• No results found

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken"

Copied!
77
0
0

Fulltekst

(1)

RESULTATKONTROLLEN 2017

II DETALJERT DEL

INNHOLD

PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING ... 3 

PRODUKSJON ... 46 

DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING ... 51 

INNTEKTER ... 63 

PRISER ... 65 

LIKESTILLING ... 67 

HANDEL ... 69 

Den detaljerte delen i resultatkontrollen har Budsjettnemnda utarbeidet som tabeller.

Det er lagt opp til å gi fylkestall og/eller tall for landsdeler for de samme indikatorer som i oversiktsdelen, der slike tall kan skaffes. I de fullstendige jordbrukstellingene inneholder kategoriene minst tre enheter i hver gruppe og i utvalgstellingene mist seks i hver gruppe. Dersom det er færre enheter i en kategori, er den slått sammen med kategorien under. Kategoriene kan variere litt fra år til år.

(2)

Tabelloversikt for del II:

KAP. 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING

Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker 3

Tabell 2 Leid areal 6

Tabell 3a-d Strukturutvikling i korn, poteter, grønnsaker på friland og engareal 10 Tabell 3e-g Strukturutvikling for ku, ammeku og sau 25 Tabell 3h-j Strukturutvikling for smågris-, egg- og kyllingproduksjon 35 KAP. 2 PRODUKSJON

Tabell 4a Produksjon av korn 45

Tabell 4b-c Produksjon av poteter, kumelk 46

Tabell 4d-e Produksjon av storfe- og kalvekjøtt, svinekjøtt 47 Tabell 4f-g Produksjon av sauekjøtt, fjørfekjøtt 48

Tabell 4h Produksjon av egg 49

KAP. 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING

Tabell 5 Antall jordbruksbedrifter etter størrelse 50

Tabell 6 Kommuneklassene fordelt på fylker 54

Tabell 7a Antall personlige brukere etter alder, fordelt på fylker 55 Tabell 7b Gjennomsnittlig alder på bruker etter arealgrupper 59 KAP. 4 INNTEKTER

Tabell 8a-b Alminnelig inntekt for bruker og bruker og ektefelle fordelt på fylker 62 KAP. 5 PRISER

Tabell 9a-c Priser på jordbruksvarer. Produsentpriser, engrospriser, forbrukerpriser 64 KAP. 6 LIKESTILLING

Tabell 10 Personlige brukere fordelt på kjønn, fylkestall 66

KAP. 7 HANDEL

Tabell 11 Import av varer fordelt på landgrupper i mill kg, prosentvis andel import fra landgruppe innenfor hovedkapittel i tolltariffen, samt endring i mengde fra 2000 til 2016.

68 Tabell 12 Import av varer fordelt på landgrupper i mill kr, prosentvis andel import fra landgruppe

innenfor hovedkapittel i tolltariffen, samt endring i verdi fra 2000 til 2016

73

(3)

Produksjonsgrunnlag og strukturutvikling

Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker. 1000 dekar

1)

1999 2005 2010 2015 2016*

Østfold Åker og hage 671 665 623 597 606

Fulldyrket eng og beite 79 79 95 113 107

Fulldyrket i alt 750 743 718 710 713

Annen eng og beite 21 22 22 21 21

Jordbruksareal i drift i alt 771 766 741 731 734 Jordbruksareal ute av drift2) 4 4 3 4 4 Akershus Åker og hage 681 676 638 611 608 og Oslo Fulldyrka eng og beite 103 94 110 125 118 Fulldyrka i alt 783 770 748 736 727

Annen eng og beite 31 32 34 35 35

Jordbruksareal i drift i alt 814 802 782 771 761 Jordbruksareal ute av drift2) 6 5 6 6 6 Hedmark Åker og hage 699 668 637 602 604 Fulldyrka eng og beite 335 345 352 372 374 Fulldyrka i alt 1 035 1 012 989 974 977

Annen eng og beite 51 59 67 71 71

Jordbruksareal i drift i alt 1 086 1 072 1 056 1 045 1 049 Jordbruksareal ute av drift2) 5 6 6 7 7 Oppland Åker og hage 331 296 258 226 228 Fulldyrka eng og beite 554 580 587 603 597 Fulldyrka i alt 885 875 845 829 825 Annen eng og beite 143 178 180 168 168 Jordbruksareal i drift i alt 1 028 1 053 1 025 997 993 Jordbruksareal ute av drift2) 7 6 8 10 11 Buskerud Åker og hage 305 287 256 241 240 Fulldyrka eng og beite 167 179 188 197 193 Fulldyrka i alt 472 465 444 437 434

Annen eng og beite 51 65 72 72 72

Jordbruksareal i drift i alt 522 531 516 509 505 Jordbruksareal ute av drift2) 3 3 3 4 3 Vestfold Åker og hage 372 355 334 316 316 Fulldyrka eng og beite 54 59 71 84 81 Fulldyrka i alt 426 414 405 400 397

Annen eng og beite 10 9 9 9 9

Jordbruksareal i drift i alt 436 423 414 409 406 Jordbruksareal ute av drift2) 2 2 2 2 2

Telemark Åker og hage 117 104 90 81 82

Fulldyrka eng og beite 115 121 128 131 128 Fulldyrka i alt 232 225 218 212 210

Annen eng og beite 30 34 34 32 31

Jordbruksareal i drift i alt 262 259 252 244 240 Jordbruksareal ute av drift2) 3 2 2 2 2

(4)

Tabell 1 forts. Jordbruksarealet fordelt på fylker. 1000 dekar

1)

1999 2005 2010 2015 2016*

Aust- Agder

Åker og hage 24 20 16 13 13

Fulldyrket eng og beite 85 82 80 82 81 Fulldyrka i alt 109 102 96 95 94 Annen eng og beite 11 12 15 17 16 Jordbruksareal i drift i alt 120 114 111 112 110 Jordbruksareal ute av drift2) 1 1 1 1 1

Vest- Åker og hage 16 14 12 7 7

Agder Fulldyrka eng og beite 144 137 131 130 130 Fulldyrka i alt 159 150 143 137 137 Annen eng og beite 43 45 46 46 47 Jordbruksareal i drift i alt 203 195 189 183 184 Jordbruksareal ute av drift2) 2 2 2 2 2 Rogaland Åker og hage 106 74 61 44 51 Fulldyrka eng og beite 462 502 482 492 483 Fulldyrka i alt 568 577 543 536 534 Annen eng og beite 400 431 458 465 462 Jordbruksareal i drift i alt 968 1 007 1 001 1 000 996 Jordbruksareal ute av drift2) 3 2 4 6 5

Hordaland Åker og hage 18 12 10 9 9

Fulldyrka eng og beite 267 232 210 185 184 Fulldyrka i alt 285 244 221 194 193 Annen eng og beite 186 188 195 208 208 Jordbruksareal i drift i alt 471 432 416 402 402 Jordbruksareal ute av drift2) 2 2 3 4 4 Sogn og

Fjordane Åker og hage 15 11 9 9 9

Fulldyrka eng og beite 301 288 266 243 241 Fulldyrka i alt 316 299 275 252 250 Annen eng og beite 161 168 173 177 176 Jordbruksareal i drift i alt 477 467 448 429 426 Jordbruksareal ute av drift2) 3 2 3 4 4 Møre og

Romsdal

Åker og hage 29 30 25 19 20

Fulldyrka eng og beite 483 461 439 423 422 Fulldyrka i alt 512 491 465 443 442 Annen eng og beite 104 108 104 94 94 Jordbruksareal i drift i alt 616 599 569 537 536 Jordbruksareal ute av drift2) 6 6 6 5 5 Sør- Åker og hage 187 189 186 173 174 Trøndelag Fulldyrka eng og beite 501 481 457 457 453 Fulldyrka i alt 688 670 643 630 627 Annen eng og beite 77 104 104 106 105 Jordbruksareal i drift i alt 765 774 747 736 732 Jordbruksareal ute av drift2) 7 7 6 8 8 1) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene 2) Areal kun på bruk som søker produksjonstilskudd

(5)

Tabell 1 forts. Jordbruksarealet fordelt på fylker. 1000 dekar

1)

1999 2005 2010 2015 2016*

Nord- Åker og hage 361 372 352 336 341 Trøndelag Fulldyrka eng og beite 470 460 445 450 445 Fulldyrka i alt 832 832 797 786 786

Annen eng og beite 53 65 75 81 81

Jordbruksareal i drift i alt 885 897 872 867 867 Jordbruksareal ute av drift2) 5 4 5 8 8

Nordland Åker og hage 31 17 12 9 8

Fulldyrka eng og beite 453 460 439 436 435 Fulldyrka i alt 484 477 451 445 444 Annen eng og beite 96 124 120 112 111 Jordbruksareal i drift i alt 580 601 571 557 555 Jordbruksareal ute av drift2) 7 6 5 5 6

Troms Åker og hage 22 10 12 7 6

Fulldyrka eng og beite 221 220 206 200 197 Fulldyrka i alt 244 230 218 207 203

Annen eng og beite 30 33 36 33 32

Jordbruksareal i drift i alt 273 273 254 240 236 Jordbruksareal ute av drift2) 2 3 2 3 4

Finnmark Åker og hage 8 5 4 3 3

Fulldyrka eng og beite 83 80 79 77 76

Fulldyrka i alt 91 86 83 80 79

Annen eng og beite 14 14 12 12 13

Jordbruksareal i drift i alt 106 100 94 92 92 Jordbruksareal ute av drift2) 2 1 2 2 2 Hele Åker og hage 3 995 3 804 3 536 3 302 3 326 Landet Fulldyrka eng og beite 4 877 4 858 4 765 4 799 4 746 Fulldyrka i alt 8 872 8 662 8 301 8 102 8 072 Annen eng og beite 1 511 1 692 1 758 1 759 1 753 Jordbruksareal i drift i alt 10 382 10 365 10 060 9 860 9 825 Jordbruksareal ute av drift2) 70 64 67 82 83

* Foreløpig tall

1) Fra og med 2005 har nye arealmålinger (nytt kartverk) medført en nedjustering av arealene 2) Areal kun på bruk som søker produksjonstilskudd

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2015 og 2016.

(6)

Tabell 2 Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis. 1000 dekar

Arealgruppe 1999 2009 2010 2015

Areal % Areal % Areal % Areal % Østfold < 100 10,0 4 4,2 1 4,8 2 4,6 1 100–199 32,8 14 21,6 7 20,5 7 17,3 2 200–299 43,9 18 29,7 10 28,5 9 27,1 4 300–499 70,0 29 59,1 20 64,6 21 56,6 8 500–799 60,1 25 77,9 26 75,0 25 76,7 10

≥ 800 22,8 9 106,0 36 109,6 36 134,3 18 Sum leid areal 239,6 298,6 303,0 316,6

Totalt areal 771 743 741 731

% leid areal 31 40 41 43 Akershus < 100 10,5 4 5,9 2 7,0 2 5,9 1 og Oslo 100–199 29,7 12 19,4 6 19,8 6 17,5 2 200–299 32,8 13 23,8 8 25,7 8 22,2 3 300–499 71,9 29 60,9 19 58,5 18 56,1 7 500–799 66,9 27 68,7 22 73,8 23 79,3 10

≥ 800 39,5 16 134,1 43 132,0 42 169,7 22 Sum leid areal 251,2 312,6 316,8 350,7

Totalt areal 814 784 782 771

% leid areal 31 40 41 46 Hedmark < 100 27,2 8 11,5 3 11,7 3 10,2 2 100–199 70,7 20 40,3 9 43,5 10 32,6 7 200–299 79,1 22 58,0 13 54,8 12 47,0 10 300–499 83,7 23 111,6 25 111,5 25 104,5 22 500–799 62,2 17 93,9 21 98,9 22 108,8 23

≥ 800 35,3 10 123,2 28 131,6 29 174,0 36 Sum leid areal 358,2 438,4 452,0 477,1 Totalt areal 1 086 1 064 1 056 1045

% leid areal 33 41 43 46 Oppland < 100 31,6 11 16,2 4 16,3 4 16,7 4 100–199 99,3 33 68,4 18 73,2 19 63,1 16 200–299 83,6 28 91,7 25 92,5 24 76,9 19 300–499 51,5 17 106,8 29 104,6 27 103,2 26 500–799 28,1 9 54,3 15 59,2 16 74,9 19

≥ 800 3,4 1 35,2 9 35,8 9 60,7 15 Sum leid areal 297,5 372,5 381,6 395,5 Totalt areal 1 028 1 038 1 025 997

% leid areal 29 36 37 40 Buskerud < 100 17,8 11 7,0 3 7,8 3 7,5 3 100–199 45,4 29 29,9 13 30,7 13 27,7 11 200–299 37,3 24 36,6 16 37,1 16 34,1 14 300–499 35,6 23 50,9 23 50,0 22 52,2 21 500–799 13,3 9 52,6 24 58,7 26 58,7 24

≥ 800 6,1 4 45,5 20 44,7 20 63,4 26 Sum leid areal 155,5 222,4 229,0 243,6

(7)

Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis. 1000 dekar Arealgruppe 1999 2009 2010 2015

Areal % Areal % Areal % Areal % Vestfold < 100 6,3 4 3,8 2 4,5 2 4,0 2 100–199 25,2 18 11,7 6 12,9 7 12,6 6 200–299 31,8 23 18,8 10 18,8 10 15,2 7 300–499 41,2 29 44,9 24 43,9 22 39,1 19 500–799 20,4 14 46,7 25 46,7 24 49,4 24 ≥ 800 15,6 11 59,6 32 70,5 36 88,6 42 Sum leid areal 140,4 185,6 197,3 208,9 Totalt areal 436 414 414 409 % leid areal 32 45 48 51 Telemark < 100 20,2 19 9,7 7 10,0 7 8,9 6

100–199 34,6 32 28,2 21 27,4 20 24,6 17 200–299 25,9 24 25,4 19 27,9 20 21,3 15 300–499 20,3 19 38,8 29 34,4 25 35,2 25 500–799 7,6 7 23,0 17 26,8 20 31,3 22

≥ 800 10,3 8 10,7 8 19,3 14

Sum leid areal 108,6 135,5 137,2 140,6 Totalt areal 262 255 252 244 % leid areal 41 53 54 58 Aust-Agder < 100 12,5 22 3,6 5 4,5 7 5,2 8 100–199 24,0 42 15,0 23 14,3 22 14,9 22 200–299 11,3 20 16,8 25 15,9 24 14,3 21 300–499 7,0 12 19,3 29 18,9 29 20,2 30 500–799 2,2 4 9,5 14 10,0 15 11,8 17 ≥ 800 0,9 1 1,8 3 2,0 3 1,8 3 Sum leid areal 57,7 66,1 65,6 68,2 Totalt areal 120 112 111 112 % leid areal 48 59 59 61 Vest-Agder < 100 17,3 19 8,1 8 9,0 9 8,8 8 100–199 34,9 38 21,4 20 22,6 22 20,3 19 200–299 23,6 26 27,4 26 25,1 24 20,9 20 300–499 14,9 16 33,8 32 33,6 32 32,2 31 500–799 1,5 2 12,5 12 12,9 12 19,4 19

≥ 800 1,5 1 1,4 1 2,7 3

Sum leid areal 92,3 104,7 104,6 104,3 Totalt areal 203 193 189 183 % leid areal 46 54 55 57 Rogaland < 100 19,9 9 11,3 3 13,4 4 12,4 4 100–199 70,0 31 50,5 14 51,9 16 42,3 13 200–299 72,3 33 71,3 20 70,3 21 56,0 17 300–499 48,6 22 100,3 29 98,6 30 100,3 30 500–799 9,3 4 68,2 20 56,6 17 71,8 22 ≥ 800 2,3 1 46,8 13 38,9 12 49,0 15

(8)

Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis. 1000 dekar

Arealgruppe 1999 2009 2010 2015

Areal % % % Areal % Areal % Hordaland < 100 40,2 27 23,7 13 23,9 14 23,8 13 100–199 71,1 48 51,6 29 51,7 29 47,4 26 200–299 26,6 18 44,9 25 43,2 24 42,2 23 300–499 9,9 7 37,5 21 38,6 22 45,5 25 500–799 0,5 0 15,9 9 15,5 9 19,8 11 ≥ 800 0,3 0 3,5 2 3,5 2 4,3 2 Sum leid areal 148,6 177,1 176,4 183,0 Totalt areal 471 421 416 402

% leid areal 32 42 42 46 0

Sogn og < 100 29,5 26 15,8 10 16,9 10 15,6 9 Fjordane 100–199 64,8 56 55,8 34 58,2 34 51,7 29 200–299 16,8 15 48,9 30 50,8 30 49,2 28 300–499 3,7 3 36,9 23 35,5 21 41,5 24

500–799 3,9 2 5,8 3 13,6 8

≥ 800 1,4 1 1,6 1 3,7 2

Sum leid areal 114,9 162,8 168,8 175,3 Totalt areal 477 453 448 429 % leid areal 24 36 38 41 Møre og < 100 27,1 12 13,7 5 13,9 5 14,1 5 Romsdal 100–199 89,7 40 56,5 21 54,9 20 46,0 17 200–299 72,7 32 80,3 29 73,4 27 61,3 22 300–499 30,2 13 88,1 32 91,3 34 88,4 32 500–799 4,8 2 26,2 10 26,7 10 46,2 17 ≥ 800 1,5 1 9,6 3 9,5 4 20,5 7 Sum leid areal 226,0 274,4 269,7 276,5 Totalt areal 688 570 569 537 % leid areal 33 48 47 52 Sør- < 100 15,2 6 7,4 2 9,9 3 8,7 3 Trøndelag 100–199 72,6 30 37,6 12 37,7 12 32,4 10 200–299 88,2 36 64,2 21 60,2 20 54,0 17 300–499 51,9 21 106,6 35 103,1 34 93,7 29 500–799 9,9 4 52,8 17 53,5 18 69,6 22 ≥ 800 5,4 2 35,0 12 40,0 13 64,8 20 Sum leid areal 243,3 303,6 304,4 323,2 Totalt areal 765 748 747 736

% leid areal 32 41 41 44

Nord- < 100 11,6 6 5,6 2 6,1 2 5,3 2 Trøndelag 100–199 54,5 28 30,9 11 31,0 11 24,5 8 200–299 61,7 32 57,6 21 56,1 20 39,5 13 300–499 52,9 27 89,2 32 95,3 34 97,6 32 500–799 11,6 6 59,7 22 56,5 20 71,2 24 ≥ 800 1,2 1 31,6 12 34,1 12 63,4 21 Sum leid areal 193,5 274,5 279,1 301,5

(9)

Tabell 2 forts. Leid jordbruksareal etter størrelse på jordbruksbedriften, fylkesvis. 1000 dekar

Arealgruppe 1999 2009 2010 2015 Areal % Areal % Areal % Areal % Nordland < 100 25,8 11 9,5 3 11,4 4 9,8 3 100–199 65,8 29 42,1 15 43,6 16 35,5 12 200–299 75,0 33 61,0 22 60,6 22 50,3 18 300–499 51,6 23 97,9 36 95,7 35 90,8 32 500–799 6,5 3 46,2 17 44,5 16 68,2 24 ≥ 800 1,1 0 18,4 7 17,8 7 31,0 11 Sum leid areal 225,8 275,1 273,6 285,6 Totalt areal 580 586 571 557 % leid areal 39 47 48 51 Troms < 100 17,5 14 6,5 5 6,3 4 4,4 3

100–199 40,3 33 25,2 18 24,8 17 18,8 13 200–299 37,2 31 35,9 25 35,9 25 27,9 19 300–499 23,2 19 43,9 31 44,1 30 47,8 32 500–799 3,6 3 25,2 18 28,0 19 33,2 22

≥ 800 5,8 4 7,3 5 16,2 11

Sum leid areal 121,8 142,5 146,4 148,3 Totalt areal 273 255 254 240 % leid areal 45 56 58 62 Finnmark < 100 4,0 10 0,6 1 1,2 2 1,7 4

100–199 8,3 20 4,4 10 4,8 10 3,4 7 200–299 12,3 30 8,0 18 9,8 20 5,7 12 300–499 10,2 25 17,4 38 16,0 32 12,0 25 500–799 6,5 16 12,7 28 13,5 27 16,0 34

≥ 800 2,5 6 4,1 8 8,3 18

Sum leid areal 41,3 45,8 49,4 47,1 Totalt areal 106 97 94 92 % leid areal 39 47 52 51 Hele < 100 344,2 11 164,0 4 178,6 4 167,6 4 landet 100–199 933,7 29 610,4 15 623,5 15 532,6 12 200–299 832,1 26 800,2 19 786,6 19 665,1 15 300–499 678,3 21 1 143,9 28 1 138,2 27 1 116,9 26 500–799 315,0 10 750,1 18 762,6 18 919,9 21 ≥ 800 135,2 4 671,9 16 695,1 17 975,7 22 Sum leid areal 3 239 4 140,5 4 184,6 4 377,8 Totalt areal 10 382 10 143 10 060 9 860

% leid areal 31 41 42 44

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2009 og 2015.

(10)

Tabell 3a Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < 100 1 070 32 536 21 381 18 292 16 290 16 100–199 1 048 32 765 31 619 30 520 28 491 27 200–299 582 18 498 20 416 20 374 20 382 21 300–499 444 13 464 19 417 20 377 21 356 20 500–799 142 4 166 7 170 8 174 9 192 11 ≥ 800 31 1 74 3 86 4 100 5 107 6 Antall j.bedr. 3 317 2 503 2 089 1837 1818 1000 daa 611,9 607,9 583,9 562,0 568,2 Akershus < 100 899 30 509 22 351 18 281 17 271 17 og Oslo 100–199 825 28 653 28 520 27 415 25 393 24 200–299 503 17 436 18 353 18 290 17 298 18 300–499 506 17 448 19 392 20 319 19 312 19 500–799 188 6 226 10 202 10 219 13 212 13 ≥ 800 51 2 92 4 128 7 139 8 140 9 Antall j.bedr. 2 972 2 364 1 946 1663 1626 1000 daa 640,5 630,1 605,9 584,8 581,7 Hedmark < 100 1 548 44 730 30 474 24 325 20 320 20

100–199 899 26 649 27 531 27 398 25 376 24 200–299 447 13 397 16 302 15 260 16 251 16 300–499 412 12 380 16 368 19 295 18 297 19 500–799 147 4 195 8 189 10 202 13 203 13 ≥ 800 43 1 76 3 98 5 121 8 127 8 Antall j.bedr. 3 496 2 427 1 962 1601 1574 1000 daa 595,0 580,0 554,9 524,1 525,7 Oppland < 100 1 115 54 707 45 507 41 358 38 363 38

100–199 548 27 476 30 370 30 282 30 285 30 200–299 246 12 217 14 181 15 139 15 138 14 300–499 118 6 139 9 119 10 111 12 110 11 500–799 321) 1 31 2 42 3 45 5 44 5

≥ 800 9 1 13 1 14 1 17 2

Antall j.bedr. 2 059 1 579 1 232 949 957 1000 daa 249,9 233,6 206,4 178,5 183,2 Buskerud < 100 997 49 553 38 381 34 321 32 300 31

100–199 631 31 475 33 388 34 337 34 338 35 200–299 220 11 212 15 161 14 150 15 135 14 300–499 142 7 153 10 123 11 106 11 119 12

500–799 32 2 49 3 62 5 56 6 51 5

≥ 800 5 0 16 1 19 2 22 2 24 2

Antall j.bedr. 2 027 1 458 0 1 134 992 967 1000 daa 265,4 247,3 222,2 203,3 202,2 1) Noen har ≥ 800 dekar

(11)

Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < 100 902 42 512 33 384 31 309 30 310 30 100–199 786 36 570 36 405 33 332 32 314 31 200–299 288 13 256 16 200 16 162 15 164 16 300–499 133 6 154 10 148 12 143 14 132 13

500–799 38 2 61 4 71 6 66 6 69 7

≥ 800 8 0 21 1 31 3 34 3 35 3 Antall j.bedr. 2 155 1 574 1 239 1 046 1 024 1000 daa 301,5 286,3 267,6 243,4 241,5 Telemark < 100 764 70 402 57 272 52 203 49 196 47 100–199 236 22 194 27 156 30 120 29 128 31

200–299 58 5 66 9 52 10 50 12 46 11

300–499 22 2 35 5 33 6 28 7 32 8

500–799 62) 1 132) 2 142) 2 15 4 142 3 Antall j.bedr. 1 086 710 527 416 416

1000 daa 95,3 85,7 71,7 62,4 63,5

Aust- < 100 189 86 88 72 47 62 33 56 33 54 Agder 100–199 26 12 21 17 18 24 19 32 21 34

200–299 5 2 8 7 7 9 73 12 73 12

300–499 52) 4 42) 5

500–799 6 3

Antall j.bedr. 221 122 76 59 61

1000 daa 12,6 11,0 8,5 6,0 6,3

Vest- < 100 125 88 85 76 67 72 39 78 38 75 Agder 100–199 12 8 16 14 16 17 4 8 6 12

200–299 5 4 7 6 5 5 73 14 73 14

300–499 41) 4 51) 5

Antall j.bedr. 142 112 93 50 51

1000 daa 7,8 9,5 8,8 4,3 4,7

Rogaland < 100 583 88 372 75 236 65 122 63 154 62

100–199 62 9 90 18 81 22 47 24 54 22

200–299 10 2 20 4 27 7 16 8 26 10

300–499 61) 1 12 2 12 3 91 5 9 4

500–799 4 1 6 2 52 2

≥ 800 6 1

Antall j.bedr. 661 498 362 194 248

1000 daa 36,4 40,9 36,5 19,9 28,2 1) Noen har ≥ 500 dekar

2) Noen har ≥ 800 dekar 3) Noen har 300-499 dekar

(12)

Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < 100 211) 100 61) 100 41) 100 51 100 41 100

Antall j.bedr. 21 6 4 5 4

1000 daa 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2

Sogn og < 100 251) 100 171) 100 91) 100 6 100 4 100

Fjordane Antall j.bedr. 25 17 9 6 4

1000 daa 1,2 0,6 0,4 0,1 0,1 Møre og < 100 176 78 117 60 81 54 60 54 55 50 Romsdal 100–199 42 19 56 29 47 31 36 32 41 37

200–299 5 2 13 7 13 9 9 8 7 6

300–499 4 2 102) 6 102) 7 7 6 7 6 Antall j.bedr. 227 196 151 112 110 1000 daa 16,8 20,9 18,0 12,7 13,1 Sør- < 100 709 55 526 45 407 40 313 35 289 33 Trøndelag 100–199 369 29 377 32 327 32 302 34 311 35 200–299 142 11 167 14 161 16 159 18 151 17

300–499 65 5 89 8 94 9 79 9 84 10

500–799 6 0 14 1 30 3 30 3 31 4

≥ 800 3 0 3 0 10 1 14 2 15 2

Antall j.bedr. 1 294 1 176 1 029 897 881 1000 daa 152,7 167,5 171,8 162,6 164,0

Nord- < 100 1 010 47 734 37 513 31 403 28 386 27 Trøndelag 100–199 675 31 654 33 551 34 470 33 468 33 200–299 280 13 301 15 258 16 232 16 234 17 300–499 176 8 229 12 230 14 218 15 222 16 500–799 203) 1 48 2 68 4 79 6 82 6

≥ 800 5 0 12 1 16 1 19 1

Antall j.bedr. 2 161 1971 1 632 1418 1411 1000 daa 291,5 326,9 310,2 295,1 301,7 1) Noen har ≥ 100 dekar

2) Noen har ≥ 500 dekar 3) Noen har ≥ 800 dekar

(13)

Tabell 3a forts. Antall jordbruksbedrifter med korn. Etter størrelse på kornarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < 100 36 80 37 76 32 74 12 50 10 59 100–199 91) 20 7 14 3 7 3 22 3 18 200–299 5 10 82) 18 52 28 42 24 300–499 9 20

Antall j.bedr. 45 49 43 20 17 1000 daa 2,6 3,5 3,7 2,5 2,1

Troms < 100 7 100 4 100 1 100 1 100

Antall j.bedr. 7 4 1 1

1000 daa 0,2 0,1 0,0 0,0

Finnmark Antall j.bedr. 1 1 2 2

1000 daa 0,1 0,1 0,0 0,0

Hele < 100 10 165 46 5 937 35 4 149 31 3 084 27 3 026 27 landet 100–199 6 170 28 5 005 30 4 034 30 3 286 29 3 230 29 200–299 2 793 13 2 603 16 2 142 16 1 855 16 1 845 17 300–499 2 026 9 2 119 13 1 953 14 1 694 15 1 684 15 500–799 609 3 808 5 856 6 889 8 902 8 ≥ 800 146 1 298 2 399 3 460 4 486 4 Antall j.bedr. 21 909 16 770 13 533 11 268 11 173

1000 daa 3 282 3 252 3 071 2 862 2 886

* Foreløpig tall

1) Noen har ≥ 200 dekar 2) Noen har ≥ 300 dekar

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2014 og 2015.

(14)

Tabell 3b Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < 10 253 60 88 47 47 44 29 37 32 39 10–49 89 21 55 29 25 23 13 16 15 18 50–99 50 12 20 11 14 13 16 20 14 17 100–199 281) 6 23 12 18 17 16 20 16 19

200–299 3 2 42) 4 5 6 6 7

Antall j.bedr. 420 189 108 79 83

Antall daa 9 939 6 855 5 603 5 101 5 187 Akershus < 10 184 66 79 55 35 47 31 49 30 48 og Oslo 10–49 48 17 28 19 12 16 3 5 6 10

50–99 36 13 18 13 7 9 9 14 7 11

100–199 8 3 163) 11 153) 20 153 24 11 18

200–299 3 1 3 5

≥300 3 2 6 8 5 8 5 8

Antall j.bedr. 279 144 75 63 62 Antall daa 5 686 5 672 6 218 5 731 5 821 Hedmark < 10 486 46 173 30 95 21 61 18 52 16

10–49 234 22 108 19 66 15 44 13 45 14 50–99 175 16 109 19 86 19 73 22 60 18 100–199 121 11 126 22 122 28 87 26 89 27 200–299 37 3 42 7 37 8 30 9 35 11

≥300 12 1 21 4 36 8 44 13 44 14

Antall j.bedr. 1 065 579 442 339 325 Antall daa 48 987 46 323 49 849 45 838 47 127 Oppland < 10 885 78 329 64 117 45 69 40 63 39

10–49 119 10 74 14 50 19 40 23 32 20 50–99 92 8 68 13 51 20 38 22 44 27 100–199 36 3 35 7 32 12 17 10 12 7 200–299 7 1 102) 2 82) 3 6 3 112 7

≥300 4 2

Antall j.bedr. 1 139 516 258 174 162 Antall daa 16 735 14 836 11 707 9 520 9 194 Buskerud < 10 331 81 121 70 63 65 29 55 33 59

10–49 48 12 32 18 18 19 11 21 8 14

50–99 16 4 6 3 4 4 3 6 5 9

100–199 121) 2 9 5 6 6 6 11 5 9

200–299 52) 3 3 3 42 8 52 9

≥300 3 3

Antall j.bedr. 407 173 97 53 56 Antall daa 4 653 3 860 3 580 2 824 2 939 1) Noen med ≥ 200 dekar

2) Noen med ≥ 300 dekar 3) Noen med 200-299 dekar 4) Noen med 10-49 dekar

(15)

Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < 10 124 31 51 22 32 20 20 16 18 15 10–49 164 41 67 29 29 18 28 22 21 18 50–99 81 20 64 28 45 28 28 22 28 24 100–199 30 7 28 12 29 18 27 21 28 24

200–299 4 1 15 7 11 7 11 9 9 8

≥300 4 2 12 8 12 10 13 11

Antall j.bedr. 403 229 158 126 117 Antall daa 15 181 16 015 15 562 15 138 15 328 Telemark < 10 199 79 68 63 40 56 29 51 30 54

10–49 30 12 21 19 15 21 14 25 13 23

50–99 14 6 11 10 8 11 7 12 5 9

100–199 7 3 5 5 5 7 4 7 81 14

200–299 33) 3 33) 4 33 5

Antall j.bedr. 251 108 71 57 56

Antall daa 3 045 2 814 2 412 2 365 2 054 Aust-Agder < 10 169 78 48 56 17 33 12 30 12 32

10–49 30 14 16 1 13 25 11 28 11 30

50–99 15 7 15 24 14 27 9 23 3 8

100–199 3 1 6 43 81) 15 5 13 113 30

200–299 3 8 0 0

Antall j.bedr. 217 85 52 40 37

Antall daa 2 393 2 465 2 528 2 365 2 232 Vest-Agder < 10 184 88 62 78 29 67 15 56 17 55

10-49 22 11 14 18 7 16 5 19 7 23

50–99 32) 1 42) 5 4 9 3 11 3 10

100-199 31) 7 41 15 43 13

Antall j.bedr. 209 80 43 27 31

Antall daa 959 699 1 036 1 033 1 079 Rogaland < 10 557 70 218 55 90 41 51 37 50 38

10–49 198 25 115 29 66 30 45 32 39 30

50–99 433) 5 51 13 34 16 27 19 24 18

100–199 11 3 20 9 9 6 10 8

200–299 43) 1 5 2 73 5 93 7

≥ 300 3 1

Antall j.bedr. 798 399 218 139 132 Antall daa 8 630 9 411 9 182 6 321 6 436 1) Noen med ≥ 200dekar

2) Noen med ≥ 100 dekar 3) Noen med ≥ 300 dekar

(16)

Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < 10 3591) 100 129 98 622) 100 251 100 261 100

10–49 32) 2

Antall j.bedr. 359 132 62 25 26

Antall daa 515 240 162 70 77

Sogn og < 10 581 94 270 89 109 78 64 75 58 73 Fjordane 10–49 34 6 31 10 25 18 16 19 18 23

50–99 4 1 5 4 5 6 4 5

Antall j.bedr. 614 305 139 85 80 Antall daa 1 548 1 312 1 143 900 902 Møre og < 10 432 92 153 85 58 72 39 65 35 60 Romsdal 10–49 26 6 11 6 9 11 9 15 13 22

50–99 8 2 11 6 9 11 6 10 4 7

100–199 63) 1 43) 2 53) 6 634 10 634 11

Antall j.bedr. 472 179 81 60 58

Antall daa 2 632 2 034 1 735 1 846 1791 Sør- < 10 605 90 222 83 91 72 63 74 61 73 Trøndelag 10–49 53 8 28 11 22 17 13 15 12 14

50–99 12 2 11 4 8 6 6 7 6 7

100–199 43) 0 53) 2 53) 4 34 4 44 5

Antall j.bedr. 674 266 126 85 83

Antall daa 3 794 2 849 2 069 1 461 1 532 Nord- < 10 486 63 164 43 83 36 54 32 48 30 Trøndelag 10–49 148 19 100 26 52 23 34 20 30 19 50–99 106 14 66 17 44 19 37 22 38 24 100–199 23 3 45 12 39 17 29 17 29 18

200–299 5 1 44) 2 7 3 8 5 6 4

≥300 4 2 9 5 10 6

Antall j.bedr. 768 379 229 171 161 Antall daa 16 028 14 310 13 583 13 244 13 381 1) Noen har ≥ 10 dekar

2) Noen har ≥ 50 dekar 3) Noen har ≥ 200 dekar 4) Noen har ≥ 300 dekar

(17)

Tabell 3b forts. Antall jordbruksbedrifter med potet. Etter størrelse på potetarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < 10 1 101 91 591 89 319 88 222 88 212 87

10–49 106 9 57 9 32 9 22 9 21 9

50–99 71) 0 15 2 7 2 91 4 101,2 4

100–199 4 1 52) 1

Antall j.bedr. 1 214 667 363 253 243 Antall daa 4 587 3 842 2 385 1 641 1 673 Troms < 10 799 92 377 87 200 83 119 79 112 79

10–49 62 7 43 10 23 10 17 11 15 11

50–99 41) 0 9 2 10 4 8 5 6 4

100–199 3 1 6 2 3 2 5 4

200–299 33) 0 33) 1 43 3 33 2

Antall j.bedr. 865 435 242 151 141 Antall daa 2 904 3 562 3 443 2 861 2 893 Finnmark < 10 98 93 55 86 26 84 23 85 19 86

10–49 7 7 9 14 54) 4 15 3 14

Antall j.bedr. 105 64 31 27 22

Antall daa 306 245 202 96 78

Hele < 10 7 831 76 3 198 65 1 512 54 954 49 907 48 Landet 10–49 1 420 14 811 16 468 17 330 17 310 17 50–99 657 6 482 10 352 13 282 14 259 14 100–199 276 3 315 6 310 11 227 12 232 12

200–299 61 1 87 2 84 3 77 4 84 4

≥300 15 0 36 1 69 2 84 4 83 4

Antall j.bedr. 10 257 4 929 2 795 1 954 1 875 Antall daa 148522 137344 132399 118355 119724

* Foreløpig tall

1) Noen har ≥ 100 dekar 2) Noen har ≥ 200 dekar 3) Noen har ≥ 300 dekar 4) Noen har ≥ 50 dekar

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2015og 2016

(18)

Tabell 3c Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < 10 59 34 32 25 16 12 15 16 14 14

10–49 87 50 68 53 53 41 37 39 40 40

50–99 20 12 25 19 40 31 18 19 20 20

100–199 71) 4 9 7 15 12 16 17 18 18

≥200 3 2 5 4 8 9 8 8

Antall j.bedr. 173 129 129 94 100

Antall daa 4 718 5 863 7 979 7 081 7 723

Akershus < 10 29 41 23 32 19 39 19 39 28 47

og Oslo 10–49 29 41 22 31 11 22 13 27 11 19

50–99 7 10 12 17 14 29 9 18 10 17

100–199 6 8 51) 7 51) 10 5 10 6 10

≥200 3 6 4 7

Antall j.bedr. 71 72 48 49 59

Antall daa 2 098 3 445 2 133 2 555 3 440 Hedmark < 10 56 33 29 27 20 27 20 34 17 31

10–49 60 35 50 46 22 30 15 25 11 20

50–99 39 23 15 14 12 16 6 10 6 11

100–199 12 7 11 10 12 16 7 12 7 13

≥200 4 2 4 4 7 10 11 19 13 24

Antall j.bedr. 171 109 73 59 54

Antall daa 6 947 4 894 5 206 5 995 6 289 Oppland < 10 43 35 33 31 18 24 24 35 29 40

10–49 49 40 48 45 29 38 17 25 17 24

50–99 17 14 12 11 14 18 13 19 10 14

100–199 10 8 7 7 9 12 8 12 10 14

≥200 4 3 7 7 6 8 7 10 6 8

Antall j.bedr. 123 107 76 69 72

Antall daa 5 490 6 976 8 015 8 869 9 350

Buskerud < 10 55 35 25 20 16 19 14 19 13 16

10–49 57 37 47 39 23 27 19 26 13 16

50–99 20 13 22 18 18 21 13 18 20 25

100–199 17 11 14 11 12 14 8 11 16 20

≥200 7 4 14 11 16 19 18 25 18 23

Antall j.bedr. 156 122 85 72 80

Antall daa 7 186 8 920 10 240 13 334 14 927 Vestfold < 10 59 18 29 12 20 13 19 14 20 16

10–49 136 42 83 34 36 23 26 19 14 11

50–99 81 25 77 31 45 28 35 26 33 27

100–199 38 13 46 19 35 22 34 25 29 24

≥200 7 2 12 5 22 14 21 16 26 21

Antall j.bedr. 321 247 158 135 122

Antall daa 16 715 18 826 19 186 19 049 20 164 1) Noen med ≥ 200 dekar

(19)

Tabell 3c forts. Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Telemark < 10 40 58 27 59 20 51 11 46 10 38

10–49 22 32 14 30 10 26 8 33 11 42

50–99 4 6 55) 11 65) 15 54,5 25 54,5 20

100–199 3 4

≥200 3 8

Antall j.bedr. 69 46 39 24 26

Antall daa 1 287 851 1 632 1 492 1 670 Aust- < 10 32 36 11 23 4 13 5 19 7 25 Agder 10–49 44 49 19 40 13 41 13 48 7 25

50–99 142) 15 14 29 9 28 4 15 9 32

100–199 4 8 6 19 5 19 54 18

Antall j.bedr. 90 48 32 27 28

Antall daa 2 228 1 992 1 802 1 411 1 557 Vest- < 10 27 53 16 62 10 63 5 45 7 54 Agder 10–49 21 41 101) 39 61) 37 61 55 6 46

50–99 32) 6

Antall j.bedr. 51 26 16 11 13

Antall daa 704 422 218 157 141

Rogaland < 10 143 51 62 35 31 29 18 23 23 28

10–49 107 38 75 43 43 40 29 36 27 33

50–99 23 8 16 9 17 16 10 13 8 10

100–199 54) 2 15 9 7 6 12 15 13 16

≥200 8 5 10 9 11 14 12 14

Antall j.bedr. 278 176 108 80 83

Antall daa 5 900 8 670 7 661 8 681 9 002 Hordaland < 10 653) 100 363) 100 223) 100 15 100 15 100 10–49

Antall j.bedr. 65 36 22 15 15

Antall daa 152 101 61 39 41

Sogn og < 10 50 70 46 75 31 70 14 56 14 54 Fjordane 10–49 211) 30 12 20 10 23 11 44 122 46

50–99 3 5 3 7

Antall j.bedr. 71 61 44 25 26

Antall daa 628 578 494 421 430

1) Noen med ≥ 50 dekar 2) Noen med ≥ 100 dekar 3) Noen med ≥ 10 dekar 4) Noen med ≥ 200 dekar 5) Noen med 100 - 199 dekar

(20)

Tabell 3c forts. Antall jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Etter grønnsaksarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Møre og < 10 50 78 32 68 16 57 12 52 15 63 Romsdal 10–49 14 22 152) 32 121) 43 111,2 48 91,2 37

Antall j.bedr. 64 47 28 23 24

Antall daa 414 586 363 426 427

Sør- < 10 61 85 22 73 20 63 18 72 16 70 Trøndelag 10–49 111) 15 8 27 8 25 4 16 4 17

50–99 4 13 32 12 32 13

Antall j.bedr. 72 30 32 25 23

Antall daa 419 241 454 369 426

Nord- < 10 71 36 31 20 21 22 17 21 20 24 Trøndelag 10–49 103 52 91 60 32 34 23 29 22 27

50–99 20 10 17 11 27 28 20 25 19 23

100–199 3 2 13 9 153) 16 11 14 11 13

≥200 9 11 10 12

Antall j.bedr. 197 152 95 80 82

Antall daa 4 460 5 544 5 469 6 496 6 748 Nordland < 10 79 80 45 85 26 84 23 85 25 86 10–49 201) 20 81) 15 51) 16 41 15 41 14

Antall j.bedr. 99 53 31 27 29

Antall daa 647 318 202 189 187

Troms < 10 45 90 41 84 254) 100 24 77 24 77

10–49 5 10 82) 16 7 23 71 23

Antall j.bedr. 50 49 25 31 31

Antall daa 190 398 100 199 236

Finnmark < 10 4 100 1 100 1 100

Antall j.bedr. 2 4 2 1 1

Antall daa 2 10 5 5 5

Hele < 10 964 45 527 35 333 32 274 32 298 34 landet 10–49 784 37 581 38 313 30 236 28 209 24 50–99 249 12 227 15 211 20 138 16 142 16 100–199 98 5 129 9 115 11 109 13 119 14 ≥200 28 1 50 3 72 7 90 11 100 12 Antall j.bedr. 2 123 1 514 1 044 847 868

Antall daa 60 187 68 635 71 220 76 768 82 763

* Foreløpig tall

1) Noe med ≥ 50 dekar 2) Noen med ≥ 100 dekar 3) Noen med ≥ 200 dekar 4) Noen med ≥ 10 dekar

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2015 og 2016.

(21)

Tabell 3d Antall jordbruksbedrifter med engareal. Etter størrelse på engarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < 100 871 68 556 59 626 63 520 57 508 58 100–199 316 25 236 25 187 19 183 20 170 19 200–299 74 6 103 11 87 9 89 10 86 10

300–499 20 2 45 5 65 7 76 8 69 8

500–799 8 1 24 2 29 3 35 4

≥800 6 1 16 2 13 1

Antall j.bedr. 1 281 948 995 913 881 1000 dekar 101 101 117 134 128 Akershus < 100 907 64 573 56 553 55 489 50 469 50 og Oslo 100–199 339 24 242 24 217 21 222 23 206 22 200–299 116 8 118 12 118 12 108 11 107 11 300–499 42 3 71 7 93 9 96 10 97 10 500–799 81) 0 191) 2 24 2 47 5 43 5

≥800 9 1 14 1 12 1

Antall j.bedr. 1 412 1 023 1 014 976 934 1000 dekar 133 126 144 160 153 Hedmark < 100 1 846 53 995 39 806 36 720 34 692 34

100–199 1 012 29 774 30 576 26 496 24 454 22 200–299 469 14 464 18 410 18 360 17 336 17 300–499 126 4 298 12 343 15 355 17 374 18 500–799 6 0 391) 1 74 3 119 6 138 7

≥800 21 1 37 2 33 2

Antall j.bedr. 3 459 2 570 2 230 2 087 2 027 1000 dekar 387 404 419 443 445 Oppland < 100 3 061 50 1 523 32 1 304 30 1 302 32 1 220 31

100–199 2 208 36 1 806 38 1 527 35 1 364 33 1 314 33 200–299 655 11 958 20 863 20 739 18 733 18 300–499 169 3 400 8 506 12 495 12 517 13 500–799 16 0 531) 2 97 2 160 4 156 4

≥800 11 0 29 1 31 1

Antall j.bedr. 6 109 4 740 4 308 4 089 3 971 1000 dekar 697 758 767 771 765 Buskerud < 100 1 463 63 771 44 624 41 604 41 580 41

100–199 648 28 558 32 413 27 391 27 360 25 200–299 179 8 261 15 244 16 226 15 225 16 300–499 392) 2 116 7 168 11 152 10 155 11

500–799 24 1 60 4 76 5 76 5

≥800 3 0 10 1 21 1 22 2

Antall j.bedr. 2 329 1 733 1 519 1 470 1 418 1000 dekar 217 244 261 268 265 1) Noen med ≥ 800 dekar

2) Noen med ≥ 500 dekar

(22)

Tabell 3d forts . Antall jordbruksbedrifter med engareal. Etter størrelse på engarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Vestfold < 100 590 71 384 60 420 63 380 58 341 56 100–199 168 20 152 24 112 17 131 20 128 21

200–299 58 7 63 10 60 9 54 8 48 8

300–499 111) 1 31 5 53 8 45 7 53 9

500–799 82) 1 13 2 34 5 24 4

≥800 5 1 7 1 10 2

Antall j.bedr. 827 638 663 651 604

1000 dekar 63 68 80 93 90

Telemark < 100 1 344 72 659 53 567 50 507 49 492 50 100–199 376 20 337 27 296 26 286 28 259 26 200–299 110 6 133 11 133 12 99 10 100 10 300–499 241) 1 93 8 98 9 88 9 85 9

500–799 11 1 29 3 42 4 43 4

≥800 3 0 12 1 13 1

Antall j.bedr. 1 854 1 233 1 126 1 034 992 1000 dekar 145 155 162 163 158 Aust-Agder < 100 748 67 326 47 270 44 253 42 254 43 100–199 282 25 228 33 172 28 167 28 159 27 200–299 65 6 97 14 84 14 87 15 86 15 300–499 171) 1 39 6 61 10 69 12 64 11

500–799 11 2 202) 3 20 3 22 4

≥800 3 1 3 1

Antall j.bedr. 1 112 701 607 599 588

1000 dekar 96 94 95 99 97

Vest-Agder < 100 1 179 62 533 43 448 42 441 43 435 42 100–199 503 27 369 30 294 27 266 26 269 26 200–299 164 9 196 16 179 17 141 14 138 13 300–499 521) 3 119 10 124 12 130 13 133 13

500–799 14 1 322) 3 47 5 45 4

≥800 4 0 4 0

Antall j.bedr. 1 898 1 231 1 077 1 029 1 024 1000 dekar 187 182 177 177 177 Rogaland < 100 2 198 37 1 196 25 933 23 932 24 916 24

100–199 2 218 38 1 664 35 1 269 31 1 104 28 1 055 27 200–299 1 035 18 1 104 23 904 22 780 20 773 20 300–499 398 7 651 14 727 18 746 19 733 19 500–799 40 1 139 3 227 6 274 7 279 7

≥800 4 0 28 1 64 2 92 2 90 2

Antall j.bedr. 5 893 4 782 4 124 3 928 3 846 1000 dekar 862 933 940 957 945 1) Noen med ≥ 500 dekar

2) Noen med ≥ 800 dekar

(23)

Tabell 3d forts. Antall jordbruksbedrifter med engareal. Etter størrelse på engarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < 100 3 524 67 1 833 53 1 452 48 1 441 50 1 473 52 100–199 1 410 27 1 126 32 948 32 818 29 780 27 200–299 259 5 370 11 369 12 352 12 349 12 300–499 52 1 136 4 177 6 202 7 195 7

500–799 3 0 22 1 44 1 51 2 54 2

≥800 3 6 6 0 9 0

Antall j.bedr. 5 248 3 490 2 996 2 870 2 860 1000 dekar 453 420 406 393 393 Sogn og < 100 3 177 62 1 658 45 1 216 40 1 127 40 1 103 40 Fjordane 100–199 1 714 34 1 482 40 1 186 39 1 001 36 984 36 200–299 190 4 455 12 477 16 444 16 439 16 300–499 291) 1 87 2 175 6 193 7 190 7

500–799 8 20 1 42 1 42 2

≥800 3 7 0 8 0

Antall j.bedr. 5 110 3 690 3 077 2 814 2 766 1000 dekar 462 456 439 420 417 Møre og < 100 2 306 47 1 028 30 747 26 808 31 817 32 Romsdal 100–199 1 777 37 1 255 37 961 34 742 29 724 29 200–299 631 13 791 23 638 23 497 19 473 19 300–499 143 3 278 8 388 14 379 15 375 15 500–799 102) 0 39 1 73 3 108 4 109 4

≥800 6 13 34 1 40 2

Antall j.bedr. 4 867 3 397 2 820 2 568 2 538 1000 dekar 587 569 544 517 516 Sør- < 100 1 543 37 736 24 671 26 617 26 598 26 Trøndelag 100–199 1 752 42 1 067 35 770 30 625 26 581 25 200–299 723 17 762 25 551 21 486 21 461 20 300–499 174 4 426 14 474 18 416 18 434 19 500–799 102) 0 58 2 116 4 166 7 166 7

≥800 7 28 1 53 2 51 2

Antall j.bedr. 4 202 3 056 2 610 2 363 2 291 1000 dekar 578 585 561 563 558 Nord- < 100 1 482 37 807 27 670 26 642 28 620 28 Trøndelag 100–199 1 772 44 1 056 35 728 28 567 25 545 24 200–299 638 16 776 26 675 26 470 20 454 20 300–499 107 3 310 10 366 14 426 18 417 19 500–799 6 0 31 1 101 4 149 6 158 7

≥800 5 17 1 50 2 50 2

Antall j.bedr. 4 005 2 985 2 557 2 304 2 244 1000 dekar 524 525 521 531 526 1) Noen har ≥ 500 dekar,

2) Noen har ≥ 800 dekar

(24)

Tabell 3d forts. Antall jordbruksbedrifter med engareal. Etter størrelse på engarealet

Arealgruppe 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < 100 1 472 39 594 22 514 21 420 20 439 21 100–199 1 265 34 844 31 700 29 563 27 530 25 200–299 729 19 691 25 544 23 459 22 424 20 300–499 262 7 507 18 498 21 452 21 450 22 500–799 16 0 92 3 124 5 186 9 191 9

≥800 4 0 15 1 25 1 42 2 50 2

Antall j.bedr. 3 748 2 743 2 405 2 122 2 084 1000 dekar 548 584 559 548 547 Troms < 100 953 48 328 25 250 23 187 20 176 20 100–199 680 34 469 35 347 32 249 27 244 28 200–299 273 14 310 23 255 23 195 21 174 20 300–499 952) 5 194 15 172 16 189 21 188 21

500–799 25 2 62 6 76 8 78 9

≥800 11 1 17 2 22 2

Antall j.bedr. 2 001 1 326 1 097 913 882 1000 dekar 251 253 242 233 229 Finnmark < 100 276 43 87 21 67 19 78 25 73 24

100–199 186 29 118 28 91 26 68 22 65 21 200–299 121 19 101 24 81 23 50 16 56 18 300–499 55 8 93 22 80 22 63 20 63 21 500–799 11 2 211) 5 31 9 41 13 37 12

≥800 6 2 12 4 13 4

Antall j.bedr. 649 420 356 312 307

1000 dekar 97 94 91 89 88

Hele < 100 28 940 52 14 587 36 12 138 34 11 468 35 11 206 35 landet 100–199 18 626 33 13 783 34 10 794 30 9 243 28 8 827 27 200–299 6 489 12 7 753 19 6 672 19 5 636 17 5 462 17 300–499 1 805 3 3 894 10 4 568 13 4 572 14 4 592 14 500–799 131 0 614 2 1 168 3 1 667 5 1 696 5

≥800 13 0 75 241 1 456 1 474 1

Antall j.bedr. 56 004 40 706 35 581 33 042 32 257 1000 dekar 6 388 6 550 6 524 6 558 6 498

* Foreløpige tall

1) Noen har ≥ 800 dekar 2) Noen har ≥ 500 dekar

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2015 og 2016.

(25)

Tabell 3e Antall jordbruksbedrifter med melkekyr. Etter antall melkekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Østfold < 10 40 11 15 6 4 2

10–19 200 54 100 42 53 31 293 20 303 22 20–39 120 32 107 45 79 46 64 45 62 45 40–69 131) 4 15 6 26 15 41 29 36 26

≥70 3 1 9 5 9 6 9 7

Antall j.bedr. 373 240 171 143 137 Antall kyr 6 921 5 500 5 135 5032 4932

Akershus < 10 46 12 9 4 9 6 3 2 3 2

og Oslo 10–19 185 50 96 43 44 28 28 21 27 22

20–39 129 35 103 47 82 51 65 50 57 46

40–69 91) 3 131) 5 20 13 29 22 33 26

≥70 5 3 6 5 5 4

Antall j.bedr. 369 221 160 131 125 Antall kyr 6 762 4 854 4 400 4 253 4 141 Hedmark < 10 217 18 93 11 49 8 30 6 32 6

10–19 748 62 501 59 294 46 214 39 211 40 20–39 204 17 215 26 239 37 220 41 209 40 40–69 281) 2 30 4 51 8 68 13 63 12

≥70 4 0 9 1 11 2 14 3

Antall j.bedr. 1 197 843 642 543 529 Antall kyr 18 416 15 301 14 433 13 572 13 292 Oppland < 10 794 30 314 17 152 11 93 8 84 8 10–19 1 550 59 1 136 60 727 52 513 45 491 45 20–39 278 10 391 21 410 29 374 33 359 33

40–69 23 1 49 3 102 7 132 12 139 13

≥70 3 0 5 0 18 1 28 2 25 2 Antall j.bedr. 2 648 1 895 1409 1 140 1 098 Antall kyr 34 714 30 905 28 763 27 123 26 621 Buskerud < 10 222 37 107 27 50 20 38 20 31 17

10–19 325 54 219 56 111 45 72 37 72 39

20–39 522) 8 54 14 63 26 55 28 51 27

40–69 111) 3 18 7 24 12 26 14

≥70 5 2 4 2 6 3

Antall j.bedr. 599 391 247 193 186 Antall kyr 7 164 5 689 5 049 4 454 4 517 1) Noen med ≥70 kyr

2) Noen med ≥40 kyr 3) Noen med < 10 kyr

(26)

Tabell 3e forts. Antall jordbruksbedrifter med melkekyr. Etter antall melkekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall %

Vestfold < 10 20 11 7 6 5 6 6 9 4 6

10–19 90 49 36 33 17 21 8 11 8 12 20–39 71 38 55 50 42 51 30 43 28 42 40–69 4 2 111) 10 14 17 21 30 19 29

≥70 4 5 5 7 7 11

Antall j.bedr. 185 109 82 70 66

Antall kyr 3 546 2 576 2 516 2 507 2 479 Telemark < 10 169 53 75 39 39 30 25 27 24 27

10–19 127 40 82 42 52 40 35 38 30 34 20–39 21 7 362) 19 31 24 17 18 19 21

40–69 8 6 161 17 161 18

Antall j.bedr. 317 193 130 93 89

Antall kyr 3 245 2 543 2 214 2 015 1 976 Aust-Agder < 10 109 42 42 26 17 15 10 11 14 15

10–19 140 54 98 60 64 57 46 49 42 46 20–39 12 5 242) 15 25 22 28 30 24 26

40–69 7 6 10 11 121 13

Antall j.bedr. 261 164 113 94 92

Antall kyr 2 893 2 277 1 984 1 957 1 985 Vest-Agder < 10 278 43 130 30 57 19 41 16 35 14

10–19 315 48 235 54 146 49 109 43 111 45 20–39 592) 9 71 16 84 28 73 29 66 27

40–69 111) 4 26 10 31 13

≥70 2 1 1 0

Antall j.bedr. 652 436 298 251 244 Antall kyr 7 491 5 960 5 264 5 244 5 238 Rogaland < 10 472 15 238 10 100 6 59 5 51 4

10–19 1 690 55 1 129 48 613 37 334 26 352 28 20–39 891 29 887 38 691 42 568 44 500 40 40–69 38 1 96 4 200 12 256 20 269 22

≥70 3 0 14 1 45 3 62 5 67 5

Antall j.bedr. 3 094 2 364 1 649 1279 1239 Antall kyr 52 221 47 629 42 573 40142 39314 1) Noen med ≥70 kyr

2) Noen med ≥ 40 kyr 3) Noen med < 10 kyr

(27)

Tabell 3e forts. Antall jordbruksbedrifter med melkekyr. Etter antall melkekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hordaland < 10 791 48 356 34 169 24 121 22 113 21 10–19 788 48 542 52 359 51 247 45 236 44 20–39 69 4 132 13 137 20 131 24 132 25

40–69 3 0 81) 1 30 4 45 8 48 9

≥70 5 1 9 2 7 1

Antall j.bedr. 1 651 1 038 700 553 536 Antall kyr 17 541 13 422 11 506 10 695 10 731 Sogn og < 10 1 048 49 572 37 292 27 199 24 170 21 Fjordane 10–19 977 46 806 52 584 54 407 48 410 50 20–39 90 4 157 10 168 16 176 21 168 21

40–69 51) 0 61) 0 29 3 48 6 55 7

≥ 70 3 0 10 1 10 1

Antall j.bedr. 2 120 1 541 1 076 840 813 Antall kyr 21 881 18 952 16 046 14 742 14 843 Møre og < 10 561 25 267 17 122 11 77 9 76 10 Romsdal 10–19 1 416 63 946 60 495 46 307 38 289 37 20–39 278 12 337 21 364 34 275 34 258 33 40–69 71) 0 35 2 78 7 122 15 132 17

≥70 3 0 15 1 31 4 33 4

Antall j.bedr. 2 262 1 588 1 074 812 788 Antall kyr 30 771 25 822 22 857 21 318 21 345 Sør- < 10 393 18 159 10 52 5 30 4 25 3 Trøndelag 10–19 1 543 69 1 000 64 505 48 325 39 305 38 20–39 288 13 377 24 395 38 336 40 323 40 40–69 51) 0 24 2 86 8 130 16 135 17

≥70 3 0 12 1 14 2 20 2

Antall j.bedr. 2 229 1 563 1 050 835 808 Antall kyr 31 614 26 455 23 652 22 054 22 158 Nord- < 10 286 13 114 7 34 3 29 3 23 3 Trøndelag 10–19 1 524 68 915 58 425 39 239 28 239 29 20–39 416 19 488 31 497 45 386 45 368 44 40–69 17 1 52 3 118 11 181 21 178 21

≥70 4 0 24 2 31 4 30 4

Antall j.bedr. 2 243 1 573 1 098 866 838 Antall kyr 34 671 29 845 27 600 26 207 25 584 1) Noen med ≥70 kyr

(28)

Tabell 3e forts. Antall jordbruksbedrifter med melkekyr. Etter antall melkekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Nordland < 10 442 26 183 16 75 9 47 8 49 8 10–19 1 039 62 734 62 408 50 241 39 220 37 20–39 194 12 251 21 293 36 234 37 221 37 40–69 41) 0 121) 1 42 5 99 16 100 17

≥70 5 1 4 1 6 1

Antall j.bedr. 1 679 1 180 823 625 596 Antall kyr 22 253 18 594 16 592 15 564 15 090 Troms < 10 127 23 44 12 30 11 13 6 17 8

10–19 367 67 252 68 165 59 112 53 95 46 20–39 50 9 71 19 76 27 67 31 71 35

40–69 3 1 81) 3 211 10 19 9

≥70 3 1

Antall j.bedr. 544 370 279 213 205

Antall kyr 7 171 5 805 4 906 4 587 4 514 Finnmark < 10 32 14 24 13 6 5

10–19 156 66 110 61 54 42 343 34 303 30 20–39 482) 20 472) 26 60 47 44 44 50 50

40–69 91) 7 231 23 201 20

Antall j.bedr. 236 181 129 101 100 Antall kyr 3 673 3 057 2 952 2 832 2 833 Hele < 10 6 047 27 2 749 17 1 262 11 825 9 756 9 landet 10–19 13 180 58 8 937 56 5 116 46 3 296 38 3 193 38 20–39 3 264 14 3 799 24 3 736 34 3 143 36 2 966 35 40–69 153 1 361 2 853 8 1 287 15 1 327 16

≥70 15 0 44 0 163 1 231 3 247 3

Antall j.bedr. 22 659 15 890 11 130 8 782 8 489 Antall kyr 312 948 265 186 238 442 224 298 221 593

* Foreløpig tall 1) Noen har ≥70kyr 2) Noen har ≥40 kyr 3) Noen har <10 kyr

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fullstendige jordbruks-/landbrukstellinger i 1999 og 2010, og beregna totalpopulasjon i 2005, 2015 og 2016.

(29)

Tabell 3f Antall jordbruksbedrifter med ammekyr. Etter antall ammekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall %

Østfold < 10 181 73 77 49 61 41 43 34 44 32

10–19 48 19 39 25 43 29 35 28 40 29

20–39 14 6 35 22 35 23 36 28 40 29

40–69 4 2 5 3 10 7 131) 10 131) 9

≥70

Antall j.bedr. 247 156 149 127 137

Antall kyr 1 969 2 088 2 375 2 388 2 595

Akershus < 10 163 64 83 46 64 38 51 32 57 34

og Oslo 10–19 61 24 49 27 42 25 48 31 42 25

20–39 26 10 42 23 48 29 41 26 48 29

40–69 5 2 7 4 11 7 171) 11 191) 11

≥70 3 2

Antall j.bedr. 255 181 168 157 166

Antall kyr 2 423 2 515 3 006 3 061 3 379

Hedmark < 10 368 71 205 45 126 32 93 24 88 23

10–19 93 18 148 33 101 26 108 28 100 26

20–39 48 9 77 17 113 29 114 30 121 31

40–69 71) 1 18 4 44 11 53 14 64 16

≥70 4 1 8 2 12 3 15 4

Antall j.bedr. 516 452 392 380 388

Antall kyr 4 469 6 329 8 181 9 214 9 969

Oppland < 10 331 68 281 52 242 39 200 31 201 29

10–19 119 24 148 27 186 30 220 34 225 33

20–39 33 7 98 18 144 23 159 25 181 27

40–69 3 1 14 3 431) 7 59 9 67 10

≥70 4 1 9 1

Antall j.bedr. 486 541 615 642 683

Antall kyr 3 834 6 519 9 724 11 739 13 305

Buskerud < 10 168 67 131 49 123 43 95 35 95 35

10–19 54 22 77 29 87 30 82 30 79 29

20–39 282) 11 47 18 53 18 62 23 67 24

40–69 131) 4 241) 8 28 10 26 9

≥70 3 1 7 3

Antall j.bedr. 250 268 287 270 274

Antall kyr 2 197 73 3 594 4 487 5 035 5 364

Vestfold < 10 113 64 54 37 39 30 25 22 28 23

10–19 39 22 51 35 38 29 40 34 40 33

20–39 21 12 31 21 40 30 28 24 31 25

40–69 31) 2 8 5 151) 12 17 15 15 12

≥70 3 2 6 5 9 7

Antall j.bedr. 176 147 132 116 123

Antall kyr 1 768 2 506 2 707 2 944 3 165

(30)

Tabell 3f forts. Antall jordbruksbedrifter med ammekyr. Etter antall ammekyr

Besetningsstørrelse 1999 2005 2010 2015 2016*

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Telemark < 10 141 77 85 53 103 55 101 51 91 46

10–19 34 18 47 30 42 22 47 24 55 28

20–39 91) 5 271) 17 35 19 43 22 41 21

40–69 7 4 9 5 132) 6

Antall j.bedr. 184 159 187 200 200

Antall kyr 1 229 1 837 2 401 2 779 2 997

Aust- < 10 70 80 57 66 59 54 66 51 62 47

Agder 10–19 12 14 21 24 39 36 42 32 41 31

20–39 51) 5 81) 9 8 7 18 14 21 16

40–69 3 3 4 3 7 5

Antall j.bedr. 87 86 109 130 131

Antall kyr 563 783 1 239 1 640 1 768

Vest- < 10 157 85 132 69 118 56 105 51 122 53

Agder 10–19 20 11 40 21 57 27 55 27 60 26

20–39 81) 5 16 8 30 14 36 18 37 16

40–69 3 2 5 2 8 4 12 5

Antall j.bedr. 185 191 210 204 231

Antall kyr 988 1 749 2 406 2 743 3 082

Rogaland < 10 547 82 388 64 374 55 311 44 306 41 10–19 97 15 165 27 214 31 258 36 270 36 20–39 221) 3 45 7 85 12 116 16 136 18

40–69 4 1 12 2 272) 4 312) 4

Antall j.bedr. 666 602 685 712 743

Antall kyr 3 869 5 401 7 567 9 743 10 784

Hordaland < 10 444 93 354 83 268 73 203 66 203 65

10–19 27 6 60 14 78 21 78 25 79 25

20–39 62) 1 7 2 17 5 23 7 22 7

40–69 3 1 3 1 5 2 6 2

Antall j.bedr. 477 424 366 309 310

Antall kyr 1 964 2 566 2 805 2 775 2 830

Sogn og < 10 219 89 253 84 215 77 164 70 141 64 Fjordane 10–19 263) 10 45 15 56 20 53 23 63 29

20–39 41) 1 101 3 171) 7 151) 7

Antall j.bedr. 245 302 281 234 219

Antall kyr 1 078 1 752 1 900 1 932 1 931

Møre og < 10 330 85 263 66 195 57 135 47 144 48 Romsdal 10–19 47 12 99 25 108 31 90 32 97 32

20–39 9 2 30 8 33 10 51 18 48 16

40–69 32) 1 5 1 92) 2 92) 3 112) 4

≥70

Antall j.bedr. 389 397 345 285 300 Antall kyr 2 068 3 567 3 816 3 800 4 087 1) Noen med ≥40 ammekyr

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Fylkeslege Eystein Straume i Finnmark la vekt på at samfunnet er i endring, da han åp- net seminaret og mente det er viktig å forstå disse endringene og kreftene som driver dem

Tabell 11 Import av varer fordelt på landgrupper i mill kg, prosentvis andel import fra landgruppe innenfor hovedkapittel i tolltariffen, samt endring i mengde fra 2000

Tabell 9.18 nedenfor er tilsvarende tabell 6.18 og 6.19, men viser andelen menn og kvinner i de ulike inntektsgruppene. Tabellen viser at det er en st rre andel

I de fullstendige jordbrukstellingene inneholder kategoriene minst tre enheter i hver gruppe og i utvalgstellingene mist seks i hver gruppe.. Dersom det er f rre enheter

Tabell 11 Import av varer fordelt på landgrupper i mill kg, prosentvis andel import fra landgruppe innenfor hovedkapittel i tolltariffen, samt endring i mengde fra 2000 til 2015..

Produksjonen av svinekjøtt gikk ned med 3,1 prosent (4 mill. kg) det siste året, etter en oppgang de siste to årene. kg) det siste året. Den totale produksjonsmengden

Tabell 3a-d Strukturutvikling i korn, poteter, grønnsaker på friland og engareal 216 Tabell 3e-g Strukturutvikling for ku, ammeku og sau 231 Tabell 3h-j

http://www.nilf.no/budsjettnemnda_for_jordbruket/budsjettnemnda_for_jordbruket.. Alle landsdeler hadde en nedgang i melkeproduksjonen det siste året, og reduksjonen var

Arealtallene fra 1999, 2010 og 2020 er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sine fullstendige landbrukstellinger, mens det for 2005 og 2019 har brukt tall fra Statistisk Sentralbyrå

1/8 med beregnet tillegg for ikke søkere, 1979, 1989 og 1999 de fullstendige jordbrukstellingene og 2000 søknad om produksjonstilskudd For fylkesvis fordeling se del II

Antall jordbruksbedrifter ble redusert med 36 prosent fra 1999 til 2010, mens arealet har økt med 2 prosent i samme periode.. Denne utviklingen har fortsatt videre

Tabell 1 Jordbruksarealet fordelt på fylker.. Jordbruksarealet fordelt på fylker.. Jordbruksarealet fordelt på fylker. 2000 tall fra produksjonstilskuddstatistikken

Tabell 2.20 viser at antall jordbruksbedrifter med vinterfôra sau ble redusert med 36 prosent, mens antall vinterfôra sauer økte med 2 prosent fra 1999 til 2017. Deretter har

Tabell 3.3 viser hvordan det økologisk drevne jordbruksarealet har vokst i årene etter 1991. I år 2002 var den økologiske andelen av det totale jordbruksarealet på 2,5

Mengde saue- og lammekjøtt ble redusert med 2,6 prosent (0,6 mill. kg) det siste året. Den totale produksjonsmengden av storfekjøtt var i 2012 på 78,0 mill. Fra 2010 til 2012

Tabell 7a Antall personlige brukere etter alder, fordelt på fylker 261 Tabell 7b Gjennomsnittlig alder på bruker etter arealgrupper 265 KAP..

Arealtallene fra 1999 og 2010 er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sine fullstendige landbrukstellinger, mens det for 2005, 2015 og 2016 har brukt tall fra Statistisk

Arealtallene fra 1999 og 2010 er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sine fullstendige landbrukstellinger, mens det for 2005, 2017 og 2018 har brukt tall fra

Utviklingen i antall driftsenheter og den relative andelen av størrelsesgruppene er vist på landsbasis i tabell 3.3. Tabell 4.1 viser utviklingen på landsdelsnivå... Den

Tabellen viser at mens matvareprisene totalt økte med 29,9 prosent fra 1999 til 2015, økte konsumprisindeksen med 36,7 prosent i perioden.. Fra 2014 til 2015 økte

St.meld. 19 tar opp at de klimatiske forhold begrenser arealer egnet til mat- kornproduksjon, og framholder at «Disse arealene har stor forsyningsmessig verdi og

Norsk Kjøttsamvirke hadde økt tilførsel av økologisk storfe fra 2002 til 2003, mens salgsmengden ble noe redusert. Den samme utviklingen hadde de for sau- og lam- mekjøtt også,

Tabell 2.1 viser Norges totale landareal og jordbruksareal i drift i hvert enkelt fylke. Østfold, Vestfold og Akershus/Oslo har størst andel dyrket areal. I perioden 2005-2013