• No results found

Iht. vedlagte adresseliste

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Iht. vedlagte adresseliste"

Copied!
2
0
0

Fulltekst

(1)

Postadresse Kontoradresse Telefon Saksbehandler Postboks 8011 Dep Einar Gerhardsens plass 3 22 24 90 90

Helserettsavdelingen

0030 Oslo Org no. Telefaks Lars Duvaland

22248887 983 887 406 22 24 27 69

Iht. vedlagte adresseliste

Deres ref Vår ref Dato

200504099-/LAD 19.10.2005

Høringsnotat vedrørende tilbakekall av rekvireringsrett - Forslag til endring av helsepersonelloven § 57 fjerde ledd

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 2.

juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 57 fjerde ledd.

I høringsnotatet foreslås det en presisering av adgangen til å kunne tilbakekalle

rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B dersom legen eller tannlegen har fått denne retten på bakgrunn av tilsvarende godkjenning i utlandet, og den opprinnelige, utenlandske godkjenningen har mistet sin gyldighet.

Etter Helse- og omsorgsdepartementets vurdering er det tale om en endring av

lovteknisk karakter som ikke medfører noen realitetsendring i forhold til gjeldende rett.

Formålet med endringsforslaget er å presisere lovgrunnlaget for et vedtak som er viktig av hensyn til pasientsikkerheten, men som også kan ha inngripende betydning for angjeldende helsepersonell.

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/

Høringsfristen er 20. januar 2006.

(2)

Side 2

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet innen fristen sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Merknader kan også sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen e.f.

avdelingsdirektør

Lars Duvaland

rådgiver

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Den russiske republikken Karelia ligger øst for Finland med sjøen Ladoga og Det karelske nes i sør og Kvitsjøen og de russiske fylkene Murmansk og Arkhangelsk i nord og vest..

For eksempel vil bot for et lovbrudd med strafferamme på fengsel inntil 6 måneder ikke fremgå av en ordinære politiattest (eksempelvis mindre tyveri). En begrenset politiattest er

– Dersom det inngås avtaler om å forskrive legemidler som andre skal administrere, innebærer dette at legen er ansvarlig for behandlingen, og påtar seg ansvaret for at

Retten til godkjenning, jf. første og andre ledd, gjeld ikkje norske frittståande grunnskolar i utlandet, internasjonale frittståande grunnskolar i Noreg og grunnskolar oppretta

Både det europeiske (EMA) og det amerikanske (FDA) legemiddelverket har systemer som skal sikre at legemidler får begrenset indikasjon eller mister sin godkjenning dersom det

6. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. Helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, unntak: farekriteriet.. Han kommer til legevakten

Til slutt ser vi at det sosiale miljøet blant studentene ble vurdert mer positivt i Danmark, Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia, og at de som hadde studert i sistnevnte land,

Dersom fly- et har tilgjengelig geometrisk hastighet så skal denne sendes, dersom ikke sendes luftrelatert hastighet [2, 2.1.2.7].. I den observerte flytrafikken inneholder

Biotilgjengelig konsentrasjon av metallene beregnet med Bio-met og Lead EQS Screening Tool var lavere enn konsentrasjonene av metallene målt med de ulike målemetodene (utenom Pb

Ofte vil det også være vanskelig å vite akkurat hvor mye av underveisinvesteringene som er erstatning av utslitt utstyr og ikke gir grunnlag for effektforbedring

Denne metoden er en anerkjent metode for å identifisere labile metaller i forurenset vann, men skiller ikke mellom metaller bundet til kolloider og frie metallioner

Departementet vurderer derfor at en ordning der øl skal kunne selges som alkoholholdig drikk gruppe 1 selv om produktet ved kontroll er over 4,7 volumprosent alkohol, mens

Statens helsetilsyn har lagt til grunn at § 57 fjerde ledd også gir hjemmel for tilbakekall av rekvireringsretten dersom den opprinnelige rekvireringsretten eller

hovudmålet med arbeidet skal vere å danne grunnlag for vidare planlegging etter plan- og bygningslova og å oppnå statlege midlar til målet gjennom Nasjonal transportplan..

Rutiner og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam til innsats ved kriser i utlandet Versjon 1.0 Side 8.. Bistand til nordmenn

De som studerer i Norden og i engelskspråk- lige land tilpasser seg de fleste forhold raskt, mens studentene i Mellom- og Øst-Europa bruker lengre tid.. 92 % av studentene i Øst-

Situasjonen blir da at retten legger til grunn saksøkers versjon av saken og at saksøkte kommer i samme stilling som hvis han/hun ikke hadde innvendinger mot saksøkers krav –

Eksempler på legemidler og næringsmidler som kan gi økt risiko for alvorlige muskelbivirkninger i kombinasjon med statiner, foreslå e hovedmekanismer for interaksjonene og eksempler

Omfanget av de kardiovaskulære effektene som forårsakes av NSAID-preparater, kan reduseres ved å begrense unødig bruk av disse medikamentene, velge NSAID-preparater som i mindre

Fra et nasjonalt perspektiv, framstår Sunnmøre og Nordfjord derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Område 20 (Sunnmøre og

Dette området har gode produksjonsforhold for vindkraft, og er et av områdene vi har vurdert til å være mest egnet for ny produksjon i

NVE vil anbefale at konsesjonæren pålegges å betale sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag for konsesjonen til regulering av Kleppsvatn av 1957, ettersom denne konsesjonen

§ 14-4 b Virkninger av brudd på deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid (1) Dersom retten kommer til at en deltidsansatt har rett til stilling