• No results found

«Åpen for læring» som

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "«Åpen for læring» som"

Copied!
24
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

«Åpen for læring» som

grunnleggende holdning i ledelse av læreres læring

Anne Berit Emstad NTNU

Tove Solli og Kristin Balstad

Selbu kommune

(2)

Profesjonelle læringsfelleskap

Felles visjon og verdier

Kollektivt ansvar for elevenes læring og fokus på læreres læring

Refleksjon og reflekterende profesjonelle undersøkelser

Individuell og kollektiv læring

Støttende og delt ledelse

(3)

Respektfulle relasjoner og

utfordring

En

utforskende holdning Bruk av

relevant data

Data som grunnlag for

samtaler

Earl og Timperley, 2009

(4)

Dillemaet “Oppgave – Relasjon”

Vedlikehold av

RELASJONEN

Forbedring av

OPPGAVEN

(5)

Argyris og Schön Modell 2

Robinson “Open-to- learning™” Samtaler (OTL™) Argyris og Schön

Modell 1

Robinson “Closed-to- learning” Samtaler (CTL)

Opphavet til OTL™ og CTL

(6)

Mål, verdier og antagelser

Hvorfor vi gjør som vi gjør

Strategier og atferd

Hva vi gjør

Resultat,

registrerer feil eller dårlige

resultater

Det vi får

Enkelkretslæring

Vanligste form,

forbedrer det systemet man har

”Gjøre ting bedre”

Dobbelkretslæring

Mer enn vanlig problemløsning Undersøker målene, verdiene og antakelsene bak det vi gjør

”Gjøre de

riktige tingene”

(7)

Åpen for læring

Øk informasjonens gyldighet

Fremlegg, test og evaluer informasjon. Informasjon inkluderer egne og andres oppfatninger, antakelser, attribusjoner, resonnementer og følelser

Øk respekten

Behandle andre som selvstendige individer, som velmenende og som interessert i læring og med samme evne til å bidra som deg selv

Øk den indre forpliktelsen

Frem eierskap av beslutninger ved å søke ærlige reaksjoner og etablere en

følelse av ansvar overfor de valg som gjøres

(8)
(9)
(10)

Hvorfor?

• bygge relasjoner gjennom dialog basert på verdier som tillit og respekt - grunnlaget for læring.

lærerens læring er den faktoren som påvirker elevens læring mest.

kollektiv refleksjon rundt egen undervisningspraksis: en del av utviklingen av det profesjonelle læringsfellesskapet på skolen

• bidra til lærings- og utviklingsprosesser og en mer endringsorientert atferd hos lærerne - og oss..

• ledelse som samspill og samskaping

(11)

Lærende samtaler

Målet var forbedring av undervisning og økt læring for elevene

Få kompetanse til å engasjere seg i lærende samtaler med lærere om å tilpasse undervisningen som skal bidra å bedre elevens læringsbehov (knyttet til satsningen på VFL).

Læreren skal bruke elevdata som grunnlag for å diskutere relasjonen mellom undervisning og læring, som vil ha betydning for hvordan de planlegger, tilrettelegger,

gjennomfører og reflekterer over gjennomført undervisning.

Bruke lærende samtaleverdier og ferdigheter ved gjennomføring av samtaler med lærere

Opplæring/veiledning der fokuset var å videreutvikle lærende samtaleferdigheter

(12)

Kursing

(13)

Gjennomføring av samtaler

• Lederne velger en lærer som de skal ha samtaler med

• lærer med klasse som underpresterer

• data som støtter dette

• bør være et trinn som kan følges over to år (skoleåret 2016/2017 og 2017/2018)

• lærer som er fast ansatt, og som vil være der og som er innstilt på å delta

• Lederne planlegger, gjennomfører og vurderer sine samtaler.

• De fyller inn skjema ”forfektet teori” i forkant.

• De tar opptak av samtalen, og lytter gjennom i etterkant.

• De analyserer egen rolle i samtalen, og fyller så ut skjema for ”bruks teori”.

(14)
(15)
(16)

Innhold i samtalene

• Resultater fra kartleggingsprøver/nasjonale prøver

• Undervisning, metode

• Veiledningen til prøvene

• Veien videre endring av metode/undervisning til neste møte

• Lærerne ikke brukt elevdataene godt nok

(17)
(18)

Oppfølging

Samtalen ble sendt inn. Dannet grunnlaget for veiledning, men også for at en kunne følge utviklingen og endringer som kunne spores gjennom samtalene.

Lederne lytter til/transkriberer deler av samtalen, som de tar med til felles samling.

4 minutters fremlegg

Vise eksempler på verdier i samtalene, i starten fokus på noen verdier

Respons fra gruppa, med vekt på verdier

Respons fra Anne Berit

Hensikten med dette var å bidra til at lederne utviklet et profesjonelt læringsfelleskap gjennom å støtte hverandre som pedagogiske ledere

Øve, øve, øve

(19)

Erfaringer

• Gode erfaringer, lærerne liker at vi snakker med dem om relasjonen mellom undervisning og

læring

• Elevresultater ikke brukt godt nok

• Nasjonale prøver gjennomgikk/ evaluerte resultatene med lærere. A ha opplevelser for lærerne

• Oppgaver til neste samtale god erfaring

• Meget god og lærende opplæringsprosess,

profesjonelt læringsfellesskap i ledergruppa

(20)

Videreføring..

• 3-4 samtaler i fagseksjonene (norsk, matematikk, engelsk) i løpet av et år (alle lærerne)

• tema: systematisk bruk av elevdata

åpne spørsmål (maksimere gyldig informasjon) / genuin utforsking av lærernes handlingsteorier

erfaringsdeling – erfaringsutforskning med utgangspunkt i deres egen praksis, egen undervisning. Refleksjon rundt erfaringene.

• Gjør en avtale om hva læreren ønsker å prøve ut / endre / forbedre (jobbe fram en indre forpliktelse). Deler

erfaringen med faggruppa neste gang.

(21)

Videreføring forts.

• gjør opptak av samtalene og bruker dem til å lære etterpå.

• lytter til hverandres samtaler og utfordrer hverandre på våre handlingsteorier.

• Hvordan kan vi bli bedre på å utfordre og

samtidig bevare relasjonen til lærerne?

(22)

Et eksempel..

• Geogebra (geometri): elevene synes det er vanskelig, mestrer det ikke.

• «De øver ikke nok» (utenforliggende forklaring)

• Løsning (enkelkretslæring): øve mer på å bruke programvaren.

• Årsak (dobbelkretslæring): elevene behersker ikke ligninger («vi må gjøre det mer relevant»)

• Undervise om ligninger på en annen måte for at Geogebra oppleves relevant.

(23)

Et eksempel..

• Hvilke erfaringer har dere gjort med det dere har jobbet med?

• Hvilke begrunnelser ligger bak endringene dere har gjort?

• Hvordan ser dere at læring skjer/har skjedd?

(24)

Erfaringer så langt..

• Håndtere spenningsfeltet mellom å forbedre undervisningen og bevare relasjonen.

• Gå fra erfaringsdeling til erfaringsutforsking.

• Stille spørsmål som åpner for refleksjon rundt verdier.

• God innsikt i undervisningen som foregår, kommer tett på lærernes tenkning.

• Læring i samspill, samskaping

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER