• No results found

En vaksine som besky

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "En vaksine som besky"

Copied!
2
0
0

Fulltekst

(1)

En vaksine som besky er mot alle influensaformer?

FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

Tidsskriftet

Med antistoffer mot en virusdel som er stabilt lik i de ulike sesongvariantene av influensa, er man på vei mot en

universell influensavaksine.

Illustrasjon: scyther5/iStock

Dagens vaksineteknologi mot sesonginfluensa er basert på utvikling av antistoffer mot hoderegionen av hemagglutinin, som er den delen av viruset som sørger for kontakt og invasjon av celler. Denne regionen har høy mutasjonsfrekvens, mens stammeregionen av hemagglutinin er mer stabil.

En vaksine som besky er mot alle influensaformer? | Tidsskrift for Den norske legeforening

RU T H H A LS N E

(2)

I en ny studie er en universell vaksine testet i aper (1). Vaksinen førte til utvikling av nøytraliserende antistoffer som blokkerte binding mellom hemagglutinins stammeregion hos viruset og målcellen. Antistoffer mot et bredt spekter av influensastammer ble påvist, og strukturelle analyser av antistoffene viste interaksjon med hemagglutinins

stammeregion.

– Det er alltid vanskelig å vurdere om resultater fra dyrestudier har relevans for mennesker, sier Gunnveig Grødeland, seniorforsker ved Avdeling for immunologi og

transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo.

– Grunnen er at antistoffene mot stammeregionen som er observert i mennesker, hi il har vært basert på bestemte genvarianter av tungkjeder i immunoglobulin G (IgG). Disse genvariantene finnes ikke i mus og ildere. Denne studien har derfor ha som mål å undersøke om vaksinestrategien fungerer i aper og å påvise hvilke genvarianter som de induserte antistoffene er basert på, sier Grødeland.

– Heller ikke aper har de genvariantene man finner i antistoffer mot stammeregionen i mennesker, men denne studien viser likevel at vaksinering med stammeregionen

presentert på nanopartikler kan danne gode og bredt reaktive antistoffer i aper. Med andre ord, det er flere veier til Rom, også når det gjelder dannelse av antistoffer som har potensial for bred besky else mot influensa. Strategien er lovende og vaksinen er nå i tidlig stadium av klinisk utprøving i mennesker, forteller Grødeland.

L I T T E R AT U R

1. Darricarrère N, Qiu Y, Kanekiyo M et al. Broad neutralization of H1 and H3 viruses by adjuvanted influenza HA stem vaccines in nonhuman primates. Sci Transl Med 2021; 13: 5449. [PubMed][CrossRef]

Publisert: 22. juni 2021. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.21.0331

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2022. Lastet ned fra tidsskriftet.no 28. april 2022.

 

En vaksine som besky er mot alle influensaformer? | Tidsskrift for Den norske legeforening

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Hun selv skilte ikke alltid så nøye når hun snakket om psykiaterne, og kunne både ha Helsedirektorat, vår forening, men også psykoanalytikere og andre i tankene. Likevel ble det

Status for K4-kanalen i Tafjord som ligg i Norddal kommune,kanalen kjem ut av fjellet nord for hovedelva og brukar eit elveløp som tidlegare i hovedsak førte vatn

Ett av spørsmålene som er reist i prosjektet dreier seg om fagskoletilbudet i helse- og sosialfagene. Hvilke fagskoletilbud har kommunale arbeidsgivere behov for framover, og hva

Alle intervjuene ble gjennomført som semi-strukturerte intervjuer. Dette innebærer at vi hadde en intervjuguide som utgangspunkt, men at spørsmål, temaer og rekkefølge

Menighetsblad for Nordre Land og Torpa Utgiver: Torpa mgh.råd, Lunde mgh.råd, Nordsinni mgh.råd og Østsinni menighetsråd.. Redaktør: Anita Roen Kasserer:

Oversikt over totalt jordbruksareal registrert på kart og areal som det ikkje vert søkt arealtilskot på fordelt på kommune (Kjelde: Skog og Landskap

Forskrifl om endring av forskrift om regulering av vinterlodde- fisket i Barentshavet i

Logistikk omfatter planlegging og utvikling, anskaffelse, lagring, distribusjon, vedlikehold og fordeling av materiell og forsyninger; anskaffelse, konstruksjon, vedlikehold og

Det kommer også frem av en annen informant at kvinne ønsker ikke å bli kvotert inn, men heller konkurrere på lik linje som alle andre, derfor mener han at det bør legges til rette

forståelsene, der kjernen i ledelse ses på som det som skjer i relasjonen mellom lederen og medarbeideren, og lederens atferd i den relasjonelle konteksten, vil jeg presentere

foreldelsesfristen som også antas å være av betydning. Arbeidsgruppen fremhever viktigheten av å sørge for rettslige avklaringer som igjen kan øke relevansen og effekten

I en travel klinisk hverdag kan det være en hjelp med flytdiagrammer, men en forut- setning for å kunne anvende disse er at den enkelte må ha noe innsikt, kunnskap og erfaring.

Karisoprodol lanseres som et sentralt virkende muskelrelakserende preparat med en dempende effekt på internevronene i polysynaptiske refleksorbaner.. Påstanden er imidlertid

For å få svar på hvor stor fjellnaturens «gummistrikkevne» er, har vi sjekket hvordan det har gått med plantene og småkrypene på Finse etter at vi sluttet med oppvarming og

Tone Sæther Kvammes doktoravhandling Musikk med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst dokumenterer reduksjon av symptomer på angst og økt livskvalitet etter fem

Samtidig viser funn at instituttlederne i denne studien ikke har noen særlig form for utdanning eller erfaring knyttet til ledelse og personalansvar. Samtidig er det

[r]

Å posisjonere seg slik, både gjennom atferd og ytre fremtoning, kan bli forstått som forsøk ”på å gjøre og være slike subjekter som er vurdert av visse andre som å ha makt

Dette fremstilles i møte med karakterene, for eksempel Den Høye, hvor jeg-et får en anledning til å se seg selv utenfra, og gjennom det underlige i romanen.. Det er dette som

Funn i undersøkelsen viser at vennskap kan virke beskyttende mot ensomhet, mobbing, skulk, følelsen av å ikke være som alle andre, gjennom et nært og dypt vennskap Vennskap

For at etterfølgerplanlegging skal overleve i norske virksomheter er det derfor viktig at virksomhetene har åpenhet i prosessene, slik at ansatte har tillit til at det som skjer

Blodplatetall <25 × 10 9 /liter Utelat dose Utelat dose Fortsett med redusert dose Fortsett med samme dose Fortsett med redusert dose Blodplatetall bør måles minst 2 ganger i

Dette perspektivet er følgelig svært interessant for vår oppgave da vi ønsker å se på hvordan lederne 11 ved NTNU og St.Olav tolker og oversetter ABE-reformen til sine ansatte og