• No results found

Nasjonalt forskningsdekanmøte Helsedataprogrammet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nasjonalt forskningsdekanmøte Helsedataprogrammet"

Copied!
29
0
0

Fulltekst

(1)

Side 1

Helsedataprogrammet

Nasjonalt forskningsdekanmøte

24. Oktober 2018 -

Alexander Gray

Fagansvarlig / assisterende programleder - Helsedataprogrammet

(2)

Svært lang utleveringstid for helsedata og sosioøkonomiske data

Side 2

17 MND

Gjennomsnittlig utleveringstid koblede data

5 MND

Gjennomsnittlig utleveringstid én datakilde

48 MND

Maksimal utleveringstid

3 UKER

Minste utleveringstid Nøkkeltall utleveringstid

Konsesjon fra datatilsynet Etisk

godkjenning Finne datakilder

Søknad til registre

Dialog med registre Ventetid på

utlevering

(3)

Hvordan kan jeg begrense hvem som

ser mine data?

Hvordan kan jeg begrense hvem som

ser mine data?

Hva betyr disse helseopplysningene?

Hva betyr disse helseopplysningene?

Hvor er mine data?

Hvor er mine data?

Hvordan kan jeg bidra til forskning på min sykdom?

Hvordan kan jeg bidra til forskning på min sykdom?

Hvem kan se mine helseopplysninger?

Hvem kan se mine helseopplysninger?

Hva betyr egentlig dette samtykket?

Hva betyr egentlig dette samtykket?

(4)

Helsedatakilder med helseopplysninger på individnivå

Pasient -journaler

Sentrale helse -registre

Nasjonale medisinske

kvalitetsregistre

Andre medisinske kvalitetsregistre

Biobanker

Annet

(5)

Presisjonsmedisin Presisjonsmedisin

Helseforskning Helseforskning

Folkehelse Folkehelse

Styring og økonomi Styring og økonomi Statistikk

Statistikk

Legemiddelutvikling Legemiddelutvikling

Innovasjon og næringsutvikling Innovasjon og næringsutvikling Helsebehandling

Helsebehandling

Helsedata for sekundærbruk Helsedata for primærbruk

«Sekundærbruk» er bruk av helsedata der formålet ikke er helsebehandling

Helseledere Helsepersonell

Forskere Myndigheter Næringsliv

Innbyggere

Helsepersonell

Side 5

(6)

Helsedataprogrammet og Helseanalyseplattformen har hovedfokus på data ut

Data inn Data ut

(Sekundærbruk)

Helsedataprogrammet

En innbygger en journal

Helseplattformen (Helse Midt)

DIPS Arena

Program for kodeverk og terminologi

Registerinitiativ

Andre initiativ

Sam arbe id

(7)

Tilpasset regelverk og likere tolkning på tvers

§ §

Nasjonale tekniske fellestjenester og infrastruktur Standardiserte helseopplysninger

Kunnskapsbaserte helsetjenester og riktig ressursbruk Involverte innbyggere og styrket pasientrolle Bedre folkehelse

Enklere innrapportering og tilgang til helsedata

Mer innovasjon og næringsutvikling

Bedre personvern og informasjonssikkerhet

Effektmål Effektmål Samfunnsmål Samfunnsmål

Resultatmål Resultatmål

Forvaltningstjenester for helsedata og forskning

Teknisk interoperabilitet (API) Mer effektiv registerforvaltning

Bedre datakvalitet

Helsedataprogrammet – Mål

Mer og bedre helseforskning

Side 9

(8)

Helsedataprogrammets resultatmål (2017-2020)

Tilpasse regelverk og bidra til likere tolkning på tvers

§ §

Bidra til standardiserte og harmoniserte helseopplysninger

Etablere mer effektive forvaltningstjenester for helsedata og forskning

Tilrettelegge for teknisk interoperabilitet (API)

Etablere nasjonale tekniske fellestjenester og analyseinfrastruktur

(9)

Helsedataprogrammets fire prosjekter

Bidra til å utrede og innføre; standarder, kodeverk, terminologier, protokoller, formater, kanaler, tjenester (API)

Helseanalyseplattformen

Prosjekt

Harmonisering Prosjekt

Harmonisering

Prosjekt Fellestjenester

Prosjekt Fellestjenester

Prosjekt

Helseanalyseplattformen Prosjekt

Helseanalyseplattformen

Tekniske fellestjenester for helseregistre

§

Helseregistre

(+ andre datakilder)

Helseregistre

(+ andre datakilder) Prosjekt

Organisasjonsutvikling Prosjekt

Organisasjonsutvikling

(10)

Hvorfor trenger vi en nasjonal plattform for helseanalyse?

Side 12

Det må bli enklere å finne frem til riktige data enn det er i dag

Det må bli enklere for brukere å få tilgang til data for legitime formål enn det er i dag

Det må bli enklere for innbyggere å få innsikt i egne helsedata og personvernet må styrkes

Vi må bruke ressursene våre smartere Vi har alt å hente på tettere tverrsektorielt

samarbeid og ved å bryte ned siloene Vi må utnytte mulighetene ved ny

teknologi til å skape bedre folkehelse!

(11)
(12)

> 360 MILL

Driftskostnader og investeringer i helseregistre og kvalitetsregistre i 2017

> 360 MILL

Driftskostnader og investeringer i helseregistre og kvalitetsregistre i 2017

8,4 MRD

Offentlige helsekroner til FoU i 2017

8,4 MRD

Offentlige helsekroner til FoU i 2017

Det investeres betydelig i helse og helseforskning

Side 14

1 860 MRD

Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker i 2013

1 860 MRD

Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker i 2013

5,2 MRD

Investeringer i forskningsinfrastrukturer 2010-2016

5,2 MRD

Investeringer i forskningsinfrastrukturer 2010-2016

342 MRD

Offentlige helseutgifter i 2017

342 MRD

Offentlige helseutgifter i 2017

(13)

Prosessen fra alle mulige konsepter til det anbefalte konseptet har gått gjennom flere filtreringsrunder

13 konsepter har blitt utarbeidet med utgangspunkt i

mulighetsdimensjonene

7 konsepter består de absolutte kravene og representerer nok ulikheter til å vurderes videre

4 konsepter videreført i en samfunnsøkonomisk analyse

Utarbeidede konsepter Evaluerte konsepter Nedvalg konsepter

K1: Helsedataportal K2: Forskermaskinen K3: Analyserom

K4: Registerkonsolidering K5: Analyseinfrastruktur K6: Helsedataplattform K7: Analyseøkosystem K8: Lovendringer

K9: Helseregisterbemanning K10: Utleveringsplattform

K11: PAS/EPJ-analyseplattform K12: Statistikkbank

K13: Tilgjengeliggjøringsplattform

K1: Helsedataportal K2: Forskermaskinen K3: Analyserom

K4: Registerkonsolidering K5: Analyseinfrastruktur K6: Helsedataplattform K7: Analyseøkosystem

K1: Helsedataportal

K4: Registerkonsolidering K6: Helsedataplattform K7: Analyseøkosystem

1 anbefalt konsept

Anbefalt konsept

K7: Analyseøkosystem

(14)

Anbefalingen oppsummert

Side 16

Det etableres digitale tjenester for forskere, registerforvaltere, myndigheter, innbyggere, helsepersonell og næringslivet

1

Løsningen skal tilrettelegge for et offentlig og kommersielt økosystem for analysetjenester

4

De fleste registerfunksjoner videreføres og forsterkes. Tilgangsforvaltningsfunksjon utredes separat

5

Innbyggerne gis stor grad av kontroll og medvirkning i løsningen

3

Det etableres en felles analyseinfrastruktur og dataplattform som skal tilknyttes eksterne analyseinfrastrukturer

2

Det jobbes videre med innrapportering og datakvalitet primært gjennom andre initiativ

6

(15)

F o rv alt n in g stj en e ste r

Målbilde for Helseanalyseplattformen

Side 17

Analysetjenester

(Interne og eksterne)

Søknadstjenester

In n by g ge rtje ne ste r

Dataplattform med innebygget personvern

(Data: kopier, syntetiske, virtuelle, masterdata, generert)

Datakilder

Forskere Myndigheter Næringsliv Helseledere

Register- forvaltere

Helse- personell

Innbyggere Tilgangs-

forvalter

Økosystem

(16)

Forskningsinfrastrukturer, helseregistre, grunndata, sosiøkonomiske data, biobanker,

befolkningsundersøkelser, journaldata,

fellestjenester UH-sektor, sluttbrukertjenester m.m.

Forskningsinfrastrukturer, helseregistre, grunndata, sosiøkonomiske data, biobanker,

befolkningsundersøkelser, journaldata,

fellestjenester UH-sektor, sluttbrukertjenester m.m.

Helsedataprorammets tjenestekart: 2017-2021

Side 18

helsedata.no helsenorge.no

- Oversikt - Veiledning - Variabelkatalog - Søknadstjeneste - Innbyggerdialog

- Tilgang og utlevering

- Innsyn - Samtykke - Reservasjon - Dialog

- Skjema

Data og analyse

- Filoverføring - Analyseverktøy - Eksplorativ analyse - Analyserom

Forvaltnings- tjenester

- Felles saksbehandling - Søknadshåndtering - Metadatakatalog - Variabeloversikt

Fellestjenester

- Integrasjon - Grunndata - Driftstjenester - Infrastruktur - Personvern

«Helsedataservice»

- Brukerstøtte - Kontaktpunkt - Veiledning

- Saksbehandling - Vedtak

- Oppgjør

Brukerstøtte og veiledning Forvaltning Koordinering, styring og

standardisering

Digitale tjenester

«Fysiske» tjenester

Helseforsker Innbygger

(17)

Analyseøkosystemet rundt HAP er en utviklingsretning som realiseres stegvis.

Hvert steg skal ha stor egenverdi og kunne være endestasjon for initiativet.

Side 19

Saksbehandlingen Det enkle analyserommet

Søknadsveilederen Helsedataportalen Den eksplorative Det enkle økosystemet Avansert helseanalyse Analyseøkosystemet analysen

3 4

1 2 5 6 7 8

Saksbehandlingen skal standardisere

saksbehandlings- prosessen etter

helsedata og gi brukere raskere tilgang gjennom økt

synlighet og raskere saks-

behandling.

Det enkle analyserommet

skal gi brukere tilgang på en sikker

infrastruktur for å analysere helsedata

og legge til rette for økt veiledning i søknadsprosessen Søknadsveilederen

skal gi brukere informasjon om hvilke helsedata- kilder som finnes og

informasjon om hvordan man går

frem for å søke.

Helsedataportalen skal gi brukere et sted å søke etter

helsedata, informasjon om variabler og tilby en

elektronisk

utleveringstjeneste for helsedata

Det enkle

økosystemet skal gi brukeren en markedsplass av

analyseverktøy som gir fleksibilitet og valgfrihet i bruk

av verktøy.

Analyseøkosystem et skal gi brukere

tilgang til en markedsplass av analysetjenester og

et økosystem av datatilbydere Avansert

helseanalyse skal gi brukere raskere

tilgang på data gjennom delvis

automatisert saksbehandling og

kjøremiljø for beredskap og helseovervåkning.

Den eksplorative analysen skal gi

brukere eksplorative analysetjenester og muligheten for å

etablere egne datavarehusløsning

er på plattformen

UTKAST

(18)

2 MNOK i 2018 til metadatautvikling

Helse- og

omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

Direktoratet for e-helse

Resept- formidleren

Resept- formidleren

MFRMFR DÅRDÅR Abort

Abort HKRHKR Resept

Resept SysvakSysvak

MSISMSIS NOISNOIS NORMNORM RAVNRAVN

Organiseringen og finansieringskjedene til dagens registerfelt er komplekst!

NESH NUIT NUFA

Helsedata- programmet

Sentrale helseregistre

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Befolkningsbaserte

helseundersøkelser

Kreftforeningen DiFi

Forskningsrådet

Øremerkede midler

Drift og utvikling

Søknad om midler (prosjektfinansiering)

Støtte til forskningsprosjekter (eks. infrastruktur)

15 millioner kroner fordelt på tre prosjekter 50 millioner kroner

tilsammen 150 millioner kroner fordelt på 3 år

450 000 kroner i 2018

til å videreutvikle Resultatportalen HRR prosjektet

Midler fordelt på 9 registre Universitet i Bergen er ansvarlige for prosjektet

HSØ RHF HV RHF HM RHF HN RHF

11 66 77

IRS

Helse Bergen HF

1717

AD-møtet

6,5 MNOK

** Figuren viser eksempler på prosjekter som støttes. Det finnes også andre prosjekter som ikke er tegnet opp her som får bevilget midler fra sentrale aktører

11

Kreft- registeret

Kreft- registeret

88

KRG/OUS

1111

OUS

11

Sykehuset Telemark

22

Sykehuset Vestfold

Næringsliv

(Pharma, internasjonale m.m.)

NPRNPR

IPLOS IPLOS

KPRKPR

Ekspert- gruppen Service-

miljø N Service-

miljø MN Service-

miljø V Service-

miljø SØ

SKDE – Nasjonalt servicemiljø for

medisinske kvalitets- registre Nasjonal

IKT FMK- NIKT

(19)

HDP utreder fire alternative modeller for tilgangsforvalter og forvaltningsorganisasjon for Helseanalyseplattformen

Side 21

1 2

3 NY organisasjon 4

Direktoratet for e-helse og eksisterende registerforvalter

Eksisterende registerforvalter Direktoratet for e-helse

(20)

Hvorfor trenger vi arkitekturstyring på registerfeltet?

(21)

FAIR-prinsippene må følges om det skal være mulig å finne frem i «helsedatajungelen»

Side 23

F A

I R

indable ccesible

nteroperable eusable

Vi jobber med å kartlegge i hvilken grad helseregistrene følger FAIR-prinsippene

(22)

Eksplorative analysetjenster

 Spørringer mot skarpe data, men anonymisert resultat

 Avgjørende for å redusere utleveringstiden fra 17 måneder

 Kan redusere antall forespørsler om tilgjengeliggjøring av data

Finnes det en sammenheng

mellom

hjerteinfarkt og lungekreft?

Finnes det en sammenheng

mellom

hjerteinfarkt og lungekreft?

Hvor mange personer mellom 60-64 år

diagnostisert med lungekreft har også hatt hjerteinfarkt de

siste fem årene?

Hvor mange personer mellom 60-64 år

diagnostisert med lungekreft har også hatt hjerteinfarkt de

siste fem årene?

Det var visst mindre enn 5 personer – ikke stor nok

populasjon til studie

Det var visst mindre enn 5 personer – ikke stor nok

populasjon til studie

Eksplorative analysetjenester forutsetter etablering av en felles dataplattform

Søk minst to registre om data

– deretter sammenstille og

analysere data Søk minst to registre om data

– deretter sammenstille og

analysere data

Bruk

kohorteksplorer og få svaret umiddelbart

Bruk

kohorteksplorer og få svaret umiddelbart

I dag Med HAP

(23)

I 2018 er det gjennomført seks leverandørdrevne proof of concepts

Helseanalyseplattformen som et økosystem

Helseanalyseplattformen med dataselvbetjening og ekstern analyseinfrastruktur

Synthetic Data Vault

Forenkling og automatisering av søknadsprosess

Helseanalyseplattformen som en datahub

Ende til ende arkitektur på Google Cloud Platform

(24)

Effektmålambisjoner for Helseanalyseplattformen

Mer og bedre helseforskning

Mer effektiv

registerforvaltning

Personvern og

informasjonssikkerhet

Mer innovasjon og næringsutvikling

Enklere innrapportering av helsedata

Enklere tilgang til helsedata

Bedre datakvalitet

(25)

Noen viktige utfordringer for Helseanalyseplattformen

Rask teknologisk utvikling, mange aktører, mange nisjer

Lovendringer tar tid

Større samling av data øker negative konsekvenser ved misbruk

Manglende standardisering og gammel teknologi vanskeliggjør automatisering

Mange brukergrupper med divergerende behov

Samarbeid, gjenbruk og synergier med eksisterende løsninger

Mange databehandlingsansvarlige med ulike formål

Rask teknologisk utvikling, mange aktører, mange nisjer

Lovendringer tar tid

Større samling av data øker negative konsekvenser ved misbruk

Manglende standardisering og gammel teknologi vanskeliggjør automatisering

Mange brukergrupper med divergerende behov

Samarbeid, gjenbruk og synergier med eksisterende løsninger

Mange databehandlingsansvarlige med ulike formål

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

5 10 15 20 25 30 35 40

Gjennomsnittlig utleveringstid for helseregisterdata til forskning

Antall DATAKILDER

Utleveringstid (Måneder)

Fra saksbehandling til selvbetjent analyse Fra saksbehandling til selvbetjent analyse

17 måneder 17 sekunder

17

(27)

https://ehelse.no/helsedataprogrammet

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Blant annet vil det kunne føre til raskere utvikling av eksisterende skader, men også gi nye problemer med skadedyr, mugg og råte der dette ikke har vært et

Luftegården bør være sørvendt, det gir tilgang til sol om vinteren og raskere opptørking av underlaget.. Luftegården bør ha en form uten spisse hjørner og trange passasjer

Fra om lag midten av figuren er i tillegg vist framskrivningene av CO 2 -konsentrasjon i henhold til fem utslippsscenarier utviklet av FNs klimapanel (IPCC 2000), se egen boks.. I

Denne formulering innebærer da følgende: For en gitt andel av uhederlige skattytere, vil en større andel unndragere gi en raskere overgang fra gruppen av hederlige til gruppen av

I dette ligger det et fokus på omstillingsevne som informantene mener er et viktig element i det å lykkes i dynamiske omgivelser og som beskrives enda mer tydelig av L 2: «Gjør

Det kan også være behov for å treffe særlige tiltak for å gi funksjonshemmede brukere og brukere med særlige sosiale behov tilgang til nødmeldingstjenestene

Katapultordningen skal bidra til etablering av nasjonale flerbrukssentre for testing, pilotering, simulering og visualisering, for å gi raskere indu- striell vekst og utvikling

Med økt digital dialog med næringslivet kan myndighetene innhente mer informasjon i sanntid, saksbehandlingen kan skje raskere, enklere og med høyere kvalitet for både bedriftene

«Det jeg savner mange ganger, er jo det å ha noen å sparre litt med», (NAV-A) Savnet etter noen å drøfte med, nevnes fra en NAV-veileder ansatt ved et lite NAV- kontor. Selv om

Når det var blitt opprettet kontakt mellom informanter og tilbudet, det være seg innen spesialisthelsetjenesten som Nordåstunet eller NAV ved for eksempel Velle Utvikling

Både når det gjelder utbytte alt i alt, behandlingens betydning for arbeidsevnen og om behandlingen har ført til at svareren kan komme raskere tilbake i jobb, er gjennomsnittene

Disse pasientene rapporterer også om signifikant bedre livskvalitet og at de i større grad tar bedre vare på egen helse enn pasientene i kontrollgruppen (dette funnet holder seg

– Dette gjør også prosessen raskere – BMC avventer ikke betaling gjennom UiTs fakturahåndteringssystem. – Får rabatt – 10–15 % avhengig

Erfaring gir økt kompetanse som igjen gjør at en kan etablere mentale modeller raskere fordi en gjenkjenner en situasjon ut fra erfaring (Klein 1989). Erfaring er ikke bare det å

Tidsfaktoren er avgjørende ikke bare for om trombo- lytisk behandling kan gis, men er også av vesentlig betydning for et godt langtidsresultat for de pasienter som ikke

en del av tunnelarbeidet skal utføres ved metoden drill & blast og metoden drill & split omfatter bygging av nye Ski stasjon, komplisert arbeid på Oslo S, omlegging av spor til

Riksantikvaren, Oslo kommune og Jernbaneverket har kommet fram til en felles løsning for kulturvern ved å innføre både Follobanen og nye spor til Østfoldbanen gjennom området

Fra Åsland skal to tunnelboremaskiner bore de to løpene mot Ski, mens to andre skal bore nordover mot Oslo, der den siste strekningen skal utføres ved drill & blast.. Hele

Omfatter bygging av nye Ski stasjon og omfattende arbeid på Oslo S Omfatter nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon.

• Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i eksisterende

Tendensen har lenge vært at opp mot halvparten av alle bosatte flyktninger har flyttet fra den kommunen de først ble bosatt innen fem år. Flyttemønsteret blant flyktningene ligner

N˚ ar vi skal vurdere om en algoritme er raskere enn en annen, er det ikke sikkert at det er relevant for alle input. Det kan lønne seg ˚ a benytte en algoritme som arbeider raskere

N˚ ar vi skal vurdere om en algoritme er raskere enn en annen, er det ikke sikkert at det er relevant for alle input.. Det kan lønne seg ˚ a benytte en algoritme som arbeider