger, bruttoprod., mill. kr Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

12,9

1,1

1,1

5,0

1 237

1,6 % 47

-

3

8

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

2 255

177

3

26

2 404

135

47

74 % 3 % 34 %

(12)

1420 Sogndal kommune

Kumjølk; 20,5

Geitemjølk; 3,7 Ammekyr; 3,4

Sauehald; 14,7 Svinehald;

0,01

Frukt og bær;

11,7 Anna hagebruk;

5,2

Birøkt og Pelsdyr; 0,01

Verdiskaping jordbruk, Sogndal, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

59,3

9,1

8,3

130,5

2 969

7,0 % 195

8

16

211

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

7 477

736

23

156

20 180

438

188

74 % 4 % 10 %

(13)

1421 Aurland kommune

Kumjølk; 1,3

Geitemjølk; 6,8

Ammekyr; 0,7 Sauehald; 5,4

Frukt og bær;

0,1

Anna hagebruk;

0,4

Verdiskaping jordbruk, Aurland, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

14,7

2,5

4,3

5,6

725

3,7 % 52

-

11

9

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

1 714

1 383

7

29

-

187

64

71 % 6 % 5 %

(14)

1422 Lærdal kommune

Kumjølk; 6,7

Geitemjølk; 0,9 Ammekyr; 0,1

Sauehald; 8,8

Svinehald; 0,2 Frukt og bær;

7,3 Anna hagebruk;

3,9

Birøkt og Pelsdyr; 0,6

Verdiskaping jordbruk, Lærdal, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

28,5

6,0

5,3

8,7

768

6,3 % 100

-

11

14

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

2 176

1 277

13

101

1 958

244

101

70 % 9 % 5 %

(15)

1424 A rdal kommune

Sauehald; 1,5 Frukt og bær;

0,2

Birøkt og Pelsdyr; 0,3

Verdiskaping jordbruk, Årdal, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

1,9

4,4

0,4

-

2 082

0,3 % 9

-

0

-

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

5 521

930

1

82

4 567

80

10

65 % 0 % 3 %

(16)

1426 Luster kommune

Kumjølk; 30,6

Geitemjølk; 2,7 Ammekyr; 4,9

Sauehald; 21,7 Svinehald; 0,4

Egg ; 0,01

Frukt og bær;

11,4

Anna hagebruk;

0,1 Birøkt og

Pelsdyr; 0,03

Verdiskaping jordbruk, Luster, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

71,9

9,5

9,6

3,9

1 524

6,2 % 251

1

19

7

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

5 041

2 601

38

173

3 384

783

250

74 % 7 % 6 %

(17)

1428 Askvoll kommune

Kumjølk; 25,5 Geitemjølk; 1,0

Ammekyr; 0,7

Sauehald; 7,5 Svinehald; 0,6

Egg ; 0,9

Verdiskaping jordbruk, Askvoll, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

36,2

2,9

4,2

0,3

708

6,2 % 113

4

8

2

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

3 018

313

19

47

330

433

118

70 % 12 % 5 %

(18)

1429 Fjaler kommune

Kumjølk; 21,3 Geitemjølk;

1,0

Ammekyr; 0,9 Sauehald; 6,1

Svinehald; 0,6

Verdiskaping jordbruk, Fjaler, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

30,0

6,7

4,3

0,6

817

5,1 % 97

1

9

1

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

2 871

390

18

119

2 214

426

119

67 % 10 % 4 %

(19)

1430 Gaular kommune

Kumjølk; 33,5

Geitemjølk; 0,5 Ammekyr; 2,8

Sauehald; 9,2 Svinehald; 0,3

Egg ; 0,7

Frukt og bær;

0,2 Anna hagebruk;

0,03

Verdiskaping jordbruk, Gaular, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

47,2

5,7

8,4

-

623

9,8 % 153

1

16

-

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

2 923

539

27

92

3 279

482

179

75 % 8 % 5 %

(20)

1431 Jølster kommune

Kumjølk; 46,8 Geitemjølk; 2,3

Ammekyr; 0,6

Sauehald;

7,5 Egg ; 0,01

Frukt og bær;

0,01 Birøkt og

Pelsdyr; 0,5

Verdiskaping jordbruk, Jølster, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

57,7

4,7

6,8

-

625

11,1 % 166

4

11

-

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

3 078

620

26

75

7 534

384

168

75 % 9 % 5 %

(21)

1432 Førde kommune

Kumjølk; 28,9

Ammekyr; 2,7

Sauehald; 9,7 Svinehald; 1,8

Egg ; 0,20

Anna hagebruk;

0,4 Birøkt og

Pelsdyr; 0,2

Verdiskaping jordbruk, Førde, bruttoprodkt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

43,8

6,0

5,9

95,3

6 356

2,4 % 147

18

11

153

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

12 559

553

21

101

10 257

382

137

77 % 2 % 5 %

(22)

1433 Naustdal kommune

Kumjølk; 21,9 Ammekyr; 2,2

Sauehald; 6,1

Egg ; 0,01 Frukt og bær;

0,01

Verdiskaping jordbruk, Naustdal, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

30,2

4,0

4,5

0,3

396

9,9 % 101

1

9

2

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

2 713

356

17

70

1 668

340

126

75 % 6 % 4 %

(23)

1438 Bremanger kommune

Kumjølk; 5,0

Ammekyr; 1,4 Sauehald; 6,8

Verdiskaping jordbruk, Bremanger, bruttoprod., mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

13,2

3,5

3,6

0,2

1 113

1,8 % 56

17

8

1

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

3 945

786

10

55

1 987

545

88

67 % 9 % 4 %

(24)

1439 Va gsøy kommune

Kumjølk; 1,5

Ammekyr; 0,2 Sauehald; 2,1

Birøkt og Pelsdyr; 0,01

Verdiskaping jordbruk, Vågsøy, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

3,9

1,5

0,9

0,2

2 016

0,3 % 17

1

2

1

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

6 119

171

5

22

553

328

31

69 % 5 % 4 %

(25)

1441 Selje kommune

Kumjølk; 7,04

Ammekyr; 0,7 Sauehald; 6,2

Egg ; 0,4

Verdiskaping jordbruk, Selje, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

14,3

0,7

3,4

1,9

748

2,7 % 55

-

7

3

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

2 789

220

10

10

-

455

61

70 % 10 % 3 %

(26)

1443 Eid kommune

Kumjølk; 33,59

Ammekyr; 0,4

Sauehald; 10,0 Egg ; 1,8

Frukt og bær;

1,2 Anna hagebruk;

0,6

Verdiskaping jordbruk, Eid, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

47,7

8,8

7,7

2,1

1 839

3,6 % 148

16

15

7

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

5 920

420

23

139

25 510

538

174

73 % 5 % 4 %

(27)

1444 Hornindal kommune

Kumjølk; 20,2 Sauehald; 3,5

Svinehald; 1,0

Anna hagebruk;

0,01

Verdiskaping jordbruk, Hornindal, bruttoprod., mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

24,7

2,7

1,8

0,5

336

8,8 % 77

-

3

3

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

1 238

178

10

46

714

194

69

79 % 11 % 6 %

(28)

1445 Gloppen kommune

Kumjølk; 67,1

Geitemjølk; 5,5 Ammekyr; 1,4

Sauehald; 13,4 Svinehald; 4,3

Egg ; 3,6 Frukt og bær;

6,7 Anna hagebruk;

0,9

Birøkt og Pelsdyr; 4,3

Verdiskaping jordbruk, Gloppen, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

107,2

10,1

10,9

111,5

2 261

10,6 % 306

7

19

179

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

5 676

964

38

167

23 115

602

274

75 % 9 % 5 %

(29)

1449 Stryn kommune

Kumjølk; 56,5

Geitemjølk; 2,1 Ammekyr; 2,5

Sauehald; 12,9 Svinehald; 4,8

Egg ; 0,01 Frukt og bær;

10,4

Anna hagebruk;

0,1 Birøkt og

Pelsdyr; 1,0

Verdiskaping jordbruk, Stryn, bruttoprodukt, mill. kr

Berekningar, 2013, verdiskaping som bruttoprodukt

Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr

Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr

Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune Årsverk jordbruk

Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB) Årsverk tilleggsnæring

Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruket

90,2

10,9

14,9

214,6

2 736

12,1 % 278

5

32

349

Statistikk (SSB), 2013:

Tal inbyggjarar Totalt areal, km2

Jordbruksareal i drift, km2 Produktivt skogareal, km2 Avvirking, m3

Tal landbrukseigedomar Tal jordbruksbedrifter Sysselsettingsprosent Sysselsette i primærnæring Sysselsette i offentleg forvalting

7 105

1 321

35

162

32 645

724

272

74 % 7 % 3 %

(30)

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Verdiskaping i landbruksbasert industri målt i kroner er no størst i Hå (841 mill.kr) følgt av Stavanger (794 mill.kr) og Klepp (311 mill.kr). Ser vi dette i samanheng med samla

Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. NIBIO

I tabell 13 har vi vist total verdiskaping per kommune målt i bruttoprodukt, samla verdiskaping frå jordbruket, skogbruket og tilleggsnæringar og verdiskapinga frå

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland.. Oppdaterte

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det både i Sogn og Fjordane og i landet sett under eitt er ein høgare prosentdel blant kvinnene enn blant mennene som har utdanning

For Sogn og Fjordane sin del har Klimakur 2020 skapt eit større behov for næringspolitisk og allmenn aksept for skogbruket, gjennom dei sterke motreaksjonane mot skogbruk frå

Finnmark Aust‐Agder Telemark Nordland Nord‐Trøndelag Vest‐Agder Troms Sogn og Fjordane Buskerud Møre og Romsdal Oppland Akershus Hedmark Vestfold Sør‐Trøndelag

Denne in- formasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels er det resultater fra prosjektet Verdiskaping i landbruk

Deretter følgjer Stryn (99 mill. Mjølkeproduksjon er den største produksjonen i begge fylka. Viktigast er mjølkeproduksjon i Sogn og Fjordane med heile 59 prosent av

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert 

Verdiskapinga i landbruksbasert industri som man kan hevde er avhengig av landbruket i Finnmark er beregnet til å utgjøre 85 mill.kr. Av dette utgjør

For Ringsaker, the largest agricultural municipality in Hedmark County, the total value added (net product) in 2010 was estimated at NOK 307 million, representing nearly 25 per

Ser vi dette i samanheng med samla verdiskaping i kommunane, utgjer verdiskapinga i den landbruksbaserte industrien 13 prosent i Hå kommune, som er en auke på to

Tabell 9.1 Samla verdiskaping målt som bruttoprodukt for kommunar i Sogn og Fjordane (mill. kroner)- jordbruk, skogbruk og tilleggsnæring, landbruksbasert industri (mill.

et sterkt landbruk i regionen, et forsiktig anslag på sysselsatte innen landbruksbasert, annen industri (dvs. eksportrettet maskinindustri og bioenergi) og til slutt

I dette kapittelet samanliknar vi verdiskaping og sysselsetting i dei «grøne» primær- næringane jordbruk og skogbruk, dvs. landbruk, med den «blå» primærnæringa fiskeri.

Denne informasjonen er dels offentleg tilgjengeleg statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB), dels er det resultat frå prosjektet Verdiskaping i landbruk

I tabell 13 har vi vist total verdiskaping per kommune målt i bruttoprodukt, samla verdiskaping frå jordbruket, skogbruket og tilleggsnæringar og verdiskapinga

Denne informasjonen er dels offentleg tilgjengeleg statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB), dels er det resultat frå prosjektet Verdiskaping i landbruk og

primærproduksjonen samlet sett krever mindre arbeidsinnsats enn tidligere. 2 På nasjonalt nivå er det beregnet at antall ukesverk i primærlandbruket har falt fra om lag 250 millioner

I følge nasjonalregnskapstall for 2014 var produksjonsverdien for primærnæringene i Hedmark på 5,6 milliarder kroner, vareinnsatsen på 3 milliarder kroner og verdiskapingen, målt

Vedlegg til Knutsen mfl. Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. NIBIO rapport nr.. Verdiskaping jordbruk, bruttoprodukt, mill.. kr

Hovedmålet med prosjektet Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk har vært å utvikle en merkeordning for nordnorske landbruksprodukter, som igjen skal føre til økt