• No results found

Kalde bitumenstabiliserte bærelag : veiledning [Håndbok 198]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kalde bitumenstabiliserte bærelag : veiledning [Håndbok 198]"

Copied!
108
0
0

Fulltekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Grunnen til dette må imidlertid sees i sammenheng med at det var skifte av forskningssjef ved Ernæringsinstituttet både i 1988 og 1989, samt at det ble lagt ned en

Rettsgrunnlaget er slik det fremstår presisert i samsvar med FK. Dette med grunnlag i at det for det første er utarbeidet som en veiledning en egen håndbok for prosedyrer av UNHCR,

[r]

[r]

Den mest kostbare varianten kan være en tovegs bomsta- sjon som har tre eller flere felt i hver retning, betalingsbod(er) for manuell betaling til betjent, felt med

En kulvertkonstruksjon som tilhører Kate- gori 2 - Bru i fylling, kan derfor ikke for- veksles med en løsmassetunnel som tilhø- rer Kategori 6-Tunnel/ Vegoverbygg, selv om denne

4. Ved påføring av de karakteristiske linjelastene skal deformasjon i håndlisten ikke overstige 10 mm i horisontal retning og 5 mm i vertikal retning... Dette kapittelet

Håndbok R762 Prosesskode 2, prosess 87.2 c) gir krav til utsparing i kantdrager og til inn- støpning av rekkverksstolper. Kun massive tverrsnitt tillates innstøpt. Hulprofiler, I- og

Fullmakta regionvegkontora har fått til å inngå avtalar om grunnerverv er elles ikkje slik å forstå at det er eit strengare plankrav i samband med slike avtaler enn det

I visse tilfelle gjeld ikkje kravet etter føresegnene § 3 om at det skal liggje føre vedteken reguleringsplan før det kan gjerast vedtak om eigedomsinngrep etter veglova § 50.

Nivå 1 - Gul farge på omslaget - omfatter forskrifter, normaler og retningslinjer godkjent av overordnet myndighet eller av Vegdirektoratet etter fullmakt.. Nivå 2 - Blå farge

Etter planen skulle alle Ferjeselskapene ha innført eller være i ferd med å innføre elektronisk billettering i løpet av 2006, noen selskap har imidlertid hatt problemer med å

Etter planen skulle alle Ferjeselskapene ha innført eller være i ferd med å innføre elektronisk billettering i løpet av 2007.. Noen selskap har imidlertid hatt problemer med å

Etter planen skulle alle Ferjeselskapene ha innført eller være i ferd med å innføre elektronisk billettering i løpet av 2008.. Noen selskap har imidlertid hatt problemer med å

6.1 ÅDT på samband etter hovedgrupper,lette (inkl. motorsykkel) og tunge biler ... motorsykler) og tunge biler i 2010.. FERJETRAFIKKEN FORDELT PÅ DE MEST TRAFIKKERTE STREKNINGENE

Trafi kkmengde (ÅDT)Beskrivelse av type veg (typisk)Kryssende i makstimen,fotgjengere/syklisterAnbefalingMulig sikring (i tillegg til alle krav omtalt i kap.3) Fartsgrense 30

Trafi kkmengde (ÅDT)Beskrivelse av type veg (typisk)Kryssende i makstimen,fotgjengere/syklisterAnbefalingMulig sikring (i tillegg til alle krav omtalt i kap.3) Fartsgrense 30

Bruken er en kombinasjon av antall mennesker og hvor lenge de normalt opphol- der seg/ bruker området, om det er de samme menneskene som er i området eller om det er sporadiske

Planprogrammet fastsettes av ansvarlig myndighet på bakgrunn av forslaget til planprogram og uttalelsene til dette. Dette gjelder også når planen fremmes av Statens vegvesen

Dimensjoneringsklasse S2 i håndbok 017 Veg- og gateutforming (se tabell 9.1) har en minste horisontalkurveradius på 250 m for vegnormalstandard. Dette tilsier en vesentlig bedring av

[r]

Hvis syklende fra sykkelfelt, gang- og sykkelveg eller sykkelveg med eller uten fortau planlegges å vike for kjørende på kryssende veg når signalet er ute av drift, merkes

[r]